Sunday, July 29, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #4 : 29.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   4

1. Korintlastele 1:8-9
8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

You are called by God to tell others about Jesus
   Jumal on kutsunud sind rääkima teistele Jeesusest
The excitement of life is knowing you are called 
   Elu teeb põnevaks teadmine, et sa oled kutsutud
            You are not called to be alone, God surrounds you with others 
  Sind ei ole kutsutud olema üksi, Jumal ümbritseb sind teistega

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Sometimes God will hide you until your time
Mõnikord peidab Jumal sind seni, kuni su aeg käes on
            Moses was hidden, no one saw who he was
 Mooses oli peidus, keegi ei teadnud, kes ta oli
            He ran away to live an ordinary life           
               Ta jooksis ära, et elada tavalist elu
            But inside Moses knew he was more
               Aga sisemuses teadis Mooses, et temas oli rohkem

2. Moosese 3:9-11, 14
9 Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad.
10 Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!”
11 Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!”+ Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: 'Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.”

God called Moses, but Moses had to answer the call
   Jumal kutsus Moosest, aga Mooses pidi kutsele vastama 

2. Moosese 4:1
1 Ja Mooses vastas ning ütles: „Aga kui nemad mind ei usu ja mu sõna ei kuula, vaid ütlevad: Issand ei ole ennast sulle ilmutanud?”

            When God calls you, you will have to leave your comfort zone            
               Kui Jumal sind kutsub, pead sa oma mugavustsoonist lahkuma

2. Moosese 4:2-3
2 Siis Issand küsis: „Mis see on, mis sul käes on?” Ta vastas: „Kepp.”
3 Ja tema ütles: „Viska see maha!” Ta viskas selle maha ja see muutus maoks. Ja Mooses põgenes selle eest.
            
Sometimes we run from things God gives us
   Mõnikord me põgeneme asjade eest, mis Jumal meile annab
            
2. Moosese 4:4-5
4 Ja Issand ütles Moosesele: „Siruta oma käsi ja haara temal sabast,” - ja ta sirutas oma käe ning võttis temast kinni, ja see muutus ta pihus kepiks -
5 „et nad usuksid, et sulle on ennast ilmutanud Issand, nende vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!”

            This proved to Israel and to Moses that God called Him
               See tõestas Iisraelile ja Moosesele, et Jumal kutsus Teda

We have to believe we are called, or we will quit 
   Me peame uskuma, et me oleme kutsutud, või me loobume
            God will use you, and what you already have
  Jumal kasutab sind ja seda, mis sul juba on
            What is in your hands – what do you have God can use?
               Mis on sinu käes – mis sul on, mida Jumal saab kasutada?

What you learn in private, God will put on display in public
   Mida sa õpid omaette, selle teeb Jumal avalikuks
            Sometimes you have you start scared
               Mõnikord pead sa alustama hirmuga
            Then you will see the power of God
               Siis sa näed Jumala väge

2. Korintlastele 12:9-10
9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

            When you are out of your comfort zone, God shows up
               Kui sa oled oma mugavustsoonist väljas, tuleb Jumal kohale
            You will have to believe God to overcome
               Sa pead uskuma, et Jumal võidab

1. Johannese 5:4
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Things can change in your hands
   Asjad võivad sinu käes muutuda
What is in your hand that God can use?      
   Mis sul on, mida Jumal saab kasutada?
            When you are weak, God’s strength comes
               Kui sa oled nõrk, tuleb Jumala tugevus 
            You have got to believe you can do the call
               Sa pead uskuma, et sa suudad kutsumise täita 

Sunday, July 22, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #3 : 22.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   3

Everyone is called to accept and follow Jesus
   Kõik on kutsutud Jeesust vastu võtma ja järgima

1. Korintlastele 1:8-9
8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

             God has called you for a specific purpose 
                Jumal on kutsunud sind erilise eesmärgi jaoks 
But you have to answer the call
   Aga sa pead kutsele vastama
Everyone who believes in Jesus is called by God
   Jumal on kutsunud kõiki, kes usuvad Jeesusesse

Efeslastele 1:17-18
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees

Not everything will be revealed from the start
   Kohe alguses ei saa veel kõik ilmsiks
God shows things, but also hides things
   Jumal näitab asju, aga ka peidab asju

Moses was hidden by God to:
   Jumal peitis Moosese:
Put his life on right track
    Et seada ta elu õigele rajale
              For the right time
                 Õige aja jaoks
              Until he answered the call
                 Kuni ta kutsele vastas

You will need help to fulfill God’s plan
   Jumala plaani täitmiseks on sul abi vaja
God will use others to help you
   Jumal kasutab teisi sinu aitamiseks
            Moses tried to do free Israel in his own strength
               Mooses proovis vabastada Iisraeli omaenda jõust
            He ran away to Midian 
               Ta põgenes Midjani juurde
            You do not need to be perfect, but be willing and obedient 
               Sa ei pea olema täiuslik, aga sa pead tahtma ja olema sõnakuulelik

Moses was hidden until his time to shine
   Moosest peideti, kuni tuli tema aeg särada
            Have you felt there is more in you than others see?
               Oled sa tundnud, et sinus on rohkem, kui teised näevad?
            What you see in you, will be the force to drive your life
               See, mida sa endas näed, on jõud, mis sind elus edasi viib
            God has hidden treasures in you
               Jumal on peitnud sinussse aareid

1. Korintlastele 2:9-10
9 Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” 
10 Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.

2. Korintlastele 4:7
7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

You carry the power of God
   Sa kannad Jumala väge
            Revival, blessing, solutions, healing
               Ilmutus, õnnistus, lahendused, tervis
            Find what God has placed in you
               Leia, mis Jumal sinusse asetanud on
            God hides things foryou, not fromyou
               Jumal peidab asju sinu jaoks, mitte sinu eest

Johannese 15:19-20
19 Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei 
ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid.
20 Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: „Ei ole teener suurem kui ta isand!” Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna.


God will lead you to places of influencing others
   Jumal juhib sind paikadesse, kus sa saad mõjutada teisi
            God will hide you until your time
               Jumal peidab sind kuni su aeg on tulnud
            Your time is now!
               Sinu aeg on nüüd!


  

Sunday, July 15, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #2 : 15.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   2

Everyone is called to accept and follow Jesus
   Kõik on kutsutud vastu võtma ja järgima Jeesust

Markuse 1:17                                               Amp
17 Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”

When you chose to follow Jesus, He will transform your life
   Kui sa otsustad järgida Jeesust, Ta muudab sinu elu
It all starts through a relationship
   Kõik saab alguse osadusest
              God has called you to something specific 
                 Jumal on kutsunud sind kindlal eesmärgil
God is calling us to a blessed life
   Jumal kutsub meid õnnistatud ellu

Johannese 13:3-5
3 ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde,
4 tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle.
5 Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.

From a place of highest authority, Jesus did the lowest job
   Tulles kõrgeima meelevalla paigast, tegi Jeesus kõige madalamat tööd
            No one wants to serve, everyone wants to be the boss
               Mitte keegi ei taha teenida, kõik tahavad ülemused olla
            But sitting and watching is not what God called you for
               Aga istumine ja vaatamine ei ole see, milleks Jumal sind on kutsunud

Matteuse 20:25-28
25 Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: „Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal.
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane,
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

            The greatest in the kingdom will serve
               Suurimad kuningriigis teenivad

If your leadership based on serving
   Kui sinu juhtimine põhineb teenimisel
Then you will be effective influencing others
   Siis sa saad edukalt teisi mõjutada
            There are things God can only do for you, if you serve
               On asju, mida Jumal saab sinu jaoks teha ainult siis, kui sa teenid
            If you sit and watch, you will miss the power
               Kui sa istud ja vaatad, jääd sa väest ilma 

Luuka 10:2
2 Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!

Pray for workers to go out and serve people 
   Palveta, et töötegijad läheksid välja ja teeniksid inimesi
You can be where God want you to be
   Sa saad olla seal, kus Jumal tahab, et sa oleksid

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse

Jesus will make you who you need to be
   Jeesus teeb sinust selle, kes sa olema pead
You start by doing what you know to do
   Sa alustad sellest, et teed seda, mida sa oskad      
Lay down the nets; pick up the towel
   Pane võrgud välja; võta rätik üles
And you will walk into your calling
   Ja sa kõnnid oma kutsumisse

Sunday, July 8, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #1 : 08.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   1

If God is calling, you need to answer 
   Kui Jumal kutsub, pead sa vastama
            You are called to follow Jesus
               Sind on kutsutud järgima Jeesust
            He will transform your lives
               Tema muudab su elu
            God will use you for His glory
               Jumal kasutab sind Oma au jaoks
            
God accepts you as you are
   Jumal aktsepteerib sind sellisena nagu sa oled
He will make you into who you need to be
   Ta teeb sinust selle, kes sa peaksid olema

Markuse 1:16-18
16 Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid.
17 Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”
18 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.

Following Jesus is your job, making you into something is God’s job
   Jeesuse järgimine on sinu töö, mis paneb sind tegema Jumala tööd 
            Just respond to the call
               Lihtsalt vasta kutsele
            Don’t go back and pick-up what you left
               Ära mine tagasi ja võta üles seda, mis sa maha jätsid
            But if you do, God’s calling remains
               Aga kui sa ka lähed tagasi, jääb Jumala kutse alles

Stop running from Jesus, start running to Jesus
   Lõpeta Jeesuse eest ära jooksmine, hakka jooksma Jeesuse poole
            He will use you
               Tema kasutab sind
            You can fulfill something bigger than yourself
               Sa võid korda saata midagi suuremat kui sa ise
            Do your best to serve God, and you will find your calling
               Tee oma parim, et teenida Jumalat, ja sa leiad oma kutsumise
            
You grow into your calling
   Sa kasvad oma kutsumisse
But it starts with a relationship with Jesus 
   Aga see algab suhtest Jeesusega
            Everyone is called to do something specific
               Igaüks on kutsutud tegema midagi erilist
            Even if it looks bad now, God can turn it around
               Isegi kui kõik näeb halb välja praegu, saab Jumal selle ümber pöörata

Roomlastele 8:28                                        Amp
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Sunday, July 1, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #7 : 01.07.18

See on minu Piibel – This is my Bible  7

7-week tour of your bible
   7-nädalane piibliekskursioon
Your bible should be your most valued possession - changes our lives
   Sinu piibel peaks olema sinu kõige väärtuslikum omand – see muudab meie elud

Books of Moses - History books - Wisdom books – Prophets - Books of Jesus - Letters – Revelation
   Moosese raamatud – Ajaloo raamatud – Tarkuse raamatud – Prohvetid – Jeesuse raamatud – Kirjad – Ilmutuse raamat

Ilmutuse 1:1
1 Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde

Ilmutuse 1:3
3 Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal.


Reading Revelation, there is blessing and a warning
   Ilmutuse raamatut lugedes on õnnistus ja hoiatus

Ilmutuse 22:18
18 Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustuse sõnu: kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on 
kirjutatud.


Revelation is written by John in 95AD
   Johannes kirjutas Ilmutuse raamatu 95. aastal pKr

Ilmutuse 1:10-11a
10 Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast,
11 mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse.”

                  He had a vision of things to come
 Tal oli nägemus tulevastest asjadest
            54 times he said, “It is like…
               54 korral ütleb ta “See on nagu…”
            52 times ‘seven’is in Revelation
               52 korral esineb sõna ‘seitse’ Ilmutuse raamatus

Chapter 1-3 – Letters to churches
   Peatükid 1-3 – Kirjad kogudustele
Chapter 4-7 – Jesus opens 7 seals
   Peatükid 4-7 – Jeesus avab 7 pitserit
Chapter 8-11 – Angel blow 7 trumpets
   Peatükid 8-11 – Ingel puhub 7 trompetit
Chapter 12-14 – Dragon causes war
   Peatükid 12-14 – Lohe põhjustab sõja
Chapter 15-16 – Angels pour out 7 bowls 
   Peatükid 15-16 – Inglid valavad välja 7 raevukaussi
Chapter 17-20 – Jesus conquers Satan
   Peatükid 17-20 – Jeesus võidab saatana
Chapter 21-22 – New Heaven and New Earth
   Peatükid 21-22 – Uus Taevas ja Uus Maa

Ilmutuse 21:5
5 Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!”


Jesus will make everything new, a restoration 
   Jeesus teeb kõik uueks, taastamine
            You will not understand everything in Revelation
 Sa ei pruugi Ilmutuse raamatus kõike mõista
            But God lets you know there is a plan
               Aga Jumal annab sulle teada, et Tal on plaan

Rapture – Church goes to be with Jesus in Heaven 
   Ülesvõtmine – Kogudus läheb Taevasse, et olla koos Jeesusega

Timeline
Ajajoon

            Rapture Jesus comes for us
               Ülesvõtmine – Jeesus tuleb meile järgi
            Second Coming Jesus comes with us
               Teine Tulemine – Jeesus tuleb koos meiega
            No one knows when this will all happen
               Mitte keegi ei tea, millal see kõik juhtub

Matteuse 25:13
13 Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!

Markuse 13:22
22 sest tõuseb valekristusi ja valeprohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik, eksitada ka valituid.

Ilmutuse 3:10
10 Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.


Noah’s Arc is a picture of the rapture
   Noa Laev on pilt ülesvõtmisest
            Righteous are saved from judgment 
               Õiged on kohtust päästetud
Church is not mentioned from Chapter 4-18
   Peatükkides 4-18 kogudust ei mainita
John is taken to heaven to write
   Johannes võetakse taevasse, et ta kirjutaks
Chapter 19 Church is seen again with Jesus
   Peatükis 19 võib jälle kogudust näha koos Jeesusega
            The church will be in heaven during the Tribulation
               Suure Viletsuse ajal on kogudus taevas

Ilmutuse 22:20-21
20 Tema, kes seda tunnistab, ütleb: „Jah, ma tulen varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!
21 Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! Aamen.