Sunday, August 30, 2015

Potentsiaal – Potential #1 : 30.80.15


Potentsiaal – Potential   1

You need to identify your relationships
   Sa pead ära määrama oma suhted
       Helpers
   Aitajad
       Takers
   Võtjad
       Toxic
   Mürgine

Habakkuk saw inconsistencies
   Habakuk nägi vasturääkivusi

Hab 2:2-3

1. Sam 16:1
1 Ja Issand ütles Saamuelile: „Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen
ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja
mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema
poegadest vaadanud enesele kuninga.” 

1. Sam 16:7
7 Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis
on südames.” 

1. Sam 16:11-13
11 Ja Saamuel küsis Iisailt: „Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai
vastas: „Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis
ütles Saamuel Iisaile: „Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu
lauda enne, kui ta siia tuleb!” 
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli
punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand
ütles: „Tõuse ja võia teda, sest tema on see!” 
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja
Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja
edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. 

God said, “What you see is not what it will be”
   Jumal ütles: “See, mida sa näed ei ole see, mis sellest saab”
God wants to do something big
   Jumal tahab teha midagi suurt
There is a waiting time, from when God says it and does it
   Ootamise aeg on vahel sellel kui Jumal ütleb ja kui ta teeb
Patience is the key to reach your potential
   Kannatlikkus on võti, et jõuda oma potentsiaalini

The reason for the vision is to get you ready
   Visiooni eesmärk on sind ettevalmistada
Preparation time is not wasted time
   Valmistumisaeg ei ole raisatud aeg
       Are you getting ready for what God will to do?
   Oled sa valmistumas selleks, mida Jumal hakkab tegema?
Some relationships will help you, some will hinder you
   Mõned suhted aitavd sind, teised takistavad sind


Sunday, August 23, 2015

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth #6 : 23.08.15

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth   6

Prosperity is not only money, but success and freedom
   Jõukus ei tähenda üksnes raha, vaid ka edu ja vabadust
Success gives you influence
   Edu annab sulle mõju
            You change you, then you will prosper
   Sa muudad ennast, siis saad sa edukaks

5. Moosese 8:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
                 
To prosper - act rich and tithe
   Et olla edukas - käitu jõukalt ja anna kümnist

Malakia 3:10
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.

            This is one area God says test me
   See on üks valdkond, milles Jumal lubab ennast testida
            Jews even give tithe in advance
   Juudid annavad kümnist isegi ette

Do not wait for God to do something for you
   Ära oota, et Jumal midagi sinu eest teeks
You need do something to prosper
   Edu saavutamiseks tuleb sul midagi teha
You have the power to get wealth
   Sul on jõud varanduse soetamiseks
            Tithing is doing business with God
   Kümnis on äri Jumalaga

1. Tithing makes you a bigger person
   1. Kümnise andmine teeb sind suuremaks inimeseks
            Helps us not be desperate in transactions
   Aitab meid mitte olla tehingutes meeleheitlikud
When you spend money, you feel bigger inside
   Kui sa raha kulutad, tunned sa end sisemiselt suuremana
When you give to others, you feel big inside
   Kui sa annad teistele, tunned sisemiselt suurena
            Jews get the same feeling when they tithe
   Juudid tunnevad sama kümnist andes
           
2. Tithing trains you for creation of wealth
   2. Kümnis treenib sind jõukuse loomiseks
            Makes you able to handle the ups and downs of life
   Teeb sind võimeliseks saama hakkama elu üles-alla-käikudega
            Give with faith, even in difficult times
   Anna usus isegi rasketel aegadel
            When you decide to tithe, it connects you to others
   Kui sa otsustad hakata kümnist andma, ühendab see sind teistega


When you say you can’t have what God says you can, it is evil
   Kui sa ütled, et sul ei saa olla, mida Jumal ütleb, et sul saab olla, on see kuri
When you act of what God has said, it is good
   Kui sa käitud selle põhjal, mida Jumal on öelnud, on see hea
            You become a bigger person when you tithe
   Sinust saab suurem inimene, kui sa annad kümnist
            You are worthy of the success God gives
   Sa kvalifitseerud edule, mida Jumal annab

Act rich and tithe
   Käitu rikkalt ja anna kümnist
It is not only about money, it will change your life
   See ei puuduta ainult raha, see muudab su elu
            Reason some do not receive, is they don’t feel worthy
   Põhjus, miks mõned ei saa - nad ei tunne ennast väärt olevat
            You are worthy
   Sa oled väärtSunday, August 16, 2015

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth #5 : 16.08.15

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth   5

5. Moosese 8:18
                 
God wants us to remember him when we prosper
   Jumal tahab, et me ei unustaks Teda, kui me edeneme
God does not give stuff to you
   Jumal ei anna sulle asju
God gives you the power to get stuff
   Jumal annab sulle jõu asjade soetamiseks
Use what you have and you will increase
   Kasuta seda, mis sul on, ja sa rohkened

Money is not the most important thing
   Raha ei ole kõige tähtsam asi
Relationship with God through Jesus is
   Suhe Jumalaga läbi Jeesuse on
Seek first the Kingdom
   Otsi kõigepealt Kuningriiki
Money can deceive you
   Raha võib sind petta

Understand the nature of money
   Saa aru raha olemusest
            Many things represent money          
   Paljud asjad esindavad raha
            What you possess makes up who you are
   Mida sa omandad, teeb sinust selle, kes sa oled
            Live a well-lived and balanced life
   Ela hästi elatud ja tasakaalus elu

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Money is for transactions, and based on trust
   Raha on tehingute jaoks ja põhineb usaldusel
            People trusting you is a key to wealth
   Inimeste usaldus sinu vastu on võti jõukusesse
            Always deliver more than you promised
   Alati tee rohkem, kui oled lubanud
Work with excellence
   Tööta tipptasemel

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!

1. Korintlastele 15:58
58 Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

2. Korintlastele 8:7
7 Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastustöös.

Luuka 10:27
27 Tema vastas: "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!"

Efeslastele 3:20
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,

What is the power to get wealth?
   Mis on jõud varanduse soetamiseks?
Know your money
   Tunne oma raha
Know God gave you something to get wealth
   Tea, et Jumal andis sulle midagi, et saada jõukaks
Have a good name, good reputation
   Hoia oma head nime ja mainet
Understand creation of value
   Saa aru väärtuse loomisest

No one really knows the value of anything
   Mitte keegi ei tea tegelikult mitte millegi väärtust
Wealth is created through transactions
   Jõukus luuakse läbi tehingute
Keep your money moving
   Hoia oma raha liikumises

Õpetussõnad 21:5
5 Virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju.
           
Plan for transactions
   Plaani tehinguid
Never retire
   Ära kunagi taandu

Markuse 10:29-30
29 Jeesus lausus: "Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast
30 ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.

Persecution will come
   Tagakius tuleb
God wants you to have stuff
   Jumal tahab, et sul oleks vara
But make sure the stuff does not have you
   Aga tee kindlaks, et vara ei oma sind
Use what God has given you to create wealth

   Kasuta seda, mis Jumal on sulle andnud jõukuse loomiseks

Sunday, August 9, 2015

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth #4 : 09.08.15

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth   4

Wealth from a Jewish point of view
   Jõukus juudi vaatenurgast
Statistically, Jews reach goals more than Christians
   Statistiliselt jõuab eesmärgini rohkem juute kui kristlasi
God’s promise to bless you is connected to relationship
   Jumala tõotus sind õnnistada on ühendatud suhtega

5. Moosese 8:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
                 
God’s guarantee to get wealth, never changes
   Jumala garantii jõukuseks ei muutu kunagi

Galaatlastele 3:29
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

Life is change, make change your friend
   Elu on muutus, saa muutusega sõbraks
Star of David is 2 triangles
   Taaveti täht on 2 kolmnurka
            One pointing up = stability
   Üks suunaga üles = stabiilsus
            One pointing down = constant change
   Üks suunaga alla = pidev muutumine

Laulud 1:3
3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

Jeremija 17:8
8 Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.

Jesus and the Word never change
   Jeesus ja Sõna ei muutu kunagi
           
Failure comes when you
   Läbikukkumine tuleb kui sa
1. Ignore things that never change  
   1. Jätad tähelepanuta asjad, mis ei muutu kunagi
       2. Ignore things that must change   
          2. Jätad tähelepanuta asjad, mis peavad muutuma
Be anchored in what never changes
   Kinnitu sellesse, mis ei muutu kunagi
Embrace things that do change
   Võta omaks asjad, mis on muutumises

5. Moosese 33:18
18 Ja Sebuloni kohta ta ütles: "Ole rõõmus, Sebulon, oma retkedel, ja Issaskar, oma telkides!

Zebulun = business and trade
   Sebulon = äri ja kaubandus
Issachar = tradition and morals
   Issaskar = traditsioonid ja moraal
            Be happy to break out and change
   Ole rõõmus välja murdes ja muutudes
            But we need a foundation that never changes
   Aga meil on vaja vundamenti, mis on muutumatu

1. Korintlastele 3:11
11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus.
2. Timoteosele 2:19
19 Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: "Issand tunneb omi" ja "Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime".
Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

5. Moosese 33:19
19 Nad kutsuvad rahvaid mäele, seal ohverdavad nad õigeid ohvreid, sest nad imevad merede ohtrust ja liivasse peidetud varandusi."

Humans are not made for drastic changes
   Inimesed ei ole tehtud äärmuslikeks muutusteks
Prayer decreases heart attacks
   Palve vähendab südamerabandusi

Johnannese 16:13
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.

Prayer prepares you for what is to come
   Palve valmistab sind ette selleks, mis on tulemas
You will use your time better
   Sa kasutad oma aega paremini

Most people resist change because of fear
   Enamik inimesi on muutuse vastu, sest nad kardavad
            Fear is always about the future
   Hirm on alati tuleviku pärast
The actions you take now, will determine your future
   Sinu praegused teod määravad ära sinu tuleviku
            If you follow God’s wisdom, no reason to fear
   Kui sa järgid Jumala tarkust, siis sul pole põhjust karta
Money will change you, be ready
   Raha muudab sind, ole valmis