Sunday, April 27, 2014

Heldus – Generosity #1 : 27.04.14

Heldus – Generosity  1

Õpetussõnad 11:24-25
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. 

World of the generous gets larger and larger
   Helde maailm muutub suuremaks ja suuremaks
Generosity is not something we do, but something we are
   Heldus ei ole midagi, mida me teeme, vaid kes me oleme
It can become a way of life
   Sellest võib saada elustiil

You are a spirit, you have a soul, you live in a body
   Sa oled vaim, sul on hing, sa elad kehas
            1. Tesaloonikalastel 5:23
            Heebrealastele 4:12

3. Johannese :2
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. 

As you prosper in your soul, things go well
   Kui sa õitsed oma hinges, läheb kõik hästi
If your soul is dark and broken, things go badly
   Kui su hing on tume ja katki, läheb kõik halvasti
       Get your soul restored and well
   Saa oma hing uuendatud ja terveks

Your soul is the deciding vote in your life
   Sinu hing on otsustav hääl sinu elus
If things are not right, you will vote the wrong way
   Kui asjad ei ole õigesti, sa hääletad valesti
       Content and condition of your soul, determines the quality and direction of your life
   Sinu hinge olukord ja rahulolu määrab ära sinu elu kvaliteedi ja suuna
       It is healthy to practice generosity
   On tervislik praktiseerida heldust

Be generous with your time, talents, and treasure
   Ole helde oma aja, annete ja aardega
Make sure that your giving is done right
   Tee kindlaks, et sa annad õigesti
              Your motive should not be giving to get
   Sinu andmise motiiv ei tohiks olla saamine
       Be generous and not stingy
   Ole helde ja mitte kitsi

The enemy of generosity is selfishness
   Helduse vaenlane on isekus
We need to learn to be generous
   Me peame õppima olema helded
       Being generous opens a new world to you
   Helde olemine avab sulle uue maailma
       Being generous comes from a grateful heart
   Helde olemine tuleb tänulikust südamest
       When you know God is generous, you can be
   Tundes Jumala heldust, võid ka ise olla helde

Johannese 12:1-7
1 Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud.
2 Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. 
3 Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast.
4 Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles:
5 „Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?”
6 Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas; kukruhoidjana ta poetas kõrvale sissepandut.
7 Siis ütles Jeesus: „Jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. 

Mary was generous; Judas was stingy
   Maarja oli helde, Juudas oli kitsi
Mary was generous, because she was grateful
   Maarja oli helde, sest ta oli tänulik
       Start living openhanded
   Alusta elamist heldekäeliselt
       You can develop within you a generous soul
   Sa saad enda sees kasvatada heldet hinge

God says mine about some things
Jumal ütleb mõnede asjade kohta “minu oma“
       1. Tithe                  2. You
   1. Kümnis              2. Sina
       We have enough time, talents and treasure to win this city
   Meil on piisavalt aega, andeid ja aardeid, et see linn võita


            

Sunday, April 20, 2014

Ülestõusmispüha – Easter : 20.04.14

Ülestõusmispüha – Easter

Satisfaction in life comes from giving up your plan to follow Jesus
   Rahuldus elus tuleb sellest, kui me jätame kõrvale oma plaanid, et järgida Jeesust
Jesus came so we would have a better quality of life, and Eternal Life
   Jeesus tuli, et meil oleks kvaliteetsem elu ja Igavene Elu
            Jesus is the fulfiller
               Jeesus on täitja

Efeslastele 2:1
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes

Our problem was not sin, but we were dead in our sin
   Meie probleem ei olnud patt, kuid me olime surnud oma pattudes
            Spiritual death means we are separated from God
               Vaimne surm tähendab, et me oleme eraldatud Jumalast
            Life and connection to God only come through Jesus
               Elu ja ühendus Jumalaga tulevad ainult läbi Jeesuse

Markuse 8:34-38
34 Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle,
35 sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.
36 Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele?
37 Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks?
38 Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega.”

Jesus is giving us an invitation to life
   Jeesus kutsub meid ellu
Whoever loses his life for Jesus, finds life
   Kes tahes kaotab oma elu Jeesuse tõttu, leiab elu
            He did not say, “Die on the cross”
               Ta ei öelnud: “Sure ristil”
     He said, “Carry your cross and follow me”
        Ta ütles: “Võta oma rist ja järgne mulle”
            Jesus did not carry his own cross, but He died on it
               Jeesus ei kandnud oma risti, aga Ta suri sellel

Markuse 15:21
21 Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma tema risti.
Markuse 8:35
35 sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. 

Simon carried the cross, but did not die on it
   Siimon kandis risti, aga ei surnud sellel
     Carry your cross, because you are consumed with Jesus
        Kanna oma risti, sest sa oled neelatud koos Jeesusega
            In the end you will find what you were looking for
               Lõpus leiad sa selle, mida otsisid
The highest privilege is for you to carry your cross and follow Him
   Kõrgeim eesõigus sinu jaoks on kanda oma risti ja järgneda Talle
            Never be ashamed of Jesus
               Ära kunagi häbene Jeesust

1. Korintlastele 15:3-4
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 

This is what is most important: Jesus died for our sins, was buried, and rose again
   Kõige tähtsam on: Jeesus suri meie pattude eest, maeti ja ta tõusis surnuist

1. Korintlastele 15:5-8
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele,
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama;
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele.
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. 

            Eyewitnesses could not deny what they saw
               Pealtnägijad ei saa eitada, mida nad nägid

1. Korintlastele 15:13-14
13 Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud.
14 Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. 

            If there is no resurrection we are all lost, why even try
               Kui ülestõusmist ei olnud, oleme me kõik kadunud, milleks isegi üritada

1. Korintlastele 15:17-18
17 kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes.
18 Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. 

            Your faith is not futile, it is powerful
               Sinu usk ei ole tulutu, see on väeline

1. Korintlastele 15:20
20 Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. 

            Jesus did rise from the dead
               Jeesus tõusis surnuist üles

Do not be intimidated, or ashamed of Jesus
   Ära tunne piinlikkust ega häbene Jeesust
Go tell the world about Jesus, and live your life boldly
   Räägi maailmale Jeesusest ja ela oma elu julgelt
            Then you will know what it means to really live
               Siis saad teada, mida tähendab tõeliselt elada
           
1. Korintlastele 15:3-4

3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 

Sunday, April 13, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #7 : 13.04.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for   7

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hingede täitja

Markuse 4:18-20
18 Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati: need on
sellised, kes sõna küll kuulevad, 

19 ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik
ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad
sõna ära ning see jääb viljatuks. 

20 Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad
ja omaks võtavad ja vilja kannavad kolmekümne- ja kuuekümne- ja
sajakordselt.” 

Luuka 5:1-11
1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas
tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, 

2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid
neist välja läinud ja loputasid võrke. 

3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke
maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki
paadist. 

4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua
sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!” 

5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.” 

6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu,
et nende võrgud rebenesid. 

7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need
tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid,
nii et need olid vajumas. 

8 Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede
ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune
mees!” 

9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga,
kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. 

10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega,
kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda!
Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” 

11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja
järgnesid talle. 

There is a contrast between Peter and the rich – young – ruler
   Peetruse ja rikka noore valitseja vahel on kontrast
       Jesus called them both the same way
   Jeesus kutsus neid ühtemoodi
       Peter instantly left everything to follow Jesus
   Peetrus jättis kohe kõik, et järgida Jeesust
       Even though he had success, he had not yet found what he was looking for
   Kuigi ta oli edukas, ei olnud ta veel leidnud, mida ta otsis

These were young men who loved God
   Need olid noored mehed, kes armastasid Jumalat
They gave their all, in all they did
   Nad andsid endast kõik kõiges mida nad tegid
       Jesus liked these guys, but was moved by their faith
   Jeesusele meeldisid need mehed, aga ta oli liigutatud nende usust

Luuka 5:4-5
4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua
sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!” 

5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.” 

:6-7
6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu,
et nende võrgud rebenesid. 

7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need
tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid,
nii et need olid vajumas. 

:11
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja
järgnesid talle. 

Peter was a 100% man, in faith and actions
   Peetrus oli 100% usu ja tegude mees

Jesus showed how to strategically fish for men
   Jeesus näitas strateegiat, kuidas püüda inimesi
       Teaching and miracles
   Õpetus ja imed
Telling of God’s love and demonstrating it
   Rääkimine Jumala armastusest ja selle näitamine
It is the same strategy for the world today
   Sama plaan kehtib ka tänases maailmas
       We have the same calling
   Meil on sama kutsumine

Heebrealastele 13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, 

21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
olgu kirkus igavesti! Aamen. 

Who God calls, He equips to fulfill it
   Keda Jumal kutsub, seda Ta ka varustab vastavalt
       By His Word and Spirit
   Läbi Oma Sõna ja Vaimu

Roomlastele 8:28, 32
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt 
kutsutud. 
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile
kõike muud kinkima? 

You have a destiny to fulfill
   Sul on täita ettemääratud plaan
Go reach people for Jesus
   Mine jõua inimesteni Jeesuse jaoks

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on
antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, 
ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 

20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
lõpuni.” 

There are people who don’t know God’s love
   On inimesi, kes ei tunne Jumala armastust
We need to take this message to them
   Me peame selle sõnumi nendeni viima
       Jesus has called you to be fishers of men
   Jeesus on kutsunud sind olema inimeste püüdja
       You need to be willing to do anything
   Sa pead olema valmis tegema kõike
           
Stop running from opportunities, and go tell others of Jesus
   Ära jookse võimaluste eest ära, vaid mine ja räägi teistele Jeesusest
In Jesus we will find everything we are looking for
   Jeesuses me leiame kõik, mida me oleme otsinud
       Go be fishers of men

   Minge olge inimeste püüdjad

Sunday, April 6, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #6 : 06.04.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for   6

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hingede täitja

Markuse 3:1-6
1 Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi.
2 Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata.
3 Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse meie keskele püsti!”
4 Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait.
5 Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!” Ja too sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks.
6 Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. 

There was a lot of tension in this room
   Selles ruumis oli palju pinget
Culture says this man is deformed because of sin
   Kultuur ütleb, et see mees jäi sandiks patu tõttu

Sabbath is a holy day, a gift God gave to Israel
   Hingamispäev on püha päev, kingitus, mille Jumal Iisraelile andis
            You do not work, as you trust God to work for you
               Sa ei tee tööd usaldades, et Jumal töötab sinu eest
Over 1500yrs, the Sabbath had turned into a stressful day
   Pärast 1500 aastat oli hingamispäev muutunud stressirohkeks päevaks
            Pharisees debated what is work
               Variserid vaidlesid selle üle, mis on töö

Jesus is in the synagogue on the Sabbath
   Jeesus on hingamispäeval sünagoogis
He asks a simple question
   Ta küsib lihtsa küsimuse

Markuse 3:4
4 Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait. 

Matteuse 12:19-14
       Are sheep more valuable then people?
         Kas lambad on väärtuslikumad kui inimesed?
They were silent
  Nad olid vait
Luuka 6:6
            His right hand, hand of blessing, is withered
              Tema parem käsi, õnnistuse käsi, on kuivanud

This story represents us all
  See lugu esindab meid kõiki
            Move all your withered ways towards Jesus
              Anna kõik oma kuivetunud teed Jeesusele
            Do it by faith
              Tee seda usus
Most of life we try to hide our weakness
  Suurema osa elust me proovime oma nõrkusi varjata
            Move your weakness towards God in faith
              Anna oma nõrkused Jumalale usus

Markuse 3:6
6 Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. 

Pharisees and Herodians were enemies
  Variserid ja Heroodese mehed olid vaenlased
            Represented moralism and relativism
              Nad esindasid moralismi ja relativismi (suhtelisust)
They came together to stop one man – Jesus
  Nad tulid koos, et peatada ühte meest - Jeesust
            Jesus offers hope for all eternity
              Jeesus pakub lootust kogu igavikuks
            Jesus is the only way to God
              Jeesus on ainus tee Jumala juurde

Move your life to Jesus, follow Him
  Heida oma elu Jeesusele, järgne Talle

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

Jesus is what you have been looking for
  Jeesus on see, keda sa otsinud oled