Sunday, October 20, 2019

Vastus – The Answer #5 : 20.10.19

Vastus – The Answer    5

Jesus is the answer in life
   Jeesus on vastus elus
He came to completely fulfill everything for us, and set us free 
   Ta tuli selleks, et viia meie jaoks kõik täide ja teha meid vabaks
            He came to give you a full, overflowing, satisfying, rich, abundant life
               Ta tuli, et anda sulle täielik, ülevoolav, rahuldustpakkuv, jõukas, külluslik elu
            When you find Jesus, you will find meaning in life
  Kui sa leiad Jeesuse, leiad sa elu mõtte

Matteuse 8:1-4
1 Aga kui tema astus mäelt alla, järgis teda palju rahvast.
2 Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha tema ette ning ütles: "Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha!"
3 Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles: "Ma tahan, saa puhtaks!" Ja sedamaid sai ta oma pidalitõvest puhtaks.
4 Ja Jeesus ütles temale: "Katsu, et sa seda ühelegi ei ütle, vaid mine näita ennast preestritele ja vii ohvriand, mille Mooses on seadnud, neile tunnistuseks!"

Leprosy was the living symbol of sin in this culture
   Pidalitõbi oli selles kultuuris elav patu sümbol
            You were unclean and removed from society
               Sa olid ebapuhas ja ühiskonnast kõrvaldatud
Jesus is the restorer and fulfiller of our lives
   Jeesus on meie elu taastaja ja täitja
            Jesus shows that by this act of love
               Jeesus näitab seda läbi armastuse teo

This man is breaking the law, he is unclean in public
   See mees rikkus seadust, kuna tuli ebapuhtana avalikkuse ette
Then Jesus breaks the law, He touches the unclean man
   Siis rikub Jeesus seadust, Ta puudutab ebapuhast meest
            Leviticus 13-14:  If clean touches unclean, it becomes unclean
               3. Moosese 13-14: Kui puhas puudutab ebapuhast, muutub see ebapuhtaks
            Jesus did not have to touch him, He wanted to
               Jeesus ei pidanud teda puudutama, Ta tahtis
            Jesus is the Answer
               Jeesus on Vastus

According to the Law, Jesus should be unclean
   Seaduse järgi oleks Jeesus pidanud saama ebapuhtaks
            Because the unclean is contagious
               Sest ebapuhtus on nakkav
For the first time in human history, it is opposite
   Esimest korda inimkonna ajaloos toimib see vastupidi
            What is clean, makes the unclean become clean
               See, mis on puhas, puhastab ebapuhta
Jesus is more powerful than the Law – everything changes
   Jeesus on vägevam kui Seadus – kõik muutub
            Jesus is the most contagious thing in the world
               Jeesus on kõige nakkavam asi maailmas

As followers of Jesus, this should change our lifestyle
   Jeesuse järgijatena peaks see meie elustiili muutma
            Your clean is contagious
               Sinu puhtus on nakkav
This man was desperate, looking for answers
   See mees oli meeleheitel, otsis vastuseid
Jesus is saying to you, “You are this man, your sin does not scare me!”
   Jeesus ütleb sulle: “Sina oled see mees, sinu patt ei hirmuta mind!”
            “Come to me, and I will make you clean”
               “Tule minu juurde ja ma teen su puhtaks”

Jesus is your answer
   Jeesus on sinu vastus
            Go tell the world – because they do not know
               Mine ja ütle maailmale – sest nad ei tea
            Jesus is greater than anything
               Jeesus on suurem kui miski muu
            Everyone needs a Savior
               Igaüks vajab Päästjat

            

Sunday, October 13, 2019

Vastus – The Answer #4 - 13.10.19

Vastus – The Answer    4

Matteuse 9:37-38
37 Siis ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele."

Johannese 4:35
35 Eks te ise ütle, et on veel neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, ma ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks!

Someday can be very appealing – Someday I will… 
   “Kunagi” võib olla väga paeluv – Kunagi hakkan ma…
            4 months and then the harvest – someday
               4 kuud ja seejärel lõikus – kunagi 
            You don’t need to wait, today is the day
               Sa ei pea ootama, täna on päev

Matteuse 5:17
17 Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.

Jesus is the fulfillment, satisfying our soul
   Jeesus on täitumine, rahuldab meie hinge
When you are in search for truth, Jesus is the answer
   Kui sa otsid tõde, on vastuseks Jeesus
            You do not need to wait to celebrate, I am here
               Sa ei pea tähistamist ootama, Ma olen siin
            Your someday is today
               Sinu kunagi on täna

Johannese 8:2-12
2 Vara hommikul ta tuli jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde; ja ta istus maha ja õpetas neid.
3 Seal kirjatundjad ja variserid tõid tema juurde naise, kes oli tabatud abielurikkumiselt. Ja nad panid ta keskpaika seisma
4 ning ütlesid temale: "Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt!
5 Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisugused kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled?"
6 Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. - Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale.
7 Kui nad siis küsides käisid temale peale, ajas ta enese sirgu ning ütles neile: "Kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama!"
8 Ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale.
9 Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel, vanemad eesotsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis.
10 Ent Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist; ja ta ütles naisele: "Naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud?"
11 Naine vastas: "Mitte keegi, Issand!" Jeesus ütles: "Ega minagi sind hukka mõista; mine ja ära tee enam pattu!"]
12 Siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!"

They brought this woman to Jesus, and asked questions
   Nad tõid selle naise Jeesuse juurde ja küsisid küsimusi
Jesus was so secure, and in total control of the situation
   Jeesus oli nii kindel ja valitses olukorda täielikult
            Jesus is not worried about your sin - He already conquered it for you
               Jeesus ei muretse sinu patu pärast – Ta on selle sinu eest juba ära võitnud
            Jesus is the fulfiller, and grace removes sin
               Jeesus on täitumine ja arm kõrvaldab patu

According to the Law, what Jesus said is illegal 
   Seaduse kohaselt oli see, mida Jeesus ütles, seadusevastane
            Is Jesus cheating? 
               Kas Jeesus hiilis seadusest kõrvale?
            Jesus is not a Law-breaker, but a Law-fulfiller
               Jeesus ei ole seaduserikkuja, vaid seaduse täitja
            He speaks words of redemption to her
               Ta räägib talle lunastuse sõnu

Why would someone like her sin?
   Miks peaks keegi, nagu see naine, pattu tegema
            Heart and soul have not found what it needs
               Süda ja hing ei ole leidnud, mida vajavad
But Jesus did not condemn her, He restores her
   Aga Jeesus ei mõistnud naist hukka, vaid taastas ta
            You can live fulfilled now, because I am your answer
               Sa võid nüüd elada täidetuna, sest Mina olen sinu vastus

Johannese 8:12
12 Siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!"

Jesus is your light, and will fulfill your desires
   Jeesus on sinu valgus ja täidab su igatsused
            Darkness is connected to evil
               Pimedus on ühenduses kurjaga
            Light is connected to righteousness
               Valgus on ühenduses õigsusega
You can try everything else, but only Jesus can satisfy your soul
   Sa võid proovida mida tahes, aga ainult Jeesus võib sinu hinge rahuldada
Jesus is your fulfillment, the answer
   Jeesus on sinu täitumine, vastus


Sunday, October 6, 2019

Vastus – The Answer #3 : 06.10.19

Vastus – The Answer    3

If you are open to know the answer, you will find Jesus
   Kui sa oled vastuseks avatud, leiad sa Jeesuse
If you believe in Him, it will change your life
   Kui sa Temasse usud, muudab see sinu elu
            What Jesus did should be seen and heard from you
               See, mida Jeesus tegi, peaks olema sinust nähtav ja kuuldav 
            Love will tell people what Jesus has done for you
               Armastus räägib inimestele, mida Jeesus sinu jaoks tegi

Johannese 9:5
5 Niikaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus!"

Matteuse 5:14, 16
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas.
16 Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

Jesus is the light of the world
   Jeesus on maailma valgus
You are the light of the world
   Sina oled maailma valgus

Matteuse 9:37-38
37 Siis ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele."

Harvest is about people
   Lõikus seisneb inimestes
            The law of planting and reaping
               Külvi ja lõikuse seadus

Markuse 4:26-28
26 Ja ta ütles: "Nõnda on Jumala riik, otsekui inimene viskab seemet maa peale,
27 ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval, ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda et ta isegi ei tea kuidas.
28 Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees.

            Even though we don’t know how it works, we know it does
  Isegi kui me ei tea, kuidas, teame, et see töötab
            We share the answer and people can believe
               Me jagame vastust ja inimesed võivad uskuda
            Galatians 6:7
               Galaatlastele 6:7

1. Korintlastele 3:6-9                                 NLT
6 Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada.
7 Nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes laseb kasvada.
8 Aga istutaja ja kastja on ühesugused; kuid kumbki saab oma palga oma töö järgi.
9 Sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala põllumaa ja Jumala ehitus.

How do we plant and water?
   Kuidas me istutame ja kastame?
With your life and your love
   Oma elu ja oma armastusega
Come to church to learn about the answer
   Tule kogudusse, et õppida vastuse kohta
            Help people find the answer – Jesus
               Aita inimestel leida vastus - Jeesus 
            2. Corinthians 5:20
               2. Korintlastele 5:20
            Best way to do it, is invite people to church 
               Parim viis selleks on inimesi kogudusse kutsuda

Luuka 14:22-23
22 Ja sulane ütles: isand, see on tehtud, nõnda nagu sa käskisid; aga veel on ruumi!
23 Ja isand ütles sulasele: mine välja teede peale ja aedade äärde ja sunni sisse tulema, et minu koda täis saaks!

Jesus desires that heaven is filled
   Jeesus igatseb, et taevad oleksid täidetud
            Invite, compel, urge people to come
               Kutsu, veena, sunni inimesi tulema
            Don’t be shy, you know the answer
  Ära ole arg, sa tead vastust

Johannese 14:6
6 Jeesus ütleb temale: "Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!

God’s love should move you to share what you found
   Jumala armastus peaks panema sind liikuma, et jagada seda, mille sa leidnud oled
Not because you have to, but because you want to
   Mitte sellepärast, et sa pead, vaid sellepärast, et sa tahad
            You can’t save people, but you can lead them
               Sina ei saa inimesi päästa, aga sa võid neid juhatada
            There are people within your reach you can impact 
               Sinu haardeulatuses on inimesi, keda sina saad mõjutada

Sunday, September 29, 2019

Vastus – The Answer #2 : 29.09.19

 Vastus – The Answer    2

Roomlastele 10:13-15
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
14 Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?
15 Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"

Your Salvation is worth having, and worth sharing
   Sinu Pääste on väärt omamist ja väärt jagamist
            Tell your story
  Räägi oma lugu
            You have the answer for people’s lives
               Sinul on vastus inimeste elude jaoks

The enemy always tries to confuse with questions
   Vaenlane püüab alati küsimustega segadust tekitada
            Your origin, meaning, foundation
               Sinu päritolu, tähendus, vundament
            Mankind developed philosophy, psychology, religion
               Inimkond arendas välja filosoofia, psühholoogia, religiooni
            The church has the answer for the world – relationship with God
               Kogudusel on vastus maailma jaoks – suhe Jumalaga
            
Sin blocks relationship, Jesus is the only answer
   Patt tõkestab suhte, Jeesus on ainus vastus

1. Korintlastele 15:2-4
2 ning milles te ka õndsaks saate - kui te peate seda kinni nende sõnadega, millega mina teile seda kuulutasin - olgu siis, et asjata saite usklikuks.
3 Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi
4 ja et ta maeti ja et ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi

Your greatest need in life is forgiveness
   Sinu suurim vajadus elus on andestus
Jesus died to be your Savior and Lord
   Jeesus suri, et olla sinu Päästja ja Isand
             But someone with the answer needs to tell others
                Aga keegi peab vastusest teistele rääkima

Johannese 1:41-42a
41 Tema leiab esiteks oma venna Siimona ja ütleb temale: "Me oleme leidnud Messia!" - see on meie keeli Kristuse?
42 Ja ta viis tema Jeesuse juurde. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles: "Sina oled Siimon, Joona poeg, sind peab hüütama Keefaseks!" - see tähendab Peetruseks.

Johannese 1:45-46
45 Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale: "Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist!"
46 Naatanael ütles talle: "Kas Naatsaretist võib tulla midagi head?" Filippus ütles temale: "Tule ja vaata!"

The good news of Jesus was spread by – Come and see! 
   Hea sõnum Jeesusest levis viisil – Tule ja vaata!
Tell others and create curiosity in their heart
   Räägi teistele ja ärata nende südames uudishimu

Johannese 4:29-30
29 "Tulge vaadake inimest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud! Kas see ei ole Kristus?"
30 Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde.

People have questions, and the answer is still the same
   Inimestel on küsimused, aga vastus on ikka seesama
            Come and see!
               Tule ja vaata!
            If people come with an open heart they will find Him
               Kui inimesed tulevad avatud südamega, siis nad leiavad Tema
            Jesus knows how to help you find the answer
 Jeesus teab, kuidas sind vastuse leidmisel aidata 

Jesus knows the danger of sin
   Jeesus teab patu ohtusid

Johannese 3:18
18 Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

Jesus came to cancel the power of sin
   Jeesus tuli, et tühistada patu võim

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Jesus knows everything about you, and still chose you
   Jeesus teab sinust kõike, kuid valis sind ikkagi

Johannese 1:47-50
47 Jeesus nägi Naatanaeli tema juurde tulevat ja ütles temast: "Ennäe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust!"
48 Naatanael ütles talle: "Kust sa mind tunned?" Jeesus vastas ja ütles temale: "Enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all!"
49 Naatanael vastas temale: "Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!"
50 Jeesus vastas ja ütles talle: "Sellepärast et ma ütlesin: ma nägin sind viigipuu all! usud sa. Sa saad näha suuremaid asju kui need!"

Jesus is the only one who can forgive you of sin 
   Jeesus on ainus, kes võib sulle su patud andestada

Apostlite teod 4:12
12 Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse!"

Sunday, September 22, 2019

Vastus – The Answer #1 : 22.09.19

Vastus – The Answer 1

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi; sest see on Jumala vägi õndsakssaamiseks igaühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele.
17 Sest temas saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud: "Õige elab usust!"

All the bad news, makes the gospel good news
   Kõik halvad uudised muudavad evangeeliumi headeks uudisteks
We receive power when we believe
   Me võtame väe vastu läbi usu
Salvation is worth having, and worth sharing
   Lunastus on väärt omamist ja väärt jagamist
You were a mess in sin, but God loved you and rescued you
   Sa olid sassis ja patus, aga Jumala armastus päästis sind

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!
17 Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!

Jesus came to show His love for the world
   Jeesus tuli, et näidata oma armastust maailma vastu
Jesus is the answer
   Jeesus on vastus
            Salvation is for everyone
   Lunastus on igaühe jaoks
You hold the answer for people’s life and eternity
   Sul on vastus inimeste elu ja igaviku jaoks

Roomlastele 10:13-15
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
14 Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?
15 Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"

You are sent so you can tell, then they will hear and believe, if they call they will be saved
   Sind on saadetud, et sa saaksid rääkida, et nemad võiksid kuulda ja uskuda; kui nad vastavad,       
   saavad nad päästetud
You do not have the power to save anyone, but Jesus does
   Sinu võimuses ei ole mitte kedagi päästa, ainult Jeesus päästab

Roomlastele 5:6-8
6 Sest Kristus on, kui me alles nõdrad olime, omal ajal surnud nende eest, kes alles olid jumalatud.
7 Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest; ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest.
8 Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime;

God is obsessed with people – He loves you too much
   Jumala kinnisideeks on inimesed – Ta armastab sind liiga palju
Jesus died for the ungodly, and those who will never receive Him
   Jeesus suri jumalakartmatute eest, nende eest, kes ei võta Teda kunagi vastu

1. Johannese 4:10
10 Selles on armastus - ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma Poja lepituseks meie pattude eest.

Love is the answer
   Armastus on vastus
Jesus is the answer
   Jeesus on vastus

Markuse 16:15-16
15 Ja ta ütles neile: "Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule.
16 Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.

Go into your world, and tell others about Jesus – relational-invitational evangelism
   Mine oma maailma ja räägi teistele Jeesusest – suhetel põhinev kutse-evangelism
You do not need to know all the answers, just tell your story
   Sa ei pea teadma kõiki vastused, lihtsalt räägi oma lugu
A man with an experience, will never lose to a man with an argument
   Kogemusega inimene ei ole kunagi argumentidega inimese võimuses
Most people are one conversation away from receiving Jesus
   Enamik inimesi on ühe vestluse kaugusel, et vastu võtta Jeesus
Lets create an atmosphere for people to get saved in here
   Loogem atmosfäär, kus inimesed võiksid saada päästetud


Sunday, September 15, 2019

Kas sa tunned Jumala teed? – Do you know God’s way? #10 : 15.09.19

Kas sa tunned Jumala teed? – Do you know God’s way?   10

We have to be strong inwardly to face life’s difficulties
   Me peame olema sisemiselt tugevad, et elu raskustega silmitsi seista
Be bigger inside than your problems outside
   Ole seestpoolt suurem kui su välised probleemid
Even on a good trip, you can get tired
   Isegi meeldiv reis on väsitav

Johannese 4:4-6
4 Ta pidi aga minema läbi Samaaria.
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg.

            Nothing bad happened, Jesus was just tired
               Midagi halba ei juhtunud, Jeesus oli lihtsalt väsinud
            If Jesus had to rest at times, so will you
               Kui Jeesusel oli vaja aeg-ajalt puhata, on ka sinul

Jesaja 40:29-31
29  Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.
30 Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, 
31 aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.

The Lord will renew your strength – exchange it
   Isand uuendab sinu tugevuse – vaheta see välja
            You give God an empty vessel, He gives you a full vessel
               Sa annad Jumalale tühja astja, Tema tagastab selle sulle täidetuna
            Trust in the Lord and He will take care of you
               Usalda Isandat ja Ta kannab hoolt sinu eest
            Do not be anxious and let worry keep you from resting
               Ära ole rahutu ja ära luba muretsemisel ennast puhkusest eemal hoida

Galaatlastele 2:20
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

Your life is not about you, it is about Jesus
   Sinu elu ei pöörle sinu, vaid Jeesuse ümber

1. Korintlastele 15:57
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

2. Korintlastele 12:10
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

            When you are weak, He will strengthen your inner-man
 Kui sina oled nõrk, tugevdab Tema sinu sisemist inimest
            Do not measure people by what is outside, but who they are inside
               Ära mõõda inimesi välise järgi, vaid selle alusel, kes nad sisemiselt on

Life is not easy, but trust in the Lord and keep moving
   Elu ei ole lihtne, kuid usalda Isandat ja jätka liikumist

Matteuse 7:13-14
13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.

            There is a narrow way that leads to the best life
               Parimasse ellu viib kitsas tee
            You can’t rest focused on wrong things   Proverbs 14:12
               Sa ei saa puhata, kui keskendud valedele asjadele    Õpetussõnad 14:12

1. Korintlastele 1:25, 27
25 Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.
27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.

God is with us and He will use us
   Jumal on koos meiega ja Ta kasutab meid
The bible shows us the way to life
   Piibel näitab teed ellu
            You will reach the right place in life, if you go God’s way
               Sa jõuad elus õigesse kohta, kui sa lähed mööda Jumala teed
            God will lead you in line with His Word, so you can move forward
               Jumal juhib sind kooskõlas oma Sõnaga, et sa võiksid edasi liikuda
            
You can know God’s way and choose God’s way
   Sa võid tunda Jumala teed ja valida Jumala tee
Make the most out of your life
   Võta oma elust maksimum
            

            

Sunday, September 8, 2019

Kas sa tunned Jumala teed? – Do you know God’s way? #9 : 08.09.19

Kas sa tunned Jumala teed? – Do you know God’s way?   9

If you do not know God’s way, you can’t have faith
   Kui sa ei tunne Jumala teed, ei saa sul olla usku
            It is important for you to know the Word
               On oluline, et sa tunneksid Sõna
            Learning what the truth is, is powerful
               Tõe õppimine on väeline
You can go from where you are, to where God wants you to be
   Sa võid minna sealt, kus sa oled, sinna, kus Jumal tahab, et sa oleksid
To leave where you are will require change
   Lahkumine sealt, kus sa oled, nõuab muutust
            
Change requires courage
   Muutus nõuab julgust
Change must happen inside, before it can happen outside
   Muutus peab toimuma seespool enne, kui see väliselt aset leiab
Change on the outside, does not mean there is change inside
   Väline muutus ei pruugi tähendada sisemist muutust
If you do not change inside, your life stays the same 
   Kui sa sisemiselt ei muutu, jääb su elu samaks

Become bigger inside than you are outside
   Muutu sisemiselt suuremaks kui sa oled väliselt
If you are not strong enough inside, you will fail
   Kui sa ei ole sisemiselt piisavalt tugev, kukud sa läbi
            God’s Word and the Holy Spirit give us strength
               Jumala Sõna ja Püha Vaim annavad meile tugevust
            You have to be strong inside to God God’s way
               Jumala teel käimiseks pead sa olema sisemiselt tugev

Efeslastele 3:16
16 et ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest,

Strength comes from the Holy Spirit on the inside
   Tugevus tuleb Pühalt Vaimult seespoolt
God wants to give you strength
   Jumal tahab sulle tugevust anda

Efeslastele 6:10                               Amp
10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!

            We draw strength from Him
               Me ammutame tugevust Tema käest

2. Korintlastele 11:23-28
23 Nemad on Kristuse teenijad - ma räägin pööraselt - mina olen rohkem. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas.
24 Juutide käest ma olen saanud viis korda ühe hoobi vähem kui nelikümmend.
25 Kolm korda on mind vitstega pekstud, üks kord kividega visatud, kolm korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavuses.
26 Sagedasti olen ma oma teekondadel hädaohus olnud jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas,
27 töös ning vaevas; sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alastiolekus;
28 peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest.

Paul was strong inside, so he was durable 
   Paulus oli sisemiselt tugev, seetõttu oli ta vastupidav

Filiplastele 4:12-13                                    Amp
12 Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses, olen kõigega ja kõigi oludega harjunud: nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses.
13 Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks.

            You make it through difficult seasons by God’s wisdom and strength
              Raskel ajal tuled sa toime Jumala tarkuse ja tugevuse abil

Jesaja 55:8-9
8 Sest minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehoova!
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted!

Satan will try to stop and discourage you
    Saatan proovib sind peatada ja heidutada
Set your hearts on God’s promises, and let the Holy Spirit strengthen you
   Kinnita oma süda Jumala tõotustes ja lase Pühal Vaimul ennast tugevdada
            God’s people should be strong from the inside – out
              Jumala inimesed peaksid olema tugevad seest väljapoole
            Everyone needs to be changed inside, and only Jesus can do that
                Kõik peaksid saama sisemiselt muudetud, ja seda saab teha ainult Jeesus