Sunday, January 27, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #3 : 27.01.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

Ps 119:105, 130
Ps 19:7-11

God uses the Bible to warn us
   Jumal kasutab Piiblit, et meid hoiatada
        Warnings are very positive
   Hoiatused on väga positiivsed
               Shows what gives life, and what takes life away
   Näitab mis annab elu ja  mis võtab elu ära
Prevention is better than rescue and repair
   Ennetamine on parem kui päästmine ja parandamine
           
Ps 19:11

As a servant of God, live under authority of His Word
   Jumala teenijana ela Tema Sõna mõjuvõimu all
If we listen to the warning, the reward is things end well
   Kui me kuulame hoiatust, siis autasuna lõpeb kõik hästi

Prov 14:12

The enemy wants to keep you out of the Bible, so he can trap you
   Vaenlane tahab sind hoida Piiblist eemal, et ta saaks sind lõksu püüda

The Bible warns us:
   Piibel hoiatab meid:
1. False teaching and false teachers
   1. Valeõpetus ja valeõpetajad
       Religion, just enough truth to trick you
   Religioon, piisavalt palju tõde, et sind tüssata
       Wrong emphasis or extremes
   Valed rõhuasetused või äärmused

2. Hardness of heart
   2. Südame kõvadus
       Stop appreciating spiritual things
   Lõpeta vaimsete asjade hindamise
       Your heart is not in what you do
   Sinu süda ei ole selles, mida sa teed

3. Envy the world
   3. Maailma kadestamine
       Enemy says, “You are missing out!”
   Vaenlane ütleb: “Sa jääd ilma!”
       Don’t forget the heartache, loss, depression, worry
   Ära unusta südamevalu, kaotust, depressiooni, muretsemist

4. Keep God first
   4. Hoia Jumal esikohal
       Don’t let other things take God’s place
   Ära lase teistel asjadel võtta Jumala kohta
       One way is by giving God your tithe
   Üks viis on andes Jumalale kümnist
           
5. Relationships
   5. Suhted
       Unhealthy connection that influence you
   Ebaterved tutvused, mis sind mõjutavad
       How we treat others is important to God
   Kuidas me teisi kohtleme on Jumala jaoks oluline

6. Proper communication
   6. Sobiv suhtlus
       Talk less, and be seen as wise
   Räägi vähem, näita ennast targana
       Season our conversations with grace
   Lisa meie vestlustesse arm

The Bible is not just a ‘don’t’ book, it is a ‘do’ book
   Piibel ei ole ainult “ära tee” raamat, see on “tee seda” raamat
       Because of God’s love, He warns us
   Tänu Jumala armastusele, Ta hoiatab meid
If you do not listen to warnings, you can end in ruin
   Kui sa ei kuula hoiatusi, siis sa võid lõpetada laostunult

Sunday, January 20, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #2 : 20.01.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

Laulud 19:8-12 (English verses 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.


God’s Word is God speaking to you
   Jumala Sõna on Jumal sulle rääkimas
The enemy wants to keep you out of the Word
   Vaenlane tahab hoida sind Sõnast eemal
       To keep the Word out of you
          Et hoida Sõna sinust eemal

Õpetussõnad 4:20-22
20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!
21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames;
22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! 

Laulud 107:20
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 

The reason we don’t get into the Word more is: motivation
   Põhjus, miks me ei kaevu Sõnasse rohkem, on motivatsioon
Levels of motivation:
   Motivatsiooni tasemed:
            1. Fear
               1. Hirm
            2. Duty
               2. Kohustus
            3. Reward
               3. Tasu
            4. Love
               4. Armastus
Most read the Bible out of duty
   Enamus loeb piiblit kohustusest
I want you to do it out of love
   Mina tahan, et sa teeksid seda armastusest lähtuvalt

Ask God to help motivate you
   Palu, et Jumal aitaks sind motiveerida
Spend time in the Word
   Veeda aega Sõnas

Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal. 

Observe others who are in the Word
   Vaatle teisi, kes on Sõnas

Laulud 119:105
105 Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. 

The Word is light, knowledge and understanding
   Sõna on valgus, teadmine ja arusaamine
The Word helps us to see
   Sõna aitab meil näha
            Lamp for daily help
               Lamp igapäevaseks abiks
            Light to show your life direction
               Valgus, et näidata sinu elu suunda

Laulud 119:130
130 Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. 

We need light to help us see God
   Meil on vaja valgust, et näha Jumalat
            Your life is made up of daily decisions
               Sinu elu koosneb igapäevastest otsustest
            Good will use His Word to show you where to step next
               Jumal kasutab Oma Sõna, et näidata sulle, kuhu järgmisena astuda

Õpetussõnad 6:22-23
22 Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad, ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad!
23 Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus, ja korralekutsuvad manitsused on elutee, 

Õpetussõnad 4:18-19
18 Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.
19 Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.


You get the Word in you by reading and hearing it
   Sa saad Sõna enda sisse seda lugedes ja kuulates
Let the Bible speak to you
   Las Piibel räägib sulle
            Read it slow, read it out-loud
               Loe aeglaselt, loe häälega
            Focus on what you are reading, think about it
               Keskendu sellele, mida sa loed, mõtle selle üle
            Ask God to teach you daily
               Palu, et Jumal õpetaks sind iga päev

The Bible is more than a book
   Piibel on rohkem kui raamat

Friday, January 18, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #1 : 13.01.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

Laulud 19:8-12 (English verses 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.


The devil wants to keep you out of this book, and it out of you
   Saatan tahab hoida sind eemal sellest raamatust ja raamatut sinust
       He will give you lame excuses
   Ta annab sulle viletsaid ettekäändeid
       Because He knows it is more than a book
   Sest Ta teab, et see on midagi enamat kui lihtsalt raamat

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. 

Laulud 119:105
105 Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. 

I want to silence arguments against the Bible
   Ma tahan vaigistada argumente Piibli vastu
       Question, “What are people so afraid of?”
   Küsimus: “’Mida inimesed nii väga kardavad?”
       Answer, “It is more than a book”
   Vastus: “See on rohkem kui raamat”

The Bible does not need anyone to defend it
   Piibel ei vaja kedagi ennast kaitsma
       People have tried to stop it, but no persecution, can stop it
   Inimesed on püüdnud seda peatada, aga ükski tagakiusamine ei saa seda peatada
       This is not a human book; there is no fault in it
   See ei ole inimlik raamat; selles ei ole ühtegi viga

1. Peetruse 3:15
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 

Don’t get emotional defending the Bible
   Ära muutu Piiblit kaitstes emotsionaalseks
Answer them in a gentle and respectful way
   Vasta neile leebelt ja lugupidavalt
Over 7 Billion copies in 2,600 languages
   Üle 7 miljardi eksemplari 2600 keeles

The Bible has changed over time
   Piibel on muutunud aja jooksul
       24,000 matching manuscripts written over thousands of years
   24 000 üksteisega sobivat käsikirja, mis on kirjutatud tuhandete aastate jooksul
       The scribes took great care to do it accurately
   Kirjutajad olid hoolikad, et teha seda täpselt
       Only small differences found that do not change meaning
   Ainult väiksed erinevused on leitud, mis aga ei muuda tähendust

Jesaja 53:4-6
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale. 

Christians added Jesus into the Old Testament later
   Kristlased lisasid Jeesuse Vanasse Testamenti hiljem
       Manuscripts were written long before Jesus was bor
          Käsikirjad olid kirjutatud ammu enne Jeesuse sündi
       Jesus was in there from the beginning
   Jeesus oli algusest peale nendes sees
Luuka 21:33
       Archeological discovery has proven the Bible accurate
   Arheoloogilised avastused on tõestanud, et Piibel on täpne

The Bible is full of contradictions
   Piibel on täis vasturääkivusi
       You can say, “Name one”
   Sa võid öelda: “Nimeta üks”
       Any conflict is either a completion or an update of something
   Iga konflikt on millegi lõpuleviimine või uuendus

40 different authors, written over 2000 years, and they all agree
   40 erinevat autorit, kirjutatud enam kui 2000 aasta jooksul, ja nad kõik on ühel nõul
       The Bible is inspired by one author
    Piibel on inspireeritud ühe autori poolt
The Bible invites examination, you can trust it
   Piibel kutsub uurima, sa võid seda usaldada
            Intellectually it will satisfy every argument
        Intellektuaalselt rahuldab see iga argumendi
     Let the Bible speak to you 
        Lase Piiblil endale kõneleda

Laulud 19:8-12 (English verses 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.

Sunday, January 6, 2013

Vision Sunday - Visiooni pühapäev : 06.01.13


Vision Sunday  -  Visiooni pühapäev

We need vision as individuals, and as a church
   Visiooni on meil vaja nii üksikisikute kui kogudusena
Your purpose will define your vision for you
   Sinu eesmärk määrab ära su visiooni
Our purpose is to establish God’s Kingdom
   Meie eesmärk on rajada Jumala Kuningriik
Church is God’s plan ‘A’ in the world
   Kogudus on Jumala plaan “A” maailmas

Jesaja 60:1-3
1 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus  koidab su kohal.
2 Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust.
3 Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. 

Heebrealastele 10:23-24
23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 

Efeslastele 4:11-16
11 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned
karjaseiks ja õpetajaiks,
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab  iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. 


The church equips people to do their part in God’s plan
   Kogudus varustab inimesi tegema oma osa Jumala plaanis
Life flows to you through your connection to the Church
   Elu voolab sinusse läbi su ühenduste Koguduses

Vision is what could be or should be in your life; potential
   Visioon on see, mis võiks ja peaks su elus olema, potentsiaal
What is possible with God’s: plan, provision, power
   Mis on koos Jumalaga võimalik: plaan, varustus, vägi
            But it will also require effort from you
               Kuid see nõuab ka sinupoolset pingutust
We want clear vision so we can have focused faith
   Me tahame selget visiooni, et meil võiks olla keskendunud usk
           
Growth is a result of health and balance
   Kasv on tervise ja tasakaalu tulemus
A learning church is a healthy church
   Õppiv kogudus on terve kogudus

EVK Purpose:
   EVK Eesmärk:
            Honor God
               Austada Jumalat
            Strengthen believers
               Tugevdada usklikke
            Reach people
               Jõuda inimesteni
EVK Focus:
   EVK Fookus:
            Word
               Sõna
            Love
               Armastus
            Families
               Perekonnad
            Missions
               Misjon

We keep the Word in first place in all we do
   Me hoiame Sõna esimesel kohal kõiges, mida teeme
            So we can learn, and apply what we learn
               Nii võime õppida ning õpitu tööle rakendada

Heebrealastele 4:12
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Matteuse 7:24
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
Jakoobuse 1:22
22 Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. 
Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” 
Johannese 13:35
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”
Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 


We are a multi-cultural, multi-generational, multi-lingual church
   Me oleme multikultuurne, mitme põlvkonna, mitmekeelne kogudus
            We need you to connect and belong
               Meil on vaja sinu ühendumist ja kuulumist
We want every Sunday to be the best Sunday yet
   Soovime, et iga pühapäev oleks seni parim
            Church days, affect all the rest of our days
               Koguduse päevad mõjutavad kõiki meie ülejäänud päevi
Our vision is simple, but it is not easy
   Meie eesmärk on lihtne, kuid see pole kerge
            Will you help by doing your part?
               Kas sa aitad ja teed oma osa?