Sunday, March 29, 2015

Palmipuudepüha - Palm Sunday 2015 : 29.03.15

Palmipuudepüha - Palm Sunday 2015

Johannese 12:12-16
12 Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma,
13 ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: "Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!"
14 Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud:
15 „Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes.”
16 Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. 

Luuka 13:22              New Living
22 Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole.

This is the most important week in human history
   See on kõige tähtsam nädal inimkonna ajaloos
Jesus entered Jerusalem with people calling Him king and savior
   Jeesus sisenes Jerusalemma inimestega, kes kutsusid Teda kuningaks ja päästjaks
Jesus knew His purpose there, but disciples didn’t understand until later
   Jeesus teadis Oma eesmärki seal, aga jüngrid mõistsid seda alles hiljem
       The Jews were looking for their Messiah – “Hosanna!”
          Juudid otsisid oma Messiat – “Hoosanna!”

Religious leaders wanted to make people be quiet
   Religioossed juhid tahtsid inimesi vaigistada
Jesus said, “If they are quiet, the rocks will cry out!”
   Jeesus ütles: “Kui nad vait oleksid, hakkaksid kivid kisendama!”
Jesus was going to Jerusalem for 1 purpose, to die
   Jeesus läks Jeruusalemma 1 eesmärgiga, et surra
Jesus went willingly, and gave His life
   Jeesus läks vabatahtlikult ja andis Oma elu

Luuka 18:31-33
31 Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: "Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast,
32 sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse,
33 ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles."
           
The cross is a horrible, painful, humiliating death
   Ristisurm on kohutav, piinarikkas, alandav surm
To describe the crucifixion is disgusting
   Ristilöömise kirjeldus on eemaletõukav
            It was a penalty we should have paid
   See on karistus, mida meie oleksime pidanud kandma
Be thankful for the cross, people need to know about it
   Ole tänulik risti eest, inimesed peavad sellest teada saama

Christ died for you, and took your punishment
   Kristus suri sinu eest, ta võttis sinu karistuse
He was your substitute, so you can be forgiven
   Ta oli sinu asendaja, et sina saaksid andestuse
            Sin demanded payment
   Patt nõudis tasu
            Jesus paid it on the cross
   Jeesus maksis selle ristil

1. Korintlastele 15:3-4
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi

Jesaja 53:5-6
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.

1. Johannese 2:2
2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

Roomlastele 6:23
23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

We all need a Savior, we all need forgiveness
   Me kõik vajame Päästjat, me kõik vajame andestust
We must accept Jesus to be forgiven of sin
   Me peame vastu võtma Jeesuse, et saada patud andeks
            God declares us free from sin, if we believe in Jesus
   Jumal kuulutas meid patust vabaks, kui me usume Jeesusesse
            Jesus took away the sins of the whole world
   Jeesus võttis ära terve maailma patud

3 things that mark you forever
   3 asja, mis jätavad sulle märgi igaveseks
            1. What you have done 
   1. Mida sa teinud oled
            2. What others have done to you  
   2. Mida on teised sulle teinud
            3. What Jesus has done for you         
   3. Mida on Jeesus sinu jaoks teinud

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Heebrealastele 12:2
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

The joy for Jesus was you being righteous, free, and with Him forever

   Jeesuse rõõm oli see, et sina saad õigeks, vabaks ja oled koos Temaga igavesti

Sunday, March 22, 2015

Õnnista mind! - Bless me! #6 : 22.03.15

Õnnista mind! - Bless me!  6

Matteuse 13:44
44 Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.

Everyone has a treasure, and a field
   Kõigil on aare ja kõigil on põld
Honoring others is a standard we set for ourselves
   Teiste austamine on standard, mille me ise endale seame
            Honor draws blessing out form others
   Austus toob teistest õnnistuse välja

Inheritance is about who you are
   Pärand puudutab seda, kes sa oled
Harvest is about what you have sown
   Lõikus aga on see, mida sa oled külvanud
            3. Moosese 26:3-6
            One Word from God can change your life
   Üks Sõna Jumalalt võib muuta su elu
One seed in soil can make things come alive
   Üks seeme pinnases võib teha asju elavaks

Matteuse 13:31-32
31 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule.
32 See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel."

Your field doesn’t need to be all dirt
   Sinu põld ei pea olema ainult pori
You can make your field beautiful
   Sa võid oma põllu ilusaks teha

Markuse 11:23
23 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: "Kerki ja kukuta end merre!" ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!

            Say what God says about you
   Ütle, mida Jumal sinu kohta ütleb
            Use your words to speak life
   Kasuta oma sõnu, et rääkida elu
            Your words carry power, so speak the Word
   Sinu sõnad kannavad väge, seega räägi Sõna

God uses His words to create
   Jumal kasutab oma sõnu loomiseks
God wants us to use our words to create
   Jumal tahab, et me kasutaksime oma sõnu loomiseks

How can you make your field beautiful?
   Kuidas saad sa oma põldu ilusaks teha?

Galaatlastele 5:22-23
22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,
23 tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.

Markuse 4:14
14 Külvaja külvab sõna.

Receive the Word in the soil of your heart
   Võta vastu Sõna oma südame pinnases
The seed doesn’t produce because of the sower
   Seeme ei kanna vilja külvaja tõttu
            Seed produces because of the soil
   Seeme kannab vilja pinnase tõttu
           
How you receive the Word determines its potential
   See, kuidas sa Sõna vastu võtad, määrab ära selle potentsiaali
You honor yourself by receiving the Word
   Sa austad iseennast Sõna vastu võttes
            If you do not honor others, it blocks your blessing
   Kui sa teisi ei austa, peatab see sinu õnnistuse
           
You create your field by your words
   Sa lood oma põldu oma sõnade läbi

Jakoobuse 3:2, 6
2 Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu.

6 Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust.

            Your words make your field beautiful or muddy
   Sinu sõnad teevad su põllu kas ilusaks või mudaseks
            Different seeds take different times to produce
   Erinevad seemned kannavad vilja erineval ajal
                        More is happening under the soil than you can see
   Pinnase all toimub rohkem, kui sa näed

Jakoobuse 5:17
17 Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.

Develop yourself in private, so God can take you public
   Arenda ennast omaette olles, et Jumal võiks tuua sind avalikkuse ette
            It is up to us how much blessing we receive
   See sõltub meist, kui palju õnnistust me saame
            Honor others and honor yourself

   Austa teisi ja austa iseennast

Sunday, March 15, 2015

Õnnista mind! - Bless me! #5 : 15.03.15

Õnnista mind! - Bless me!  5

Matteuse 13:44
44 Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.

Honor will unlock treasure in others
   Austus avab aarded teistes
            People will want to live worthy of your honor
   Inimesed tahavad olla väärt sinu austust
Anything that is a source of life, God demands we honor
   Jumal nõuab, et me austaks kõike, mis on eluallikaks

2. Moosese 20:12
12 Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

Malakia 1:6
6 Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen Issand, kus on siis minu kartus? ütleb vägede Issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete: "Kuidas me põlgame su nime?"

1. Saamueli 2:30
30 Sellepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen tõesti öelnud: Sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees! Aga nüüd ütleb Issand: Jäägu see minust kaugele! Sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.

            When we are young we don’t like authority, but it is necessary
   Kui me oleme noored, siis meile ei meeldi autoriteet, aga see on vajalik

David honored king Saul
   Taavet austas kuningas Sauli
David took broken men, and made them mighty
   Taavet võttis löödud mehed ja tegi nad võimsaks

2. Saamueli 23:15-17
15 Taavetile tuli janu ja ta ütles: "Kes annaks mulle vett juua Petlemma kaevust, mis on värava juures?"
16 Siis tungisid kolm kangelast vilistite leeri ja nad ammutasid vett Petlemma kaevust värava juures, kandsid ja tõid Taavetile; aga ta ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Issandale
17 ja ütles: "Jäägu see minust kaugele, Issand, et teeksin seda! See on nende meeste veri, kes käisid oma hinge hinnaga." Sellepärast ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast.

They honored David, and David honored them
   Nad austasid Taavetit ja Taavet austas neid
       We are to honor the people God puts in our life
          Me peame austama neid inimesi, kelle Jumal paneb meie ellu

Galaatlastele 4:1
1 Ma tahan öelda: Niikaua kui pärija on väeti laps, ei erine ta milleski orjast, ehkki ta on kõige isand,

Inheritance has nothing to do with what you do
   Pärandil ei ole midagi pistmist sellega, mida sa teed
Inheritance is about who you are
   Pärand on see, kes sa oled
            You are co-heir with Jesus
  Sa oled kaaspärija koos Jeesusega

Galaatlastele 4:2
2 vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani.

We come under someone, to prove ourself worthy
   Me tuleme kellegi alla, et tõestada enda väärtust
Then we can go to the next level
   Seejärel me saame järgmisele tasemele
            An heir has to reach a level of maturity, before he qualifies for the blessing
   Pärija peab jõudma küpsuse tasemeni enne, kui ta kvalifitseerub õnnistuseks

1. Korintlastele 11:1
1 Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse.

Matteuse 28:19-20
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni."

God puts you under someone to help you mature spiritually
   Jumal paneb su kellegi alla, et aidata sul küpseda vaimselt
Blessing is in the voice of the guardian
   Õnnistus on kaitsja hääles
            God wants you to obey because it is right
   Jumal tahab, et sa kuuletuks, sest nii on õige
            Not only when someone is watching
   Mitte ainult sellepärast, et keegi vaatab

Spiritual maturity is based on knowledge and understanding
Vaimne küpsus põhineb teadmistel ja mõistmisel
       God will not give you an inheritance until you mature
          Jumal ei anna sulle pärandit enne, kui sa oled küps
If you understand your position, you can change your condition
   Kui sa mõistad enda positsiooni, sa võid muuta oma seisundit
           
When God shows up in your life, recognize it          
   Kui Jumal näitab ennast sinu elus, tunnusta seda
God moves as we allow Him to move
   Jumal liigub nii, nagu me lubame Tal liikuda

Luuka 2:28-32
28 siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles:
29 "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda,
30 sest mu silmad on näinud sinu päästet,
31 mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
32 valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile."

            Simeon did not learn it, he recognized it
   Siimeon ei õppinud seda, ta tunnustas seda
            One moment with God can change everything
   Üks moment Jumalaga võib muuta kõike
Don’t miss your moment with God
   Ära pane mööda oma momendist Jumalaga

            

Sunday, March 8, 2015

Õnnista mind! - Bless me! #4 : 08.03.15

Õnnista mind! - Bless me!  4

Matteuse 13:44
44 Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.

All of us have treasure, and all of us have a field
   Kõigil meil on aare, ja meil kõigil on põld
Be a treasure hunter
   Ole aardejahtija
Everything God gives you, He puts in someone else
   Kõik, mida Jumal sulle annab, paneb Ta kellegi teise sisse
Honor will unlock the treasure in others
   Austus lukustab lahti aarde teistes

Matteuse 10:40-41
40 Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu
võtab, võtab vastu minu Läkitaja.
41 Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab
prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab
õige inimese palga.

God gives you gifts to give away to others
   Jumal annab sulle ande, mida anda teistele
People who honor the gift, receive blessing
   Inimesed austavad aaret, võttes vastu õnnistuse
            We need to change the way we see people
   Me peame muutma viisi, kuidas me näeme teisi inimesi
            If we miss honoring them, we miss our blessing
   Kui me ei saa hakkama nende austamisega, jääme ilma oma õnnistusest

Love of Christ compels us to not judging others by their field
   Kristuse armastus kohustab meid mitte otsustama teiste üle nende põllu järgi
            God will show up in others, if we recognize it
   Jumal tegutseb teistes, kui me selle ära tunneme
God takes great things and puts them in common
   Jumal võtab suured asjad ja paneb need tavalistesse astjatesse
            David was not even asked to come to the King audition
   Taavetit ei olnud kuninga juurde isegi mitte kutsutud

4. Moosese 6:22-27
22 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
23 "Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda:
24 Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
25 Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
26 Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!
27 Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!"

God wanted to get a blessing on people
   Jumal tahtis õnnistust inimeste üle
            They had to receive it from Aaron
   Nad pidid selle vastu võtma Aaronilt
            Aaron had to receive it from Moses
   Aaron pidi selle vastu võtma Mooseselt
There was a protocol and a standard of honor
   Seal oli etikett ja au standard
            God will send you His blessing through leadership
   Jumal saadab sulle oma õnnistuse läbi juhtide

Matteuse 23:39
39 sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!"

When we honor the one He sent
   Kui me austame teda, kelle Ta saatis
We will receive blessings from the Lord
   Siis me saame õnnistuse Isandalt
            If I disrespect you, I will not get blessed by you
   Kui mina sind ei austa, ei saa ma sinu kaudu õnnistatud
            Don’t miss a blessing, because you didn’t like the package
   Ära jää ilma õnnistusest, kuna sulle ei meeldinud pakend

If you are going to receive from me as Pastor
   Kui sa kavatsed võtta vastu minu kui pastori käest
You have to believe I have the Word of the Lord
   Pead sa uskuma, et mul on Sõna Isandalt
            My ability to bless you is not from God
   Minu võime sind õnnistada ei tule Jumalalt
            You give permission for me to bless you or not
   Sina annad mulle loa kas õnnistada sind või mitte
                        Receive one another in the Name of the Lord
   Võtkem üksteist vastu Isanda nimel

Principle of honor:
   Au põhimõte:
            I can’t receive what God put in you for me, until I properly honor you
   Ma ei saa võtta vastu, mis Jumal on pannud sinu sisse minu jaoks seni, kuni ma sind õigesti austan

It is up to us how much blessing we receive
   See sõltub meist, kui palju õnnistust me saame
It is up to us how much God can use us to be a blessing
   See sõltub meist, kui palju saab Jumal meid kasutada, et olla õnnistuseks
            Anything you do in the Name of the Lord will be rewarded
   Kõik, mida sa teed Isanda Nimel, saab tasu
            Your treasure will push you to your destiny
   Sinu aare tõukab sind tagant sinu saatusesse