Sunday, November 11, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #2 : 11.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  2

If you do not know what something is for, you will misuse it
   Kui sa ei tea, milleks miski on, kasutad sa seda valesti
If you do not know the purpose of your life, you use it wrong 
   Kui sa ei tea oma elu eesmärki, kasutad sa ka seda valesti
            You will ware yourself out, and damage others
               Sa kurnad ennast välja ja kahjustad teisi

You are not made to be alone
   Sind ei ole loodud üksi olema

1. Moosese 2:18
18 Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.

Õpetussõnad 18:1                                       Amp
1 Kes end eraldab, otsib, mida ta himustab; kõige jõuga tülitseb ta.

Koguja 4:10
10 kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks!

Not good, not wise, not safe
   Ei ole hea, tark ega turvaline

1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Because you have an enemy after you
   Sest sind ajab taga vaenlane
He attacks the ones isolated, the ones alone 
   Ta ründab neid, kes on eraldatud ja üksinda
            God places the lonely in families   Ps 68:6
               Jumal paneb üksikud peredesse Laulud 68:7

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
            To belong to God
               Et kuuluda Jumalale
            To belong to God’s family
               Et kuuluda Jumala perekonda
                        You are here to help others
                           Sa oled siin, et aidata teisi

Roomlastele 15:2
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.

Roomlastele 12:4-5
4 Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5 nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

We find our meaning in the Body of Christ
   Me leiame oma tähenduse Kristuse Ihus
            Body parts alone are shocking 
               Ihuliikmed eraldiseisvana on šokeerivad
            Stay connected to the body so you can function 
               Jää ihuga ühendusse, et sa võiksid eesmärki täita

Be careful who you are connected to, it will affect you
   Ole ettevaatlik, kellega sa ühenduses oled, kuna see mõjutab sind
   1. Korintlastele 15:3      Õpetussõnad 13:20
            Be kind, loving, and helpful to everyone
               Ole lahke, armastav ja abivalmis kõigi suhtes
            Do not spend time with those who are living wrong
               Ära veeda aega nendega, kes valesti elavad

Efeslastele 1:22-23
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

The church is the Body of Christ
   Kogudus on Kristuse Ihu
            Jesus is the head, we are the many parts
               Jeesus on pea, meie oleme palju liikmeid
            When we connect and function like a body, we find purpose
               Kui me ühendume ja toimime koos nagu ihu, leiame ka eesmärgi

Roomlastele 12:15
15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!

            Almost every blessing in life comes through relationship
               Peaaegu kõik õnnistused elus tulevad läbi suhete
            Use your gifts and talents God gave you
               Kasuta oma ande ja talente, mis Jumal sulle andnud on

1. Korintlastele 12:26                                            Msg
26 Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.

We are better together
   Me oleme üheskoos paremad
We need you, you have value to the body
   Me vajame sind, sul on ihu jaoks väärtus

Galaatlastele 6:10
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Sunday, November 4, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #1 : 04.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  1

If you do not know what something is for, you will misuse it
   Kui sa ei tea, milleks miski on, ei kasuta sa seda õigesti
If you do not know the purpose of your life, you use it wrong 
   Kui sa ei tea oma elu eesmärki, kasutad sa seda valesti
            You will ware yourself out, and damage others
               Sa väsitad ennast ära ja kahjustad teisi

What drives most people to make decisions?
   Mis sunnib enamikku inimestest otsuseid tegema?
            1.    Guilt
 1. Süütunne
            2. Anger
               2. Viha
            3. Fear
               3. Hirm
            4. Materialism
               4. Materialism
            5. Need of approval 
               5. Heakskiidu vajadus
This leads to low self-worth
  See viib meid madala enesehinnanguni
The cure is finding your life in God
   Selle ravim on leida oma elu Jumalas

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

God is God, He made us, we belong to Him, He takes care of us
   Jumal on Jumal, Tema tegi meid, me kuulume Talle, Tema kannab meie eest hoolt

Ilmutuse 4:11
11 „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, 
kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”

Koloslastele 1:16b
16 sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad -

God has a purpose for everything, that means you 
   Jumalal on eesmärk kõige jaoks, see tähendab ka sind
We are to glorify God, and enjoy Him forever
   Me peame Jumalat austama ja nautima Teda igavesti

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!

Roomlastele 11:36
36 Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

You are here for God
   Sa oled siin Jumala jaoks
But you have an enemy against you
   Aga sinu vastu on vaenlane
            
1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

            He is against you finding your purpose 
               Ta on selle vastu, et sa leiaksid oma eesmärgi
            He wants to impact generations 
               Ta tahab mõjutada põlvkondi

How to find purpose?
   Kuidas eesmärki leida?
            1. Come close to God
               1. Tule Jumala lähedale

Jakoobuse 4:8a                                           NLT
8 Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!
            2.    Worship God
 2. Ülista Jumalat
            3. Discover
               3. Avasta

Koloslastele 1:15-17                                              Message
15 Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu,
16 sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, 
olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
17 Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas

Johannese 15:5
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.

If you stay connected to Him, life will flow
   Kui sa jääd Temaga ühendusse, voolab elu
You will find your purpose naturally 
   Sa leiad oma eesmärgi loomulikult
            You are here for God
               Sa oled siin Jumala jaoks


Sunday, October 14, 2018

Rohkem kui kullalt – More than Enough #7 : 14.10.18

Rohkem kui kullalt – More than Enough  7

God is a God of more than enough
   Jumal on Jumal, kes rohkem kui küllalt
We live in a culture of never enough
   Me elame kultuuris, kus ei ole kunagi piisavalt
            Don’t allow circumstances determine your contentment 
               Ära lase olukordadel oma rahulolu määrata
            Make what you believe bigger than your circumstances
               Tee see, mida sa usud, suuremaks kui su olukorrad

Filiplastele 4:11-13
11 Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
12 Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Learn the secret of your happiness is in Jesus 
   Õpi oma õnnelikkuse saladust Jeesuses

Jeremija 29:11
11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

            God’s promises are conditional, so work with Him 
               Jumala tõotused on tingimuslikud, tööta koos Temaga
            God must be the center of your priorities
               Jumal peab olema sinu keskne prioriteet
            Then He will bless you abundantly
               Siis Ta õnnistab sind külluslikult

Heebrealastele 10:36                                             NLT
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.

If you do not compromise the difficult times
   Kui sa ei tee rasketel aegadel järeleandmisi
If you keep your eyes on Jesus
   Kui sa hoiad oma silmad Jeesusel
            You will see the will of God in every situation 
               Siis sa näed Jumala tahet igas olukorras
            God has a plan, and has given His promises 
               Jumalal on plaan ja Ta on andnud tõotused

Markuse 10:46-52
46 Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui ta Jeerikost välja läks ja tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg, pime Bartimeus, tee ääres ja kerjas.
47 Ja kui ta kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema: "Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale!"
48 Ja paljud sõitlesid teda, et ta jääks vait; kuid ta kisendas veel enam: "Taaveti poeg, halasta minu peale!"
49 Ja Jeesus jäi seisma ja ütles: "Kutsuge ta siia!" Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale: "Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!"
50 Ent tema viskas kuue seljast, tõusis püsti ja tuli Jeesuse juurde.
51 Ja Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles: "Mis sa tahad, et ma sulle teeksin?" Ent pime ütles talle: "Rabunii, et ma jälle näeksin!"
52 Jeesus ütles talle: "Mine, su usk on sind aidanud!" Ja sedamaid nägi ta jälle ja järgis teda teekonnal.

This man had faith to receive anything 
   Sellel mehel oli usk vastu võtta mida iganes
His focus was not on his condition, but his answer
   Tema fookus ei olnud tema olukorral, vaid tema vastusel
            He was expecting His miracle 
               Ta ootas oma imet

Johannese 12:44-46
44 Aga Jeesus hüüdis ning ütles: "Kes minusse usub, see ei usu mitte minusse, vaid sellesse, kes mind on läkitanud!
45 Ja kes näeb mind, see näeb seda, kes mind on läkitanud.
46 Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse ei jääks pimedusse.

Faith in Jesus will bring you out of darkness
   Usk Jeesusesse toob sind pimedusest välja
To believe God, develop a more than enough mentality 
   Et uskuda Jumalat, arenda endas rohkem kui küllalt mõtteviisi
            The power of God is more than enough
               Jumala vägi on rohkem kui küllalt
            Your answers are all in Jesus
               Sinu vastused on Jeesuses

Heebrealastele 13:21
21 varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.Sunday, October 7, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #6 : 07.10.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  6

Jesus is more than enough
   Jeesus on rohkem kui küllalt
God’s promises to Abraham belong to us
   Jumala tõotused Aabrahamile kuuluvad meile
Develop a mentality of more than enough
   Arenda endas “rohkem kui küllalt” mõtteviisi
God’s angels are more than enough
   Jumala ingleid on rohkem kui küllalt
            God is more than enough for you
               Jumal on sinu jaoks rohkem kui küllalt

Heebrealastele 13:21
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

Keep your focus on Jesus, you will make it through
   Hoia oma fookus Jeesusel ja sa saad hakkama

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

God will bless faith, He is a rewarder 
   Jumal õnnistab usku, Ta on tasu andja
            
Taanieli 3:6, 15
6 Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju!”
15 Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja 
kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?”

:16-18
16 Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: „Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.
17 Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!
18 Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”

:24-26
24 Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: „Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?” Nad kostsid ja ütlesid kuningale: „Tõepoolest, kuningas!”
25 Tema kostis ja ütles: „Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.”
26 Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: „Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia!” Siis tulid Sadrak, Meesak 
ja Abednego tulest välja.

They knew God was more than enough
   Nad teadsid, et Jumal on rohkem kui küllalt
Jesus is in the fire with them
   Jeesus oli koos nendega tules
            You are not alone; Jesus is in your fire
               Sa ei ole üksi, Jeesus on tules koos sinuga 
            Jesus is in your storm
               Jeesus on sinu tormis

Matteuse 14:24-27
24 Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu.
25 Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides.
26 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”

Jesus showed up at the right time
   Jeesus tuli kohale õigel ajal

:28-31
28 Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!”
29 Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
30 Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!”
31 Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”

Keep your eyes on Jesus, and you can do anything 
   Hoia oma silmad Jeesusel ja sa suudad teha kõike

:32-33
32 Ja kui nad astusid paati, rauges tuul.
33 Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”

Keep your faith in Jesus during your storm
   Oma tormi kestel hoia usk Jeesuses 
            His grace and power is more than enough
               Tema arm ja vägi on rohkem kui küllaldased

Your storms will make you stronger 
   Sinu tormid teevad sind tugevamaks
Don’t rum from problems, attack them by faith 
   Ära põgene probleemide eest, ründa neid usu läbi
            Jesus is here – let the storm blow
               Jeesus on siin – las torm raevutseb

5. Moosese 31:6
6 Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!”

            He is more than enough
               Ta on rohkem kui küllalt


Sunday, September 30, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #5 : 30.09.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  5

Jesus is more than enough
   Jeesus on rohkem kui küllalt
God’s promises to Abraham belong to us
   Jumala tõotused Aabrahamile kuuluvad meile
Develop a mentality of more than enough
   Arenda endas “rohkem kui küllalt” mõtteviisi
            God is more than enough for you
               Jumal on sinu jaoks rohkem kui küllalt

2. Kuningate 6:16
16 Aga ta vastas: „Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!”

Angels are real 
   Inglid on reaalsed
They are God’s messengers who do God’s will on earth 
   Nad on Jumala sõnumitoojad, kes viivad täide Jumala tahet maa peal
            Do not become obsessed with angels
               Ära saa ingleid endale kinnisideeks
            Do not ignore angels
               Ära ignoreeri ingleid
            Most Christians are ignorant about angels
               Enamik kristlasi on inglite osas teadmatuses

Angels are God created beings
   Inglid on Jumala loodud olevused
Whenever you experience angelic manifestation, judge it with God’s Word
   Kus tahes sa koged ingellikku kohalolu, katsu see läbi Jumala Sõnaga

Laulud 91:10-12
10 Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile.
11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

            Angels help you and watch over you
               Inglid aitavad ja valvavad sind
            Angels can deliver messages from God
               Inglid võivad edastada sõnumeid Jumalalt

Laulud 103:20-21
20 Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!
21 Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!

            Angels do the will of God
               Inglid teevad Jumala tahet

Heebrealastele 1:7
7 Inglite kohta ta ütleb küll: „Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks.”

Angels do not lose their enthusiasm serving God
   Inglid ei kaota oma innukust Jumalat teenides
We should not lose our enthusiasm serving God
   Ka meie ei tohiks Jumalat teenides oma innukust kaotada

Roomlastele 12:11
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

God has assigned more than enough angels on the earth to help
   Jumal on määranud rohkem kui küllalt ingleid maa peale aitama

Heebrealastele 1:13-14
13 Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”?
14 Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

            They work for us as heirs to God’s promises 
               Nad töötavad meie kui Jumala tõotuste pärijate jaoks 

They are God’s angels, not yours
   Nad on Jumala inglid, mitte sinu omad
            You do not order them to do things, God does
 Sina ei anna neile korraldusi asjade tegemiseks, seda teeb Jumal
            You just need to ask and believe God for answers
               Sul on vaja ainult paluda ja uskuda, et Jumal vastab
            But know that God can instruct His angels for our benefit 
               Aga tea, et Jumal saab saata Oma ingleid meie kasuks tegutsema

2. Kuningate 2:11-12
11 Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.
12 Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.

Elisha’s eyes were opened into the spirit realm
   Eliisa silmad avati vaimsele reaalsusele

2. Kuningate 6:14-17
14 Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe; ja nad tulid öösel ning piirasid linna.
15 Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: „Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?”
16 Aga ta vastas: „Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!”
17 Ja Eliisa palvetas ning ütles: „Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!” Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa.

You do not need to see angels to know they are there
    Sul ei ole vaja ingleid näha, et teada nende kohalolust
            Believe the bible, believe they are working for you
               Usu piiblit ja usu, et nad töötavad sinu kasuks
            Expect angelic help as you trust God
                Oota ingellikku abi Jumalat usaldades