Sunday, January 19, 2020

Võitle pere eest – Fight for Family #2 : 19.01.20

Võitle pere eest – Fight for Family   2

God wants family to be healthy, safe, God honoring places
  Jumal tahab, et pered oleksid terved, turvalised ja Jumalat austavad paigad
So family produces healthy, whole, God honoring people
  Niisiis toodab perekond terveid, terviklikke, Jumalat austavaid inimesi

Nehemja 4:8 (Engl 4:14)
8 Siis ma vaatasin ja võtsin kätte ning ütlesin suurnikele ja ülemaile ning muule rahvale: „Ärge kartke neid! Mõelge suurele ja kardetavale Issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde, naiste ja kodade eest!”

            We need to fight for our family
 Me peame oma perekonna eest võitlema
            Because Satan wants to destroy family
               Sest saatan tahab perekonda hävitada

There is blood family, and extended family
   Lihane perekond ja laiendatud perekond
What you do not have in blood, can be found in extended 
   Selle, mida sul ei ole veresuguluse näol, võid sa leida laiendatud peres
            
Laulud 68:6-7 (Engl 68:5-6)
6 Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus.
7 Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele; aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale.

Families can either be functional, or dysfunctional 
   Perekonnad võivad olla kas toimivad või mittetoimivad
            Dysfunctional has mindsets and behaviors that do damage 
               Mittetoimiva pere mõttelaad ja käitumine tekitavad kahju

Laulud 128:1-3
1 Palveteekonna laul. Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel.
2 Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
3 Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas; su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber!

            Functional does things God’s ways to produce happy, stable, fruitful, blessed
Toimiv perekond tegutseb Jumala viisil, et toota õnnelikke, stabiilseid, viljakandvaid ja õnnistatud inimesi

Family should be…
   Perekond peaks olema…
            1. A place of shelter 
               1. Kaitsev varjupaik
                        Provide protection and provision
                           Varusta kaitse ja kõige vajalikuga

Õpetussõnad 18:10
10 Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.

            2. A place of training
            2. Treeningupaik
                        Teach and model the right way
                        Õpeta ja kujunda õiget teguviisi

Õpetussõnad 22:6
6 Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!

Luuka 2:52
52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.

            3. A launching pad
               3. Stardipaik
                        Help each other go out right
                           Aidake üksteisel õigesti alustada
            4. A landing place
               4. Maandumispaik
                        Able to let your guard down and relax
                           Võimalda puhata valvelolekust ning lõõgastuda


Sunday, January 12, 2020

Võitle pere eest – Fight for Family #1 : 12.01.20

Võitle pere eest – Fight for Family   1

First thing God put in place was the principle of family
  Esimene asi, mille Jumal paika pani, oli perekonna printsiip
2 verses later Satan shows up
   2 salmi hiljem ilmub Saatan välja
            His purpose is to attack family
               Tema eesmärk on rünnata perekonda
            Because healthy families produce healthy individuals
               Sest terved perekonnad toodavad terveid üksikisikuid
            He has attacked you from the beginning
               Ta on rünnanud sind algusest saati

Family is designed to duplicate itself to the next generation
   Perekond on loodud ennast paljundama järgmiseks põlvkonnaks
            It can be positive or negative
               See võib olla positiivne või negatiivne
            What you do not forgive, you will repeat
               Mida sa andeks ei anna, hakkad sa kordama
            Satan doesn’t only want to stop you, but future generations 
               Saatan ei püüa peatada ainult sind, vaid ka tulevasi põlvkondi
            Invite Jesus in to heal your family
               Kutsu Jeesus oma perekonda tervendama

Satan will attack to confuse you
   Saatan ründab, et sind segadusse ajada
So you won’t know who your enemy is
   Et sa ei teaks, kes on sinu vaenlane

Efeslastele 6:10-13
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.

Nehemja 4:8, (eng 14)
8 Siis ma vaatasin ja võtsin kätte ning ütlesin suurnikele ja
ülemaile ning muule rahvale: „Ärge kartke neid! Mõelge suurele ja
kardetavale Issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde,
naiste ja kodade eest!”

Fight for your family, not against your family
   Võitle oma pere eest, mitte oma pere vastu
1. Demonstrate your love
   1. Näita oma armastust

Roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

2. Evaluate your values
   2. Hinda oma põhimõtteid

Haggai 1:5-6
5 Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!
6 Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.

3. Celebrate your family
   3. Naudi oma perkonda

Laulud 127:3
3 Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, ihusugu on tasu temalt.

            4. Dedicate your home
  4. Pühenda oma kodu

Jesaja 32:18
18 Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus

Sunday, December 29, 2019

Palve kingitus – The Gift of Prayer #5 : 29.11.19

Palve kingitus – The Gift of Prayer    5

You should desire to pray more, and enjoy prayer
   Sa peaksid igatsema rohkem palvetada ja palvetamist nautida

Luuka 5:16
16 Aga tema läks kõrvale tühjadesse paikadesse ja palvetas seal.

            Miracles come out of times of prayer
 Imed sünnivad palve aegadest
            Whatever you need, God has given a promise for it
               Mida sa ka ei vajaks, Jumal on seda juba tõotanud
            We only have access to the Father in Jesus Name            
               Meil on juurdepääs Isa juurde ainult Jeesuse nimel

You should focus on praying for your future
   Sul tuleks keskenduda palvetele oma tuleviku pärast
            God will meet you there, so you can make a difference
               Jumal kohtab sind seal, et sa võiksid asju muuta

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks.

           Prayer releases power and blessing for you
 Palve vabastab sinu jaoks väe ja õnnistuse 
            Prayer will pave the way for you to go
               Palve sillutab sulle teed, mida käia

Õpetussõnad 3:5-6
5 Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!
6 Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!

Pray according to His will, then trust Him
   Palveta vastavalt Tema tahtele, seejärel usalda Teda
When you pray, He can show you the way to go
   Kui sa palvetad, saab Ta sulle teed näidata

Matteuse 6:8b
8 sest Jumal, teie Isa, teab, mida te vajate, enne kui te teda palute.

He knows, but you need to pray
   Ta teab, aga sina pead paluma

Johannese 15:7
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile!

You need to ask to release His power
   Sa pead paluma, et Ta vabastaks oma väe

Johannese 16:24
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik.

Your future can be happy if you will pray
   Sinu tulevik võib olla õnnelik, kui sa jätkuvalt palvetad

Jeremija 29:11-12
11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehoova: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust!
12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid!

If God has a plan, you can walk in it
   Kui Jumalal on plaan, võid sa selles käia

Markuse 4:27-29
27 ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval, ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda et ta isegi ei tea kuidas.
28 Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees.
29 Aga kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes."

You need to get into the future with your prayer
   Sa pead astuma tulevikku oma palvetega
            Prayer will help you through every major decision
               Palve aitab sul teha kõiki tähtsaid otsuseid
            If you pray for your future, you can live in constant harvest
               Kui sa oma tuleviku pärast palvetad, võid sa elada pidevas lõikuses
            Through the gift of prayer, God will gift you with whatever you need
               Läbi palve kingituse annab Jumal sulle kõike, mida vajad


Sunday, December 22, 2019

Jõulusõnum – Christmas Message 2019 #2 : 22.12.19

Jõulusõnum – Christmas Message   2

Matteuse 2:1
1 Kui Jeesus oli sündinud Petlemmas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma

Jesus is the King of kings
   Jeesus on Kuningate kuningas
King Herod is set by Rome
   Kuningas Heroodese pani ametisse Rooma valitseja
Wise Men are powerful kings 
   Targad Mehed on võimsad kuningad

1. Joyful kings – Wise Men
   1. Rõõmsad kuningad – Targad Mehed

Matteuse 2:2
2 ja ütlesid: "Kus on see sündinud juutide kuningas? Sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama."

Matteuse 2:9-12
9 Kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata, täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli.
10 Aga tähte nähes nad said üliväga rõõmsaks.
11 Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri.
12 Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Heroodese juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale.

            First star was a natural, but the second was supernatural
               Esimene täht oli loomulik, aga teine täht oli üleloomulik

:10
10 Aga tähte nähes nad said üliväga rõõmsaks.

            They were filled with an overflowing joy 
               Nad olid täidetud ülevoolava rõõmuga
            They saw Jesus and were overwhelmed, and fell to worship
               Nad nägid Jeesust ja kummardasid tema ette ülistades
            
:11
11 Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri.

            Extravagant giving happen in His presence
               Ülevoolav andmine toimub Tema ligiolus

2. Jealous king – Herod
   2. Kade kuningas - Heroodes

Matteuse 2:7-8
7 Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud.
8 Ja ta läkitas nad Petlemma ning ütles: "Minge kuulake hoolega lapsukese järele, ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama!"

            Herod wanted to kill the new king
               Heroodes tahtis uue kuninga tappa

:16
16 Kui nüüd Heroodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeglapsed Petlemmas ja kogu selle ümbruskonnas, kaheaastased ja nooremad, vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud.

            He was powerful and wicked killer
               Ta oli võimas ja pahatahtlik tapja
            All jealous people are insecure
               Kõik kadedad inimesed on ebakindlad

3. Righteous king – Jesus
   3. Õiglane kuningas – Jeesus 

Luuka 2:10-11
10 Ja ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale:
11 sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!

            He was born as the Savior of the world
  Ta sündis maailma Päästjaks
            He died to forgive us of our sins
               Ta suri, et andestada meile meie patud
            He rose again to conquer anything dying in your life
               Ta tõusis surnuist, et võita kõik surev sinu elus

Give Jesus control of your life
   Anna Jeesusele kontroll oma elu üle
Do not be jealous and insecure
   Ära ole kade ega ebakindel
Be joyful and worship
   Ole rõõmus ja ülista
            Freely give all you are to King Jesus
  Anna ennast vabatahtlikult Kuningas Jeesusele
            And God will bless your life
               Ja Jumal õnnistab sinu elu


Sunday, December 15, 2019

Jõulusõnum - Christmas Message 2019 #1 : 12.15.19

Joulusõnum – Christmas Message   1

Christmas is the celebration of the entrance of our Savior into the world
   Jõulud on meie Päästja maailma sisenemise tähistamine
God sent His Son to pay a price, and show your value
   Jumal saatis oma Poja, et maksta hind ja näidata, kui väärtuslik sa oled

Luuka 2:8-14
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14  „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

He will bring peace to the world
   Ta toob rahu maailmale
             But many people are struggling      
                Aga paljud inimesed on kitsikuses
Nobody’s life is perfect
   Kellegi elu ei ole täiuslik
But in the middle of it all, you can have peace in your world
   Aga selle kõige keskel võib sul olla rahu oma maailmas 

Laulud 42:2 (Engl vs 1)
2 Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!

A deer only pants when chased by an enemy
   Hirv ihaldab veeojasid ainult siis, kui vaenlane teda taga ajab
You need Jesus, like a deer needs water
   Sina vajad Jeesust nagu hirv vajab vett 

How can you have peace in your world?
   Kuidas võib sul oma maaimas rahu olla?
1. Understand you are in a battle 
   1. Mõista, et sa oled lahingus

Laulud 42:4, 11 (Engl vs 3, 10)
4 Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu öeldakse kogu päev: „Kus on su Jumal?”
11 Otsekui luid murdes teotavad mind mu rõhujad, kui nad iga päev mu vastu ütlevad: „Kus on su Jumal?”

            His enemy is asking where God is
               Tema vaenlane küsib, kus Jumal on
            Your battle is real
               Sinu lahing on reaalne
            Your battle is from the spirit realm
               Sinu lahing on vaimsest maailmast

2. Understand your battle is a lie
   2. Mõista, et sinu lahing on vale
            The battle is real, but his weapons are lies
               Lahing on reaalne, aga tema relvadeks on valed
            He even tries to give evidence of your failure
               Ta üritab isegi tõendada sinu läbikukkumist
            Satan will use scripture wrongly
               Saatan kasutab kirjakohti eksitavalt

3. Stop listening to yourself
   3. Ära kuula iseennast
            Your soul tells you how you feel
               Sinu hing ütleb sulle, kuidas sa ennast tunned

Laulud 42:5 (Engl vs 4)
5 Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahvamurru, keda ma juhtisin Jumala kotta pühapidajate hõiske- ja tänuhääle saatel.

4. Start talking to yourself
   4. Hakka iseendale rääkima
Let your spirit speak to your soul
   Las su vaim räägib sinu hingele

Laulud 42:6 (Engl vs 5)
6 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest!

            The devil will try to push down your soul
               Kurat üritab su hinge alla suruda
            You make a choice to be happy
               Sina teed otsuse olla õnnelik

5. Get into the presence of God
   5. Mine Jumala ligiollu
            You strengthen your spirit by time with God
               Sa tugevdad oma vaimu läbi Jumalaga veedetud aja

Laulud 43:4
4 et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!

            If you feel empty, use prayer and praise 
               Kui sa tunned ennast tühjana, kasuta palvet ja ülistust
            Jesus is the Prince of Peace
               Jeesus on Rahuvürst

Jesaja 9:6
6 Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda.

Sunday, December 8, 2019

Palve kingitus – The Gift of Prayer #4 : 08.12.19

Palve kingitus – The Gift of Prayer    4

Prayer is one of the greatest gifts God has given
   Palve on üks suurimaid kingitusi, mis Jumal on meile andnud
By prayer we have help to get through life victoriously
   Palve läbi on meil abi, et elada võidukalt
Because you have access to your Heavenly Father
   Sest sul on ligipääs oma Taevase Isa juurde

Luuka 5:16
16 Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

You can have miracles in your life
   Sinu elus võivad sündida imed

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Questioning God’s will is never confidence
   Jumala tahte küsimuse alla seadmine ei ole kunagi kindlustunne
            For every problem there is a promise 
 Iga probleemi jaoks on tõotus
            Discovering the promises makes prayer fun
               Tõotuste avastamine teeb palvetamise lahedaks
            
Some see prayer as a last resort in life
   Mõned näevad palvet kui viimast võimalust elus
            But you can pray even when there are no problems
 Aga sa võid palvetada ka siis, kui probleeme ei ole 
            You can talk to God every day
               Sa võid rääkida Jumalaga iga päev

Matteuse 6:8
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!

If God already knows… why bother to pray?
   Kui jumal niikuinii teab… miks üldse palvetada?
Prayer is humbling yourself to receive power
   Palve läbi alandad sa ennast, et vastu võtta vägi

Jeremija 29:12
12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid.

We have a covenant with God – if we come He will hear and respond
   Meil on leping Jumalaga – kui me tuleme, Tema kuuleb ja vastab
God sealed the covenant with the blood of Jesus
   Jumal kinnitas lepingu Jeesuse verega
            Prayer works!
               Palve töötab!
            But this is a 2-part covenant – we have our part
               Aga see on kahepoolne leping – me peame oma osa tegema

Answered prayer is not a feeling, but comes by faith
   Palvevastus ei ole tunne, vaid tuleb läbi usu
Faith always says “thank you!”
   Usk ütleb alati: “aitäh!”

Matteuse 21:13
13 Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!”

            We should make prayer a priority
  Me peaksime tegema palvest prioriteedi
            Church is a place of connecting to God
               Kogudus on koht, kus ühenduda Jumalaga

We can make prayer fun
   Me saame muuta palve lahedaks

1. Korintlastele 14:14-15
14 Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu.
15 Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega.

1. Timoteosele 4:8
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.

            Prayer helps to build your spiritual strength
               Palve aitab kasvatada sinu vaimset jõudu
            Prayer will unleash all the blessings of God upon you
               Palve vabastab sinu üle kõik Jumala õnnistused
            PRAY!
               PALVETA!


Sunday, December 1, 2019

Palve kingitus – The Gift of Prayer #3 : 01.12.19

Palve kingitus – The Gift of Prayer    3

Prayer is one of the greatest gifts God has given to us
   Palve on üks suurimatest kingitustest, mis Jumal on meile andnud 
           Use the gift of prayer to access heaven
 Kasuta palve kingitust sissepääsuks taevasse
            Always ask the Father in Jesus Name
               Küsi alati Isalt Jeesuse nimel

Johhannese 15:16                                        Amp
16 Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel.

Johannese 16:23b
23 Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel!
            
            “Jesus” is what releases the God’s power
               “Jeesus” vabastab Jumala väe

You can have confidence in prayer
   Sul võib olla palves kindlus
            Prayer was the foundation for all Jesus did
               Palve oli vundamendiks kõigele, mida Jeesus tegi
            Miracles come out of times of prayer
               Imed sünnivad palve aegadest
                        God will help you in ways you can’t explain
                           Jumal aitab sind viisidel, mida sa ei suuda seletada

Johannese 11:41-42a
41 Siis nad tõstsid kivi ära. Aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles: "Ma tänan sind, Isa, et sa mind oled kuulnud!
42 Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled; kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud!"

We need confidence to know God hears us when we pray
   Kui me palvetame, on meil vaja kindlust, et Jumal meid kuuleb
            Some do not pray
               Mõned ei palveta
            Some pray too vague
               Mõned palvetavad liiga ebamääraselt
            Some pray too small
               Mõned palvetavad liiga vähe
            Some pray without confidence
  Mõned palvetavad ilma kinduseta

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks.

Your attitude in prayer should be confidence
   Sinu hoiak palves peaks olema kindel usaldus

1. Johannese 5:14-15
14 Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid.
15 Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud.

This is about being confident in prayer
   See räägib kindlustundest palvetades
To be confident you need to know His will – His Word
   Kindel olemiseks pead sa tundma Tema tahet – Tema Sõna
            To believe God, means you believe His Word
               Jumalasse uskumine tähendab, et sa usud Tema Sõna
            The Word shows you what is available to you
               Sõna näitab sulle, mis on sinu jaoks kättesaadav

If you do not know His will, you can’t be confident
   Kui sa Tema tahet ei tea, ei saa sa olla kindel 
Questioning is never a confident prayer
   Küsimuse alla seadmine ei ole kunagi kindel palve
            For every problem there is a promise
               Iga probleemi jaoks on olemas tõotus
            Knowing the promise makes prayer confident and fun
               Tõotuse tundmine teeb palve kindlaks ja nauditavaks

Jeremija 29:12
12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid!

Our covenant with God is when we call, He hears us
   Meie leping Jumalaga on, et kui me hüüame, Ta kuuleb meid
God sealed this covenant with the blood of Jesus
   Jumal pitseeris selle lepingu Jeesuse verega
            This is a 2-part covenant
               See on kahepoolne leping
            Confidently approach God, knowing His will
               Lähene Jumalale kindlalt, tundes Tema tahet
            
Know God’s Word so you can have confidence
  Tunne Jumala Sõna, et sul võiks see kindlus olla
Faith always says “Thank you”
   Usk ütleb alati “Aitäh sulle”
Thankfulness shows confidence before you see results
   Tänulikkus näitab usaldust enne, kui näeb tulemusi