Sunday, April 29, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #10 : 29.04.12


 Training not Trying – Treening, mitte üritamine   10

                         
We should be in training
   Me peaksime treenima
            Grace is not against effort, grace is against earning
               Arm ei ole pingutuse vastu, kuid arm välistab väljateenimise
            Learn to cooperate with, and respond to God
               Õpi Jumalaga koostööd tegema ja Talle vastama
            When training, you need consistency
               Treenides on sul vaja järjepidevust
                        Then you will be: happy, stable, fruitful, blessed
                           Siis oled sa õnnelik, stabiilne, viljakas, õnnistatud

We need to have the spiritual discipline of work and rest
   Meil on vaja vaimulikku distsipliini töös ja puhkuses
            God set this pattern for us
               Jumal andis meile eeskuju
           
2. Moosese 20:8-11
8 Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!
9 Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
10 aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, egasu sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on!
11 Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.

            Have a day in your week set apart, make it holy
               Eralda endale üks nädalapäev, tee see pühaks
            And be willing to work, stay productive
               Ja ole valmis töötama, jää produktiivseks

If you are unwilling to work, you do not get to eat
   Kui sa ei taha tööd teha, ei saa sa süüa

Koguja 9:10
10 Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust!
Koloslastele 3:23
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,

Work hard, do your best every day, as if for the Lord
   Tööta kõvasti, anna oma parim iga päev nagu Isandale
Christian’s should have reputation as great workers
   Kristlastel peaks olema heade töötajate kuulsus
            If you need a job, God will provide one to you
               Kui sul on tööd vaja, Jumal varustab

You also need a day of rest, a Sabbath
   Sul on vaja ka ühte puhkepäeva, hingamispäeva

1. Moosese 2:2-3
2 Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud.
3 Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.

            For most people it is Sunday, but not for everyone
               Enamike inimeste jaoks on see pühapäev, kuid mitte kõigi jaoks
            Just make sure you have a Sabbath
               Lihtsalt tee kindlaks, et sul on üks hingamispäev
            Honor God and set aside 1 day, it will impact the rest
               Austa Jumalat ja eralda 1 päev, see mõjutab kõiki ülejäänuid

Some can’t rest right, because they did not work right
   Mõned ei oska õigesti puhata, sest nad ei teinud õigesti tööd
            You will never get all your work finished
               Sinu töö ei lõppe kunagi
            Attitude of Sabbath; I rest as if it is all done
               Hingamispäeva hoiak: ma puhkan nii, nagu oleks kõik tehtud
            God wants you to make Him your source
               Jumal tahab, et sa teeksid Temast oma allika

Heebrealastele 4:8-11
8 Sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast.
9 Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees,
10 sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest.
11 Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul!


Sabbath includes: worship, prayer, learning
   Hingamispäev sisaldab: ülistust, palvet, õppimist
            It will make us happy, stable, fruitful, blessed, a blessing
               See teeb meid õnnelikuks, stabiilseks, viljakandvaks, õnnistatuks - õnnistuseks
Work 6 days, rest 1 day
   Tööta 6 päeva, puhka 1 päev
            Train yourself and cooperate with God’s plan
               Treeni ennast ja tee koostööd Jumala plaaniga

Sunday, April 22, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #9 : 22.04.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   9

                         
We are in training, we are not trying
   Me treenime, mitte lihtsalt ei ürita
Training needs consistency
   Treening vajab järjepidevust
Apply spiritual disciplines in your life
   Rakenda oma elus vaimseid distsipliine
            Christians should be happy, stable, fruitful and blessed
               Kristlased peaksid olema õnnelikud, stabiilsed, viljakad ja õnnistatud

We are to be training in godliness
   Me peaksime treenima jumalakartuses
          Training will have an impact on your life
      Treening mõjutab sinu elu
          Don’t put it off until later, be a doer now
      Ära lükka seda edasi, ole praegu juba treenija
          Study, pray, serve, words, finances
      Õpi, palveta, teeni, sõnad, finantsid

Why do we need to be in training?
   Miks me peame treenima?
          1. There are times you need to exert  
      1. On aegu, mil sa pead pingutama
                 We need to be ready to give out
      Me peame olema valmis välja andma

1. Korintlastele 1:4
4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest,
mis teile on antud Kristuses Jeesuses!

People are counting on you
   Inimesed loodavad sinu peale

Heebrealastele 5:12
12 Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid, te olete saanud
nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu.

2. We need to develop endurance
   2. Me peame arendama vastupidavust
       Don’t get caught out of shape spiritually
   Ära ole vaimselt vormist väljas
       When the pressure comes, we can keep going
   Kui raskused tulevad, me saame ikka edasi minna

Heebrealastele 10:36
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites
saaksite kätte tõotuse.
Jakoobuse 1:12
12 Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi
katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile,
kes teda armastavad.

3. So we can help others
   3. Nõnda me saame teisi aidata
You need to be able to mentor others
   Sa pead olema võimeline teisi õpetama
Do you really believe it and live it?
   Kas sa tõesti usud seda ja elad sellisel viisil?
       Does it have any effect in your life?
   Kas sellel on mõju sinu elule?

4. We do not live in s a spiritually neutral world
   4. Me ei ela vaimselt neutraalses maailmas
          There is a spirit of anti-Christ in the world
      Maailmas on Antikristuse vaim
          You need to put on your spiritual armor and be ready
      Sa pead panema selga oma vaimse sõjavarustuse ja valmis olema

Efeslastele 6:10-13
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!

11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!

12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

13Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
teinud.

2. Peetruse 1:8-11  (New Living)
8 sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää
laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;

9 kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest.

10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.

11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie
Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Monday, April 16, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #8 : 01.15.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   8

                         
We are in training, not trying
   Me oleme treeningus, mitte ei ürita
            Training needs consistency
               Treeninguks on vaja järjepidevust
            Not a pass/fail mentality; it is a process
               Mitte möödalaskmise/kaotuse mentaliteet, see on protsess
            So we need to develop spiritual disciplines
               Seega on meil vaja arendada vaimulikke distsipliine

You are called to stewardship
   Sind on kutsutud haldajaks
            There is big difference in stewardship and ownership
               On suur erinevus omaniku ja haldaja vahel
            God is the owner, we are the stewards
               Jumal on omanik, meie oleme haldajad

Laulud 24:1
1 Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.
1. Korintlastele 6:19-20
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?
20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

One day all our stuff will belong to someone else
   Ühel päeval kuulub kõik meie vara kellelegi teisele
            Do not think you are the owner of anything
               Ära arva, et sulle kuulub midagi
            Get rid of the thought, “It is all mine!”
               Saa lahti mõttest “See kõik on minu oma!”

1. Ajaraamat 29:2
2 Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja tarvis kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks, karneoolikive ja ilustuskive, türkiise ja mosaiikkive, kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal.

Not, “Let me see how little I can do”
   Mitte “Vaatame, kui vähe ma pean tegema”
But, “How much can I do to please you Lord?”
   Vaid “Kui palju ma saan teha, et sind rõõmustada, Isand?”

1. Ajaraamat 29:11-12
11 Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal.
Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
12 Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.

Everything is yours, the kingdom is yours
   Kõik kuulub sulle, sinu oma on kuningriik
            God already knows, but it helps us to say it
               Jumal teab seda, aga see aitab meid, kui me seda ütleme
            God must be your source for everything
               Jumal peab olema meie allikas kõiges

Everything comes from God
   Kõik tuleb Jumala käest
Everything belongs to God
   Kõik kuulub Jumalale
Everything is given by God
   Kõik on antud Jumalalt
            Not everyone has the same stuff
               Mitte kõigil ei ole samad asjad           
            Do your best with what you have
               Tee oma parim sellega, mis sul on

Good steward says, “What do you want me to do, with what you gave me?”
   Hea haldaja ütleb: “Mida sa tahad, et ma teeksin sellega, mis sa mulle andnud oled?”
            It takes training to become generous
               Selleks, et saada heldeks, on vaja treenida
            Then you can trust God to provide for you
               Siis sa saad usaldada, et Jumal varustab sind
           
God put in your hands what it takes to do the work
   Jumal annab sinu kätte kõik, mida sa tööks vajad
Do your part to give, and it activates God’s promises in your life
   Tee oma osa andes, siis aktiveerib see Jumala tõotused sinu elus
            Train in this, make a commitment, give consistently
               Treeni ennast selles, tee pühendumine, anna järjepidevalt

Sunday, April 8, 2012

Alive! - Elus! : 08.04.12

Alive!   -   Elus!

Matteuse 28:1-8
1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: "Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud."
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.

1. Korintlastele 15:3-8
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele,
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama;
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele.
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule.

Jesus is Alive!
   Jeesus elab!
            We should be amazed and thankful
               Me peaksime olema hämmingus ja tänulikud
            We like to hear Jesus is alive!
               Meile meeldib kuulda, et Jeesus elab!

There are many religions in the world
   Maailmas on palju religioone
But Christianity is different than any other religion
   Aga Kristlus erineb teistest religioonidest

Our foundation makes Christianity different than other religions
   Meie põhialused teevad kristluse erinevaks teistest religioonidest
            Our foundation is not the teachings of Jesus
               Meie alus ei ole Jeesuse õpetused
            Our foundation is an event, Jesus rising from the dead
               Meie vundament on sündmus, et Jeesus tõusis surnuist

Other religions leader died – followers spread teaching
   Teistes religioonides juht suri – järgijad levitasid õpetust
Jesus died – followers hid and went fishing
   Jeesus suri – järgijad peitusid ja läksid kalale
            Problem was, Jesus went to far in His claims
               Probleem oli selles, et Jeesus läks liiga kaugele oma väidetega
            When He died, His claims died
               Kui Tema suri, Tema väited surid
                       
But on the 3rd Day Jesus rose again, just as He said
   Aga kolmandal päeval Jeesus tõusis üles, just nagu Ta oli öelnud
            Now His followers are fired up, changed the world
               Nüüd Tema järgijad on sütitatud, muutsid maailma
            Jesus is alive, and it changes everything
               Jeesus elab, ja see muudab kõike
            We have a blessed hope that He will come again
               Meil on õnnistatud lootus, et Ta tuleb taas

Apostlite teod 3:14-15
14 Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas.
15 Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie.
Apostlite teod 4:1-4
1 Sellal kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templipealik ja saduserid.
2 Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses.
3 Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu.
4 Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat.
:10
10 siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist.
Sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena.
:18-20
18 Ja nad kutsusid apostlid sisse ning keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel.
19 Peetrus ja Johannes vastasid aga neile: "Otsustage ise: kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat?
20 Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud."
:33
33 Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.

They were talking about the resurrection of Jesus
   Nad rääkisid Jeesuse ülestõusmisest
            They spent 40 days with Jesus after the resurrection
               Nad veetsid 40 päeva koos Jeesusega pärast ülestõusmist
            It was not only His teachings, but the fact He is alive!
               Ei olnud ainult Tema õpetused, vaid fakt, et Ta elab!

We need to know our foundation – Jesus rose from death
   Me peame teadma oma alust – Jeesus tõusis surnuist
            Jesus alive, means everything He claimed is true
               See, et Jeesus elab, tähendab, et kõik on tõsi, mida ta ütles
            Now His teachings are built on that foundation
               Nüüd on Tema õpetused ehitatud sellele alusele
            He verified and validated everything he taught
               Ta tõestas ja kinnitas kõike, mida ta õpetas

1. Korintlastele 15:17
17 kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes.

Jesus died for our sins, and then rose again
   Jeesus suri meie pattude eest ja siis ta tõusis üles
Jesus is alive!
   Jeesus elab!

Markuse 16:15-16
15 Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.

Sunday, April 1, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #7 : 01.04.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   7

                         
We are in training to become more happy, stable, fruitful, blessed; so we can be a blessing
   Me treenime selleks, et olla õnnelikumad, stabiilsemad, viljakamad, õnnistatumad, et me saaksime olla õnnistuseks
            The key is consistency
               Võtmeks on järjepidevus
            Spiritual disciplines lead to how we think, speak, do
               Vaimulikud distsipliinid mõjutavad meie mõtteid, kõne, tegusid
           
Your words are important, and powerful
   Sinu sõnad on olulised ja väelised

Jakoobuse 3:5  Message
5 Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. Ennäe kui väike tuli süütab suure metsa!
Jakoobuse 3:3-4
3 Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust.
4 Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab.
Jakoobuse 3:2
2 Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu.
Jakoobuse 3:8
8 aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitut pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki.

Our words can be controlled with training
   Me saame kontrollida oma sõnu läbi treeningu


Jakoobuse 1:26
26 Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine.
Õpetussõnad 18:21
21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.

There are 2 laws, 2 powers – life and death
   On 2 seadust, 2 väge – elu ja surm
            You create your world with your words
               Sa lood oma maailma oma sõnadega
            Words can build up, or tare down
               Sõnad võivad üles ehitada või maha kiskuda
           
2. Korintlastele 4:13
13 Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: "Ma usun, seepärast ma räägin", siis meiegi usume ja ka räägime,

There is a connection between what you believe and speak
   Sinu usk ja kõne on seotud
            We need to have the spirit of faith
               Meil peab olema usu vaim
            Our words give life to our faith
               Meie sõnad annavad usule elu
           
Strong faith comes when you control your words
   Usk muutub tugevamaks, kui sa kontrollid oma sõnu

Heebrealastele 13:5-6
5 Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!"
6 Nii võime julgesti öelda: "Issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?"

            Because He said... so I can boldly say
               Sest Ta ütles… nii ma võin julgelt öelda
            Stop speaking death, speak life
               Lõpeta surma rääkimine, räägi elu
           
1. Korintlastele 13:2
2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust,
siis poleks minust ühtigi.
1. Korintlastele 13:4
4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople,

There is a connection between how we treat others and our faith
   Meie usk ja see, kuidas me teisi kohtleme, on omavahel seotud

Galaatlastele 5:6
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

Your words must carry kindness
   Sinu sõnad peavad kandma lahkust

Efeslastele 4:29a
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust,

            Unwholesome talk will destroy
               Ebamõistlik jutt hävitab

Efeslastele 4:29b
29 vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.

            Only speak words that build up
               Räägi üksnes sõnu, mis üles ehitavad
            Adding value to others with our words is a spiritual discipline
               Teistele oma sõnadega väärtust lisades on vaimulik distsipliin

Jakoobuse 3:10
10 Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad!
Õpetussõnad 30:32
32 Kui sa oled hoobeldes rumal olnud,  siis mõtle järele, käsi suu peal!
Õpetussõnad 17:28
28 Isegi rumalat peetakse targaks, kui ta vaikib, ja mõistlikuks, kui ta oma huuled kinni peab.
Õpetussõnad 18:7
7 Albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele.

Use your words right, keep law of life turned on
   Kasuta oma sõnu õigesti, hoia elu seadus töös