Sunday, June 26, 2016

Kalamees – Fisherman #6 : 26.06.16

Kalamees – Fisherman  6

You are called to be a fisherman
   Sind on  kutsutud kalameheks
       Following Jesus will be an exciting adventure
   Jeesuse järgimine on põnev seiklus

Matteuse 4:19
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”

Sharing Jesus will become a lifestyle
   Jeesusest jagamine muutub elustiiliks
                   Are you really a follower of Jesus?
                      Kas sa oled tõesti Jeesuse järgija?

Õpetussõnad 16:9                Amplified
9 Inimese süda kavandab oma teed, aga Isand juhib tema sammu.

Laulud 37:23                        New Living Translation
23 Isanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.

Make plans and trust God
   Tee plaane ja usalda Jumalat
But be willing to lay your plans down for the Lord
   Aga ole valmis jätma oma plaanid kõrvale Isanda jaoks
         God’s way is perfect for you
            Jumala viis on sinu jaoks parim
         Your steps are to be ordered by the Lord
     Sinu sammud peavad olema Jumala poolt seatud

Peter was supernaturally drawn to follow Jesus
   Peetrus oli üleloomulikult tõmmatud Jeesust järgima
Peter saw, heard, and did things, that others did not
   Peetrus nägi, kuulis ja tegi asju, mida teised ei teinud
         Because of the internal conversation, “I am…
            Selle sisemise vestluse tõttu: “Mina olen…”
         Who do you tell yourself you are?
            Mida sa ütled isendale, kes sa oled?

Matteuse 4:19
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”

         Become a fisher of men and women
            Saa meeste ja naiste kalastajaks

Jesus gave Peter the responsibility to teach people
   Jeesus andis Peetrusele vastutuse õpetada inimesi
But Peter had not yet received the power of the Holy Spirit
   Aga Peetrus ei olnud veel vastu võtnud Püha Vaimu väge
         When he did, he was never the same again
     Kui ta seda tegi, siis ta ei olnud enam samasugune
         Hunger for God brings great things naturally and spiritually
     Igatsus Jumala järele toob suuri asju loomulikult ja vaimselt

Apostlite teod 1:3-5  
3 Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennastelavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.
4 Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud.
5 Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.”

Apostlite teod 1:8-9
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”
9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest.

Holy Spirit will give you power to be witnesses
   Püha Vaim annab teile väe olla tunnistajateks

Apostlite teod 1:14-15
14 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.
15 Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti – rahvast oli koos umbes sada kakskümmend inimest - ning ütles:

Apostlite teod 2:1-4
1 Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas.
2 Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid.
3 Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.
4 Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.

         This gift gives you advantage for life
            See and annab sulle eelise elus
             
Apostlite teod 2:14-21
14 Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: „Juuda mehed ja kõik
Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada - pange tähele mu sõnu!
15 Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell üheksa hommikul.
16 Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud:
17 „Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid,  
18 ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad,  
19 ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal: verd ja tuld ja suitsusambaid.
20 Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Isanda päev, suur ja ülev.
21 Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Isanda nime, päästetakse.”

         The transformation of Peter was supernatural
            Peetruse muutumine oli üleloomulik
             
Apostlite teod 2:23-24
23 tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja etteteadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud.
24 Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses.

         He went from hiding to boldly preaching Jesus
            Ta läks peitmisest julgelt Jeesusest kuulutamiseni

Apostlite teod 2:37-41
37 Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?”
38 Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.
39 Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Isand, enese juurde kutsub.”
40 Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses: „Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest!”
41 Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest.

         He cast out the net of the gospel, and caught thousands
            Ta viskas välja evangeeliumi võrgu ja püüdis tuhandeid

We are called by Jesus to influence people to Him
   Jeesus on meid kutsunud Tema jaoks inimesi mõjutama
We are to do it with the power and help of the Holy Spirit
   Me peame seda tegema Püha Vaimu väe ja abiga
         Serving God is exciting and rewarding

            Jumala teenimine on põnev ja tasuv

Sunday, June 19, 2016

Kalamees – Fisherman #5 : 19.06.16

Kalamees – Fisherman  5

Peter was a successful fisherman
Peetrus oli edukas kalamees
But Peter was supernaturally drawn to follow Jesus
Aga Peetrust tõmbas üleloomulikult Jeesuse järgimine
         He followed radically, with all his heart
         Ta järgnes radikaalselt, kogu oma südamest
         He did and saw great things
         Ta tegi ja nägi võimsaid asju
         Follow like Peter, and you will have results too
         Järgne nagu Peetrus ja ka sul on tulemused

Matteuse 4:19
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” 

Jesus calls us all to an exciting life, to be fishers of men
Jeesus kutsub meid kõiki põnevasse ellu, olles inimeste kalastajad
         If you believe in Jesus, it leads you to follow Him
         Kui sa usud Jeesusesse, juhib see sind Teda järgima
         If you are not led by Jesus, how can you be a follower of Jesus?
         Kui sa ei ole Jeesuse poolt juhitud, kuidas saad sa olla Jeesuse järgija?
         Keep your eyes on Jesus, and share your faith with others
         Hoia oma silmad Jeesusel ja jaga oma usku teistega

When difficulties come, it doesn’t mean you did something wrong
Kui raskused tulevad, ei tähenda see, et sa midagi valesti tegid
Make effort every day to fulfill your calling
Pinguta iga päev, et oma kutsumist täita

2. Peetruse 1:10-11
10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. 
11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Isanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Peter denied Jesus, and went back to fishing
Peetrus salgas Jeesuse ja läks tagasi kala püüdma
Jesus went after Peter to set him on the right path again
Jeesus läks Peetrusele järgi, et teda õigele teele tagasi juhtida
Jesus encouraged Peter, “If you love me, go teach people”
Jeesus julgustas Peetrust: “Kui sa mind armastad, mine ja õpeta inimesi”
         Jesus wants us all to follow HI this way
         Jeesus tahab, et me kõik järgiksime Teda selliselt

Johannese 21:18-22
18 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha.” 
19 Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle: „Järgne mulle!” 
20 Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtusöömaajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud: „Isand, kes on su äraandja?” 
21 Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele: „Isand, aga kuidas on temaga?” 
22 Jeesus ütles talle: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni - mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!” 

Ever had a moment you thought… “This is not fair”
Kas sa oled kunagi hetkeks mõelnud… “See ei ole õiglane”?
         If he lives forever, what does that have to do with you?
         Kui ta elab igavesti, kuidas see sinusse puutub?
         Jesus does not want us to compare with others
         Jeesus ei taha, et me ennast teistega võrdleksime
         We are to just follow Him on our life’s path
         Me peame oma elurajal lihtsalt Teda järgima
         Go make disciples for Jesus
         Mine ja tee jüngreid Jeesusele

Serving God may not always be comfortable, but it will be rewarding
Jumala teenimine ei pruugi alati mugav olla, aga sellel on tasu
Go become fishers of men!
Mine ja saa inimeste püüdjaks!