Sunday, May 26, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #7 : 26.05.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    7

Luuka 15:1-2
1 Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama.
2 Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes: „Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega!” 

Religious leaders complained when Jesus ate with bad guys
   Religioossed juhid nurisesid, kui Jeesus sõi koos patustega

Efeslastele 2:8-9
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 

No one can earn or achieve salvation
   Mitte keegi ei saa välja teenida või saavutada lunastust
Grace reaches out to even the undeserving
   Arm sirutab käe ka nendeni, kes seda ei vääri
       Everyone asks, “What is my worth?”
          Igaüks küsib, “Mis on minu väärtus?”
       We measure our worth by earthly things
   Me mõõdame oma väärtust maiste asjadega

Religious leaders saw worth as being earned
   Religioossed juhid nägid väärtust kui midagi teenitavat
“Why does Jesus value them, when they don’t deserve it?”
   “Miks Jeesus neid väärtustab, kui nad ei vääri seda?”
       I leave 99; I look everywhere; I love
   Ma jätan 99; Ma vaatan igale poole; Ma armastan
God is illogical in the way He loves and values people
   See, kuidas Jumal inimesi armastab ja väärtustab, ei ole loogiline

Luuka 19:1-7
1 Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.
2 Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas.
3 Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu.
4 Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.
5 Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!”
6 Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu.
7 Ja seda nähes nurisesid kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!”

Luuka 19:8-10
8 Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.”
9 Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg.
10 Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” 

Roomlastele 5:6-8
6 Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.
7 Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra.
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. 

Jesus took the sins of the entire world
   Jeesus võttis kogu maailma patud
People think they need to clean up their lives, before God visits
   Inimesed arvavad, et nad peavad puhastama oma elud, enne kui Jumal külastab
Jesus spent time with messy people to clean things up
   Jeesus veetis aega räpaste inimestega, et puhtaks teha kõik

Zacchaeus was like a gangster, a powerful man
   Sakkeus oli nagu gängster, väga võimukas mees
       He was officially not even seen as a Jew
          Teda ei nähtud ametlikult juudina
       People were mad Jesus chose to go to his house
          Inimesed olid pahased, kui Jeesus otsustas tema majja minna
       Jesus stopped under his tree and said, “come down”
          Jeesus peatus tema puu all ja ütles: “tule alla”

Luuka 19:8
8 Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.” 
Zacchaeus decides to quit, and repay everyone
   Sakkeus otsustas lõpetada ja kõigile tagasi maksta
       A few hours with a loving Jesus changed his life
          Mõned tunnid koos armastava Jeesusega muutsid ta elu
       Love does in minutes what the Law could never do
          Armastus teeb minutitega seda, mida Seadus ei suudaks kunagi teha

Luuka 19:9
9 Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. 

Jesus restored him and blessed him
   Jeesus taastas ja õnnistas teda
Through grace, peace came to him like never before
   Armu läbi tuli tema peale enneolematu rahu
       Jesus changes everything by love
          Jeesus muutis kõike läbi armastuse
       Spend time with Jesus, His love will change you!
          Veeda aega Jeesusega, Tema armastus muudab sind!

Monday, May 20, 2013

GRACE and PEACE - ARM ja RAHU #6 : 19.05.13


GRACE and PEACE  -  ARM ja RAHU   6

2. Tessalooniklastele 1:2
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

Grace is God’s free, unearned, and undeserved favor and blessing
   Arm on Jumala tasuta, välja teenimatult ja seda väärimata soosing ning õnnistus
God’s grace is not only love and forgiveness
   Jumala arm ei ole ainult armastus ja andeksandmine
God’s grace is something that can help us in life
   Jumala arm on midagi, mis saab meid elus aidata

Salvation is the way to qualify for God’s grace
   Pääste teeb võimalikuks kvalifitseerumise Jumala armu jaoks
But God’s kindness shows grace to unbelievers
   Kuid Jumala heldus näitab armu uskmatutele
     We do not deserve God’s grace
        Me ei ole Jumala armu väärt

Luuka 15:1-3
1 Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama.
2 Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes: „Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega!”
3 Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna: 

“Good people” want to know why Jesus is with “not so good people”
“Head inimesed” tahavad teada, miks on Jeesus koos “mitte nii heade inimestega”
     Grace is inviting to unrighteous
        Arm on kutsuda patuseid
     Grace is threatening to self-righteous
        Arm on ähvardav iseteadlike jaoks
     Church is more attractive and effective with grace
        Koos armuga on kogudus atraktiivsem ja tõhusam

Luuka 15:11-32
Story of a son, and a loving father
   Lugu pojast ja armastavast isast
     Son wasted all his inheritance
        Poeg raiskas kogu oma päranduse
     Decides to come home as a servant
        Ta otsustab pöörduda koju kui teenija
     Father loves him anyway
        Isa armastab teda ikkagi

Rebellious son – Rule-keeper son
   Mässuline poeg – Käsumeelne poeg
Both focused on what they deserve – performance
   Mõlemad keskendusid sellele, mida nad väärivad - tegudele
Father not bothered by rebellion; not impressed by rule-keeper
   Isa ei lasknud ennast häirida mässust, ega olnud vaimustuses käsumeelsusest
Stop judging others, you are not qualified
   Lõpeta teiste üle kohtu mõistmine
We are to love through grace
   Me  peame armastama läbi armu

God will never love you more, or less
   Jumal ei armasta sind kunagi rohkem või vähem
We can’t earn grace, but we can respond properly to it
   Me ei saa armu välja teenida, aga me võime sellele õigesti vastata

John 8:3-11
Rule-keepers show up with a rule-breaker
   Käsumeelsed ilmuvad välja koos käsurikkujatega
     They asked Jesus what to do with her
        Nad küsisid Jeesuselt, mida temaga peale hakata
     Jesus said, “One without sin, throw the first stone”
        Jeesus ütles, “See, kes on ilma patuta, visaku kivi esimesena”

Grace says, “I do not condemn you”
   Arm ütleb, “Ma ei mõista sind hukka”
Truth says, “Go and do not sin any more”
   Tõde ütleb, “Mine ja ära tee enam pattu”
     If you experience God’s grace, live in truth
        Kui sa koged Jumala armu, ela tões
     Do not take advantage of God’s grace
        Ära kasuta Jumala armu ära

Grace will set you free, truth will keep you free
   Arm teeb sind vabaks, tõde hoiab sind vabana

Johannese 3:17
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. 

Roomlastele 2:4
4 Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? 

If you accept grace and truth, you will have peace in life
   Kui sa võtad vastu armu ja tõe, on su elus rahu

Sunday, May 5, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #5 : 05.05.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    5

Efeslastele 1:2
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 


People are looking for peace, but it only comes from grace; and grace only comes from God
   Inimesed otsivad rahu, aga see tuleb ainult armust, ja arm tuleb üksnes Jumalalt
Seek after grace and peace will come
   Otsi armu ja rahu tuleb ise
God is good to us, even though we do not deserve it
   Jumal on meie vastu hea, isegi kui me seda ei vääri
God is rich in grace
   Jumal on rikas armus

Johannese 1:16      New Living / Message
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.

If grace belongs to us, why are so many living graceless lives?
   Kui arm meile kuulub, mis on nii paljude elu ilma armuta?

Heebrealastele 12:15
12 Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved 

Why do people fall short of God’s grace?
   Miks langevad inimesed Jumala armust ära?
They have wrong understanding of grace
   Nad saavad armust valesti aru
If you do not understand grace; you limit yourself
   Kui sa armu ei mõista, piirad sa iseennast
Difference between Law and Grace
   Erinevus Käsu ja Armu vahel
Law:  I must do it
   Käsk: mina pean seda tegema
Grace:  God will help me
   Arm: Jumal aitab mind

Most people are stuck living by the Law
   Enamus inimesi on jäänud kinni Käsu all elades
Because they do not understand grace
   Sest nad ei saa aru armust
You can’t live up to God’s standards
   Sa ei suuda elada Jumala standardi järgi
Living by the Law gets people stuck
   Käsu all elamine paneb inimesed kinni jääma
I must do it.  I did not do it.  I will try harder.
         Ma pean seda tegema. Ma ei teinud seda. Ma pingutan edaspidi kõvemini.

Because of the Law, people set aside grace
   Käsu tõttu jäävad inimesed armust ilma

Galaatlastele 2:20-21
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.
21 Ma ei taha tühistada Jumala armu, sest kui õigus tuleks Seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus on asjatult surnud. 

Galaatlastele 5:4
4 Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. 

Living by the law we can fall away from grace
   Käsu järgi elades langeme me armust eemale
Cycle:  Try – Fail – Forgiveness – Try harder
   Tsükkel: Üritamine – Läbikukkumine – Andestus – Suurem üritamine
People reduce grace to only God’s love and forgiveness
   Inimesed vähendavad armu ainult Jumala armastuse ja andeksandmiseni
Grace is much more, grace is also help – natural and supernatural
   Arm on palju enamat, arm on ka abiks – loomulikult ja üleloomulikult

There are things I need, that I do not have
   On asju, mida ma vajan ja mul ei ole
There are things I must do, that I need help
   On asju, mida pean tegema, milles vajan abi
Whatever you struggle with, the grace of God can help
   Mis see ka poleks, millega sa võitled, Jumala arm saab aidata
We serve a God who can do anything
   Me teenime Jumalat, kes suudab kõike

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

You need to run to the grace that helps
   Sa pead jooksma armu juurde, mis aitab

Roomlastele 5:2
2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 

Then you need to stand in that grace
   Siis sa pead sellesse armu jääma

Jakoobuse 4:6
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

Pride says, “I will do it myself
   Uhke ütleb, “Ma teen seda ise”
Humility says, “I need God’s help”
   Alandlik ütleb, “Ma vajan Jumala abi”
Humility releases grace
   Alandlikkus vabastab armu

Matteuse 5:3
3 „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. 

Poor in spirit says, “God I need you to help me”
   Vaimus vaene ütleb, “Jumal, mul on vaja, et sa mind aitad”