Sunday, April 29, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #8 : 29.04.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   8

Video

Because Jesus made us righteous, we have authority 
   Kuna Jeesus tegi meid õigeks, on meil meelevald
When you were born again, you are changed inside 
   Kui sa uuesti sündisid, said sa sisemiselt muudetud

Heebrealastele 12:1-2                                            NLT
1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! 
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

                   Sin will try to keep us bound
 Patt üritab meid seotud hoida
            Repent and get forgiveness – break free
               Paranda meelt ja saa andeks – murra vabaks

Heebrealastele 12:11
11 Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.


Your behavior does not determine your righteousness
   Sinu käitumine ei määra ära sinu õigsust
You are righteous in Jesus
   Sa oled õige Jeesuses
            Live up to who you are, and let go of sin
               Ela selle vääriliselt, kes sa oled, ja lase patust lahti
            It will take effort, discipline, training
               See nõuab pingutust, distsipliini, treeningut

Jesaja 54:14                                      AMP
14 Sind rajatakse õigluses;  sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle. 

:17
17 Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu, ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on Issanda sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Issand. 


Because we are righteous, nothing the world or the devil does will succeed 
   Kuna me oleme õiged, ei ole millelgi maailmas ega kuradil edu
It is all based Jesus, not you
   Selle põhjuseks on Jeesus, mitte sina

2. Timoteosele 3:16-17
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, 
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. 


The Word you live by is what empowers you
   Sõna, mille varal sa elad, annab sulle jõudu
Speak powerful words
   Räägi väeliseid sõnu

Matteuse 16:15-19
15 Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
16 Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” 
17 Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 
18 Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. 
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” 


The righteous have the keys to stop or allow things
   Õigetel on võtmed asju peatada või lubada

Luuka 10:17
17 Aga need seitsekümmend [kaks] pöördusid rõõmuga tagasi ja
ütlesid: „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!” 

            We have authority in Jesus Name
               Meil on meelevald Jeesuse Nimes

Luuka 10:18-20
18 Tema ütles neile: „Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. 
19 Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. 
20 Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!” 


            Satan is defeated
               Saatan on võidetud
            The most important thing is that you are righteous 
               Kõige tähtsam asi on, et sa oled õige

Johannese 16:23-24
23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. 
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! 


Authority comes through relationship
   Meelevald tuleb läbi suhte

Heebrealastele 10:38
38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt.”

            God does not pick who wins or loses
  Jumal ei vali neid, kes võidavad või kaotavad
            Our faith will determine if we win or lose
               Meie usk määrab ära, kas me võidame või kaotame
            Use your authority to accomplish the Lord’s will
               Kasuta oma meelevalda, et täita Isanda tahet

Sunday, April 22, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #7 - 04.22.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   7

Because Jesus made us righteous, we have authority 

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. 

            You are not trying to become righteous, it is who you are
               Sa ei pea üritama õigeks saada, see on, kes sa oled
            But it takes effort to live up to the righteousness given to us
               Aga meile antud õigsuse vääriliselt elamiseks tuleb pingutada

Roomlastele 3:22
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust

Roomlastele 5:1-2
1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.

By faith in Jesus we receive righteousness
   Me võtame vastu õigsuse läbi usu Jeesusesse 
But standing on His promises give us authority
   Aga Tema tõotustel seismine annab meile meelevalla
            Your behavior does not determine your righteousness
               Sinu käitumine ei määra sinu õigsust
            Even when you mess up, as a Christian you are still righteous
               Isegi siis, kui sa kõik ära rikud, oled sa kristlasena ikka õige

Roomlastele 8:31-35
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? 
33 Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. 
34 Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. 
35 Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk?

Don’t believe the lies of Satan and feel condemnation or unworthy 
   Ära usu saatana valesid ja ära tunne ennast hukkamõistetu või väärituna
Satan is already defeated, he has no authority
   Saatan on juba võidetud, tal ei ole mingit meelevalda
            It is not about you, it is all about Jesus
               Asi ei ole sinus, kõik seisneb Jeesuses
            Jesus loves you and accepts you as you are
               Jeesus armastab sind ja aktsepteerib sind sellisena nagu oled
            

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Spiritual death in you will create a spiritual hunger
   Vaimulik surm sinus loob vaimuliku nälja
            A desire to stand united in the presence of God
               Igatsuse seista ühtsena Jumala ligiolus
            You need to be born again, receive spiritual rebirth
               Sul on vaja uuesti sündida ja võtta vastu vaimulik uussünd

Johannese 3:1-3
1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 
2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 
3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”

Righteousness is the key to miracles
   Õigsus on võti imede juurde
God’s plan is for the righteous to have authority
   Jumala plaan on, et õigetel oleks meelevald
            You are righteous so you have power available
               Sa oled õige, seega on sulle vägi kättesaadav
            Your righteousness protects you
               Sinu õigsus kaitseb sind

If God shows you an area to correct, do it
   Kui Jumal näitab, et sa sulle mõnda valdkonda korrigeerimiseks, siis tee seda
Get rid of anything holding you back
   Saa lahti  kõigest, mis sind tagasi hoiab

Heebrealastele 12:1-2
1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! 
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

            Repent and receive forgiveness from Jesus
               Paranda meelt ja võta vastu andestus Jeesuselt

Markuse 1:15
15 „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!”

            Do not stay in your sin, turn the opposite direction
               Ära jää oma pattu, vaid pöördu vastassuunda

Come to the Father and receive forgiveness
   Tule Isa juurde ja võta vastu andestus
Make a decision to live for Jesus today
   Tee täna otsus elada Jeesusele 
            Your righteous authority will help you do it
               Sinu õige inimese meelevald aitab sul seda teha

Luuka 15:7
7 Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust. 


            Get rid of sin and weight so you can run
               Saa lahti patust ja koormast, et sa võiksid joosta


Sunday, April 15, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #6 : 15.04.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   6

Because Jesus made us righteous, we have authority 
   Jeesus tegi meid õigeks, läbi selle on meil meelevald

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

            You are not trying to become righteous, it is who you are
 Sa ei püüa saada õigeks, sa juba oled õige
            But it takes effort to live up to the righteousness given to us
 Aga nõuab pingutust, et elada vastavuses selle õigusega, mis meile on antud
            Then you can take your authority and please God
 Siis sa võid võtta oma meelevalla ja olla meelepärane Jumalale

Tiituse 3:4-7
4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, 
5 siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. 
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, 
7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

When you are born again you are made righteous
   Kui sa oled uuesti sündinud, oled sa õigeks tehtud

Efeslastele 1:2-5
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,  
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,

            God picked you
 Jumal valis sinu
            Do your best to live worthy of His love
 Anna oma parim, et elada Tema armastuse vääriliselt

Efeslastele 2:19-22
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, 
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. 
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas 
22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

By faith we turn spiritual blessings into earthly blessings
   Läbi usu me muudame vaimsed õnnistused maapealseteks õnnistusteks

Roomlastele 1:17
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

Faith activates your righteous authority
   Usk aktiveerib sinu õige meelevalla

Efeslastele 6:10-18
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! 
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! 
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! 
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! 
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Be strong, put on the armor of God, stand your ground, and pray
   Ole tugev, pane selga Jumala sõjavarustus, seisa kindlalt ja palveta
Righteous authority is the reason you can stand against the devil
   Õige meelevald on põhjus, miks sa saad seista saatana vastu

1. Tessalooniklastele 5:8
8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,

            Righteousness comes through faith and love
 Õigus tuleb läbi usu ja armastuse
            Righteous will live by faith
 Õige elab usust

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

2. Korintlastele 6:1
1 Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks,

Righteousness should impact the way you live
   Õigsus peaks mõjutama seda, kuidas sa elad
We are to reign in life as God’s children 
   Me peaksime valitsema elus nagu Jumala lapsed
            When you have problems, use your authority
 Kui sul on probleeme, siis kasuta oma meelevalda 
            Problems don’t change who you are, so don’t let them move you
 Probleemid ei muuda, kes sa oled, seega ära lase neil sind liigutada

2. Korintlastele 6:7                                     NLT
7 tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes,

Our righteousness protects and gives power
  Meie õigsus kaitseb ja annab jõu
If you are standing on the Word, then you can run in life
   Kui sa seisad Sõna peal, siis sa saad elus joosta 

Sunday, April 8, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #5 : 08.04.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   5

We have authority because Jesus made us righteous
   Meil on meelevald, kuna Jeesus tegi meid õigeks
Our righteousness is powerful
   Meie õigsus on väeline

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Roomlastele 3:22
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,


            We needed to be made righteous by Jesus, because of sin
               Patu tõttu on meil vaja, et Jeesus meid õigeks teeks
            God had a two-man plan
               Jumalal oli kahe-mehe plaan

Roomlastele 5:17-19
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.
18 Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.
19 Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks.

When Adam ate from the tree, he died spiritually
   Kui Aadam puust sõi, suri ta vaimulikult
He was separated from the life of God
   Ta oli eraldatud Jumala elust

When God created us, He put His Spirit into us
   Kui Jumal meid lõi, pani Ta meisse Oma Vaimu

1. Moosese 1:26
26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!”

            Man was created to watch over and rule creation
               Inimene loodi loodu üle valvama ja valitsema
            When Adam sinned, he lost his authority
               Kui Aadam pattu tegi, kaotas ta oma meelevalla

We use our authority in our words
   Me kasutame oma meelevalda oma sõnadega     

Markuse 11:23
23 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!

Roomlastele 5:17b
17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.

            You must be born again, to have authority
               Meelevalla saamiseks pead sa uuesti sündima
            Receive the righteousness Jesus purchased for you
               Võta vastu õigsus, mille Jeesus sinu jaoks ostis

Jakoobuse 3:2-3
2 Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu.
3 Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust.

We control our life by what we say
   Me kontrollime oma elu läbi selle, mida me ütleme
Let the bible teach you how to speak
   Las piibel õpetab sind, kuidas rääkida

Efeslastele 1:1
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses:

You become holy by accepting Jesus
   Sa saad pühaks läbi Jeesuse vastuvõtmise
Your actions can’t make you holy, or unholy
   Sinu teod ei saa sind teha pühaks ega ebapühaks
            Righteousness is available to all, by faith
               Õigsus on usu läbi kõigile kättesaadav

Jesus got everything back for us all
   Jeesus sai kõik tagasi meie kõigi jaoks

Tiituse 3:4-7
4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
5 siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

Jesus saved you from spiritual death
   Jeesus päästis sind vaimulikust surmast
Believers become righteous, and have authority
   Usklikud saavad õigeks ja neil on meelevald
Run, Christian, Run!

   Jookse, kristlane, jookse!

Sunday, April 1, 2018

Sinu jaoks! - For you! : 01.04.18


Sinu jaoks!  -  For you!

Jesus died and rose again – for you!
   Jeesus suri ja tõusis taas – Sinu jaoks!
He knew what He would do, and told His followers
   Ta teadis, mida Ta teeb, ja ütles Oma järgijatele

Matteuse 16:21
21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.

Matthew 17:22-23, Matthew 20:17-19, Luke 9:22, Luke 18:33
   Matteuse 17:22-23, Matteuse 20:17-19, Luuka 9:22, Luuka 18:33

His disciples never understood what He said, so they easily forgot
   Tema jüngrid ei saanud kunagi aru, mida Ta ütles, sellepärast nad unustasid selle

Matteuse 28:1-8
1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. 
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.

Luuka 24:7-8
7 öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.”
8 Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad.

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

You can’t live by sight, you must live by faith
   Sa ei saa elada nägemises, sa pead elama usust
You need to remember what Jesus has said
   Sa pead meeles hoidma, mida Jeesus on öelnud
            What the disciples saw, caused them to forget what He said
               See, mida jüngrid nägid, pani neid unustama, mida Ta oli öelnud
            Learn and remind yourself of all Jesus said and did for you
               Õpi ja meenuta endale kõike, mida Jeesus ütles ja sinu jaoks tegi
            Faith comes by what you have heard
               Usk tuleb sellest, mida sa oled kuulnud

Luuka 24:45-48
45 Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama
ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.

When they remembered what He said, everything made sense
   Kui nad meenutasid, mida Ta oli öelnud, muutus kõik mõistetavaks
You have a battle of your senses, what will you let win?
   Sinu meeltes toimub võitlus. Millel sa võita lased?
            What Jesus did, He did for you
               Mida Jeesus tegi, tegi Ta sinu jaoks
            Trust what He said and did is enough for you
               Usalda, et see, mida Ta ütles ja tegi, on sinu jaoks piisav
           
Efeslastele 1:19-21
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,

We celebrate the power that made us alive with Christ
   Me tähistame väge, mis tegi meid elavaks koos Kristusega
I want you to know Christ, and the power that raised Him
   Ma tahan, et sa tunneksid Kristust ja seda väge, mis Ta üles tõstis
            You may need forgiveness, but you are already righteous in Jesus
               Sul võib olla vana andestust, aga sa oled juba õige Jeesuses
            Live worthy of the price Jesus paid for you
               Ela selle hinna vääriliselt, mille Jeesus sinu eest maksis

Koloslastele 2:12-15
12 kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist
13 ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, 
14 kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge. 
15 Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. 

Jesus made you alive, and gave you authority in life
   Jeesus tegi sind elavaks ja andis sulle elus meelevalla

Tiituse 3:4-7
4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
5 siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

He did it all for you!
   Ta tegi seda kõike sinu jaoks!