Sunday, September 20, 2020

Anna oma parim – Giving Your Best #6 : 20.09.20

 Anna oma parim – Giving Your Best          6

 

God enjoys seeing us use the gifts we have

   Jumal rõõmustab, nähes meid ande kasutamas

            Use your gifts to help others

               Kasuta oma ande, et teisi aidata

 

1. Peetruse 4:10

10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

 

Jesus fixes us up, so He can use us

   Jeesus parandab meid, et Ta saaks meid kasutada

            Most effective way is in church 

               Kõige tõhusam viis selleks on koguduses

            Saying, “Where do you need me?”

               Öeldes: “Kus te mind vajate?”

 

Tiituse 3:1                NLT

1 Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole

 

Tiituse 3:8

8 See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik.

 

Tiituse 3:14              NLT

14 Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata.

 

Heebrealastele 10:24                     NLT

24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.

 

2. Tessalooniklastele 3:13                        AMP

13 Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes!

 

Matteuse 5:16

16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

 

1. Timoteosele 6:18                        NLT

18 käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega

 

Apostlite teod 10:38                       NLT

38 kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.

 

If you believe in Jesus, you do good in your actions

   Kui sa usud Jeesusesse, teed sa head oma tegudega 

Do all we do in faith, and give your best

   Tee kõike, mida teed, usus, ja anna oma parim

 

1. Johannese 3:7b                NLT

7 Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige.

 

We are not righteous, because we do right things

   Me ei ole õiged sellepärast, et me teeme õigeid asju

We do right things, because we are righteous

   Me teeme õigeid asju, sest me oleme õiged

 

Live your life to serve and do good things

   Ela oma elu, et teenida ja teha õigeid asju

            Why?

               Miks?

 

Efeslastele 2:8-10                NLT

8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt,

9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

 

                        You are created to do good works; it is your destiny

                           Sind on loodud tegema häid tegusid, see on sinu saatus

            Where?

               Kus?

                        You do good things wherever you are

                           Sa teed häid asju seal, kus sa oled

            How?

               Kuidas?

                        You learn how God leads you, and follow

                           Sa õpid, kuidas Jumal sind juhib, ja järgned

 

God wants to be good to someone, through you

   Jumal tahab olla kellegi vastu hea sinu kaudu

 

Matteuse 10:39

39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.

 

            Give your gifts to others, or you will lose them

               Anna oma annid teistele, või sa jääd neist ilma

 

Roomlastele 2:4b

4 Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?

 

            God’s goodness through you, will lead them to Jesus

               Jumala headus sinu kaudu juhib nad Jeesuse juurde

            Your destiny will affect others destiny

               Sinu saatus mõjutab teiste saatust

                        Give your best!

                           Anna oma parim!

Sunday, September 13, 2020

Anna oma parim – Give Your Best #5 : 13.09.20

 Anna oma parim – Give Your Best              5

 

God enjoys seeing us use the gifts He gave to us

   Jumal rõõmustab, nähes meid kasutamas ande, mida Ta meile andis

You are a priest and you have gifts

   Sa oled preeser ja sul on annid

 

1. Peetruse 2:9

9 Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde,

 

            Be who God called you to be, and bring Him glory

               Ole see, kelleks Jumal on sind kutsunud, ja too Talle au

            You were made for this

  Sind loodi selle jaoks

 

We need to pick up the towel and serve others, like Jesus 

   Me peame rätiku üles võtma ja teisi teenima nagu Jeeus

            He saved us and fixes us up, so He can use us

               Ta päästis meid ja teeb terveks, et Ta saaks meid kasutada

 

Roomlastele 12:6-8

6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid: olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda;

7 Olgu hoolekanne, mis toimugu hoolekandeametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis;

8 manitseb keegi, siis ta olgu manitsemisametis; kes teistele annetab, andku siira südamega; kes teisi juhatab, olgu hoolas; kes vaeseid hooldab, tehku seda rõõmuga.

 

            It takes all of us doing our part

               Me kõik peame tegema oma osa

            Prophecy, serve, teach, encourage, give, lead, mercy

               Prohveteerimine, teenimine, õpetamine, julgustamine, andmine, juhtimine, halastus

 

Don’t have a demanding heart, but says, “Where do you need me?”

   Ära ole südames nõudlik, vaid küsi: “Kus mind vajatakse?”

Then God can move you to the place you are most effective

   Siis saab Jumal sind viia kohta, kus sa oled kõige efektiivsem

            Don’t be afraid, jump in

               Ära karda, hüppa sisse

 

Galaatlastele 6:3                                          Msg

3 Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat, ilma midagi olemata, see petab iseennast.


1. Korintlastele 15:58                                Msg

58 Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu!


What is important is to know if you are making a difference

   Oluline on teada, kas sa muudad midagi

            You have gifts, offer them to the Lord

               Sul on annid, anna need Jumalale

            God will help you and give you grace, so you can be used

               Jumal aitab sind ja annab sulle armu, et sa võiksid olla kasutatud

            

 

Sunday, September 6, 2020

Anna oma parim – Give Your Best 4 : 06.09.20

 Anna oma parim – Give Your Best          4

 

What are you doing with what God gave you?

   Mida sa teed sellega, mis Jumal sulle andis?

            Use your treasure, time, talents, influence 

               Kasuta oma aaret, aega, andeid, mõju

            Are you giving your best?

 Kas sa annad oma parima?

            Without the Lord, you are nothing

               Ilma Isandata ei ole sa keegi

 

Luuka 19:10

10 sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud!"

 

Jesus came to find us and fix us

   Jeesus tuli, et meid leida ja parandada

Jesus came to make us whole – peace, wisdom, joy

   Jeesus tuli, et teha meid terviklikuks – rahu, tarkus, rõõm

 

Heebrealastele 7:25

25 Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest.

 

            No matter how you are broken, Jesus came to fix that

               Pole tähtis, kuidas sa katki oled, Jeesus tuli, et seda parandada

            Jesus will make you better

               Jeesus teeb sind paremaks

 

Efeslastele 2:8-10

8 Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and;

9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

 

God has fixed you so you can serve others

   Jumal on sind parandanud, et sa võiksid teenida teisi

            

Johannese 3:16-17

16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!

17 Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!

 

Efeslastele 4:7-8

7 Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda.

8 Sellepärast öeldakse: "Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!"

 

When you received Jesus as Lord, you received gifts

   Kui sa võtsid Jeesuse Isandana vastu, võtsid sa vastu ande

 

Roomlastele 12:5-6a

5 nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.

6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid

 

            We have different gifts, and grace to use them

               Meil on erinevad anded ja arm nende kasutamiseks

            Step out in faith and God will help you

               Astu usus välja ja Jumal aitab sind

 

Because of Jesus, ordinary people are now priests 

   Jeesuse tõttu on nüüd preestriteks tavalised inimesed 

            You give your all, and have special access

               Sina annad endast kõik ja saad erilise ligipääsu

 

1. Peetruse 2:9

9 Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde,

 

1. Peetruse 4:10-11

10 Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad.

11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu; kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.

 

            Everyone has special gifts; use what you have for God

               Kõigil on erilised anded; kasuta seda, mis sul on, Jumala jaoks

            It is your responsibility to recognize and develop your gifts

               Sinu vastutus on oma anded ära tunda ja neid arendada

            There are no small gifts 

               Pole olemas väikeseid andeid

 

We all have had different experiences in life

   Meil kõigil on elus erinevad kogemused

God can use that to help others come through

   Jumal võib seda kasutada teiste aitamiseks 

The most effective way to use your gifts is in church

   Kõige efektiivsem viis oma andide kasutamiseks on koguduses

 


Sunday, August 30, 2020

Anna oma parim – Give Your Best #3 : 30.08.20

Anna oma parim – Give Your Best          3

 

What are you doing with what God gave you?

   Mida sa teed sellega, mis Jumal sulle andis?

            You were created to make a difference

 Sind loodi selleks, et tuua muutusi 

            Use your treasure, time, talents, influence 

               Kasuta oma aaret, aega, andeid, mõju

Are you giving your best?

   Kas sa annad oma parima?

 

Markuse 4:14, 18-19

14 Külvaja külvab sõna.

18 Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on, kes sõna kuulevad,

19 aga selle maailma mured ja rikkuse petlikkus ja muude asjade himud saavad võimule ja lämmatavad sõna ära, ja see jääb viljatuks.

 

It all ends up unfruitful, because of wrong desires

   See kõik lõppeb viljatult valede igatsuste tõttu

Get full of God

   Ole täis Jumalat

Do not keep anything from Jesus

   Ära hoia Jeesuse eest midagi

 

Johannese 13:4-5

4 tõuseb ta üles õhtusöömaajalt ja võtab oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega.

5 Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud.

 

Jesus took a towel and washed His disciples feet

   Jeesus võttis rätiku ja pesi oma jüngrite jalgu

The job of the lowest servant

   Kõige madalama teenija töö

 

Johannese 13:12-17

12 Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue oli võtnud, istus ta jälle maha ja ütles neile: "Kas teate, mis ma teile olen teinud?

13 Te hüüate mind Õpetajaks ja Issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see.

14 Kui nüüd mina, Issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema.

15 Sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud.

16 Tõesti, tõesti ma ütlen teile: ei ole ori suurem kui tema isand ega käskjalg suurem kui tema läkitaja!

17 Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete!

 

Jesus calls His disciples to acts of kindness and service

   Jeesus kutsub oma jüngreid lahkuse ja teenimise tegudele

Living beyond yourself is when you make a difference

   Elades nii, et sa ei mõtle ainult iseendale, tood sa muutuse

If you follow Jesus, you will serve others 

   Kui sa järgid Jeesust, teenid sa teisi

            

Koguja 2:4-11

4 Ma tegin suuri tegusid: ma ehitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid;

5 ma tegin enesele rohu- ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu viljapuid.

6 Ma tegin enesele veetiike kasvavate metsapuude kastmiseks.

7 Ma ostsin sulaseid ja teenijaid, ja mul oli oma peres sündinuid; samuti oli mul veiste, lammaste ja kitsede kari, suurem kui kõigil neil, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud.

8 Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate ja maade varandusi; ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti, mis inimlastele on naudinguks: palju naisi.

9 Ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud; mulle jäi ka mu tarkus.

10 Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile; ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast, ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest.

11 Aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud, ja vaeva, mida ma neid tehes olin näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimunärimine. Millestki pole kasu päikese all.

 

Solomon did everything he wanted, but it was all meaningless

   Saalomon tegi kõike, mida tahtis, aga see kõik oli mõttetu

            Serve others and your life will be blessed

               Teeni teisi ja su elu saab olema õnnistatud

            Server outside the church and in the church

               Teeni väljaspool kogudust ja koguduses 

            Pick up the towel, and you’ll make a difference

               Võta rätik ja sa tood muutuse

            

If you are living right you will have joy

   Kui sa elad õigesti, on sul rõõm

If there is no joy, you are not doing the right thing, or you are doing it the wrong way

   Kui rõõmu ei ole, ei tee sa õiget asja või sa teed seda valesti

 

What are you doing with what I gave you?

   Mida sa teed sellega, mis ma sulle andsin?

I am calling you to acts of kindness and service

   Ma kutsun sind lahkuse ja teenimise tegudele

            Give your best!

               Anna oma parim!

 

 

 

 

Sunday, August 23, 2020

Anna oma parim – Give Your Best #2 : 23.08.20

 Anna oma parim – Give Your Best          2

 

You were created to make a difference 

   Sind loodi tooma muutuseid

            There is a purpose for your life

 Sinu elul on eesmärk

            Whatever you do, do your best

               Anna oma parim kõiges, mida sa teed

 

Matteuse 15:8-9

8 See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel.

9 Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.”

 

Something done in vain has no results, or without meaning

   Kasutul tegevusel ei ole tulemust ega tähendust

            Don’t do the right thing, in the wrong way

               Ära tee õiget asja valel viisil

 

1. Korintlastele 13:1-3

1 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli,aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.

2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.

3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks  armastust, siis ma ei saavutaks midagi.

 

If you leave out the heart, you do it wrong

   Kui sa jätad südame välja, teed sa seda valesti

            Don’t let your actions become ritual or mindless

               Ära lase oma tegudel muutuda rituaalseks või arutuks

Put your heart into your life

   Pane oma ellu kogu süda

            Without heart, it is meaningless 

               Ilma südameta on see mõttetu

 

Johannese 4:23-24

23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.

24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”

 

God is Spirit

   Jumal on Vaim

            To do something in Spirit, you put your heart in it

               Millegi Vaimus tegemine tähendab, et sa paned sellesse oma südame 

            Our heart makes natural things spiritual 

               Meie süda muudab loomulikud asjad vaimseks

            

Koloslastele 3:23

23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele

 

Do everything as if doing it for Jesus

   Tee kõike nagu sa teeksid seda Jeesusele

            God sees the heart

               Jumal näeb südant

            God is more interested in character than conduct

               Jumalale on olulisem iseloom kui käitumine

 

Galaatlastele 5:7

7 Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad olemast?

 

            You can start well, and end meaningless

               Sa võid alustada hästi, aga lõpetada mõtteta

 

How can I be sure my heart is in something?

   Kuidas ma saan olla kindel, et ma teen midagi südamega?

1. Guard your heart gates                

   1. Valva oma südame väravaid

 

Õpetussõnad 4:23

23 Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

 

2. Heart can’t be in, what mind is not on               

   2. Süda ei saa olla kuskil, kus meel ei ole

3. Pack right               

   3. Paki õigesti

 

Matteuse 12:34-35

34 Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.

35 Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.

 

Whatever you do, put your heart into it, and you will give your best

   Kõike, mida sa teed, tee südamega, ja sa annad endast parima

 

 

Sunday, August 16, 2020

Anna oma parim – Give Your Best #1 : 16.08.20

 Anna oma parim – Give Your Best              1

 

Life can be exciting

   Elu võib põnev olla

God will ask you to live on the edge

   Jumal ootab sinult, et sa elaksid ääre peal

            That is where we can’t succeed without God

               See on koht, kus me ei saa õnnestuda ilma Jumalata

            But you can fulfill God’s plan and purpose

               Aga sa võid Jumala plaani ja eesmärgi täita

 

Eph 5:15-17                          Amp

Efeslastele 5:15-17

15  Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad,

16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.

17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.

 

You are only responsible for your life

   Sa vastutad ainult enda elu eest

If you follow God right, you’ll be happy to do it

   Kui sa järgid Jumalat õigesti, teed sa seda hea meelega

            What are you doing with what God has given to you?

               Mida sa teed sellega, mis Jumal on sulle andnud

            There is a built-in reward when we do things right

               Sellesse on sisse ehitatud tasu, kui me teeme asju õigesti

 

1. Cor 9:24

1. Korintlastele 9:24

24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!

 

Run the right race, and give your best

   Jookse õiget võidujooksu ja anna oma parim

            You being the best or not is not the point

 Kas sina oled parim või mitte, ei ole asja iva

            But you have to give your very best

               Kuid sa pead andma oma maksimaalse parima

            Make your life matter

               Tee oma elu oluliseks

 

Heb 12:1

Heebrealastele 12:1

1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!  

 

Ps 33:8-11

Laulud 33:8-11

8 Kartku Issandat kogu ilmamaa, tema ees värisegu kõik maailma elanikud!

9 Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile.

10 Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted.

11 Issanda nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve.

 

God is doing something in the world that can’t be stopped

   Jumal teeb maailmas midagi, mida ei saa peatada

You are expected to do your part

   Sinult oodatakse, et sa teed oma osa

 

Prov 19:21

Õpetussõnad 19:21

21 Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks.

 

Give your life away to something bigger than you

   Anna oma elu millegi suurema jaoks kui sa ise

 

Acts 9:1-5

Apostlite teod 9:1-5

1 Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde

2 ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma.

3 Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus

4 ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?”

5 Aga tema ütles: „Isand, kes sa oled?” Ja hääl vastas: „Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.

 

Saul was sincere and busy, but he was wrong

   Saulus oli siiras ja töökas, aga ta eksis

            God has a plan for your life

 Jumalal on plaan sinu elu jaoks

            In Jesus you will find your meaning and purpose

               Jeesuses leiad sa oma tähenduse ja eesmärgi

            

God’s “plan A” is the church

   Jumala “plaan A” on kogudus

Get plugged in, and give your best

   Lülitu sisse ja anna oma parim

Together we will make a difference 

   Üheskoos me toome muutuse


Sunday, August 9, 2020

Jõukus Jumala viisil – Prospering God’s Way #9 : 09.08.20

Jõukus Jumala viisil – Prospering God’s Way       9

 

God is clear what He wants from you

   Jumal annab selgelt mõista, mida Ta sinult tahab

God is clear what He wants to do for you

   Jumal annab selgelt mõista, mida Ta sinu jaoks teha tahab

            Be a vessel God can fill up, then pour out

               Ole anum, mida Jumal saab täita ja seejärel välja valada 

 

5. Moosese 8:18

18 vaid tuleta meelde Jehoovat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud.

 

Õpetussõnad 3:9-10

9 Austa Jehoovat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,

10 siis su aidad täituvad küllusega ja viina-aamid ajavad üle!

 

It takes faith to trust God for tomorrow

   On vaja usku, et usaldada Jumalat homse osas

Jesus is your provider and your provision 

   Jeesus on sinu varustaja ning sinu varustus

            We are to give by faith

               Me peame andma usus

            God will multiply it, and give back to you

               Jumal mitmekordistab selle ja annab sulle tagasi

            Believe God for increase in the last days

               Usu Jumalalt kasvu lõpuaegadeks

 

Faith is a key to you prospering

   Usk on võti sinu külluse juurde

What you do and say will produce wealth

   See, mida sa ütled, toodab rikkust

            

Jesaja 55:8-9             NLT

8 Sest minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehoova!

9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted!

 

Some are not serving God, they want God to serve them

   Mõned ei teeni Jumalat, nad tahavad et Jumal teeniks neid

            They are not doing things God’s way

               Nad ei tee asju Jumala viisil

God is not here to do your plan, you are here to do God’s plan

   Jumal ei ole siin selleks, et täita sinu plaani, sina oled siin, et teha Jumala plaani järele

            Put Him first, and He will bless you

               Pane Tema esikohale ja Ta õnnistab sind

 

We are in the last days, and God has a special supply for His church 

   Me elame lõpuaegadel ja Jumalal on eriline varu oma koguduse jaoks

 

Haggai 2:7-9

7 Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Jehoova!

8 Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehoova!

9 Selle koja tulevane toredus peab olema suurem kui oli esimesel, ütleb vägede Jehoova, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehoova!"

 

            He shakes society, Jesus will come, riches are His

               Ta raputab ühiskonda, Jeesus tuleb, rikkused on Tema omad

            There is a connection between money and the last days

               Raha ja lõpuaegade vahel on seos

            Riches will come into the church in the last days

               Lõpuaegadel tuleb rikkus kogudusse 

 

Jakoobuse 5:1-3

1 Kuulge nüüd, te rikkad, nutke ja uluge oma viletsusi, mis on tulemas!

2 Teie rikkus on mädanenud ja teie riided on koitanud!

3 Teie kuld ja hõbe on roostetanud ja nende rooste on teile tunnistuseks ja sööb ära kõik teie liha nagu tuli! Te olete kogunud vara viimseil päevil.

 

The world thought they were holding riches for their last days

   Maailm arvas, et nad koguvad rikkust viimasteks päevadeks

But they were holding it for the churches last days

   Aga nad hoidsid seda koguduse lõpuaegadeks

            Wealth will flow through our hands

               Jõukus voolab meie käte vahelt läbi

 

:4

4 Vaata, töötegijate palk, mille te olete kinni pidanud neilt, oma põldudel lõikajailt, kisendab teie vastu, ja lõikajate kaebed on tunginud vägede Issanda kõrvade ette!

 

            Money talks, and God will get it into the harvesters hands

               Raha räägib ja Jumal annab selle viljakoristaja kätte

 

:7

7 Siis olge nüüd pikameelsed, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab maa kallist vilja ja on pikameelne seda oodates, kuni ta saab varajase ja hilise vihma.

 

            The church needs money to get people to Jesus

               Kogudusel on vaja raha, et tuua inimesed Jeesuse juurde

 

Õpetussõnad 13:22

22 Hea inimene jätab pärandi lastelastelegi, aga patuse vara talletatakse õigele!

 

The church will have money before Jesus returns

   Kogudusel saab olema raha enne kui Jeesus tagasi tuleb

            Our goal is not money – our goal getting people to Jesus

               Meie eesmärk ei ole raha – meie eesmärk on tuua inimesed Jeesuse juurde

            We want to do a lot more for the Kingdom of God

               Me tahame teha palju rohkem Jumala Kunigriigi jaoks

            We have a purpose with the finances we have

               Meil on eesmärk oma finantside jaoks

            We do not love money more than our treasure in heaven

               Me ei armasta raha rohkem kui oma taevast aaret