Sunday, May 24, 2020

Ole nagu savi – Be the Clay #5 - 24.05.20

Ole nagu savi – Be the Clay             5

God can shape you and reshape you, as He wants
   Jumal võib sind vormida ja ümber vormida nii nagu Tema tahab
Let God work inside – you discipline yourself outside
   Las Jumal teeb tööd sinu sees – sina distsiplineeri ennast väljaspool
            God sees potential in you, no one else sees
               Jumal näeb sinus potentsiaali, mida keegi teine ei näe
            God will form you for His pleasure and His glory
               Jumal vormib sind oma heameeleks ja austuseks

Jesaja 64:7 (Engl vs 8)
7 Nüüd aga, Jehoova, oled sina meie isa! Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö!

Efeslastele 2:10                               NLT
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

Roomlastele 9:21
21 Või ei ole potissepal meelevalda savi ühest ja samast segust teha ühe astja õilsaks, teise halvaks otstarbeks?

We determine if we are used or not by God
   Meie määrame, kas Jumal kasutab meid või mitte
            God will form you if you let Him
               Jumal vormib sind, kui sa Tal seda teha lubad
Find what God says about you, and speak it over yourself
   Saa teada, mida Jumal sinu kohta ütleb, ja räägi seda enda üle
            Your words are powerful
               Sinu sõnad on väelised
            What you say is what you will have
               See, mida sa ütled, seda sa saad

Õpetussõnad 18:20-21
20 Oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub oma huulte saagist!
21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja!

Words are like seeds, and you will get harvest
   Sõnad on nagu seemned ja sa saad lõikuse
            Find His promise and plant it in your life
               Leia Tema tõotus ja istuta see enda ellu
            Your future is determined by what you say today
               Sinu tuleviku määrab ära see, mida sa täna ütled
            God wants us to agree with Him
               Jumal tahab, et sa Temaga nõustuksid

Jakoobuse 3:2-5
2 Sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu.
3 Kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõnakuulelikud, siis me juhime kogu nende keha.
4 Vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangeist tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib.
5 Nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa!

You tongue has the power to steer your life
   Sinu keelel on vägi su elu tüürida
            Be careful, the devil is after your words too
               Ole ettevaatlik, ka kurat ajab taga sinu sõnu
            He wants to limit you in life
               Ta tahab sind elus piirata

:6
6 Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut; keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust.

            Your tongue will keep you on course, or burn you
               Sinu keel kas hoiab sind kursil või põletab sind
            Keep God’s Words in your mouth
               Hoia Jumala Sõnad oma huulil

Heebrealastele 4:12 
12 Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi, ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja;

God’s Word is powerful
   Jumala Sõna on vägev
            When you speak God’s words, your words are powerful
               Kui sa räägid Jumala sõnu, on sinu sõnad väelised

Markuse 11:22-24
22 Ja Jeesus vastas ning ütles neile: "Olgu teil usku Jumalasse!
23 Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele: tõuse paigast ja lange merre! ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale!
24 Sellepärast ma ütlen teile: kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile!

            Your words have power to create your future
               Sinu sõnadel on vägi luua sinu tulevikku
            It is how we become clay in the Fathers hands
               Nii saab meist savi Isa kätes
            
Only you can stop you from being formed by God
   Ainult sina saad peatada ennast olemast Jumala poolt vormitav
            When you stop believing and stop confessing, you become less than
               Kui sa lõpetad uskumise ja peatad tunnistamise, muutud sa vähemaks kui…

Heebrealastele 10:35-38
35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga.
36 Sest kannatlikkust läheb teile tarvis, et teie, tehes Jumala tahtmist, saaksite kätte tõotuse.
37 Sest "veel üsna pisut, pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita mitte!
38 Aga minu õige peab usust elama, ja kui ta hakkab kõhklema, siis ei ole minu hingel temast head meelt!"

            Stay in faith, speak the Word, and see results
               Jää usku, räägi Sõna ja näe tulemusi
            Through your confession, you become more like Him
               Läbi oma tunnistuse muutud sa rohkem Tema sarnaseks

Sunday, May 17, 2020

Ole nagu savi – Be the Clay #4 : 17.05.20

Ole nagu savi – Be the Clay             4

God can shape you and reshape you, as He wants
   Jumal võib sind vormida ja ümber vormida nii, nagu Tema tahab
If you allow Him to change you
   Kui sa lubad Tal ennast muuta
How you present yourself to God, determines the results
   See, kuidas sa ennast Jumalale esitled, määrab tulemused

Jesaja 64:7 (Engl vs 8)
7 Nüüd aga, Jehoova, oled sina meie isa! Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö!

Efeslastele 2:10                               NLT
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

You can become a masterpiece in His hands
   Sinust võib saada meistriteos Tema kätes
            
Do not be eager to be seen
   Ära kibele olema nähtaval

Matteuse 6:1-4
1 Hoidke, et te armastuseande ei jaga inimeste nähes selleks, et nemad teid vaatleksid; muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas.
2 Seepärast, kui sa armastuseande annad, siis ära lase enese ees sarve puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad kogudusekodades ja tänavail, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes!
3 Vaid kui sina armastuseande annad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb,
4 et su armastuseannid oleksid salajas; ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule.

            It is wrong motives if you want to be seen
 Soov olla nähtaval on vale motiiv
            God sees what’s done in secret, and rewards you
               Jumal näeb salajas tehtut ja tasub sulle

What is unseen is usually more valuable to God than seen
Tavaliselt on mittenähtav Jumalale väärtuslikum kui nähtav
            He will fill any empty space in your heart
               Tema täidab tühimiku sinu südames
            Allow Him to form you to have right motives
               Luba Temal ennast vormida ja anda sulle õiged motiivid
            There is a difference what God sees and the world sees
See, mida Jumal näeb, on erinev sellest, mida maailm näeb

Does your unseen life outshine your seen life?
Kas sinu elu, mis ei ole nähtav, jätab varju sinu nähtava elu?
            If you are stable people don’t celebrate you, they expect it
                Kui sa oled stabiilne, siis inimesed ei ela sulle kaasa, vaid eeldavad seda sinult
            It is one way to tell you are doing well
               See on üks viisidest öelda, et sul läheb hästi

Roomlastele 9:21
21 Või ei ole potissepal meelevalda savi ühest ja samast segust teha ühe astja õilsaks, teise halvaks otstarbeks?

You determine your use
   Sina määrad ära oma kasutuse
What kind of vessel are you?
   Millist liiki astja sa oled?
There should be more to you, than what others see
   Sinus peaks olema rohkem kui see, mida teised näevad
            Is your relationship strong in the Lord?
               Kas sinu suhe Isandaga on tugev?

Be clay in the Fathers hands
  Ole savi Isa kätes
            Not to be seen, but used for His pleasure
                Mitte olles nähtav, vaid kasutatud Tema heameeleks

1. Tessalooniklastele 2:4b                                    NLT
4b nõnda me ka räägime, ei mitte, nagu tahaksime olla inimestele, vaid Jumalale meelepärast, kes katsub läbi meie südamed.

Please God not people
   Meeldi Jumalale, mitte inimestele
And He will make you His masterpiece
   Ja Ta teeb sinust oma meistriteose

Sunday, May 10, 2020

Ole nagu savi – Be the Clay #3 : 10.05.20

Ole nagu savi – Be the Clay             3

God can shape you and reshape you, as He wants
   Jumal võib sind vormida ja ümber vormida nagu Tema tahab
You carry the presence and power of God
   Sa kannad Jumala ligiolu ja väge
Keep ourselves in prayer – I want your will for me, not my own
   Jääge palvesse – Ma tahan enda jaoks Sinu tahet, mitte enda oma
            But you need to allow Him to change you
               Kuid sa pead lubama Tal ennast muuta

Jesaja 64:7 (Engl vs 8)
7 Nüüd aga, Jehoova, oled sina meie isa! Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö!

Efeslastele 2:10                               NLT
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

You are chosen by God to become a masterpiece 
   Jumal valis sind saama meistriteoseks
Let God mold you, so you can fulfill His plan
   Luba Jumalal ennast vormida, et sa võiksid Tema plaani täita
            Be the best you can be in your life 
               Ole oma elus parim versioon endast
            
Run the race God has set before you
   Jookse võidujooksu, mille Jumal on sinu ette pannud

1. Korintlastele 9:24-27
24 Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võiduanni saab üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!
25 Aga iga võidujooksja on kasin kõigis asjus, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga.
26 Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult peksab,
27 vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatuks.

             See your life as a race – live your life as an athlete
  Näe oma elu nagu võidujooksu – ela oma elu kui sportlane
            You have the responsibility to run
               Sul on vastutus joosta
            If you do run, you will receive your reward
               Kui sa jooksed, saad sa oma auhinna

When you hear truth, there is a responsibility to do something
   Kui sa kuuled tõde, tuleb vastutus midagi teha

1. Korintlastele 6:19-20
19 Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad?
20 Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Truth brings light to see the way to go
   Tõde toob valguse, et näha teed, mida käia
You are not your own – Honor God in your life
   Sa ei kuulu iseendale – Austa Jumalat oma eluga
Responsibility will give you purpose
   Vastutus annab sulle eesmärgi

What is the process to running your race?
   Kuidas su võidujooks kulgeb?
1. Agree with truth
   1. Nõustu tõega
2. Be committed to act on truth
   2. Pühendu tegutsemisele tões
3. Run to the goal
   3. Jookse eesmärgini
            Then you will fulfill your God-given destiny 
               Siis  täidad sa Jumala antud saatuse

A dangerous thing is “Drift”
   Ohtlik on “triivida”
            Drift away from the path God has for you
               Kalduda kõrvale Jumala poolt sulle seatud teerajalt

Galaatlastele 5:7
7 Te jooksite hästi; kes on teid takistanud olemast tõele sõnakuulelikud?

You were running so well, who stopped you?
   Sa jooksid nii hästi, kes sind peatas?
You end up in a place God did not want you – less than
   Sa lõpetad kohas, mida Jumal sulle ei soovinud – vähem kui

Efeslastele 5:15-18                         NLT
15 Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad,
16 pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad!
17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
18 Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu.

How do I avoid drift?
   Kuidas triivimisest hoiduda?
            1. Know drift is possible
               1. Tea, et on võimalus kõrvale kalduda
            2. Commit with the Holy Spirit’s help
               2. Pühendu Püha Vaimu abiga
            3. Run your race daily
               3. Jookse oma võidujooksu iga päev
  

Tuesday, May 5, 2020

Ole nagu savi – Be the Clay #2 : 03.05.20

Ole nagu savi – Be the Clay             2

You need to make the decision to become clay
Sina pead otsustama muutuda saviks
            Many things have form you, good and bad
 Sind võivad vormida paljud asjad, head ja halvad
            Let God form you into what He desires
               Luba Jumalal ennast vormida selliseks nagu Tema tahab

Jesaja 64:7 (Engl vs 8)
7 Nüüd aga, Jehoova, oled sina meie isa! Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö!

Our hearts need to be formed by the Lord
   Meie süda peab saama Isanda poolt vormitud

Efeslastele 2:10                               NLT
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

You are chosen by God to become a masterpiece 
   Jumal valis sind saama meistriteoseks
Never doubt God’s plan for your life
   Ära kunagi kahtle Jumala plaanis oma elu jaoks

Jesus lived showing us how to be the clay
   Jeesus elas, näidates meile, kuidas olla savi

Johannese 5:19
19 Siis Jeesus vastas ning ütles neile: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, Poeg ei või iseenesest teha midagi kui vaid seda, mida ta näeb Isa tegevat! Sest mida Isa teeb, seda teeb Poeg nõndasamuti.

Johannese 12:49
49 Sest ma ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes mind on läkitanud, on mulle andnud käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima.

Johannese 14:31                              Amp
31 Aga et maailm saaks aru, et ma armastan Isa ja teen nõnda, kuidas Isa mind on käskinud. Tõuske, mingem siit ära!"

            Jesus was confident, because He spent time daily in prayer
 Jeesus oli kindel, kuna Ta veetis iga päev aega palves
            Jesus was connected to the Father, and knew His will
               Jeesus oli ühenduses Isaga ja tundis Tema tahet

Luuka 22:41-43
41 Ta ise läks neist eemale, niikaugele kui kiviga jõuab visata, heitis põlvili maha ja palvetas,
42 öeldes: "Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära; ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!"
43 Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda.

Jesus did not desire to be separated from the Father
   Jeesus ei tahtnud olla Isast eraldatud
            Even though He knew it was over in 3 days
               Kuigi Ta teadis, et see saab 3 päeva pärast läbi
            But He trusted the plan of the Father
   Aga Ta usaldas Isa plaani
Take steps of faith and God will equip you
   Võta ususamme ja Jumal varustab sind 
Spend time in prayer to become like clay
   Veeda aega palves ja muutu saviks

Heebrealastele 13:21                                 NLT
21 varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

Through the power of prayer, God equips you
   Jumal varustab sind läbi palve väe

Luuka 24:48-49
48 Teie olete nende asjade tunnistajad!
49 Ja vaata, mina läkitan teie peale oma Isa tõotuse! Ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest!"

The Spirit of God will equip you for the call of God
   Jumala Vaim varustab sind Jumala kutse jaoks
You need to be reformed daily – “Your will Lord
   Sa pead olema igapäevaselt ümbervormitud – “Sinu tahe, Isand”

Markuse 16:15-18
15 Ja ta ütles neile: "Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule.
16 Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.
17 Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli,
18 võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks."

Become like clay to fulfill His plan
Muutu saviks, et täita Tema plaan
            You will be equipped for your future
 Sind varustatakse sinu tuleviku tarvis
            Complete the general plan, but receiving specific directions 
               Vii lõpuni üldine plaan, võttes vastu erijuhiseid
            Every believer should be shaped by God from the inside-out
               Iga usklik peaks saama Jumala poolt vormitud seest väljapoole
Sunday, April 26, 2020

Ole nagu savi – Be the Clay #1 : 04-26-20

Ole nagu savi – Be the Clay           1

Clay is easily molded and formed
   Savi on kergesti vormitav
When the potter is satisfied it is put into the fire
   Kui pottsepp on tulemusega rahul, paneb ta selle ahju
Then it becomes something he can use
   Siis saab sellest midagi, mida ta saab kasutada

Many things have form you, good and bad
   Sind on vorminud paljud asjad, head ja halvad
The power of the Lamb can reshape you
   Talle vägi võib sind ümber vormida
            Let God form you into what He desires
  Las Jumal vormib su selliseks, nagu Ta soovib
            You need to make the decision to become clay
               Sa pead tegema otsuse muutuda saviks

Roomlastele 12:1-2                                    NLT
1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

You renew your mind by exploring God’s Word
   Sa uuendad oma mõistust läbi Jumala Sõna uurimise
Then become changed, by the way you think
   Seejärel muutu oma mõtteviisis
You can become who God want you to be
   Sinust võib saada see, keda Jumal tahab, et sa oleksid
            There are no prerequisites for this promise
               Selle tõotuse jaoks ei ole eelduseid

Jesaja 64:7 (English vs 8)
7 Nüüd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö.

God is your creator, and wants to recreate you
   Jumal on sinu looja ja tahab sind uuesti luua

Efeslastele 2:10                               NLT
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

Give yourself to the plan of God for you
   Andu sellele plaanile, mis Jumalal sinu jaoks on
            Trust God, and He will make you a masterpiece to use
               Usalda Jumalat ja Ta teeb sinust kasutatava meistriteose
            Gladly give yourself to Him
               Anna ennast Talle rõõmuga

God has a plan and a purpose for you
   Jumalal on sinu jaoks plaan ja eesmärk

Roomlastele 8:28                            Amp
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Be the clay
   Ole nagu savi

Roomlastele 9:21
21 Või kas pole potissepal meelevalda savi üle - valmistada samast segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks?

            We are the ones who determine if we are used or not
               Meie oleme need, kes määravad, kas meid kasutatakse või mitte
            How you present yourself to God determines results
               Tulemuse määrab see, kuidas sa ennast Jumalale esitled

Always remember it is God who is forming you
   Pea alati meeles, et see on Jumal, kes sind vormib

1. Korintlastele 4:7                         NLT
7 Sest mis sind siis esile tõstab? Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otsekui sa ei oleks seda saanud?

The usefulness of the vessel is determined by its contents 
   Astja kasulikkuse määrab ära selle sisu
            What are you carrying?
               Mida sa endas kannad?
            I expect you to be changed for better
               Ma ootan, et sa muutuksid paremuse poole

Not everything that happens to you is God’s plan
   Mitte kõik, mis sulle juhtub, ei ole Jumala plaan
            Find God’s plan for your life in the Word
 Leia Sõnast Jumala plaan oma elu jaoks
            Then you can start your journey to success
               Siis võid sa alustada oma teekonda eduni
We need to pray about our plan and our future
   Me peame oma plaani ja tuleviku pärast palvetama.

Sunday, April 19, 2020

Lõvi ja Tall – Lion and Lamb #7 : 19.04.20

Lõvi ja Tall – Lion and Lamb   7 

The Lion of Judah became the Lamb of God
   Juuda Lõvist sai Jumala Tall
            You need Him as your Lord
               Sa vajad Teda kui oma Isandat
The power of the Lamb destroyed Satan and death
   Talle vägi hävitas saatana ja surma
You can be like Him – lion and lamb
   Sa võid olla nagu Tema – lõvi ja tall

Õpetussõnad 28:1
1 Õel põgeneb, kuigi ei ole tagaajajat, aga õige on julge nagu noor lõukoer!

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks.

We are to boldly go to God’s presence with confidence – like a lion
   Me peame minema julgelt Jumala ligiolusse, kindlusega – nagu lõvi

Luuka 10:3
3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui tallesid huntide keskele!

We are to go into the world on guard – like a lamb
   Me peame minema maailma valvsalt – nagu tall

Be aware of the people in your life
   Ole teadlik inimestest oma elus

1. Korintlastele 15:33
33 Ärge eksige! "Kurjad kõned rikkuda võivad kombeid häid!"

Stay alert, knowing you are in danger
   Ole valvel, teades, et sa oled ohus

Matteuse 10:16
16 Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid!

Be bold and wise; gentle and harmless 
   Ole julge ja mõistlik, gentle and harmless

1. Johannese 2:6                  Amp
6 Kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu nagu tema elas.

Live like Jesus lived
   Ela nii nagu elas Jeesus
            Show people the Lion and Lamb
               Näita inimestele Lõvi ja Talle

The devil tries to be like a lion – to kill
   Kurat üritab olla nagu lõvi – et tappa

1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata!

Johannese 10:10
10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!

            Those in Jesus always have life
               Neil, kes on Jeesuses, on alati elu
How do we stand against Satan?
   Kuidas me saatanale vastu seisame?

1. Peetruse 5:9
9 Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda.

Resist him and put your trust in Jesus
   Seisa talle vastu ja pane oma usaldus Jeesusesse

Laulud 10:7, 9
7 Ta suu on täis sajatusi, kavalust ja rõhumist; ta keele all on vaev ja nurjatus!
9 Ta varitseb salajases paigas nagu lõukoer padrikus; ta varitseb, et tabada viletsat; ta tabab viletsa, tõmmates teda oma võrku!

Wicked men are also like lions – they kill
   Õelad inimesed on ka nagu lõvid – nad tapavad

Jesus is the real Lion and Lamb – He has victory
   Jeesus on päriselt Lõvi ja Tall – Tal on võit

2. Korintlastele 8:9
9 Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesusest saaksite rikkaks.

            You can go out as a lion and lamb
               Sa võid minna välja nagu lõvi ja tall
            Don’t be discouraged in difficult times
  Nii et ära muutu araks rasketel aegadel

Ilmutuse 5:5-6a
5 Ja üks vanemaist ütles mulle: "Ära nuta! Vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taaveti juur, on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle seitse pitserit!"
6a Ja ma nägin keset aujärge ja nelja olendit ja keset vanemaid seismas Talle, kes oli otsekui tapetud

            Thank God for the power of the Lion and power of the Lamb
               Tänu Jumalale Lõvi väe ja Talle väe eest
            Accept Jesus as Lord, and live like Him
               Võta Jeesus vastu Isandana ja ela nii nagu Tema

Heebrealastele 12:1-2                                NLT
1 Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist,
2 vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel, häbist hoolimata, ja on istunud Jumala aujärje paremale käele.

Sunday, April 12, 2020

Lõvi ja Tall – Lion and Lamb #6 : 12.04.20

Lõvi ja Tall – Lion and Lamb   6 

Jesus has revealed Himself to us
   Jeesus on ennast meile ilmutanud
            The Lion of Judah became the Lamb of God
               Juuda Lõvist sai Jumala Tall
            He wants to be your Lord
               Ta tahab olla sinu Isand
            We wait with expectation for His return
  Me ootame Tema tagasitulekut lootusrikkalt

On the third day Jesus rose again – the tomb is empty
   Kolmandal päeval tõusis Jeesus üles – haud on tühi
            Through His sacrifice, we can access God’s presence
               Läbi Tema ohvri võime meie Jumala ligiollu siseneda
            Do not miss Him, because you did not take time to see Him
               Ära jää Temast ilma sellepärast, et sa ei võtnud aega, et Teda näha
            He is so amazing you will never fully know Him 
               Ta on nii imeline, et sa ei saa Teda kunagi täielikult tunda

Matteuse 28:1-8
1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.

The grave is empty, Jesus has risen
   Haud on tühi, Jeesus on tõusnud
He rose again – just as He said He would
   Ta tõusis taas – täpselt nii nagu Ta ütles

Luuka 24:45-48
45 Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.

Jesus showed the world His power as our Lion
   Jeesus näitas maailmale oma väge meie Lõvina
But the real power was in Him being our Lamb
   Aga tõeline vägi seisnes selles, et Tema oli meie tall
            The power of the Lamb destroyed Satan and death
              Talle vägi hävitas saatana ja surma
            By His death Jesus has given you victory
                Oma surma läbi andis Jeesus sulle võidu 

Koloslastele 2:12-15
12 kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist
13 ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised,
14 kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.
15 Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.

Jesus disarmed Satan, and made you alive 
   Jeesus tegi saatana relvituks ja sind elavaks

Heebrealastele 2:14-17
14 Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle - see tähendab kuradi -,
15 ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves.
16 Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest!
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.

Death has no more power over believers
   Surmal ei ole enam usklike üle võimu

1. Korintlastele 15:55-58
55 Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”
56  Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus.
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
58 Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

His victory is your victory 
   Tema võit on sinu võit
            We are to go tell the world about the Lion and Lamb
               Me peame minema ja rääkima maailmale Lõvist ja Tallest
            You are part of this ongoing story
               Sina oled osa sellest jätkuvast loost
            Tell the world, “God loves you too”
               Ütle maailmale: “Jumal armastab ka sind”