Sunday, October 15, 2017

Suur tasu / Great Reward #3 : 15.10.17

Suur tasu / Great Reward   3

1. Moosese 15:1
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” 

Dont confuse salvation with reward
   Ära aja segamini päästet ja tasu
       Salvation is a free gift
   Pääste on tasuta kingitus
       Rewards are earned
   Tasu teenitakse välja

To recieve reward we need the right motivation and incentive
   Tasu saamiseks on meil vaja õiget motivatsiooni ja stiimulit
       Serve God because He is God
   Teeni Jumalat, sest Tema on Jumal
       But know there is great reward
   Aga tea, et tasu on suur
       Come close to God, and He will come close to you
   Tule Jumalale lähemale ja Tema tuleb sulle lähemale

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

We are to seek God diligently
   Me peame Jumalat hoolikalt otsima

Matteuse 7:7-8
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

       If you seek God with passion, you will find God
   Kui sa otsid Jumalat kirglikult, sa leiad Jumala
       Finding God is your reward
   Jumala leidmine on sinu tasu

5. Moosese 4:29, Aamos 5:4-5, Laulud 34:10, Matteuse 6:33

       God rewards those who seek earnestly Him
   Jumal tasub neile, kes Teda tõsimeeli otsivad

Roomlastele 12:10-11
10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

We need focused attention and effort in seeking God
   Me peame Jumalat otsides keskenduma ja pingutama
       Your enemy (Satan) is dilligent
   Sinu vaenalane (Saatan) on hoolas
       Your God is diligent
   Sinu Jumal on hoolas
       You must also be dilligent
   Ka sina pead olema hoolas

Õpetussõnad 10:4-5
4 Laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks.
5 Taibukas poeg kogub suvel, aga poeg, kes lõikusajal magab, teeb häbi.

Õpetussõnad 12:24                                     New Living Translastion
24 Kärmete käsi valitseb, aga laisk peab orjama.

Õpetussõnad 13:4
4 Laisa hing igatseb asjata, aga virkade hing kosub.

Õpetussõnad 12:5
5 Õiglaste mõtted on õiged, õelate nõuanne on pettus.

Diligence is required and rewarded
   Hoolsus on nõutud ja tasustatud
Don’t measure diligence by busyness
   Ära mõõda hoolsust tegutsemise järgi
       Because you can be busy, and get nothing done
   Sa võid olla hõivatud, aga mitte midagi tehtud saada
But diligence does take planing and work
   Kuid hoolsus nõuab planeerimist ja tööd

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha
Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
41 Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” 

Real diligence begins in your pursuit of God
   Tõeline hoolsus saab alguse Jumala otsimisest
       Seek God first, and He will help with the rest
   Otsi esmalt Jumalat ja Tema aitab sind kõige muuga
       God rewards those who diligently seek Him
   Jumal tasub neile, kes Teda hoolikalt otsivad

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

Matteuse 16:27
27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

       God is a good and faithful God!

   Jumal on hea ja ustav Jumal!
Sunday, October 8, 2017

Suur tasu / Great Reward #2 : 08.10.17

Suur tasu / Great Reward   2

Matteuse 6:26-30
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised!

God desires to give you so much
   Jumal igatseb sulle nii palju anda
There is great reward waiting for you
   Sind ootab suur tasu
            But you have to live right
               Aga sa pead õigesti elama
            There are different levels of blessing, because of how we live
               Õnnistustel on erinevad tasemed vastavalt sellele, kuidas me elame

As you serve God, check your motivation
   Kui sa teenid Jumalat, kontrolli oma motivatsiooni
            If you do it to be seen by others – you get reward from them
               Kui sa teed seda selleks, et teised näeksid – sa saad oma tasu nende käest
            If you doing it for the Lord – He will reward you
               Kui sa teed seda Isandale – tasub Tema sulle

Matteuse 6:1-6, 16-18
1 Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas!
2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
3 Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb,
4 et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada  sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

16 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
17 Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu,
18 et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

Rewards have to do with our motive in doing things
   Tasu on seotud meie motiiviga asju tehes
Why are we doing what we do?
   Miks me teeme seda, mida me teeme?

Koloslastele 3:23-24
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,
24 teades, et te saate Issandalt palgaks pärisosa. Teenige Issandat Kristust!

If your heart is right God will reward you
   Kui su süda on õige, siis Jumal tasub sulle
            God wants to use you to increase the lives of others
               Jumal tahab sind kasutada, et suurendada teiste elusid
            In serving God there is great reward
               Jumala teenimisel on suur tasu

You need rifght motivation, and right incentive
   Sul on vaja õiget motivatsiooni ja õiget stiimulit
            If your motivation is rewards, you are rebelious
               Kui su motivatsioon on tasus, oled sa tõrges

   Jesaja 1:23 Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed: igaüks armastab meelehead ja himustab kingitusi. Vaeslapsele ei tee nad õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette.

            But you can’t separate what you do for God, and rewards
               Kuid sa ei saa eraldada seda, mida sa teed Jumalale, ja tasu

2. Moosese 20:6
aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!

3. Moosese 25:18-19
18 Tehke mu määruste järgi ning pidage mu seadlusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada!
19 Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti.

5. Moosese 4:40
40 Ja sa pead pidama tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle igaveseks!”

5. Moosese 6:3
3 Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.

Jesaja 1:19
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.

Luuka 6:35
35 Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!

Luuka 12:8
8 Aga ma ütlen teile, igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees

Roomlastele 2:10
10 aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele.

Efeslastele 6:1-3
1 Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige!
2 „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega,
3 „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”

Heebrealastele 12:2
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

Even Jesus did all He did knowing there was a reward
   Isegi Jeesus tegi kõike, mida Ta tegi, teades, et tasu ootab
            Motivation was to please the Father
               Motivatsiooniks oli Isale heameelt valmistada
            Incentive was the reward – you!
               Stiimuliks oli tasu – sina!
            Rewards are the bonus to our right motivation
               Tasu on boonus meie õigetele motiividele

1. Saamueli 17:25-26
25 Ja üks Iisraeli mees ütles: „Kas näete seda meest, kes üles tuleb? Ta tuleb muidugi Iisraeli teotama. Aga selle mehe, kes lööb tema maha, lubab kuningas teha väga rikkaks; ta annab temale oma tütre ning vabastab maksust ta isakoja Iisraelis.”
26 Ja Taavet küsis meestelt, kes seisid ta juures, öeldes: „Mida saab see mees, kes lööb selle vilisti maha ja kustutab teotuse Iisraeli pealt? Sest kes on see ümberlõikamata vilist, et ta teotab elava Jumala väehulki?”

David’s motivation was the man talking about God
   Taavetit motiveeris mees, kes rääkis Jumala kohta
David’s incentive to fight was the reward
   Taaveti stiimul võitlemiseks oli tasu
            Serve Him because He is God
               Teeni Teda, kuna Ta on Jumal
            Receive rewards because He is good
               Võta vastu tasu, sest Ta on hea

Sunday, October 1, 2017

Suur tasu / Great Reward #1 : 01.10.17

Suur tasu / Great Reward   1

Apostlite teod 10:34
34 Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: „Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik

Why are some people at different levels of blessing?
   Miks on mõned inimesed erineval õnnistuste tasemel?
            People are rewarded for their faithfulness
               Inimesed saavad tasu oma ustavuse eest
            We need to have spiritual progress to have something to give
               Meil on vaja vaimulikku edasiminekut, et meil oleks midagi anda
            Rewards motive you to live right
               Tasu motiveerib sind õigesti elama

Matteuse 16:25, 27
25 Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. 
27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. 

Ilmutuse 22:12
12 Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi.

Rewards are used thoughtout the bible as motivation
   Läbi kogu piibli kasutatakse tasu motivatsioonina

1. Saamueli 17:26
26 Ja Taavet küsis meestelt, kes seisid ta juures, öeldes: „Mida saab see mees, kes lööb selle vilisti maha ja kustutab teotuse Iisraeli pealt? Sest kes on see ümberlõikamata vilist, et ta teotab elava Jumala väehulki?”

David asked about a reward to kill Goliath
   Taavet küsis tasu kohta Koljati tapmise korral
David fought him, because of the reward
   Taavet võitles temaga tasu pärast
                        Good and the bad actions are both rewarded
                           Nii head kui ka halvad teod saavad tasutud

2. Timoteosele 4:6-8
6 Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes.
7 Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.
8 Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.

There are rewards later, and rewards now
   Tasusid on hilisemaid, aga ka praeguseid
            Favor, blessing, success, increase
               Soosing, õnnistus, edu, kasv
When you know the reward is high enough, you will give your best
   Kui sa tead, et tasu on piisavalt kõrge, annad sa oma parima

Laulud 19:8-12 (Engl 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.

Do what the Lord instructs you to do, and there is great reward
   Tee seda, mida Isand sind tegema juhendab, ja selle eest ootab suur tasu

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

            God is a rewarder, if you seek Him
               Jumal annab tasu, kui sa Teda otsid
            Stay on the right path, so He can bless you
               Jää õigele teerajale, et Ta saaks sind õnnistada

Koloslastele 3:22-24
22 Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega, kartes Issandat.
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,
24 teades, et te saate Issandalt palgaks pärisosa. Teenige Issandat Kristust!

Do what you do right, and with all your Heard
   Tee seda, mida teed, õigesti ja kogu oma südamest
God will see it, and great will be your reward
   Jumal näeb seda ja sinu tasu saab olema suur

Sunday, September 24, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #8 : 25.09.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  8

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

There is a difference between pride and confidence
   Uhkuse ja kindlustunde vahel on erinevus
If you humble yourself, good things are coming
   Kui sa ennast alandad, tulevad head asjad
       Look for opportunities and humble yourself to God’s plan
   Otsi võimalusi ja alanda ennast Jumala plaani jaoks

Jakoobuse 4:6
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

When you show up, grace shows up
   Kui sina oled kohal, on arm kohal
What you have been through, comes with you
   See, millest sa oled läbi läinud, tuleb sinuga kaasa

Jakoobuse 4:10
10 Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!

Humble yourself to God, and He will lift you up
   Alanda ennast Jumala ees ja Tema ülendab sind

1. Moosese 37:3, 5
3 Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg, ja ta tegi temale kirju kuue.
5 Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele; seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama.

Joesph got into pride, and told his dream
   Joosep muutus uhkeks ja rääkis oma unenäost
His brothers saw Joseph as a problem, and sold him
   Tema vennad nägid Joosepis probleemi ja müüsid ta maha
Others may see your blessing as a probleem
   Teised võivad näha sinu õnnistust probleemina
       Jealousy is a form of pride
   Kadedus on uhkuse üks vormidest

1. Moosese 39:1-4
1 Ja Joosep viidi alla Egiptusesse; ja egiptlane Pootifar, vaarao hoovkondlane, ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes olid ta sinna toonud.
2 Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid; ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas.
3 Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, laskis Issand tema käes korda minna.
4 Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte.

If you become an answer to a problem, you will be blessed
   Kui sinust saab vastus probleemile, sa saad õnnistatud
Potiphar sees Joseph as an answer, not probleem
   Pootifar nägi Joosepis vastust, mitte probleemi
       Jospeh had God’s favor and was blessed
   Joosepil oli Jumala soosing ja ta oli õnnistatud
       Joseph humbled himself, and was exalted
   Joosep alandas ennast ja teda edutati

1. Moosese 39:21-23
21 Aga Issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks.
22 Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones, ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema.
23 Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest Issand oli temaga ja mis ta tegi, Issand laskis korda minna.

Jospeh humbled himself and prospered because of favor
   Joosep alandas ennast ning sai edukaks läbi soosingu
      The battles we are in, mold and form us
   Meie võitlused vormivad ja kujundavad meid
       Be ready to fill a need, becaome an answer
   Ole valmis täitma vajadust, olema vastuseks
       Success is when you do what God showed you to do
   Edu on siis, kui sa teed seda, mida Jumal näitas sulle teha

2. Korintlastele 6:1-2
1 Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks,
2 ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

Jesaja 43:18-19
18 Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud.
19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee,
tühjale maale jõed.

Be ready for a new door to open for you
   Ole valmis uueks ukseks, mis sulle avaneb
God will give you favor if you stay humble
   Jumal annab sulle soosingu, kui sa püsid alandlikuna
       God can do amazing things to give you success
   Jumal võib teha imelisi asju, et sa oleksid edukas
       Remain humble and you will rise
   Jää alandlikuks ja sa tõused