Sunday, August 19, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #7 : 19.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   7

By serving others, you will find what you are called to do 
   Teisi teenides leiad, milleks sa kutsutud oled
Develop the heart of a servant 
   Arenda teenija südant
You have been chosen by Jesus
   Jeesus valis sinu

Johannese 15:16
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

Samuel expected to pick the one who looked like a king
   Saamuel eeldas, et valitakse see, kes näeb välja nagu kuningas

1. Saamueli 16:6-7
6 Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: „Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu.”
7 Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis 
on südames.”

But the Lord did not chose them
   Aga Isand ei valinud neid

1. Saamueli 16:11
11 Ja Saamuel küsis Iisailt: „Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai vastas: „Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis ütles Saamuel Iisaile: „Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu 
lauda enne, kui ta siia tuleb!”

           His own family did not invites David to the party
Tema oma perekond jättis Taaveti peole kutsumata
           But the Lord looks at the heart
 Aga Isand näeb südant
            David was content in serving, but there was more in him
               Taavet oli rahul teenimisega, kuid tema sees oli rohkem

1. Saamueli 16:12-13
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: „Tõuse ja võia teda, sest tema on see!”
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

When God calls you, He anoints you
   Kui Jumal sind kutsub, siis Ta võiab sind
            It is hard to live up to the pressure of the world
               Maailma surve järgi on raske elada 
            This generation is manipulated by social media 
               Seda põlvkonda mõjutab sotsiaalmeedia

Be careful how you judge others, and how you judge yourself
   Ole ettevaatlik teisi ja iseennast arvustades
God likes to use ones that no one else wants
   Jumalale meeldib kasutada neid, keda keegi teine ei taha
God calls you and He can use you
   Jumal kutsub sind ja Ta saab sind kasutada

1. Korintlastele 1:24-25
24 ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus.
25 Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.

The anointing is power and wisdom for you
   Võidmine on vägi ja tarkus sinu jaoks
Connect to this power through relationship
   Seo ennast selle väega läbi suhte

1. Korintlastele 1:26-29
26 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost.
27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.
28 Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on,
29 et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.

God makes our weaknesses our strengths
   Jumal teeb meie nõrkused meie tugevusteks 
That is how we can remain humble 
   Sel viisil saame jääda alandlikuks

2.  Korintlastele 12:10
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

1. Korintlastele 15:9-10
9 Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust.
10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga.

Because of who I was, I will outwork anyone for Jesus
   Selle tõttu, kes ma olin, võin ma Jeesuse jaoks keda tahes töös ületada
But Rejection can remain with you for a lifetime
   Aga tagasilükkamine võib sinuga kogu eluks jääda
            God can use you even when you have faults
               Jumal saab sind kasutada isegi siis, kui sa eksid
            He sees past your dirt, and sees your treasure He can use
               Ta näeb sinu porist läbi aaret, mida ta saab kasutada
            God sees in you what others do not yet see
 Jumal näeb sinus seda, mida teised veel ei näeSunday, August 12, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #6 : 12.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   6

You are called by God to tell others about Jesus
   Jumal on sind kutsunud rääkima inimestele Jeesusest
You are called by God to do something specific
   Jumal kutsus sind kindla eesmärgiga

2. Timoteosele 1:9
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses
enne igavesi aegu

When God calls you, you may not understand it at first
   Kui Jumal sind kutsub, ei pruugi sa sellest kohe aru saada
But have a heart that is willing to step out and serve
   Aga ole oma südames valmis välja astuma ja teenima

God called Samuel
   Jumal kutsus Saamueli

1. Saamueli 3:1
1 Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli  neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.

Samuel was serving Eli in the temple
   Saamuel teenis Eelit templis

1. Saamueli 3:2-4
2 Aga kord kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda et  ta enam ei näinud, magas oma asemel,
3 kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas Issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas,
4 hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: „Siin ma olen!”

God saw his servant heart
    Jumal nägi tema teenija südant

1. Saamueli 3:5
5 Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles: „Siin ma olen, sest sa ju  hüüdsid mind!” Aga tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud. Mine tagasi,  heida magama!” Ja ta läks ning heitis magama.

1. Saamueli 3:9-10
9 Ja Eeli ütles Saamuelile: „Mine heida magama, ja kui sind  hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!”

10 Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel:  „Saamuel! Saamuel!” Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest su sulane kuuleb!”

You will find your place and purpose when you serve 
   Kui sa teenid, leiad sa oma koha ja eesmärgi
When God calls always answer “Yes Lord, I’m ready!”
   Kui Jumal kutsub, vasta alati: “Jah, Isand, ma olen valmis!”

God called Ananias
   Jumal kutsus Hananiast

Apostlite teod 9:10-12
10 Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand, vaata, siin ma olen!”
11 Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks+ , ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab
12 ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.”

He wanted to be sure
   Ta tahtis kindel olla

Apostlite teod 9:13-17
13 Hananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas,
14 ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.”
15 Aga Issand ütles talle: „Mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette,
16 sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast.”
17 Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend, Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.”

Some things will be revealed as you serve
    Mõned asjad saavad ilmsiks, kui sa teenid
When you serve God with the right heart, you will get more
   Kui teenid Jumalat õige südamega, saad sa rohkem

You need to be willing and obedient
    Sa pead tahtma ja olema sõnakuulelik 
        Serve God will all that you are
           Teeni Jumalat kõigega, kes sa oled
Say yes to the call of God on your life

    Ütle “jah” Jumala kutsele oma elus

Sunday, August 5, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #5 : 05.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   5

Efeslastele 2:10
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

God is waiting for you to answer the call on your life
   Jumal ootab, et sa vastaksid kutsele oma elus
            You need to believe you are called
  Sa pead uskuma, et sa oled kutsutud
            And your weaknesses will be turned to strengths 
               Ja et sinu nõrkustest saavad tugevused
            Speak by faith over your life
               Räägi oma elu üle usus

What is it that God wants you to do?
   Mida Jumal tahab, et sa teeksid?
            Do not give excuses like Moses
               Ära otsi ettekäändeid nagu Mooses
            We need to stop running from the call
               Me peame lõpetama kutsumise eest ära jooksmise
            God will make his calling clear to you
  Jumal teeb oma kutsumise sinu jaoks selgeks

Joona 1:1-2
1 Ja Issanda sõna tuli Joonale, Amittai pojale; ta ütles:
2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja jutlusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette!”

Nineveh was in what we know Iraq
   Niineve asus alal, mida me tänapäeval tunneme Iraagina
Nineveh was a threat to the Hebrews
   Niineve oli heebrealastele ähvarduseks
            Jonah wanted to see them destroyed, not saved
               Joona tahtis näha seda hävimas, mitte päästetuna
            He ran to Tarshish in what we know as Spain
               Ta põgenes Tarsisesse, mis asus praeguse Hispaania territooriumil

There was a violent storm that rose up
   Tõusis raevutsev torm
           The sailors panicked, Jonah was sleeping
               Laeva meeskond oli paanikas, Joona magas
            Jonah realized he was the reason, and asked to be thrown over
               Joona mõistis, et ta oli tormi põhjus, ning palus, et ta üle parda heidetaks
                        The storm instantly stopped
                            Torm vaibus otsekohe
                         A huge fish came and swallowed Jonah 
 Tuli tohutu suur kala ja neelas Joona alla

There might be storms in your life that you created
   Sinu elus võib olla torme, mille sa ise põhjustad
But God is faithful to protect you
   Aga Jumal on ustav sind kaitsma

Joona 2:1-2
1 Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd.
2 Ja Joona palus Issandat, oma Jumalat, kala kõhus

When Jonah repented, the fish spit him out on the shore
   Kui Joona meelt parandas, sülitas kala ta kaldale

Joona 3:1-2
1 Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles:
2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!”

The call had not changed
   Kutsumine ei olnud muutunud
            This time Jonah goes to Nineveh
               Seekord Joona läheb Niinevesse
            Jonah did not like that God showed mercy to them
               Joonale ei meeldinud, et Jumal neile armu andis

Matteuse 28:9-10
9 Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge  rõõmsad!” Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade  ümbert kinni ja kummardasid teda.
10 Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, ja seal saavad nad mind näha.”

God has called you to influence others
   Jumal on kutsunud sind teisi mõjutama

2. Timoteosele 1:9-10
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,
10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, 

Sometimes storms in life come because you are doing right
  Mõnikord tulevad elu tormid seetõttu, et sa teed õigesti
Satan would like to stop you, but he can’t
   Saatan tahaks sind peatada, aga ta ei saa

Markuse 4:37-39
37 Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest.
38 Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?”
39 Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: „Jää  vakka, ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.

God’s grace and blessing can come from your storm
   Sinu tormist võib tulla Jumala arm ja õnnistus

Sunday, July 29, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #4 : 29.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   4

1. Korintlastele 1:8-9
8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

You are called by God to tell others about Jesus
   Jumal on kutsunud sind rääkima teistele Jeesusest
The excitement of life is knowing you are called 
   Elu teeb põnevaks teadmine, et sa oled kutsutud
            You are not called to be alone, God surrounds you with others 
  Sind ei ole kutsutud olema üksi, Jumal ümbritseb sind teistega

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Sometimes God will hide you until your time
Mõnikord peidab Jumal sind seni, kuni su aeg käes on
            Moses was hidden, no one saw who he was
 Mooses oli peidus, keegi ei teadnud, kes ta oli
            He ran away to live an ordinary life           
               Ta jooksis ära, et elada tavalist elu
            But inside Moses knew he was more
               Aga sisemuses teadis Mooses, et temas oli rohkem

2. Moosese 3:9-11, 14
9 Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad.
10 Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!”
11 Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!”+ Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: 'Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.”

God called Moses, but Moses had to answer the call
   Jumal kutsus Moosest, aga Mooses pidi kutsele vastama 

2. Moosese 4:1
1 Ja Mooses vastas ning ütles: „Aga kui nemad mind ei usu ja mu sõna ei kuula, vaid ütlevad: Issand ei ole ennast sulle ilmutanud?”

            When God calls you, you will have to leave your comfort zone            
               Kui Jumal sind kutsub, pead sa oma mugavustsoonist lahkuma

2. Moosese 4:2-3
2 Siis Issand küsis: „Mis see on, mis sul käes on?” Ta vastas: „Kepp.”
3 Ja tema ütles: „Viska see maha!” Ta viskas selle maha ja see muutus maoks. Ja Mooses põgenes selle eest.
            
Sometimes we run from things God gives us
   Mõnikord me põgeneme asjade eest, mis Jumal meile annab
            
2. Moosese 4:4-5
4 Ja Issand ütles Moosesele: „Siruta oma käsi ja haara temal sabast,” - ja ta sirutas oma käe ning võttis temast kinni, ja see muutus ta pihus kepiks -
5 „et nad usuksid, et sulle on ennast ilmutanud Issand, nende vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!”

            This proved to Israel and to Moses that God called Him
               See tõestas Iisraelile ja Moosesele, et Jumal kutsus Teda

We have to believe we are called, or we will quit 
   Me peame uskuma, et me oleme kutsutud, või me loobume
            God will use you, and what you already have
  Jumal kasutab sind ja seda, mis sul juba on
            What is in your hands – what do you have God can use?
               Mis on sinu käes – mis sul on, mida Jumal saab kasutada?

What you learn in private, God will put on display in public
   Mida sa õpid omaette, selle teeb Jumal avalikuks
            Sometimes you have you start scared
               Mõnikord pead sa alustama hirmuga
            Then you will see the power of God
               Siis sa näed Jumala väge

2. Korintlastele 12:9-10
9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

            When you are out of your comfort zone, God shows up
               Kui sa oled oma mugavustsoonist väljas, tuleb Jumal kohale
            You will have to believe God to overcome
               Sa pead uskuma, et Jumal võidab

1. Johannese 5:4
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Things can change in your hands
   Asjad võivad sinu käes muutuda
What is in your hand that God can use?      
   Mis sul on, mida Jumal saab kasutada?
            When you are weak, God’s strength comes
               Kui sa oled nõrk, tuleb Jumala tugevus 
            You have got to believe you can do the call
               Sa pead uskuma, et sa suudad kutsumise täita 

Sunday, July 22, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #3 : 22.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   3

Everyone is called to accept and follow Jesus
   Kõik on kutsutud Jeesust vastu võtma ja järgima

1. Korintlastele 1:8-9
8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

             God has called you for a specific purpose 
                Jumal on kutsunud sind erilise eesmärgi jaoks 
But you have to answer the call
   Aga sa pead kutsele vastama
Everyone who believes in Jesus is called by God
   Jumal on kutsunud kõiki, kes usuvad Jeesusesse

Efeslastele 1:17-18
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees

Not everything will be revealed from the start
   Kohe alguses ei saa veel kõik ilmsiks
God shows things, but also hides things
   Jumal näitab asju, aga ka peidab asju

Moses was hidden by God to:
   Jumal peitis Moosese:
Put his life on right track
    Et seada ta elu õigele rajale
              For the right time
                 Õige aja jaoks
              Until he answered the call
                 Kuni ta kutsele vastas

You will need help to fulfill God’s plan
   Jumala plaani täitmiseks on sul abi vaja
God will use others to help you
   Jumal kasutab teisi sinu aitamiseks
            Moses tried to do free Israel in his own strength
               Mooses proovis vabastada Iisraeli omaenda jõust
            He ran away to Midian 
               Ta põgenes Midjani juurde
            You do not need to be perfect, but be willing and obedient 
               Sa ei pea olema täiuslik, aga sa pead tahtma ja olema sõnakuulelik

Moses was hidden until his time to shine
   Moosest peideti, kuni tuli tema aeg särada
            Have you felt there is more in you than others see?
               Oled sa tundnud, et sinus on rohkem, kui teised näevad?
            What you see in you, will be the force to drive your life
               See, mida sa endas näed, on jõud, mis sind elus edasi viib
            God has hidden treasures in you
               Jumal on peitnud sinussse aareid

1. Korintlastele 2:9-10
9 Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” 
10 Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.

2. Korintlastele 4:7
7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

You carry the power of God
   Sa kannad Jumala väge
            Revival, blessing, solutions, healing
               Ilmutus, õnnistus, lahendused, tervis
            Find what God has placed in you
               Leia, mis Jumal sinusse asetanud on
            God hides things foryou, not fromyou
               Jumal peidab asju sinu jaoks, mitte sinu eest

Johannese 15:19-20
19 Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei 
ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid.
20 Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: „Ei ole teener suurem kui ta isand!” Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna.


God will lead you to places of influencing others
   Jumal juhib sind paikadesse, kus sa saad mõjutada teisi
            God will hide you until your time
               Jumal peidab sind kuni su aeg on tulnud
            Your time is now!
               Sinu aeg on nüüd!


  

Sunday, July 15, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #2 : 15.07.18

Jumala Kutse – God’s Calling   2

Everyone is called to accept and follow Jesus
   Kõik on kutsutud vastu võtma ja järgima Jeesust

Markuse 1:17                                               Amp
17 Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”

When you chose to follow Jesus, He will transform your life
   Kui sa otsustad järgida Jeesust, Ta muudab sinu elu
It all starts through a relationship
   Kõik saab alguse osadusest
              God has called you to something specific 
                 Jumal on kutsunud sind kindlal eesmärgil
God is calling us to a blessed life
   Jumal kutsub meid õnnistatud ellu

Johannese 13:3-5
3 ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde,
4 tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle.
5 Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.

From a place of highest authority, Jesus did the lowest job
   Tulles kõrgeima meelevalla paigast, tegi Jeesus kõige madalamat tööd
            No one wants to serve, everyone wants to be the boss
               Mitte keegi ei taha teenida, kõik tahavad ülemused olla
            But sitting and watching is not what God called you for
               Aga istumine ja vaatamine ei ole see, milleks Jumal sind on kutsunud

Matteuse 20:25-28
25 Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: „Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal.
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane,
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

            The greatest in the kingdom will serve
               Suurimad kuningriigis teenivad

If your leadership based on serving
   Kui sinu juhtimine põhineb teenimisel
Then you will be effective influencing others
   Siis sa saad edukalt teisi mõjutada
            There are things God can only do for you, if you serve
               On asju, mida Jumal saab sinu jaoks teha ainult siis, kui sa teenid
            If you sit and watch, you will miss the power
               Kui sa istud ja vaatad, jääd sa väest ilma 

Luuka 10:2
2 Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!

Pray for workers to go out and serve people 
   Palveta, et töötegijad läheksid välja ja teeniksid inimesi
You can be where God want you to be
   Sa saad olla seal, kus Jumal tahab, et sa oleksid

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse

Jesus will make you who you need to be
   Jeesus teeb sinust selle, kes sa olema pead
You start by doing what you know to do
   Sa alustad sellest, et teed seda, mida sa oskad      
Lay down the nets; pick up the towel
   Pane võrgud välja; võta rätik üles
And you will walk into your calling
   Ja sa kõnnid oma kutsumisse