Sunday, April 28, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #4 : 28.02.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    4

1. Galaatlastele 1:3
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, 

We want to understand grace and peace
   Me tahame armu ja rahu mõista
Grace and peace paired together are powerful
   Arm ja rahu paaris on võimsad
Grace: free, unearned, undeserved love and favor of God
   Arm: tasuta, välja teenimatult, seda väärimata saadud armastus ja soosing Jumalalt

It is the wrong things we do that bring us close to God
   Need valed asjad, mis me teeme, toovad meid Jumalale lähemale

Roomlastele 5:20
20 Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks, 

Roomlastele 6:1
1 Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? 

This is not permission to live wrong
   See ei ole luba valesti elada
But it is God’s grace that He comes to where we are
   Aga see on Jumala arm, et Ta tuleb sinna, kus me oleme

Special Grace
   Eriline Arm
For whenever you need something extra
   Millal tahes sa midagi enamat vajad
It leads us to transcending peace
   See juhib meid üleloomuliku rahuni

What is Special Grace?
   Mis on Eriline Arm?
1. It helps
   1. See aitab

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

It isn’t hidden, we just need to go to the right place
   See ei ole peidetud, me lihtsalt peame õigesse kohta minema
You get it by boldly going the throne of grace in prayer
   Sa saad selle, kui lähed palves julgelt armutrooni ette

2. It strengthens
   2. See tugevdab

Õpetussõnad 24:10
10 Kui oled hädaajal arg, siis on su jõud vähene. 
When you have a problem, strength is needed
   Kui sul on problem, vajad sa tugevust

2. Peetruse 3:18   Amplified Bible
18 Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen. 

2. Timoteosele 2:1   Amplified Bible
1 Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! 

Grace strengthens you inwardly
   Arm tugevdab sind seespidiselt
3. It is enough
   3. See on piisav

2. Korintlastele 12:9
9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen
meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. 

Grace is proportional to the need
   Arm on vastavuses vajadusega
Whatever you need it to be, it will get you through
   Mida iganes sul vaja on, see aitab sind läbi

Filiplastele 4:7
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
With Special Grace come Transcending Peace
   Erilise Armuga tuleb Üleloomulik Rahu
Knowing God is there with you, working for you
   Jumala tundmine on seal sinuga koos, tehes tööd sinu jaoks

2. Timoteosele 4:16-17
16 Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks!
17 Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid; nii ma olen välja kistud lõvi suust. 

Trust God to give you this incredible gift daily
   Usalda Jumalat, et ta annab sulle iga päev uskumatu kingituse
If we get sloppy, we can lose what God gives
   Lohakaks muutudes võime kaotada selle, mida Jumal annab
The more you are aware and recognize Him, more you value Him
   Mida rohkem teadlik sa oled ja Teda tunnustad, seda rohkem sa Teda väärtustad 

Sunday, April 21, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #3 : 21.04.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    3

1. Korintlastele 1:3
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

Grace: free, unearned, undeserved love and favor of God
   Arm: tasuta, teenimatu, pälvimatu Jumala armastus ja soosing
Grace is not a thing, it is who God is and what He gives
   Arm ei ole asi, see hõlmab seda, kes Jumal on ja mida Tema annab
God doesn’t bless you because you are good, but because He is good
   Jumal ei õnnista sind sellepärast, et sina oled hea, vaid sellepärast, et Tema on hea

Koloslastele 1:20
20 ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. 

There was no peace, so Jesus made peace by His blood
   Rahu ei olnud, seetõttu tegi Jeesus rahu läbi Oma vere
Grace is the power of the cross
   Arm on risti vägi
Peace is the result of the cross
   Rahu on risti tulemus

1. Common grace
   1. Harilik arm
     No requirements, but no peace
        Pole tingimusi, aga ka mitte rahu

Matteuse 5:45
45 et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
     Roomlastele 14:17
     Roomlastele 3:17
Jesaja 59:8
Rahu rada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes; nad teevad oma teerajad kõveraiks, ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu. 

Jesaja 57:20-21
20 Aga õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda.  21 Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. 

There is no peace for the wrong
   Valed teod ei anna rahu
God is right, do things God’s way
   Jumal on õige, tee asju Jumala viisil

Laulud 29:11
11 Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 
Johannese 14:27  New Living
27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! 
Peace only comes through relationship with God
Rahu tuleb ainult läbi suhte Jumalaga

2. Saving grace
   2. Päästev arm
     Gives us peace with God
        Annab meile rahu Jumalaga

Roomlastele  5:1-2
1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 

If you have peace with God
   Kui sul on rahu Jumalaga
You can have peace with yourself
   Võib sul olla rahu iseendaga
If you have peace with yourself
   Kui sul on rahu iseendaga
You can have peace with others
   Võib sul olla rahu teistega

3. Supporting Grace
   3. Toetav Arm
     Gives us peace of God and from God
        Annab meile Jumala rahu Jumala käest

Johannese 1:16   New Living
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.


This is the grace that sustains us day-by-day
   See on arm, mis hoiab meid päev päevalt
Be convinced His grace is enough for you
   Ole veendunud, et Tema arm on piisav sinu jaoks

Jesaja 26:3
Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale. 


If I keep my thoughts on Him, I will trust Him
Kui ma hoian oma mõtted Temas, usaldan ma Teda
He will keep me in shalom – shalom
Ta hoiab mind rahus: shalom-shalom

Live your life aware of God’s grace and peace
   Ela oma elu teadlikuna Jumala armust ja rahust
And you will have every reason to rejoice
   Ja sul on kõik põhjused rõõmustamiseks

Sunday, April 14, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #2 : 14.04.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    2

“Grace and peace” in almost every letter to churches
   “Armu ja rahu” on peaaegu igas kirjas kogudustele

1. Korintlastele 1:3
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
     Combination is more than a greeting, has deep meaning
 See sõnaühend on rohkem kui tervitus, sellel on sügavam tähendus
     Declaring all God would give, and wholeness
        Kuulutamine, mida Jumal kõik annab ja terviklikkus
     Knowing God is at work in your life
 Teadmine, et Jumal teeb tööd sinu elus

You get grace and peace from Father God, and Lord Jesus
   Sa saad armu ja rahu oma Isalt Jumalalt ja Isandalt Jeesuselt
There must be relationship, supernatural connection
   Peab olema suhe, üleloomulik ühendus
God must be your source for everything
   Jumal peab sinu jaoks olema kõige allikaks

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

Once you find grace, peace will come
   Kui sa leiad armu, tuleb ka rahu

Grace: free, unearned, undeserved love and favor of God
   Arm: tasuta, välja teenimatult, seda väärimata saadud armastus ja soosing Jumalalt

Grace is for all believers
   Arm on kõikidele usklikele
     Don’t live like you don’t have grace
        Ära ela nõnda nagu sul ei oleks armu
     Grace is the nature and attitude of God towards us
        Arm on Jumala loomus ja suhtumine meisse
   2. Moosese: 34:6    Laulud 103:8
     Grace is the endless love of God, flowing from the cross
        Arm on lõputu Jumala armastus, mis voolab ristilt

Tiitusele 2:11
11 Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele 

Heebrealastele 2:9
9 Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast. 

Only grace explains the cross
   Ainult arm selgitab risti
     Why would God do that?  Grace
        Miks Jumal seda teeks? Arm
     It is the way God is, and what He does
        Selline on Jumal, ja mida Ta teeb

Roomlastele 8:32  Amp
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? 

If God was going to withhold anything, it would have been His Son
   Kui Jumal oleks midagi tagasi hoidnud, siis see oleks olnud Tema Poeg
Now He will not withhold anything from you
   Nüüd aga Ta ei hoia midagi tagasi sinu eest

Grace includes joy
   Arm sisaldab rõõmu
     You have every reason to rejoice
        Sul on kõik põhjused rõõmustamiseks
Because of grace, peace comes
   Armu läbi tuleb rahu
     That should make you happy, no matter what happens
        See peaks sind tegema õnnelikuks, ükskõik mis juhtub

You are the one God loves
   Sa oled see, keda Jumal armastab
Stop living like you do not have grace and peace
   Lõpeta sellisel viisil elamine, nagu sul ei oleks armu ega rahu
Without relationship, life is limited
   Ilma suhteta on elu piiratud
     Put Jesus first 
        Pane Jeesus esimeseks

Sunday, April 7, 2013

GRACE and PEACE – ARM ja RAHU #1 : 07.04.13


GRACE and PEACE – ARM ja RAHU    1

Dominant theme in the New Testament is grace
   Uue Testamendi läbiv teema on arm
Grace is always combined with something else
   Arm on alati millegagi ühendatud
Grace and peace combination is life changing
   Armu ja rahu ühendus on elumuutev

Roomlastele 1:7
7 kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

1. Korintlastele 1:3
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

2. Korintlastele 1:2
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

Galaatlastele 1:3
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, 

1. Tessalooniklastele 1:1
1 Paulus ja Silvanus ja Timoteos - tessalooniklaste kogudusele Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu!

2. Peetruse 1:2
2 Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu! 

Ilmutuse 1:4-5
4 Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,
5 ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega 

“Peace” is a Hebrew greeting
   “Rahu” on heebreakeelne tervitus
A sense of nothing missing and nothing broken
   Tähendab, et midagi ei ole puudu ega katki
“Grace” is a Greek greeting
   “Arm” on kreekakeelne tervitus
Every good thing that comes from God
   Kõik head asjad, mis tulevad Jumalalt
Christian greeting combined them “Grace and Peace”
   Neist on kobineerunud kristlik tervitus “Armu ja rahu”
Not only a greeting, but has deep meaning
   Mitte lihtsalt tervitus, vaid sel on sügav tähendus

Problem: grace and peace are not naturally found on earth
   Probleem: arm ja rahu ei ole maa peal loomulikult leitavad
They are a supernatural supplement from heaven for us
   Need on üleloomulik varustus taevast meie jaoks
They supply what is lacking
   Nad varustavad sellega, millest on puudus

Without grace and peace you get soul sick
   Ilma armu ja rahuta on su hing haige
Affects you mentally, emotionally, spiritually, physically
   See mõjutab sind mentaalselt, emotsionaalselt, vaimulikult, füüsiliselt
If left alone, something little can cause lots of pain
   Üksijäetuna võib midagi väikest põhjustada palju valu
Grace and peace are prevention and the cure
   Arm ja rahu on ennetamine ja ravim

You get grace and peace from Father God, and Lord Jesus
   Sa saad armu ja rahu Isa Jumalalt ja Isand Jeesuselt
There must be relationship, supernatural connection
   On vaja suhet, üleloomulikku ühendust
       You can’t find it anywhere else
          Sa ei leia seda mitte kuskilt mujalt

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime
ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

God to God’s throne – talk to God, pray
   Mine Jumala trooni ette – räägi Jumalaga, palveta

Filiplastele 4:6-7
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 

Once you find grace, peace will come to you
   Kui sa oled armu leidnud, tuleb rahu ise sinu juurde
Not peace the world give, but peace from God
   Mitte rahu, nagu maailm annab, vaid rahu Jumalalt
Peace will guard your heart and mind
   Rahu valvab su südant ja meelt

Peace is a guarantee God is at work
   Rahu on kinnitus, et Jumal tegutseb
Things may still be missing and broken
   Asjad võivad ikka olla puudu või katki
If God is working, I have sense of nothing missing or broken
   Kui Jumal teeb tööd, võin ma kogeda, et midagi pole puudu ega katki
Grace and peace are available, but not automatic
   Arm ja rahu on kättesaadavad, kuid mitte automaatsed

Jakoobuse 4:7
7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. 

Humility releases grace; grace releases peace
   Alandlikkus vabastab armu, arm vabastab rahu