Monday, December 11, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #3 : 11.12.17

Jeesus on siin / Jesus is here  3

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

We need the presence of Jesus
   Meil on vaja Jeesuse ligiolu
When He comes He will change us
   Kui Tema tuleb, Ta muudab meid
            We are His, and He is ours
   Meie oleme Tema omad, ja Tema on meie oma
            Jesus is power and life
   Jeesus on vägi ja elu

Roomlastele 8:37                                        Amp
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Efeslastele 1:17-21
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul

Roomlastele 8:11
11 Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.

Jesus is powerful, and He is here
   Jeeus on väeline ja Ta on siin
We have power because of His Name
   Meil on vägi tänu Tema nimele

Johannese 14:12-14
12 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde
13 ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas.
14 Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.

Markuse 16:17-18
17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid;
haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

Miracles happen when we believe
   Kui me usume, juhtuvad imed

2. Korintlastele 4:7
7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

There is power in His presence
   Tema ligiolus on vägi
            His blood gives us access to His presence
   Tema veri annab meile ligipääsu Tema ligiolusse
            Jesus is here, so power is here
   Jeesus on siin, seega vägi on siin
            This power gives us eternal life
   See vägi annab meile igavese elu

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

We are to share this life-giving power
   Me peame seda eluandvat väge jagama
Go into the world with His presence
   Mine maailma Tema ligioluga

Koloslastele 1:28-29                                              NLT
8 Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses.
29 Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega.

1. Korintlastele 2:3-5
3 Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas
4 ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega,
5 et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.

            His power can become our power
   Tema vägi võib saada meie väeks
            Only His power can give new life
   Ainult Tema vägi võib anda uue elu

2. Korintlastele 5:17                                               NLT
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

The power of Jesus will change your life
   Jeesuse vägi muudab sinu elu
You can become spiritually alive
   Sa muutud vaimselt elavaks

1. Johannese 5:12-13
12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.
13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.

Believe the Lord will come, and He is here
   Usu, et Isand tuleb ja Ta on siin
You can fulfill the great adventure He created you to for
   Sa saad täide viia suure seikluse, mille jaoks Ta on sind loonud


Sunday, December 3, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #2 : 03.12.17

Jeesus on siin / Jesus is here  2

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

We need the presence of Jesus
   Meil on vaja Jeesuse ligiolu
He will change our lives
   Tema muudab meie elud
            We are His, and He is ours
               Me oleme Tema omad, ja Tema kuulub meile
            We can be friends and have relationship
               Me võime olla sõbrad ja omavahel suhelda

Laulud 139:1-7, 14-17
1 Laulujuhatajale: Taaveti laul. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.
2 Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.
3 Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad.
4 Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina, Issand, tead selle kõik ära.
5 Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale.
6 See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu.
 7 Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?

14 Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
15 Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
16 Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud,
ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.
17 Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv!

Jesus knows everything about you
   Jeesus teab sinu kohta kõike
            He still wants to be your friend
               Ta tahab ikka sinu sõber olla
            It is easy to be friends with someone who loves you
               Lihtne on olla sõber kellegagi, kes sind armastab

Johannese 15:13-15
13 Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.
14 Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. 
15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.

It is great to be a servant of God
   Jumala teenija olla on suurepärane
Jesus gave us something better, friendship
   Jeesus andis meile midagi paremat, sõpruse
            He is here to be your best friend
               Ta on siin, et olla sinu parim sõber
            In His presence you will find your purpose
               Tema ligiolus leiad sa oma eesmärgi

Hoosea 6:3
3 Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm,
otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

            Press into His presence when He comes
               Pressi ennast Tema ligiollu, kui Ta tuleb

1. Peetruse 2:9                                             NLT
9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -

David knew God as His personal God
   Taavet tundis Jumalat kui oma isiklikku Jumalat

Laulud 63:2-5 (Engl 1-4)
2 Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu
nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.
3 Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su auhiilgust.
4 Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad sind.
5 Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja; sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.

            He wanted relationship with God more than anything
               Ta tahtis suhet Jumalaga enam kui midagi muud
            In His presence you get to know Him
               Tema ligiolus saad sa Teda tunda
            Because of His love, we can have friendship
               Tema armastuse tõttu võib meil olla sõprus

Jesaja 55:6-7
6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!
7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.

Desire the Lords presence
   Igatse Isanda ligiolu
Make Jesus Lord, and find supernatural help and peace
   Tee Jeesusest Isand ja leia üleloomulikku abi ja rahu
Actively seek the presence of the Lord
   Otsi aktiivselt Isanda ligiolu
The result is you will live right, and please Him
   Tulemuseks saad sa elada õigesti ja olla Talle meelepäraneSunday, November 26, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #1 : 26.11.17


Jeesus on siin / Jesus is here   1

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” 

When we come together as a church, Jesus is here
   Kui me kogudusena kokku tuleme, on Jeesus siin
Whenever Jesus shows up, people are changed
   Iga kord, kui Jeesus tuleb, saavad inimesed muudetud

When Jesus shows up... 
   Kui Jeesus tuleb…
He looks for someone He can use 
   otsib Ta kedagi, keda Ta saaks kasutada
Then He reveals Himself
   Siis Ta ilmutab Ennast
Then He calls us to action
   Siis kutsub Ta tegutsema
Then He equips us to do God’s will
   Seejärel varustab Ta meid tegema Jumala tahet

2. Ajaraamat 16:9a
9 Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.

Lord searches hearts, to find someone He can use
   Isand uurib südameid, et leida keegi, keda Ta saab kasutada

Heebrealastele 4:13
13 Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele meil tuleb aru anda. 

No one can cheat God
   Mitte keegi ei saa Jumalat petta

1. Ajaraamat 28:9
9 Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid!
Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks. 

God sees what is in your heart
   Jumal näeb, mis on sinu südames

1. Saamueli 16:7
7 Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” 

Be bigger on inside than the outside
   Ole sisemiselt suurem kui väliselt

Ilmutuse 3:20
20 Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 

The Lord will make Himself known to us
   Isand laseb meil Ennast tunda

Johannese 1:29-30
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. 
30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. 

:34
34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”

:35-38
35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. 
36 Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.” 
37 Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. 
38 Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt: „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” - see on tõlkes „Õpetaja” - „kus sa oled öömajal?” 


He spends time revealing Himself to them
   Ta võtab aega, et Ennast neile näidata

Luuka 5:1-3
1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, 
2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. 
3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. 

:9-11
9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga,
kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. 
10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega,
kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda!
Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” 
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja
järgnesid talle.

Jesus knew the ones He was calling
   Jeesus tundis neid, keda Ta kutsus

Jesus is calling you
   Jeesus kutsub sind

Heebrealastele 13:21
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen. 

He will equip you to handle anything
   Ta varustab sind kõigega hakkama saamiseks

Roomlastele 8:28-32
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt
kutsutud. 
29 Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette
määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu
paljude vendade seas. 
30 Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka
kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud,
aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. 
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt,
kes võib olla meie vastu? 
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile
kõike muud kinkima? 

God already has things for you to accomplish
   Jumalal on juba sinu jaoks plaane, mida täide viia
Convince poeple to recieve Jesus as Lord
   Veena inimesi Jeesust Isandana vastu võtma

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,  ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” 

Markuse 16:15-16
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! 
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes
ei usu, mõistetakse hukka.