Tuesday, September 30, 2014

Koduvalve – Home Security #6 : 28.09.14

Koduvalve – Home Security   6

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

A life, home, family is built or rebuilt
   Elu, kodu, perekond ehitatakse või taasehitatakse
By Godly wisdom, knowledge, and understanding
   Jumalakartliku tarkuse, teadmiste ja mõistmisega
Our family can be stable and secure
   Meie pere võib olla stabiilne ja turvaline
            Be intentional about the atmosphere in your home
   Loo teadlikult oma kodust õhkkonda
            You have an enemy who hates you
   Sul on vaenlane, kes sind vihkab

Everyone needs to feel loved
   Igaüks vajab tunda armastust

1. Johannese 4:19
19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.

We can love others, because God loves us
   Me võime armastada teisi, sest Jumal armastab meid

Roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

God did not love us because we were worthy
   Jumal ei armastanud meid seetõttu, et me olime selle väärilised
            Love not only says something, it does something
   Armastus mitte ainult ei räägi, vaid teeb midagi
            We need love in our house
   Me vajame oma koju armastust

5 ways to show your family healthy love
   5 viisi, kuidas näidata oma perele tervet armastust
1. Words that build up              
   1. Sõnad, mis ehitavad üles
            Love speaks                                    
   Armastus räägib

2. Quality time                         
   2. Kvaliteetaeg
            Focused and undivided attention                       
   Keskendunud ja jagamatu tähelepanu

3. Give gifts             
   3. Jaga kingitusi
            Love does not need a reason to give                        
   Armastusel pole vaja põhjust andmiseks

Efeslastele 5:25
25 Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest

4. Acts of serving                        
   4. Tegudega teenimine

Markuse 9:35
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.

            Look at Jesus as our example to serve
   Vaata Jeesust kui eeskuju teenimisel

5. Physical touch                         
   5. Füüsiline puudutus
            Everyone needs touches that encourage
   Igaüks vajab julgustavat puudutustSunday, September 21, 2014

Koduvalve – Home Security #5 : 21.09.14

Koduvalve – Home Security   5

Satan wants to break up and destroy your home
   Saatan tahab sinu kodu lõhkuda ja hävitada
He wants to block truth to the next generation
   Ta tahab tõkestada tõe jõudmise järgmise põlvkonnani
Everyone needs a place to repair and prepare
   Kõigil on vaja paika, kus taastuda ja ette valmistuda
       You can get that at church and at home
          Sa saad seda teha koguduses ja kodus

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

A life, home, family is built
   Elu, kodu ja perekonda ehitatakse

You need to determine your house will be healthy
   Sa pead otsustama, et sinu kodu saab olema terve

Heebrealastele 10:25
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

No matter what has happened, God can help you
   Ükskõik, mis on juhtunud, Jumal saab sind aidata
       There are things you can do to create healthy atmosphere at home
          On asju, mida sina saad teha kodus tervisliku atmosfääri loomiseks
           
Stabilizers you need in your home
   Stabilisaatorid, mida sul kodus vaja läheb

1. Apologize
   1. Vabanda

Jakoobuse 4:6
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: "Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!"

            Humility releases grace
   Alandlikkus vabastab armu

Matteuse 5:9
9 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.

2. Serve
   2. Teeni

Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!

Matteuse 25:23
23 Ta isand lausus talle: "Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!"

Joy comes from serving
Rõõm tuleb teenimisest
           
3. Words
3. Sõnad
Õpetussõnad 18:21
21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.

Koloslastele 4:6
6 Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.

Efeslastele 4:29
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.

Words are powerful
Sõnad on väelised

4. Look for good
4. Otsi head

Matteuse 7:7
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse

            What you are looking for is what you will find
   Mida otsid, selle sa leiad

5. Moosese 4:29
29 Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.

5. Sow
   5. Külva

Galaatlastele 6:7-8
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
8 Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

       You have to sow, what you want to reap
          Sa pead külvama seda, mida lõigata tahad

Iiob 4:8
8 Niipalju kui mina olen näinud: kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda.

Õpetussõnad 11:18
18 Õel teenib petise palga, aga õigluse külvaja tõelise tasu.

6. Smile
   6. Naerata
       Your smile will affect you and others
          Sinu naeratus mõjutab sind ja teisi

Õpetussõnad 15:30
30 Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid-liikmeid.

Laulud 144:15
15 Õnnis on rahvas, kelle käsi nõnda käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand.

7. Stand
   7. Seisa

Efeslastele 6:13-14
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü

Stand for some things, and against other things

   Seisa mõnede asjade eest, ja teiste asjade vastu

Sunday, September 14, 2014

Koduvalve – Home Security #4 : 14.09.14

Koduvalve – Home Security   4

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga. 

A home must be built or rebuild
   Kodu tuleb ehitada või üles ehitada
We build a home with godly wisdom, knowledge, understanding
   Me ehitame kodu jumalakartliku tarkuse, teadmise, mõistmisega

Jesaja 32:18
18 Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, 

A godly home is worth fighting for
   Jumalakartlik kodu on väärt, et selle eest võidelda
Everyone needs a place to prepare and repair
   Igaüks vajab kohta, kus valmistuda ja taastuda
     Home and Church
Kodu ja Kogudus

We need happiness in our home
   Me vajame oma koju õnnelikkust

Laulud 144:15
15 Õnnis on rahvas, kelle käsi nõnda käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand. 

              Happy are the people, whose God is the Lord
          Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand
              What are you waiting for to get happy?
   Mida sa veel ootad , et õnnelikuks saada?
                       
Things that increase happiness in your home
   Asjad, mis suurendavad õnnelikkust sinu kodus
1. Forgive others
   1. Andesta teistele

Efeslastele 4:32
32 Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. 

2. Words that build-up
   2. Sõnad, mis ehitavad üles

Efeslastele 4:29
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.

3. Prayer
   3. Palve

Jakoobuse 4:2
2 Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. 

Jakoobuse 1:5
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. 

4. Praise and worship
   4. Kiitus ja ülistus

Laulud 100:4
4 Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 

5. Play
   5. Mängi

5. Moosese 5:29
29 Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks! 

If your heart is for God, things will go well for you
   Kui su süda on Jumalaga, läheb kõik hästi sinu jaoks
Know God loves you, and is present in your life
   Tea, et Jumal armastab sind, ja on lähedal sinu elus
Happiness is a way Home Security comes to you
   Õnnelikkus on tee, mille kaudu Koduvalve sinu juurde tuleb


Sunday, September 7, 2014

Koduvalve – Home Security #3 : 07.09.14

 Koduvalve – Home Security   3

Satan hates your family, marriage, home
   Saatan vihkab su perekonda, abielu, kodu
Your home is the #1 target of the enemy
   Sinu kodu on vaenlase sihtmärk nr 1
            Because He wants to destroy generations
   Kuna ta tahab hävitada põlvkondi
            But we will stand against him in our homes
   Kuid me seisame talle vastu oma kodudes

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

We build a home with godly wisdom, knowledge, and understanding
   Me ehitame kodu jumalakartliku tarkuse, teadmiste ja arusaamisega
            It will take hard work, and daily effort
   See nõuab rasket tööd ja igapäevast pingutust
            Or your marriage and home will not make
   Vastasel juhul ei pea su abielu ja kodu vastu
            We need God’s presence and God’s truth
   Meil on vaja Jumala ligiolu ja Jumala tõde

Õpetussõnad 14:13
13 Naerdeski võib süda valutada ja rõõmule võib järgneda meelehärm.

Life is a mixture of good and bad
   Elu on segu heast ja halvast
Do not get discouraged
   Ära heitu
Do not leave things broken
   Ära jäta asju katki
            We are either up, or getting up
   Me oleme kas püsti või püsti tõusmas

Prepare and Repair
   Valmistu ja paranda
You need to have a place to prepare and repair
   Sul on vaja paika valmistumiseks ja kordategemiseks
Only 2 places we can do that, Home and Church
   Me saame seda teha ainult 2 kohas, Kodus ja Koguduses

Everyone needs closeness with God, closeness with others, self-worth
   Kõigil on vaja lähedust Jumalaga, lähedust teistega, eneseväärikust
            We need human connection, and a God connection
   Meil on vaja inimlikku ühendust ja Jumala ühendust
            The enemy will fight against your home and church
   Vaenlane võitleb sinu kodu ja koguduse vastu
            You need to get God in your home
   Sa pead jumala oma koju tooma

5. Moosese 6:4-9
4 Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.
5 Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!
6 Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7 Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8 Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9 Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!

There is no other God
   Ei ole teist Jumalat
There is no other Truth
   Pole olemas teist Tõde
            Teach this to your kids
   Õpeta seda oma lastele

Efeslastele 6:4
4 Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!

Koloslastele 3:21
21 Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks!

Consistency is the key to teaching
   Järjepidevus on õpetamise võti
Let your kids see you trust God to come through
   Las su lapsed näha, et sinu Jumala usaldamine toob läbi
Then let them hear you thank God
   Las nad kuulda sind Jumalat tänamas
                        When you learn it, you can teach it
   Kui sa selle ära õpid, võid seda teistele õpetada

No one is perfect, life is a mixture
   Keegi ei ole täiuslik, elu on segu
Bring God into your home and church
   Too Jumal oma koju ja kogudusse
            I pray peace will fall on you
   Ma palun, et rahu võiks su üle langeda
            But you will need to fight for it
   Kuid sul tuleb selle pärast võidelda