Sunday, April 23, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #6 : 23.04.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    6

Yahweh is the Lord God
   Jahve on Isand Jumal
Yahweh is the breath of life
   Jahve on eluõhk
God gave us more than 270 of His names
   Jumal andis meile rohkem kui 270 nime Tema kohta

2. Moosese 6:2-3                                         New Living Translation
2 Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3 Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.

       Jesus is Yahweh – the great “I AM
   Jeesus on Jahve – suur „MINA OLEN“

Johannese 11:25
25 Jeesus ütles talle: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.

There are ‘7 redemptive names’ of God
   Jumala 7 lunastavat nime
Lord our Healer, Lord our Peace, Lord is Present, Lord our Righteousness, Lord our Victory, Lord our Shepherd, Lord our provider
   Isand, meie Tervendaja; Isand, meie Rahu; Isand on kohal; Isand, meie Õiglus; Isand, meie Võit;    
   Isand, meie Karjane; Isand, meie Varustaja

1. Moosese 22:13-14                                                          New Living Translation
13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.
14 Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.”

The substitute for Isaac was a miracle
   Iisaku asendaja oli ime
Jesus as our substitute was a miracle
   Jeesus meie asendajana oli ime

1. Moosese 22:2, 5, 8
2 Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!”
5 Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde.”
8 Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!” Nõnda läksid mõlemad üheskoos.


Abraham had unmoving faith that God would provide
   Aabrahamil oli vankumatu usk, et Jumal varustab

1. Moosese 22:10-18
10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg.
11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham, Aabraham!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
12 Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!”
13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.
14 Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.”
15 Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast
16 ning ütles temale: „Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega,
17 ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad!
18 Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!”

God has already provided for you through Jesus 
   Jumal on juba varustanud sind läbi Jeesuse
Yahweh made complete provision for you
   Jahve varustas sind täielikult
       Yahweh still provides for us today
   Jahve varustab meid täna endiselt

Matteuse 6:31-33
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Filiplastele 4:19                                                                  New Living Translation
19 Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

       God cares about your natural needs
   Jumal hoolitseb sinu loomulike vajaduste eest

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Johannese 8:56-58
56 Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.”
57 Nüüd ütlesid juudid temale: „Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami?”
58 Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.”

We have a new and better covenant with God
   Meil on uus ja parem leping Jumalaga
Whatever you need from God, go to His presence to recieve
   Mida iganes sa vajad Jumalalt, mine Tema ligiollu ja võta vastu


Sunday, April 16, 2017

Kolmas Päev – Third Day : 16.04.17

Kolmas Päev – Third Day

Jesus knew He was going to Jerusalem to die
   Jeesus teadis, et ta läheb Jeruusalemma surema
But He also knew he would rise again on the 3rd day
   Aga Ta teadis samuti, et ta tõuseb üles kolmandal päeval
            And He told His follower several times
               Ja ta ütles seda Oma järgijatele mitmel korral

Matteuse 16:21
21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.

Matteuse 17:22-23
22 Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: „Inimese Poeg antakse inimeste kätte
23 ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles.” Ja nad jäid väga kurvaks.

Matteuse 20:17-19
17 Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta kaksteist jüngrit kõrvale ja ütles neile teel:
18 „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma
19 ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa; ning kolmandal päeval äratatakse ta üles.”

Jesus was beaten and died on a cross
   Jeesust peksti ja Ta suri ristil

Matteuse 28:1-7
1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”

Jesus rose again on 3rd day, just like He said
   Ta tõusis üles kolmandal päeval, täpselt nii nagu Ta oli öelnud
            His tomb is empty, and He still speaks to us
               Tema haud on tühi ja Ta räägib meile siiani
            As a believer, you can know Him
               Usklikuna võid sa Teda tunda

1. Korintlastele 15:3-8
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele,
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama;
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele.
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule.

Jesus met with many after he rose again
   Jeesus kohtus pärast oma ülestõusmist paljudega
Over 6 weeks, more than 500 people met with Jesus
   6 nädala jooksul nägid Jeesust üle 500 inimese
            We have a job to tell the world, he lives
               Meil on ülesanne rääkida maailmale, et Ta elab
            We have help of the Holy Spirit
               Meil on Püha Vaimu abi
           
Luuka 24:46-49
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

Jesus rising on 3rd day should be personal to you
   Jeesuse ülestõusmine kolmandal päeval peaks olema sinu jaoks isiklik

Efeslastele 1:18-20
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,

Markuse 16:15-19
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”
19 Kui Issand [Jeesus] oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele.

            Share how He poured out His love for us
               Jaga teistega, kuidas Ta oma armastuse meile välja valas

Roomlastele 6:4
4 Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.

            His life gives us life and purpose
               Tema elu annab meile elu ja eesmärgi
            Everyone needs a Savior
               Kõigil on vaja Päästjat


Sunday, April 9, 2017

Palmipuudepüha - Palm Sunday 2017 : 09.04.17

Palm Sunday

Jesus knew exactly why He came to earth
   Jeesus teadis täpselt, miks Ta maa peale tuli
God put a plan into place for Him to fulfill
   Jumal pani Talle täide viimiseks plaani paika

Johannese 12:12-15
12 Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma,
13 ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: „Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!”
14 Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud:
15 „Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes.”

Jesus knew what would happen when he arrived
   Jeesus teadis ette, mis hakkab juhtuma, kui ta saabus

Luuka 9:51                                                    Amplified
51 Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole.

Luuka 13:22                                                 New Living Translation
22 Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole.

       The whole time Jesus is focused on Jerusalem
   Kogu aja on Jeesus keskendunud Jeruusalemmale

As Jesus enters Jerusalem people are excited and shout, “Save us, our King!”
   Kui Jeesus siseneb Jeruusalemma, inimesed hõiskavad: “Päästa meid, meie Kuningas!”

Luuka 19:39-40
39 Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, hoiata oma jüngreid!”
40 Ta vastas: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!”

       Jesus knew He was going to die there
   Jeesus teadis, et Ta sureb seal

Matteuse 21:9, 17
9 Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”
17 Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.

Jesus has an emotional high, then got alone with God
   Jeesusel oli emotsionaalne kõrgpunkt, seejärel ta läks ja oli üksi Jumalaga

Markuse 14:34-36              
34 Ja Jeesus ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake!”
35 Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda.
36 Ja ta ütles: „Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!”          

       Jesus at an emotional low, then got alone with God
   Emotsionaalses madalpunktis läks Jeesus ja oli üksi Jumalaga
       Jesus followed the Holy Spirit to fulfill God’s will
   Jeesus järgnes Pühale Vaimule, et täita Jumala tahet

Luuka 18:31-34
31 Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast,
32 sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse,
33 ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.”
34 Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet.

Crucifixion on a cross is a horrible, ugly, tortuous death
   Ristilöömine on kohutav, kole, piinarikas surm
But the message of the cross is the center of our faith
   Aga risti sõnum on meie usu keskpunkt
Jesus chose the nails for Himself, to set you free
   Jeesus valis enda jaoks naelad, et sind vabastada

Johannese 10:18
18 Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt.”

Jesus knew He would take our sin and penalty
   Jeesus teadis, et Ta võtab meie patud ja karistuse

Heebrealastele 12:2
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

Jesus kept His focus on His future joy
   Jeesus hoidis oma fookuse Tema tulevasel rõõmul

Jesaja 53:5
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. 

       Jesus looked ahead and saw you
   Jeesus vaatas ette ja nägi sind
       You need to look back and remember the cross
   Sa pead vaatama tagasi ja mäletama risti
       Life is in the blood
   Elu on vere sees

1. Peetruse 1:19
19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.

Heebrealastele 9:13-14
13 Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks,

14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.

Sunday, April 2, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #5 : 02.04.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    5

2. Moosese 6:2-3                                         New Living Translation
2 Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3 Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.

Jesus is Yahweh
   Jeesus on Jahve
Whatever you need God to be, He says, “I Am!”
   Kõik, mida sa vajad, et Jumal sulle oleks, Ta ütleb: “Ma Olen!”
   God has 7 redemptive names
     Jumalal on 7 lunastavat nime
          Healer, Peace, Presence, Righteousness, Victory, Shepherd, Provider
            Tervendaja, Rahu, Ligiolu, Õigsus, Võit, Karjane, Varustaja

Johannese 6:35                               
35 Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.       

He is Yahweh Ra-ah – The Lord our Shepherd
   Tema on Jahve Ra-ah – Isand, meie Karjane

Laulud 23:1-2
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;

            “My” is a statement of relationship
               “Minu” viitab suhtele

Laulud 23:6
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Hesekiel 34:15
15 Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal.

            You never have to worry about your future
               Sa ei pea mitte kunagi oma tuleviku pärast muretsema
            He is watching over you
               Tema valvab sinu üle

Jesaja 53:5-7                                     New Living Translation
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.
7 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.

Yahweh is the shepherd, who became a sheep
   Jahve on karjane, kes sai lambaks
            The Lamb of God took our place on the cross
               Jumala Tall võttis meie koha ristil

1. Peetruse 2:22-25                                     New Living Translation
22 „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust”;
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde,
kes mõistab kohut õiglaselt;
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks.
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hinged Karjase ja Ülevaataja poole.

            Now He is watching over us
               Nüüd valvab Ta meie üle

Johannese 10:9
9 Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.

Johannese 10:11
11 Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.

This is how close our relationship is to be
   Nii lähedane peaks meie suhe olema

Johannese 10:14
14 Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind

Johannese 10:27-29
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
29 Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest.

He is yours, and you are His
   Tema on sinu ja sina oled Tema oma
            He wants to be your Lord – Yahweh
               Ta tahab olla sinu Isand - Jahve

Ilmutuse 5:12-14
12 Nad hüüdsid valju häälega: „Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust
ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!”
13 Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat: „Sellele, kes istub troonil, ja Tallele - õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!”
14 Ja need neli olevust ütlesid: „Aamen.” Ning vanemad heitsid maha ja kummardasid.

Ilmutuse 7:17
17 sest Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.”

We will go to heaven and worship Him forever
   Me läheme taevasse ja ülistame Teda igavesti
And He will continually shepherd over us
   Ja Tema jääb alatiseks karjaseks meie üle