Sunday, December 27, 2015

Jõulusõnum – Christmas Message #2 - 27.12.15

Jõulusõnum – Christmas Message   2

God sent His son, to know what it is like to be you
   Jumal saatis Oma Poja, et mõista, mis tähendab olla sina

Roomlastele 5:6
6 Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. 

Jesus is the reason we celebrate Christmas
   Jeesus on põhjus, miks me tähistame Jõule
           
Tiitusele 2:11-14
11 Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele 
12 ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, 
13 oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. 
14 Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. 

God made us His very own
   Jumal tegi meid enda omaks
            When we hear about His love for us, why don’t we respond?
   Kui me kuuleme Tema armastusest meie vastu, siis miks me ei vasta?
            Because we think we are just 1 of Billions that He loves
   Sest me arvame, et me oleme vaid 1 miljarditest, keda Ta armastab

Don’t miss God’s incomparable love He has, just for you
   Ära jää ilma Jumala võrreldamatust armastusest, mis Tal on sinu jaoks
            God’s love in you and around you
   Jumala armastus on sinu sees ja sinu ümber
            You are the one that He loves
   Ta armastab sind
            His love for you is unique
   Tema armastus sinu vastu on ainulaadne

Luuka 2:10-11
10 Aga ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus. 

:19
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. 

:33
33 Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. 

:47-48a
47 Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. 
48 Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: "Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud?

:51-52
51 Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. 
52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. 

What did Marry know?
   Mida Maarja teadis?

Johannese 2:1-5
1 Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. 
2 Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. 
3 Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: "Neil ei ole enam veini." 
4 Jeesus ütles talle: "Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud." 
5 Ta ema ütles teenritele: "Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!" 

That Jesus’ love for everyone was enough
   Et Jeesuse armastus igaühe vastu on piisav
Marry is convinced He will do something
   Maarja on veendunud, et Ta teeb midagi
            She has pondered these things in her heart
   Ta on mõelnud nendest asjadest oma südames
                   She planned for her miracle
                      Ta planeeris oma ime

Johannese 17:26
26 Ja ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes." 

The same love God had for Jesus, God has for you
   Sama armastus, mis Jumalal oli Jeesuse jaoks, on Jumalal ka sinu jaoks
When you realize how He loves you
   Kui sa mõistad, kuidas Ta sind armastab
       You realize you have all you need
          Sa mõistad, et sul on kõik, mida vajad
          His love is the greatest gift He has given
 Tema armastus on parim kingitus, mis Ta on andnud

Rom 8:38-39              New Living
38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, 
39 ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Isandas. 

You can never exaggerate the love of God
   Sa ei saa iial liialdada Jumala armastusega
You can have a Merry Christmas, and Happy New Year
   Sul võivad olla rõõmsad jõulud ja õnnelik uus aasta
You can know the love of your Savior
   Sa võid tunda oma Päästja armastust


Sunday, December 20, 2015

Jõulusõnum – Christmas Message #1 : 20.12.15

Jõulusõnum – Christmas Message   1

Jesaja 9: 5-6a (English 6-7a)
5 Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.
6 Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada
kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti.

Luke 2:6-7, 10, 13-14
6 Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

Christmas is the celebration of the entrance of Jesus
   Jõulud on Jeesuse tulemise tähistamine
God sent His son to fulfill a mission
   Jumal saatis Oma Poja, et täita missioon
           
Johannese 3:16
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

God sent His son…
   Jumal saatis Oma Poja...
1. To redeem us
   1. Et meid lunastada

Roomlastele 3:24
24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses

2. We were lost
   2. Me olime kadunud

Luuka 19:10
10 Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”

3. To relate to us
   3. Et meiega samastuda

1. Moosese 3:9
9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”

Where are you?
   Kus sa oled?
            He came to really understand
               Ta tuli, et tõeliselt mõista
            Jesus spent 18 years finding the answer to His question
               Jeesus veetis 18 aastat, et leida vastust Oma küsimusele

Heebrealastele 2:17-18                New Living
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.
18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.

Heebrealastele 4:14-16                New Living
14 Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame!
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

We can go to God because He understands us
   Me võime minna Jumala juurde, kuna Ta mõistab meid
     Half of helping someone, is understanding them
        Pool kellegi aitamisest on temast aru saamine
            Not that you approve of all they do
               See ei tähenda, et sa kiidad heaks kõike, mida ta teeb
            But that you can relate to them
               Vaid et sa suudad ennast temaga samastada

That is why God sent His Son
   Sellepärast saatis Jumal Oma Poja
            God knows what it is like to be you
               Jumal teab, mida tähendab olla sina

Laulud 61:2-4 (English vs 1-3)                New Living
2 Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!
3 Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.
4 Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.

Luuka 2:11-14   New Living
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: 
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

You have a Savior, He is anointed, and understands you
   Sul on Päästja, Ta on võitud ja mõistab sind!
            Merry Christmas!
               Häid Jõule!


Sunday, December 13, 2015

Ehitades usku – Building Faith #6 : 13.12.15

Ehitades usku – Building Faith   6

What faith is
   Mis on usk
How to get faith
   Kuidas saada usku
How to use faith
   Kuidas kasutada usku

Rom 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” 

Believe in your heart, and say with your mouth
   Usu oma südames ja ütle oma suuga
You need to be careful of the words you speak
   Sa pead olema ettevaatlik sõnadega, mida sa räägid
       Don’t let the devil rob you of your faith
   Ära lase saatanal röövida sinu usku

Mat 15:22-28
22 Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” 
23 Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” 
24 Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.” 
25 Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!” 
26 Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” 
27 Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.” 
28 Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil. 

Faith can be seen
   Usku saab näha

Mark 4:13-20             New Living   and  :20 Message
13 Ja Jeesus ütles neile: „Teie ei tea isegi selle tähendamissõna
tähendust, ja kuidas te siis võiksite mõista mis tahes mud tähendamissõna? 
14 Külvaja külvab sõna. 
15 Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna, ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. 
16 Ja nõndasamuti on sellega, mis kivisele maale külvati: need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, 
17 ent neil pole enestel juurt, vaid nad on heitlikud; kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe. 
18 Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati: need on sellised, kes sõna küll kuulevad, 
19 ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. 
20 Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt.” 

Accept what you hear as truth, and respond   
   Võta kuuldu vastu tõena ja vasta sellele
            Every time you hear, the devil will try to take it
        Iga kord kui sa kuuled, saatan üritab seda ära võtta
Human faith is to believe what you see
   Inimlik usk tähendab uskuda seda, mida näed
            But we believe what God said over what we see
        Aga meie usume, mida Jumal ütles, mitte nähtavat

Mark 11:22
22 Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! 

You can operate in the same kind of faith God does
   Sa võid tegutseda samasuguse usuga nagu Jumal
            Believe and then speak it, to get results
        Usu ja siis räägi, et saada tulemusi
            Believing comes before the having
        Uskumine tuleb enne omamist

Mark 11:25
25 Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. 

Jesus said what will hinder your faith is not walking in love
Jeesus ütles, mis takistab sinu usku ei ole armastuses käimine
            Faith works by love
        Usk töötab läbi armastuse

Gal 5:6                                   Amplified
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. 

            How you live affects what you have
        See, kuidas sa elad, mõjutab seda, mis sul on

Gal 5:16                     New Living
16 Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. 

            If you want to receive from God, live right
        Kui sa tahad vastu võtta Jumalalt, ela õigesti

Living by faith is walking in love with one another
   Elades usus tähendab kõndida armastuses teiste vastu
He poured His love into our hearts, we can forgive
   Ta valas Oma armastuse meie südamesse, me saame andestada
       The Bible tells us how the righteous are to live
   Piibel ütleb meiel kuidas õiged peavad elama

Sunday, December 6, 2015

Ehitades usku – Building Faith #5 : 06.12.15

Ehitades usku – Building Faith   5

What faith is
   Mis on usk
How to get faith
   Kuidas usku saada
How to use faith
   Kuidas usku kasutada

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” 

Faith is a place of trust in God alone
   Usk on ainult Jumala usaldamise paik
Faith comes by hearing God’s Word
   Usk tuleb Jumala Sõna kuulmisest
            Get to the place you spiritual eyes can see
               Jõua sellesse paika, kus su vaimulikud silmad võivad näha

Luuka 17:3-6
3 Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks!
4 Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: „Ma kahetsen”, andesta ikka talle!”
5 Ja apostlid ütlesid Isandale: „Kasvata meie usku!”
6 Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta merre!” ja see kuulaks teie sõna.

Faith is like a seed, it needs to be planted
   Usk on nagu seeme, see peab saama istutatud

Roomlastele 10:8-10
8 Kuid mida see siis ütleb? „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” See on ususõna, mida me kuulutame.
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

Faith must be in 2 places – your heart and mouth
   Usk peab olema kahes kohas – sinu südames ja suus
Your heart is like soil
   Sinu süda on nagu pinnas
            Build faith in your heart for the promise you need
               Ehita usku oma südames tõotuse jaoks, mida sa vajad

Markuse 5:25-34
25 Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves
26 ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks,
27 olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube,
28 sest ta ütles: „Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!”
29 Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast.
30 Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: „Kes puudutas mu rõivaid?”
31 Ja ta jüngrid ütlesid talle: „Sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb, ja küsid veel: „Kes puudutas mind?”!”
32 Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud.
33 Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe.
34 Jeesus lausus aga talle: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!” 

Her faith healed her, your faith can heal you
   Tema usk tegi ta terveks, sinu usk saab sind tervendada
She heard, she said, she acted
   Ta kuulis, ta ütles, ta tegutses
You can’t only believe in your heart
   Sa saad uskuda ainult oma südames
You need to activate faith by your words
   Sul on vaja aktiivset usku läbi oma sõnade

Faith takes no physical effort
   Uskumiseks pole vaja teha füüsilist pingutust
Faith comes where the Word of God is preached
   Usk tuleb seal, kus Jumala Sõna on kuulutatud

Markuse 11:12-13
12 Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga
13 ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg.

Leaves were the sign a tree had fruit
   Lehed olid märgiks, et puu oli viljakandev
Jesus spoke to the unproductive thing
   Jeesus rääkis ebaproduktiivsele asjale

Markuse 11:14
14 Ja Jeesus ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda.

Markuse 11:20-22
20 Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat.
21 Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!”
22 Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse!

Jesus is teaching them how to use their faith
   Jeesus õpetas neid, kuidas oma usku kasutada
How to remove unproductive things is faith
   Kuidas eemaldada ebaproduktiivsed asjad, on usk

Markuse 11:23-24
23 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!
24 Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!

Saying what you believe in your heart, releases faith
   Öeldes, mida sa südames usud, vabastab usu
          Exchange faith for the promises of God
             Vaheta usk Jumala tõotuse vastu
   Faith is required to receive from God
      Usu puhul on nõutav võtta see vastu Jumalalt
If you don’t like what you got, change what you are saying
   Kui sulle ei meeldi, mida sa said, muuda seda, mida sa ütled

Joosua 1:8
8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!

Saying is meditating the Word
   Ütlemine on Sõna üle mõtisklemine
The promise is greater than your problem

   Tõotus on suurem kui sinu probleem