Sunday, January 17, 2021

Ankrus – Anchored #2 : 17.01.21

 Ankrus  –  Anchored   2

Biblical hope is having confidence that God is faithful

   Piibellik lootus on omada kindlust, et Jumal on ustav

Anchors will keep you safe, stable, secure

   Ankur hoiab sind turvaliselt, stabiilse ja kaitstuna


Heb 6:19 NLT

19 See lootus on tugev ja usaldusväärne ankur meie hingedele. See juhatab meid läbi eesriide Jumala sisemisse pühamusse.


Hope is an anchor for your soul

   Lootus on su hingele ankur


If your life is anchored in anything but Jesus, it will not hold you

   Kui su elu on ankrus milleski muus kui Jeesuses, ei hoia see sind

Jesus is the rock we anchor to, to receive God’s power

   Jeesus on kalju, mille küljes me ankrus oleme Jumala väe vastuvõtmiseks

When hope is present, your soul will be healthy

   Kui lootus on kohal, on su hing terve

Without hope you will have fear, worry and doubt

   Ilma lootuseta on sul hirm, mure ja kahtlus


There are different levels of certainty 

   Kindlusel on erinevad tasandid

1. Mathematical Certainty

   1. Matemaatiline Kindlus

2. Logical Certainty

   2. Loogiline Kindlus

3. Moral Certainty 

   3. Moraalne Kindlus


Biblical hope is not based on math or logic

   Piibellik lootus ei põhine matemaatikal ega loogikal

Biblical hope is based on moral certainty    

   Piibellik lootus põhineb moraalsel kindlusel

It is not a wish or dream - but confident expectation 

   See ei ole soov või unistus – vaid kindel ootus


1. Sam 17:33-37 1. Saamueli 17:33-37

33 Aga Saul ütles Taavetile: „Ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, tema on aga noorest põlvest peale sõjamees.”

34 Siis ütles Taavet Saulile: „Su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära,

35 siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust; ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta.

36 Su sulane on niihästi lõvi kui karu maha löönud; ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki.”

37 Ja Taavet ütles: „Küllap Jehoova, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest.” Siis ütles Saul Taavetile: „Mine, ja Jehoova olgu sinuga!”


David’s confident expectation gave Saul hope

   Taaveti kindel ootus andis Saulile lootuse

If God would help him with lions and bears

   Kui Jumal aitaks teda lõvide ja karude vastu

He knew God would help him with this giant

   Ta teadis, et Jumal aitaks teda selle hiiglase vastu

He came out with ever more moral certainty in the Lord

   Ta tuli välja suurema moraalse kindlusega Isandasse kui kunagi varem


Ps 61:2-3 Laulud 61:3-4

3 Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.

4 Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.


When you need security that is bigger than you, call to the Lord

   Kui sa vajad turvatunnet, mis on suurem kui sa ise, hüüa appi Isandat


2. Cor 1:8-10 2. Korintlastele 1:8-10

8 Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati: meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises.

9 Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.

10 Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi - tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi


God did, God does, God will

   Jumal tegi, Jumal teeb, Jumal teeb ka tulevikus

Hope comes from walking with God, and paying attention 

   Lootus tuleb Jumalaga käimisest ja tähelepanelikkusest

Get into the Word, and be thankful for all you have

   Mine Sõnasse ning ole tänulik kõige eest, mis sul on

You have seen God be faithful to you

   Sa oled näinud, et Jumal on sulle ustav olnud

If God can get you here, He is faithful to get you to the end

   Kui Jumal aitas sind siiani, on Ta ustav, et aidata sind kuni lõpuni

Sunday, January 10, 2021

Ankrus – Anchored #1 : 10.01.21

Ankrus  –  Anchored   1


You are a spirit, you have a soul, you live in a body

   Sa oled vaim, sul on hing, sa elad kehas


Heb 6:18-19 NLT Heebrealastele 6:18-19

18 Seega on Jumal andnud nii oma tõotuse kui ka oma vande. Need kaks asja on muutumatud, kuna Jumalale on võimatu valetada. Niisiis meil, kes oleme põgenenud tema juurde varjupaika, võib olla suur kindlus, kui hoiame kinni meie ees seisvast lootusest. 

19 See lootus on tugev ja usaldusväärne ankur meie hingedele. See juhatab meid läbi eesriide Jumala sisemisse pühamusse. 


18 So God has given both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. 19 This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God’s inner sanctuary.


Hope is an anchor for your soul

   Lootus on sinu hinge ankur

Everyone needs an anchor for their soul

   Igaüks vajab oma hingele ankrut

Jesus is the rock we anchor to

   Jeesus on kalju, mille külge me jääme ankrusse

An anchor will keep you safe in a storm

   Ankur hoiab sind tormis kaitstuna

Hope is what you need for your life

   Sa vajad oma ellu lootust


2. Tim 2:3, 11-13 NLT 2. Timoteosele 2:3, 11-13

3 Pea koos minuga vastu kannatustes nagu Jeesuse Kristuse hea sõdur.

11 See on usaldusväärne ütlus: Kui me koos temaga sureme, saame koos temaga ka elama.

12 Kui me raskustes peame vastu, valitseme koos temaga. Kui me teda salgame, salgab tema meid.

13 Kui oleme truudusetud, jääb tema ustavaks, sest ta ei saa salata seda, kes ta on. 


3 Endure suffering along with me, as a good soldier of Christ Jesus.

11 This is a trustworthy saying: If we die with him, we will also live with him.

12 If we endure hardship, we will reign with him. If we deny him, he will deny us. 

13 If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is.


Endure with me, reign with Him, He is always faithful

   Pea koos minuga vastu, valitse koos Temaga, Ta on alati ustav

Endure and you will make it to the end

   Pea vastu ja sa jõuad lõppu

Reigning in life is not based on feelings

   Elus valitsemine ei põhine tunnetel

But you need hope to reign

   Aga sa vajad lootust, et valitseda


We need to have biblical hope

   Meil peab olema piibellik lootus

Not a wish or a dream, but a confident expectation in God’s faithfulness

   Mitte soov või unistus, vaid kindel ootus Jumala ustavusse

Hope is the lens we see our lives through

   Lootus on nagu lääts, mille läbi me oma elu näeme


Hope comes from walking with God

   Lootus tuleb Jumalaga koos käimisest

When you know God, you will have hope

   Kui sa tunned Jumalat, siis sul on lootus

Hope comes from scripture 

   Lootus tuleb pühakirjast


Rom 15:4 NLT Roomlastele 15:4

4 See oli Pühakirjas ammu aega tagasi kirjas, et meid õpetada. Ja Pühakiri annab meile lootust ja julgustust, kui me kannatlikult ootame Jumala tõotuste täitumist.


4 Such things were written in the Scriptures long ago to teach us. And the Scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God’s promises to be fulfilled.


Everything in the Word of God is inspired and anointed

   Kõik Jumala Sõnas on inspireeritud ja võitud

Hope is activated by thankfulness

   Lootus aktiveerub tänulikkuse kaudu

Being thankful helps you remember, and hold on

   Tänulikkus aitab sul mäletada ja kinni hoida


Lam 3:20-23 NLT Nutulaulud 3:20-23

20 Ma ei unusta kunagi seda kohutavat aega, leinates oma kaotust.

21 Siiski söandan ma jätkuvalt loota, kui ma meenutan seda:

22 Isanda ustav armastus ei lõpe kunagi! Tema halastused ei lakka iialgi.

23 Suur on tema ustavus, tema halastused algavad uuesti igal hommikul.


20 I will never forget this awful time, as I grieve over my loss. 21 Yet I still dare to hope when I remember this:

22 The faithful love of the Lord never ends! His mercies never cease. 23 Great is his faithfulness;

his mercies begin afresh each morning.


Hope is stronger than fear or despair

   Lootus on tugevam kui hirm või meeleheide

Hope is important for your future

   Lootus on oluline sinu tuleviku jaoks

Your soul has the anchor of hope

   Sinu hingel on lootuse ankur

Put that anchor in Jesus our Lord

   Kinnita see ankur Jeesusesse meie Isandasse


Sunday, December 27, 2020

Tema nimeks saab… – He will be called… #4 : 27.12.20

 Tema nimeks saab…  –  He will be called…   4


Christmas is the celebration of the entrance of our Savior, into this world

   Jõulud on meie Päästja maailma sisenemise tähistamineIs 9:6 Jesaja 9:5

5 Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks

Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.


Part of knowing God, is knowing His Names

   Osa Jumala tundmisest on tunda Tema Nimesid

So we can call on what we need Him to be for us

   Nii et me võime Teda kutsuda sellena, keda me vajame, et Ta meie jaoks oleks

Jesus is the Name above every name

   Jeesus on Nimi üle iga nime


Mat 1:21 Matteuse 1:21

21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”


Luke 1:30-33 Luuka 1:30-33

30 Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! 

31 Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.

32 Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.

33 Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.”


He will be called… Jesus

   Tema nimeks saab… Jeesus

All He is does, and will do is contained in His Name 

   Kõik, mida Ta teeb nüüd ja edaspidi, sisaldub Tema Nimes

  In your walk with God, sometimes you have questions

   Oma käimises Jumalaga tekib sul mõnikord küsimusi 


Luke 1:34 Luuka 1:34

34 Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”


Don’t let your questions stop you form fulfilling your calling

   Ära lase oma küsimustel ennast peatada täitmast Jumala kutsumist


Luke 1:36-37 Luuka 1:36-37

36 Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks,

37 sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”


Luke 1:41-45 Luuka 1:41-45

41 Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu

42 ja hüüdis suure häälega: „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!

43 Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?

44 Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast.

45 Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.”


First time John and Jesus were together, and John was excited

   Esimene kord, kui Johannes ja Jeesus kohtusid, ja Johannes oli üles õhutatud

John prepared the way for Jesus

   Johannes valmistas Jeesusele tee


John 1:29-30 Johannese 1:29-30

29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.

30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.


“This is the one”

   “Tema ongi see”


Luke 3:16 Luuka 3:16

16 Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.


“Fire”

   “Tuli”

John knew his purpose 

   Johannes teadis oma eesmärki


Luke 7:20 Luke 7:20

20 Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad: „Ristija Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima: Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”


Even John started to question, “Are you really the one?”

   Isegi Johannes hakkas kahtlema, “Kas sa ikka tõesti oled see?”

Because it was not going as John believed it would go

   Sest see ei läinud viisil nagu Johannes uskus minevat

He was expecting fire and judgment 

   Ta ootas tuld ja kohtumõistmist


Luke 7:22-23 Luke 7:22-23

22 Ja Jeesus vastas neile: „Minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud: pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad,pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit

23 ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!”


“It is not like you believed, but this is God’s plan”

   “See ei ole nii nagu sa uskusid, aga see on Jumala plaan

“Don’t stop believing now, what you’ve always known”

   “Ära lõpeta nüüd selle uskumist, mida sa oled alati teadnud”

Jesus still has a plan, and He wants to use you

   Jeesusel on endiselt plaan ja Ta tahab sind kasutada

Don’t doubt because it didn’t go like you believed

   Ära kahtle, sest see ei läinud nii nagu sa uskusid


Know Jesus is still the One

   Tea, et Jeesus on ikka see Ainus

Overcoming doubt is part of how we grow in faith

       Võit kahtluse üle on osa sellest, kuidas me usus kasvame

Use your doubt to become stronger

   Kasuta oma kahtlust selleks, et saada tugevamaks

Jesus has a plan for YOU

   Jeesusel on plaan SINU jaoks


Faith in His name will release power in your life

   Usk Tema nimesse vabastab sinu ellu väe

Your answer is always — Jesus!

   Sinu vastus on alati – Jeesus!

Sunday, December 20, 2020

Tema nimeks saab… – He will be called… #3 : 20.12.20

 Tema nimeks saab…  –  He will be called…   3

Christmas is the celebration of the entrance of our Savior, into this world

   Jõulud on meie Päästja maailma sisenemise tähistamine

Part of knowing God is knowing His names He gave to Himself

   Osa Jumala tundmisest on tunda Tema nimesid, mis ta on endale andnud

Who you know Him to be, is who you will call upon

   See, keda sa tead Teda olevat, on see, keda sa appi kutsud


Is 9:6 Jesaja 9:5

5 Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks

Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.


Jesus is our: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace

   Jeesus on meie: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst

His names reveal His: character, nature, ability, provision

   Tema nimed väljendavad Tema iseloomu, loomust, võimeid, varustust

All that He is, is contained in one name — Jesus

   Kogu Tema olemus on kokku võetud ühes nimes - Jeesus


Prince of Peace

   Rahuvürst

Everyone has times of heaviness on the inside

   Kõigil tuleb ette sisemise raskuse aegu

The name of Jesus has authority over all things, He gives you peace

   Jeesuse nimel on meelevald üle kõigi asjade, Tema annab sulle rahu

Just say, “In Jesus Name, leave me now”

   Lihtsalt ütle: “Jeesuse nimel, lahku minust nüüd!”


Luke 2:8-14 Luuka 2:8-14

8 Ja seal paigus oli karjaseid väljal õitsil pidamas valvet öösel oma karja juures.

9 Ja Issanda ingel astus nende ette ja Issanda auhiilgus paistis nende ümber, ja nemad kartsid üliväga.

10 Ja ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale:

11 sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!

12 Ja see olgu teile tunnuseks: te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat!"

13 Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk; need kiitsid Jumalat ning ütlesid:

14 "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!"


Peace is available here on earth

   Rahu siin maa peal on kättesaadav

But if you look around, there is not much peace

   Aga kui sa vaatad ringi, ei ole kuigi palju rahu

This doesn’t mean “world peace”, but individual peace

   See ei tähenda “maailma rahu”, vaid rahu üksikisiku tasandil

You can’t find lasting peace in the world, you must bring it with you

   Sa ei leia kestvat rahu maailmast, sul tuleb see endal kaasa võtta

You can only get real peace from Jesus

   Tõeline rahu tuleb ainult Jeesuselt

You can have peace even when you have tough times

   Sul võib olla rahu isegi rasketel aegadel

Peace helps you remain steady and consistent 

   Rahu aitab sul jääda stabiilseks ja järjekindlaks


When you lose peace, go get it back

   Kui sa rahu kaotad, mine ja saa see tagasi

God’s peace is renewable - it flows to you

   Jumala rahu on uuendatav – see voolab sulle


Phil 4:7 Filiplastele 4:7

7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.


This peace is not something you will understand

   See rahu ei ole midagi, millest sa aru saad

You can be at peace on the inside, with chaos on the outside

   Sa võid olla sisemises rahus ka keset ümbritsevat kaost


Shalom: A sense of nothing missing and nothing broken in your life, even when things are missing and broken

   Shalom: Tunne, et midagi sinu elus ei ole puudu ega katki isegi siis, kui midagi on puudu ja katki

The peace of God will make you whole — past, present, future

   Jumala rahu teeb sind terviklikuks – minevik, olevik, tulevik

Past - redeemed, future - secure, present – help

   Minevik – lunastatud, tulevik – turvaline, olevik - abi


Jesus is our peace

Jeesus on meie rahu


Rom 5:1 Roomlastele 5:1

1 Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,


We can have peace with God

   Meil võib olla rahu Jumalaga

We can have peace with ourself 

   Meil võib olla rahu iseendaga

We can have peace with others 

   Meil võib olla rahu teistega