Sunday, April 28, 2019

Rõõm – Joy #1 : 28.04.19

Rõõm – Joy     1

Roomlastele 14:17
17 Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

Joy should come from your relationship with the Lord
   Rõõm peaks tulema sinu suhtest Isandaga
Joy is a big part of the Kingdom of God
   Rõõm on suur osa Jumala Kuningriigist

Matteuse 18:1-4
1 Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?”
2 Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma
3 ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!
4 Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis.

Being great in the Kingdom is different than the world
   Olla suur Kuningriigis erineb suureks olemisest maailmas
            Jesus talked first about entering, then being great
 Jeesus rääkis esmalt sisenemisest, seejärel suur olemisest
            We will all be great there – if we become like a child
               Me kõik oleme seal suured – kui saame otsekui lasteks
            What you have in your heart is key
               See, mis on su südames, on võti

How you approach Jesus will determine how you receive
   See, kuidas sa Jeesusele lähened, määrab ära, kuidas sa vastu võtad
            Respect, honor, thankfulness 
               Lugupidamine, au, tänulikkus
            As a Christian, you do not belong to this world
               Kristlasena ei kuulu sa siia maailma

Matteuse 18:3a
3 ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed…

What is a child like?
   Milline on üks laps?
            Trusting, humble, loving, respectful, eager to please
               Usaldav, alandlik, armastav, lugupidav, meeldida tahtev
            These characteristics are key to receiving
 Need iseloomujooned on võti, et vastu võtta
            Not by being immature, but believing God
               Mitte lapsik olles, vaid Jumalat uskudes 

Roomlastele 10:11
11 Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.”

Does anyone make you feel like a child?
   Kas keegi paneb sind ennast tundma nagu laps?
Because you honor, love, respect, believe, want to please
   Sest sa tahad austada, armastada, lugu pidada, uskuda, olla meelepärane
            Just being with them gives you joy
               Lihtsalt koosolemine toob sulle rõõmu
It should be the same way with the Lord
   Samamoodi peaks olema Isandaga
            Obedience opens the way to blessing
               Sõnakuulelikkus avab tee õnnistusse

Matteuse 19:14
14 Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!”

2. Korintlastele 1:8-10
8 Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati: meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises.
9 Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.
10 Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi - tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi

Jesus did, He is, and He will continue show up for you 
   Jeesus tuli, on praegu ja tuleb ka edaspidi sinu jaoks kohale
            Never surprised, always amazed
               Mitte kunagi üllatunud, alati hämmingus

Jesaja 12:2-3
2 Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul, ja tema oli mu päästja.” 3  Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.

When you have opportunity to fear, tell God you trust Him
   Kui sul on võimalus karta, ütle Jumalale, et sa usaldad Teda
Come to the Lord like a child, and joy will be in you
  Tule Isanda juurde nagu laps, ja sinus on rõõm 
            It is not a weakness to trust God
                Jumala usaldamine ei ole nõrkus
            The joy of the Lord is our strength
               Rõõm Isandas on meie tugevus
                        Trusting as a child, is a decision you make
                           Usalda nagu laps, see on sinu otsus

Sunday, April 21, 2019

Ta on tõusnud - He is Risen : 21.04.19

Ta on tõusnud - He is Risen

1. Korintlastele 15:3-4
3 Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi
4 ja et ta maeti ja et ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi

Efeslastele 1:19-22
19 ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul,
20 millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas,
22 ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele

Roomlastele 6:4
4 Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus.

Greater your faith is, the greater disappointment can be
   Mida suurem on su usk, seda suurem võib olla pettumus
Hope and faith can be vulnerable, because of the risk
   Lootus ja usk võivad riski tõttu olla haavatavad
            Peter watched his faith and dreams die
               Peetrus nägi, kuidas tema usk ja unistused surevad
            He thought it was the end, so denied he even knew Jesus 
               Ta arvas, et see ongi lõpp, seepärast ta salgas, et ta üldse Jeesust tundis 
Hard times will either strengthen or weaken your faith
   Rasked ajad kas tugevdavad või nõrgendavad sinu usku

Markuse 16:1-3
1 Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ema, ja Saloome lõhnaaineid, et minna teda võidma.
2 Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päeva tõustes hauale
3 ja ütlesid isekeskis: "Kes veeretab meile ära kivi haua ukselt?"

They had the spices, but no one to move the stone
   Neil olid lõhnarohud, aga mitte kedagi, kes liigutaks kivi
But all they needed to do was look up
   Aga neil oli vaja ainult üles vaadata

Markuse 16:4-6
4 Ja silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud; aga see oli väga suur.
5 Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas. Ja nad kohkusid väga.
6 Aga tema ütles neile: "Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud; ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad ta panid!

            The miracle happened while they were on their way
               Ime sündis ajal, kui nad olid teel
            They saw the empty tomb
               Nad nägid tühja hauakambrit

Markuse 16:7-8
7 Ent minge öelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles."
8 Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei öelnud kellelegi midagi sest nad kartsid.

Matteuse 28:2, 5-6
2 Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest Issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale!
5 Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: "Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud.
6 Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud

Jesus is risen!
   Jeesus on üles tõusnud!

Markuse 16:7a
7 Ent minge öelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse; 
            
Peter was the one Jesus called by name
   Jeesus kutsus Peetrust nimepidi
His failure turned into a display of God’s grace
   Tema läbikukkumine tõi ilmsiks Jumala armu
            God’s grace always finds you, if you humble yourself
               Jumala arm leiab su alati üles, kui sa ennast alandad
            Jesus will always give you another chance
               Jeesus annab sulle alati veel võimaluse
            If you love Jesus, He will restore you
               Kui sa armastad Jeesust, siis Ta taastab sinu

This story does not end at the empty tomb
   See lugu ei lõppe tühja hauakambriga
You are a part of this ongoing story
  Sina oled osa käimaolevast loost
            The power of His resurrection can change your life
                Tema ülestõusmine saab muuta sinu elu
            He is risen – so you can be saved from sin
               Ta on üles tõusnud – et sina saaksid patust päästetud 
            Everyone needs a Savior
               Igaüks vajab Päästjat

Sunday, April 14, 2019

Palm Sunday : 14.04.19

Palm Sunday

Johannese 12:12-13
12 Järgmisel päeval, kui palju rahvast, kes oli tulnud pühi pidama, kuulis, et Jeesus tuleb Jeruusalemma,
13 võtsid nad palmipuude oksi ja läksid välja temale vastu ning hüüdsid: "Hoosianna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!"

As Jesus entered the city, the people worshiped Him
   Kui Jeesus linna sisenes, hakkasid inimesed Teda ülistama 
            They shouted, “Save us we pray!”
 Nad hüüdsid: “Palun päästa meid!”
            We can ask Him the same thing today
               Me võime Temalt täna sedasama paluda

God had a plan to save us
   Jumalal oli plaan meid päästa
Jesus came to earth
   Jeesus tuli maale
He lived life without sin
   Ta elas ilma patuta elu
He willingly went to the cross 
   Ta läks vabatahtlikult ristile
He rose again on the third day
   Ta tõusis üles kolmandal päeval
                        That is good news!
                           See on hea uudis!

What makes the good news good, is the bad news
   Hea uudise teeb heaks halb uudis
            When Adam sinned, we were separated from God
               Kui Aadam pattu tegi, lahutati meid Jumalast
            Sin came into the world
               Patt tuli maailma

Roomlastele 5:12
12 Sellepärast, otsekui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud.

            Adams sin affects everyone, so sin rules you
               Aadama patt mõjutab kõiki, nii valitseb sind patt
Good news is God had a plan, He sent our Savior 
   Hea uudis on see, et Jumalal oli plaan – Ta saatis meile Päästja

Roomlastele 5:15
15 Aga ka armuanniga ei ole lugu nõnda nagu pattulangemisega; sest kui ühe inimese pattulangemise läbi paljud on surnud, siis on veel palju enam Jumala arm ja and selle ühe inimese Jeesuse Kristuse armu läbi ülirohkesti saanud osaks neile paljudele.

Only Jesus is qualified to reconnect man to God
   Ainult Jeesus oli võimeline inimest uuesti Jumalaga ühendama
            The cross is our symbol of all Jesus did
               Rist on meie sümbol kõigest sellest, mida Jeesus tegi
            Jesus died for you
               Jeesus suri sinu eest
            You could not have paid your debt to God
               Sina ei oleks suutnud oma võlga Jumalale tasuda
            On the cross Jesus became sin for us 
               Ristil sai Jeesus patuks meie eest

Johannese 19:30
30 Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta: "See on lõpetatud!" Ja ta nõrgutas pead ning heitis hinge.

Our debt was paid in full
   Meie võlg maksti täielikult
            Jesus went to hell in our place
               Jeesus läks meie asemel põrgusse
            On the 3rdDay He can out victorious
               Kolmandal päeval tuli Ta välja võidukalt
            Our sins were nailed to the cross
               Meie patud olid ristile naelutatud
            We are no longer separated from God
               Me ei ole enam Jumalast eraldatud

You are forgiven
   Sa oled andeks saanud
You have access to God
   Sul on ligipääs Jumala juurde
You have eternal life
   Sul on igavene elu
You have power to live this life
   Sul on vägi seda elu elada

Johannese 3:16
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!

:17-18
17 Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!
18 Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

God does not condemn anyone, He saves
   Jumal ei mõista kedagi hukka, Tema päästab
            Because of sin we are already condemned
               Patu tõttu oleme juba hukka mõistetud
            All you have to do to be saved is believe
               Kõik, mida sa pead pääsemiseks tegema, on uskuma
            Everyone needs a Savior
               Kõigil on vaja Päästjat

Markuse 16:15
15 Ja ta ütles neile: "Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule.

Sunday, April 7, 2019

Kiusatus - Temptation #6 : 07.04.19

Kiusatus - Temptation        6

2. Peetruse 2:9
9 nii Issand teab päästa jumalakartlikke kiusatusest, aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda

Not living righteously, doesn’t mean you are not righteous
   Kui sa õigesti ei ela, ei tähenda seda, et sa ei ole õige
The blood of Jesus makes you righteous, so He can help you
   Jeesuse veri teeb sind õigeks, nii et Ta võib sind aidata
            The question is about strength
               Küsimus on tugevuses
            You can be strong on day, and weak the next
  Sa võid olla tugev ühel päeval ja nõrk järgmisel

1. Korintlastele 10:12                                                        NLT
12 Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks!

Õpetussõnad 24:10                                                 Estonian and Message
10 Kui oled hädaajal arg, siis on su jõud vähene!ˇ

Efeslastele 6:10-13
10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!
11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!
12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.
13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.

You need to be strong to stand
   Sa pead seismiseks tugev olema
We need the strength that God gives us
   Meil on vaja tugevust, mis Jumal meile annab
            The enemy will tempt you to limit you, so don’t cooperate 
               Vaenlane kiusab sind, et sind piirata, seepärast ära tee koostööd

How does strength come?
   Kust tugevus tuleb?
1. Strength comes from victory
   1. Tugevus tuleb võidust

Laulud 118:14                                                          NLT
14 Jehoova on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema oli mulle päästjaks!

2. Strength comes from knowledge
   2. Tugevus tuleb teadmisest

Õpetussõnad 24:5                                                   NKJV
5 Tark mees suudab rohkem kui tugev, ja teadlik mees on jõurikkast üle!

3. Strength comes from help
   3. Tugevus tuleb abist

Laulud 121:2
2 Abi tuleb mulle Jehoova käest, kes on teinud taeva ja maa!

We need to know God helps us
   Meil on vaja, et Jumal meid aitaks
            You are a new creation
               Sa oled uus loodu
            But you still need to deal with fleshly desires
               Aga sa pead endiselt lihalike himudega tegelema

Roomlastele 7:15, 19, 22-23                                 NLT
15 Ma ei tunne ju ära, mida ma teen; sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen.
19 sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen!
22 Sest seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel,
23 aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes.

If you have no strength or power in your spirit, you will be a slave to sin
   Kui sinu vaimus ei ole tugevust ega väge, oled sa patu ori

Roomlastele 7:24-25a
24 Oh mind viletsat inimest! Kes päästab mind sellest surma ihust?
25 Tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi!

When you want to serve God, but are pulled to evil
   Kui sa tahad Jumalat teenida, aga kuri tõmbab sind enda poole
Jesus is your answer
   Jeesus on sinu vastus

Roomlastele 8:5-6
5 Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele; aga kes elavad Vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele.
6 Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu

            He gives strength to fight the battle in your mind
               Ta annab tugevuse, et et sa saaksid võidelda oma mõistuse lahingus

Your need’s are not wrong
   Sinu vajadused ei ole valed
Just meet your need the way God designed
   Lihtsalt täida neid Jumala määratud viisil
            The Lord knows what you need, go to Him 
 Isand teab, mida sa vajad, mine Tema juurde
            Our only hope is help from the Lord
               Meie ainus lootus on abi Isandalt

Sunday, March 31, 2019

Kiusatus - Temptation #5 : 31.03.19

Kiusatus - Temptation        5

1. Korintlastele 10:13
13 Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda.

Everyone has to deal with temptation
   Kõik peavad kiusatusega tegelema
            Win the battle in your mind, and overcome temptation
               Võida lahing oma mõistuses ja saa võitu kiusatusest
            The devil tries to use your weakness to destroy you
               Saatan püüab kasutada sinu nõrkuseid, et sind hävitada
            You need Jesus to help you
               Sul on vaja Jeesuse abi

There are 2 ways to approach temptation – Trying vs Training
   Kiusatuse vastu on 2 viisi – Üritamine vs Treenimine
            Try is a pass/fail mentality
  Üritamine on 50-50 mentaliteet

1. Timoteosele 4:7-8
7 Ent kõlvatut ja vananaiste vada väldi, aga harjuta ennast jumalakartuses.
8 Sest ihulikust harjutusest on pisut kasu; aga jumalakartusest on kasu kõigile asjadele ja sellel on käesoleva ja tulevase elu tõotus.

            There are things you try to do, but you should train to do them
               On asju, mida sa teha üritad, aga peaksid nende tegemist hoopis treenima 
            Give your best effort, but trying is not enough
               Anna endast parim, aga üritamine ei ole piisav
            
Not sin management, but becoming spiritually developed
   Mitte saada patuga hakkama, vaid vaimulikult areneda
You will need to develop spiritual disciplines
   Sa pead arendama vaimseid distsipliine
            Start where you are, and build on that
               Alusta sealt, kus sa oled, ja ehita sellele
            If you train, you can reach your goal
               Kui sa treenid, siis sa jõuad oma eesmärgini

We are to be followers of Jesus
   Me peame olema Jeesuse järgijad

Heebrealastele 4:15
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski ilma patuta.

Jesus knew how to live, He is our example
   Jeesus teadis, kuidas elada, Ta on meie eeskuju

Luuka 4:1-4                          
1 Siis tuli Jeesus, täis Püha Vaimu, tagasi Jordani äärest, ja ta aeti Vaimu läbi kõrbe;
2 ja nelikümmend päeva kurat kiusas teda. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid, tuli temale nälg.
3 Siis ütles kurat temale: "Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et ta leivaks muutuks!"
4 Jeesus vastas temale: "Kirjutatud on, et inimene ei ela ükspäinis leivast!"

Jesus overcame temptation with the Word 
   Jeesus võitis kiusatuse Sõnaga
            Be disciplined and develop holy habits
 Ole distsiplineeritud ja arenda pühasid harjumusi
            God speaks to us through His Word, so study daily
               Jumal räägib meiega läbi oma Sõna, seepärast õpi iga päev
            
Laulud 119:11
11 Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu!

Bible in our hearts will change how we: think, speak, act
   Piibel meie südames muudab, kuidas me: mõtleme, räägime, käitume

Laulud 119:98-100
98 Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti!
99 Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi!
100 Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi!

When you receive the Word you get: wisdom, insight, understanding
   Kui sa võtad Sõna vastu, siis sa saad: tarkuse, arukuse, mõistmise

Ps 119:102-104
102 Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind!
103 Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule!
104 Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu!

            You will begin to hate the wrong way in life
               Sa hakkad vihkama vale teed elus
            You will be able to avoid bad decisions
               Sa saad võimeliseksvältima halbu otsuseid
            Train yourself in the Word of God
               Treeni ennast Jumala Sõnas


Sunday, March 24, 2019

Kiusatus - Temptation #4 : 24.03.19

Kiusatus - Temptation        4

Everyone is tempted by something 
   Igaüks on millegi poolt kiusatud
             If we win the battle in our mind, we can overcome
  Kui me võidame lahingu oma meeltes, võimegi võita
            Stay focused on Jesus and His promises
               Keskendu Jeesusele ja Tema tõotustele
Temptations come, because devil wants to destroy you
   Kiusatused tulevad, kuna saatan tahab sind hävitada
Our only hope is to get help from the Lord
   Meie ainus lootus on saada Isandalt abi

2. Peetruse 2:9a
9 nii Issand teab päästa jumalakartlikke kiusatusest

You are a new creation in Jesus
   Sa oled uus loodu Jeesuses
You might not always act righteous, but you are righteous
   Sa ei pruugi alati õigesti käituda, kuid sa oled õige

Matteuse 4:1-3
1 Siis Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli paastunud nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli temale viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles temale: "Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid!"

Even if you are where you should be, you will be tempted
   Isegi kui sa oled seal, kus sa peaksidki olema, saad sa kiusatud
            Do not make decisions when you are depleted
               Ära tee otsuseid siis, kui sa oled tühjaks pigistatud
            Temptations come disguised as an answer to your need
               Kiusatused tulevad maskeerituna sinu vajaduse vastuseks
            Be sure God is your source for you needs
               Ole kindel, et Jumal on sinu allikas vajadustes

1. Johannese 2:16                            Your bible  & NLT
16 Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole Isast, vaid on maailmast.
NLT Sest maailm pakub meile ainult iha füüsilise naudingu järele, iha kõige nähtava vastu ja uhkust oma saavutuste ja omandi üle. Need ei ole Isa käest, vaid sellest maailmast.

All temptations fall into 3 categories
   Kõik kiusatused on jagatud 3 kategooriasse
1. Lust of the flesh   2. Lust of the eyes     3. Pride of life
   1. Lihahimu                2. Silmahimu              3. Elukõrkus

Luuka 4:13                            Amp
13 Ja kui kurat kõik kiusamise oli lõpetanud, läks ta temast eemale mõneks ajaks.

After you face a temptation, it will come back
   Kui sa oled kiusatust kogenud, tuleb see tagasi
Stay on guard
   Jää valvele
            
Decide you will…
   Otsusta, et sa
1. Make God your source
   1. Teed Jumala oma allikaks

Laulud 121:1-2
1 Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb!
2 Abi tuleb mulle Jehoova käest, kes on teinud taeva ja maa!

2. Live by the Spirit
   2. Elad Vaimus

Galaatlastele 5:16
16 Aga ma ütlen: käige Vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid.

3. Grow as a believer
   3. Kasvad usklikuna

When you are connected to God, you become stronger
   Kui sa oled Jumalaga ühenduses, saad tugevamaks
            Stay connected to things of God, and people of God
               Jää ühendusse Jumala asjade ja Jumala inimestega
            Do not fall for the counterfeit answer to your needs
               Ära lange oma vajaduste vastuse võltsingu ohvriks
            Your needs are real, and God has the answer
   Sinu vajadused on tõelised ja Jumalal on vastus
Look to God, and you will be stronger next time
   Otsi Jumalat ja järgmisel korral oled sa tugevamSunday, March 17, 2019

Kiusatus - Temptation #3 : 17.03.19

Kiusatus - Temptation        3

Jakoobuse 1:12-15
12 Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad.
13 Ärgu kiusatav öelgu: „Jumal kiusab mind!” Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi.
14 Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades.
15 Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma.

Everyone has temptations
   Kõigil on kiusatused
            Acknowledge you have inner desires, and outer enticements
               Tunnista, et sul on sisemised himud ja välised ahvatlused
            If you stop them from interacting, you can avoid sin
               Kui sa ei lase neil toimida, siis saad sa pattu vältida
            If you don’t, it leads to sin and ruin
               Vastasel juhul viib see patu ja hävinguni

Young man in Proverbs is a caution for us
   Noor mees Õpetussõnades on meile hoiatuseks
            Guard whatever pulls on you
               Valva kõike, mis sind enda poole tõmbab
Bible tells us he lacked understanding
   Piibel ütleb, et tal ei olnud piisavalt arusaamist
            But everyone has desires of our flesh
               Igaühel on lihalikud himud
            But you have the ability to control them
               Aga sul on võime neid kontrollida

We need to go into the battlefield ready to fight
   Me peame minema lahinguväljale ja olema võitlusvalmis
Things are constantly attacking our mind 
   Asjad ründavad meie meelt pidevalt
            Knowledge and understanding help us process
               Teadmised ja mõistmine aitavad protsessile kaasa

1. Peetruse 1:13a                                         NLT
13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained

Õpetussõnad 11:9b
9 aga õiged pääsevad teadlikkuse läbi.

Hoosea 4:6a
6 Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester.


            Knowledge will rescue you from temptation 
               Teadmine päästab sind kiusatusest

You need to know…
   Sa pead teadma…
1. It is a trap
   1. See on lõks
            Getting away with it, is taking you in further
               Karistuseta pääsemine tõmbab sind sügavamale
            Soon you will not even need to be tempted
               Varsti sa isegi ei pea olema kiusatuses

2. God’s Word
   2. Jumala Sõna
            Jesus spoke the Word when He was tempted
               Jeesus rääkis Sõna, kui Ta oli kiusatuses
            A big problem is ignorance of God’s Word
               Suur problem on Jumala Sõna mittetundmine

3. You can overcome
  3. Sa võid võita

1. Korintlastele 10:13
13 Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate 
taluda.

4. Don’t let your flesh rule you
    4. Ära lase lihal enda üle valitseda

Roomlastele 8:12-13
12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.

5. Sin is not your master
   5. Patt ei ole sinu isand

Roomlastele 6:14
14 Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.

            What you feed grows, what you starve dies
             Mida sa toidad, kasvab, mida sa näljutad, sureb

6. You can get back up
     6. Sa saad taas tõusta

Õpetussõnad 24:16a
16 Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles

7. You get a fresh start daily
   7. Sa saad iga päev uue alguse 

Nutulaulud 3:21-23
21 Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel:
22 see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud:
23 need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur!

Manage your desires, in the battlefield of your mind               
   Kontrolli oma himusid oma meele lahinguväljal