Sunday, February 26, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #8 : 26.02.17

Meie Tervendaja – Our Healer    8

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!

God sent His Word, Jesus, to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, Jeesuse, et meid tervendada
Jesus spoke and commanded sickness
   Jeesus rääkis haigustele ja käskis neid
God’s Word will keep your spirit and body healthy
   Jumala Sõna hoiab sinu hinge ja ihu tervena
Don’t just hear about God, hear from God
   Ära lihtsalt kuule Jumala kohta, kuule Jumalalt
Submit to God and resist sickness
   Alistu Jumalale ja seisa vastu haigusele

Laulud 103:1-3
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

The same power that saves us, heals us
   Sama vägi, mis päästab meid, tervendab meid
There are different levels of healing
   Tervendamisel on erinevad tasemed
        Natural healing
    Loomulik tervenemine
        Supernatural healing
    Üleloomulik tervenemine

2. Peetruse 1:3
3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.

       His divine power has already given everything
   Tema jumalik vägi on kõik juba andnud

Galaatlastele 3:13
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub”

He has already redeemed us
   Ta on meid juba lunastanud
We can take it whenever we want
   Me saame vastu võtta, millal iganes me tahame

Johannese 5:2-9
2 Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku.
3 Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist,
4 sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli].
5 Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat.
6 Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt: „Kas sa tahad terveks saada?”
7 Haige vastas talle: „Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.”
8 Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!”  
9 Ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev.

This was not the mans faith, but God’s sovereignty
   See ei olnud inimese usk, vaid Jumala suveräänsus

Johannese 5:17, 19
17 Aga Jeesus kostis neile: „Minu Isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen.”
19 Siis Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg.

Jesus showed us God is always ready to heal
   Jeesus näitas meile, et Jumal on alati valmis tervendama

Matteuse 9:35
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.

Johannese 9:4-7
4 Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.
5 Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”
6 Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi
7 ja ütles talle: „Mine pese end Siiloahi tiigis!” „Siiloah” on tõlkes „Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.

Your faith actions will release God’s power
   Sinu usuteod päästavad valla Jumala väe

Johannese 9:25
25 Seepeale vastas too: „Kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.”

Just because God gave it, does not mean you will receive it
   Ainult see, et Jumal andis, ei tähenda, et sa selle vastu võtad
       You have to take what He has given to you
   Sa pead vastu võtma, mis Ta on sulle andnud
       You will not enjoy anything, unless you take it
   Sa ei saa nautida ühtegi asja ilma, et sa neid vastu võtaks
       Jesus redeemed every child of God
   Jeesus lunastas kõik Jumala lapsed

Jesaja 53:4-5                                                 New Living Translation
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

Jesus has given you health and healing, take it
   Jeesus on andnud sulle tervise ja tervenemise, võta see vastu

Jakoobuse 4:2                                                          New Living Translation
2 Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

God expects you to ask, so you can receive
   Jumal ootab, et sa paluksid, siis sa saad vastu võtta
Faith to be healed comes by hearing and knowing truth

   Usk tervenemisse tuleb kuuldes ja teades tõde

Sunday, February 19, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #7 : 19.02.17

Meie Tervendaja – Our Healer    7

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!

God sent His Word, Jesus, to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, Jeesuse, meid tervendama
Jesus spoke and commanded sickness
   Jeesus rääkis haigustele ja käskis neid
God’s Word will keep your spirit and body healthy
   Jumala Sõna hoiab su vaimu ja ihu tervena
Don’t just hear about God, hear from God
   Ära lihtsalt kuula Jumala kohta, kuula Jumala käest

Laulud 103:2-5
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 

The same power that saves us, heals us
   Sama vägi, mis meid päästab, tervendab meid
Your youth can be renewed
   Sinu noorus võib saada uuendatud

Luuka 13:10-13
10 Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval.
11 Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada.
12 Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!”
13 Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat.

Jesus taught her who she was
   Jeesus õpetas talle, kes ta oli
Jesus took authority over sickness
   Jeesus võttis meelevalla haiguse üle
            We now have authority in Jesus Name
               Meil on nüüd meelevald Jeesuse Nimes
She was set free from her sickness
   Ta sai vabaks oma haigusest

All healing is from God
   Kõik tervenemine on Jumalalt
            God has given doctors wisdom to heal
               Jumal on andnud arstidele tarkust tervendada

Jakoobuse 1:17
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.

            You need to operate where your faith is at
               Sa pead tegutsema seal, kus su usk on
            But know Jesus is your healer
               Aga tea, et Jeesus on sinu tervendaja

Satan will not leave you alone, until he knows that you know you are healed
   Saatan ei jäta sind rahule, kuni ta teab, et sina tead, et sa oled terve
            This is our fight of faith
               See on meie usu võitlus

Jesaja 53:4-5                                     New Living Translation
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

            Jesus took it all for you
               Jeesus võttis selle kõik sinu pärast

Jakoobuse 4:7
7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.

            Submit to God and come under His authority
               Alistu Jumalale ja tule Tema meelevalla alla
            Resist the devil and he will flee in terror
               Seisa vastu kuradile ja ta põgeneb kabuhirmus

Do not leave a place open for the devil in your life
   Ära jäta oma elus ühtki paika kuradile avatuks
            Keep your life under the blood of Jesus
               Hoia oma elu Jeesuse vere all
            Resist sickness with your attitude and actions
               Seisa vastu haigustele oma suhtumise ja tegudega

Be obedient to God
   Ole Jumalale sõnakuulelik
            Understanding is not a requirement for obedience
               Sõnakuulelikkus ei eelda arusaamist
            To stay healthy, stop sinning
               Et jääda terveks, lõpeta patu tegemine

Laulud 119:11
11 Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.

Have a heart that wants to please and obey God
   Oma südant, mis tahab Jumalale kuuletuda ja heameelt valmistada

Apostlite teod 13:22
22 Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas: „Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda.”

God us always looking at the heart

   Jumal vaatab alati südant

Sunday, February 12, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #6 : 12.02.17

Meie Tervendaja – Our Healer    6

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!

God sent His Word, Jesus, to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, Jeesuse, meid tervendama
Jesus spoke and commanded sickness
   Jeesus rääkis haigustele ja käskis neid
God’s Word will keep your spirit and body healthy
   Jumala Sõna hoiab sinu vaimu ja ihu tervena

Laulud 103:1-3
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

The same power that saves us, heals us
   Sama vägi, mis meid päästis, teeb meid terveks
Don’t just wait for your miracle, go get it by faith
   Ära lihtsalt oota oma imet, võta see vastu usus

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. 

Put the Word of God in your mouth
   Pane Jumala Sõna oma suhu
Know why you believe it
   Tea, miks sa seda usud

Matteuse 26:53-54
53 Kas sa arvad, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid?
54 Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima?”

       Jesus fulfilled what was written
   Jeesus viis täide, mis oli kirjutatud

Jesaja 53:1
1 Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud  Issanda käsivars? 


Jesaja 53:4-5
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.


       Jesus carried sickness, so you do not have to
   Jeesus kandis haigused, et sina ei peaks seda tegema
       Have scripture for what you believe
   Toetu kirjakohtadele selles, mida sa usud

2. Kuningate 5:1-5
1 Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli aga pidalitõbine. 
2 Kord olid süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraelimaalt vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. 
3 See tütarlaps ütles oma emandale: „Ah, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias! Küll see teeks tema pidalitõvest terveks!” 
4 Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale, öeldes: „Nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraelimaalt.” 
5 Ja Süüria kuningas ütles: „Võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale!” Ja ta läks ning võttis enesega kaasa kümme talenti hõbedat, kuus tuhat seeklit kulda ja kümme pidurüüd. 


2. Kuningate 5:9-16
9 Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees.
10 Ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema: „Mine ja pese ennast Jordanis seitse korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks!”
11 Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles: „Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab Issanda, oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga
poole ja parandab nõnda pidalitõve.
12 Eks ole Damaskuse jõed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed? Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada?” Ja ta pöördus ning läks ära vihasena.
13 Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid: „Kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles: Pese ennast,
siis sa saad puhtaks!”
14 Siis ta läks alla ja kastis ennast seitse korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale: tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks.
15 Siis ta läks tagasi jumalamehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond; ta tuli ja astus tema ette ning ütles: „Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võta siis nüüd see tänuand oma sulase käest!”
16 Aga Eliisa vastas: „Nii tõesti kui elab Issand, kelle ees ma seisan, ma ei võta mitte.” Ja Naaman käis temale peale, et ta võtaks, kuid ta keeldus.

God can do anything
   Jumal saab teha kõike
       All He wants from you is obedience
   Kõik, mida ta sinult tahab, on kuulekus
       You can not earn or buy God’s power
   Sa ei saa ära teenida või osta Jumala väge
       Naaman heard from God, and acted in faith
   Naaman kuulas Jumalat ja tegutses usus

Make sure you hear from God, and act
   Tee kindlaks, et sa kuulad Jumalalt ja teed vastavalt
       You pull from the unseen into reality
   Sa tõmbad nähtamatust reaalsusesse
       Before you see it, faith gives you joy and peace
   Enne kui sa seda näed, annab usk sulle rõõmu ja rahu
           
Do not complicate things
   Ära tee asju keerulisemaks
Just believe and act in faith
   Lihtsalt usu ja tegutse usus
You will get your healing from Jesus

   Sa saad oma tervenemise Jeesuselt

Sunday, February 5, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #5 : 05.02.17

Meie Tervendaja – Our Healer    5

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Isanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!

God sent His Word, Jesus, to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, Jeesuse, et meid tervendada
Jesus spoke and commanded sickness
   Jeesus rääkis haigustele ja käskis neid
Don’t let your questions steal your faith
   Ära luba oma küsimustel enda usku varastada
Healing belongs to you
   Tervenemine kuulub sulle

Laulud 103:1-3
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Isandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2 Kiida, mu hing, Isandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

The same power that saves us, heals us
   Sama vägi, mis meid päästab, ka tervendab meid
You can develop your faith for healing
   Sa võid arendada oma usku tervenemise suhtes

Õpetussõnad 4:20-22
20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!
21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames;
22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!

Õpetussõnad 18:14                                                 Amplified
14 Mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu?

A strong and healthy spirit, will keep you healthy
   Tugev ja terve vaim hoiab sind tervena
To receive anything else Jesus has provided
   Et võtta vastu mida tahes, millega Jeesus meid varustanud on

2. Korintlastele 4:16
16 Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.

Inner man can be renewed or depleted
   Sisemine inimene võib saada uuendatud või kulunumaks

Faith pulls the unseen into reality
   Usk tõmbab nähtamatu reaalsusse
            The bible is our catalog of promises
               Piibel on meie tõotuste kataloog
            To see the unseen, see it first in the Word
               Et näha nähtamatut, näe seda kõigepealt Sõnas
            Then grab ahold of it by faith
               Siis haara sellest usus kinni
           
Let your spirit dominate your life
   Las su vaim valitseb su elu

Efeslastele 3:16, 19
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest,
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Ask God to be strong in spirit
   Palu Jumalat, et olla vaimus tugev
We can be filled inside, with life and power
   Me võime olla seespidi täidetud elu ja väega

1. Timoteosele 4:6-8
6 Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi sa oled hakanud käima.
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.

Keep yourself spiritually fit
   Hoia ennast vaimulikult vormis
            Exercise by obeying
               Treeni oma sõnakuulmist
            Eat right by feeding on the Word
               Söö õiget toitu Sõnas

Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Isand, vägede Jumal.

            Our ears test and eat
               Meie kõrvad testivad ja söövad

Matteuse 4:4
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

The Word can be your escape, and your lifestyle
   Sõna võib olla sinu pelgupaik ja su elustiil
Read the Word if you want to be spiritually strong
   Loe Sõna, kui sa tahad olla vaimulikult tugev

Johannese 6:63
63 Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu.

Johannese 6:53-56
53 Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.
54 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,
55 sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook.
56 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.

Healing is an important part of communion
   Tervenemine on leivamurdmise tähtis osa
Put your faith in Jesus for healing
   Pane oma usk Jeesusesse tervenemise osas