Monday, November 28, 2011

Evangeelium - The Gospel #4 : 27.11.11


Evangeelium – The Gospel   4

                         
The gospel is good news!
   Evangeelium on head uudised!
            We need to understand the gospel, so we can pass it on
               Me peame aru saama evangeeliumist, et me saaks seda edasi anda
            Truth of the gospel is for every generation
               Evangeelium on tõde iga põlvkonna jaoks

You need the bad news to appreciate the good news
   Halvad uudiseid on selleks, et osata hinnata häid uudiseid
            Bad news: All have sinned, and penalty is death
               Halb uudis: Kõik on pattu teinud ja patu palk on surm
            Good news: Jesus paid the penalty for you
               Hea uudis: Jeesus maksis hinna sinu eest

Rom 5:8

Jesus was our substitute
   Jeesus oli meie asendaja

Bad news:
   Halvad uudised:
            Penalty  
               Karistus
            Wrath  
               Viha
            Separation  
               Eraldatus
            Bondage  
               Orjus
Good news:
   Head uudised:
            Sacrifice   
               Ohver
            Love  
               Armastus
            Reconciliation  
               Lepitus
            Redemption  
               Lunastus
                 
Sacrifice  
   Ohver

Heb 9:26
Eph 5:2
1. John 2:1-2
1. John 4:10

Love
   Armastus
Reconciliation
   Lepitus

Rom 5:8-11
Eph 2:14

Redemption
   Lunastus

Mark 10:45
Col 1:12-14
Rom 5:1-2

When you have peace with God
   Kui sul on rahu Jumalaga
You can have the peace of God
   Sul võib olla Jumala rahu

Gal 3:14
Rom 3:25

This gospel must be actively believed
   Evangeeliumi peab tõeliselt uskuma
Put your faith in Jesus daily
   Pane oma usk Jeesuse peale iga päev

James 2:18
John 14:6
1. Tim 1:16-17

Thursday, November 24, 2011

Evangeelium - The Gospel #3 : 20.11.11


Evangeelium – The Gospel   3

                         
The gospel is good news!
   Evangeelium on head uudised!
Jesus died for us as a substitute
   Jeesus suri meie eest asendajana
Jesus was the spotless Lamb of God
   Jeesus oli veatu Jumala Tall

Roomlastele 1:16
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.

The Gospel is a transaction; God’s part and your part
   Evangeelium on tehing; Jumala osa ja sinu osa
            Jesus must be your Savior and Lord
               Jeesus peab olema sinu Päästja ja Isand
            You need to take hold and let go
               Sa pead kinni haarama ja lahti laskma
            Jesus gives you power to change your life
               Jeesus annab sulle väe muuta oma elu

Galaatlastele 1:8-9
8 Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud!
9 Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud!

We base our gospel on the scripture
   Me rajame oma evangeeliumi pühakirjale
If we change the gospel, the gospel can’t change us
   Kui me muudame evangeeliumi, ei saa evangeelium meid muuta

Ways people have changed the gospel
   Kuidas inimesed on muutnud evangeeliumi
            1. An incomplete gospel
               1. Ebatäielik evangeelium
            2. A cultural gospel
               2. Kultuuriline evangeelium
            3. A cool gospel
               3. Lahe evangeelium
            4. A selfish gospel
               4. Isekas evangeelium
            5. A relaxed gospel
               5. Pingevaba evangeelium

Heebrealastele 3:15
15 Selles ütlemises: "Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal"

Everyone is marked forever by…
   Igaüks on igavesti tähistatud selle poolt...
            1. What you have done
               1. Mida sa teinud oled
            2. What others done to you
               2. Mida on teised sulle teinud
            3. What Jesus has done for you
               3. Mida on Jeesus sinu jaoks teinud
                       
1. Korintlastele 15:2-4
2 ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks.
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi

Tuesday, November 15, 2011

Evangeelium - The Gospel #2 : 13.11.11


Evangeelium – The Gospel   2

                         
Markuse 16:15
15 Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!

The gospel is good news
   Evangeelium on head uudised
            Understanding it the handle of truth
               Arusaamine on tõe käepide
            The good news is Jesus died for our sins
               Head uudised on see, et Jeesus suri meie pattude eest

Rom 4:25

All have sinned, everyone needs a Savior
   Kõik on pattu teinud, igaüks vajab Päästjat
            The price for sin is death
               Patu palk on surm
            Jesus died for you
               Jeesus suri sinu eest

Jesus was the Son of God, who became a man
   Jeesus oli Jumala Poeg, kes sai inimeseks
He lived a sinless life
   Ta elas patuvaba elu
He was our substitute in death
   Ta oli meie asendaja surmas
He rose again to give us righteousness
   Ta tõusis üles, et anda meile õigsus
            We are to make the gospel easy to understand
               Me peame tegema evangeeliumi kergesti arusaadavaks

1. Cor 1:17
Gal 1:8-9

Do not present the gospel wrong
   Ära esita evangeeliumi valesti
If we do not know the identity of Jesus, then nothing else matters
   Kui me ei tunne Jeesuse isiksust, siis ei ole millelgi muul tähtsust

1. Cor 15:17
Heb 2:17

Jesus was our substitutional-atonement
   Jeesus oli meie vahetuslik-lepitus
Substitution started with Adam and Eve
   Vahetus algas Aadama ja Eevaga
          They substituted God’s way for their way
             Nad vahetasid Jumala tee omaenda tee vastu
Adams disobedience brought sin to the world
   Aadama sõnakuulmatus tõi patu maailma
Jesus obedience brings righteousness to many
   Jeesuse sõnakuulelikkus toob õigsust paljudele

Is 53:4-6           
Rom 4:25
Rom 5:8
1. Cor 15:3
1. Peter 3:18

Jesus removed sin, and gave us His righteousness
   Jeesus eemaldas patu ja andis meile Oma õigsuse
This is the great exchange; the righteous for unrighteous
   See on suurepärane vahetuskaup: õigsus õigusetuse vastu

2. Cor 5:21

Jesus paid a debt He did not owe, substitutonal-atonement
   Jeesus maksis võla, mis ei olnud Tema oma, vahetuslik-lepitus
            We have all fallen short of God’s standards
               Keegi meist ei täida Jumala standardeid
            God’s love made a way for us in Jesus
                Jumala armastus tegi meile tee Jeesuses
            We can again be one with God
               Me same jälle olla üks Jumalaga
That is good news!
   Need on head uudised!

Monday, November 7, 2011

Evangeelium - The Gospel #1 : 06.11.11

Evangeelium – The Gospel   1

                         
Markuse 16:15
15 Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
Roomlastele 1:16
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.

What is the Gospel?
   Mis on Evangeelium?
If we do not understand the gospel right we have…
   Kui me ei mõista evangeeliumi õigesti, on meil…
            1. False hope
               1. Vale lootus
            2. False guilt
               2. Vale süütunne

Laulud 100:5
We are to make the gospel clear to our children, and children’s children
   Meil tuleb teha evangeelium selgeks oma lastele ja laste lastele
We have to understand so we can tell generations after us
   Me peame ise aru saama, et võiksime rääkida järgnevatele põlvkondadele

The Gospel is good news
   Evangeelium on head uudised
First you need to know the bad news
   Kõigepealt pead sa teadma halba uudist
            God is holy and righteous, you are neither
               Jumal on püha ja õiglane, kuid sina pole kumbagi
            We will be judged by God on His standards
               Jumal mõistab meie üle kohut Oma standardi järgi
            Without Jesus we will never measure up
               Ilma Jeesuseta ei anna me kunagi mõõtu välja

Roomlastele 4:25
25 kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.

The good news is you are justified, forgiven
   Hea uudis on see, et sind on õigeks tehtud ja sulle on andestatud
When Jesus died and was raised for us, He brings us up to God’s standards
   Kui Jeesus suri ja meie eest üles tõusis, tõstis ta meid üles Jumala standarditeni
           
Jesus is the center of the gospel
   Jeesus on evangeeliumi keskmes

1. Korintlastele 1:17  Message
17 Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et Kristuse rist ei muutuks tühiseks.

Keep the gospel clear and simple
   Hoia evangeelium selge ja lihtne
Understanding is the handle on truth
   Arusaamine on tõe käepide

We need to know
   Me peame teadma
            1. Everyone has sinned
               1. Kõik on pattu teinud

Roomlastele 3:23-24
23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest
24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,

            2. The penalty of sin is death
               2. Patu palk on surm

Roomlastele 6:23
23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

            3. Jesus paid the penalty for us
               3. Jeesus maksis hinna meie eest

Roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

You will either accept the gospel, or reject it
   Sa kas võtad evangeeliumi vastu või hülgad selle
            Our response is to believe and repent
               Meie vastus on uskuda ja meelt parandada

Apostlite teod 20:21
21 Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie Issandasse Jeesusesse.
Markuse 1:15
"Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja
uskuge evangeeliumisse!"

The gospel is about a Savior and Lord
   Evangeelium on Päästjast ja Isandast
            Believe; we take hold of Jesus
               Usu: me haarame kinni Jeesusest
            Repent; we let go of sin
               Paranda meelt: me laseme lahti patust
                        The result is forgiveness and eternal life
                           Tulemuseks on andestus ja igavene elu
                        You are never alone, and never without help
                           Sa pole kunagi üksi ja mitte iialgi ilma abita