Tuesday, December 31, 2013

Begin Again – Alusta uuesti : 29.12.13

Begin Again Alusta uuesti

We have the opportunity to begin a new year again
Meil on võimalus alustada uut aastat uuesti
       Put your faith in God
          Pane oma usk Jumalasse
       Make your faith personal, your foundation
          Tee oma usk isiklikuks, oma vundamendiks

1. Johannese 5:4-5
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg! 

Laulud 23:4
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.

We need to have faith that will get us through
   Meil peab olema usk, mis meid läbi viib
2014 will be good, but there will be challenges
   2014 saab olema hea, kuid tulevad väljakutsed
       It would be foolish to go into it without faith in God
          Oleks rumal sattuda neisse ilma usuta Jumalasse

Markuse 4:35-41
35 Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: „Sõitkem vastas tekaldale!”
36 Ja jüngrid lasksid rahvahulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli; ka teisi paate oli temaga.
37 Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest.
38 Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?”
39 Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: „Jää vakka, ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.
40 Ja ta ütles neile: „Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?”
41 Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele: „Kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna?” 

Jesus said, “Let us go over to the other side”
   Jeesus ütles: “Mingem üle teisele kaldale”
The disciples missed that, and panicked
   Jüngrid ei saanud sellele pihta ja olid paanikas
       Jesus asked 2 questions
          Jeesus küsis 2 küsimust
       “Why are you so full of fear?”
          “Miks olete te nii täis hirmu?”
       “What happened to your faith?”
          “Mis juhtus teie usuga?”

We need to have faith in Jesus words
   Meil on vaja uskuda Jeesuse sõnadesse
       We need to be continually reminded what the Word says
          Me peame jätkuvalt meelde tuletama, mida Sõna ütleb
       What they saw and felt, replaced what Jesus said
          Mida nad nägid ja tundsid, asendas selle, mida Jeesus ütles
       Do not miss or forget what Jesus says to you
          Ära jäta tähelepanuta, mida Jeesus sulle ütleb

If you do not know His Word, there is not faith
   Kui sa ei tunne Tema Sõna, ei ole usku
       Commit to learn more from His Word this year
          Pühendu õppima rohkem Tema Sõna sellel aastal
       Let it speak to you
          Las see räägib sulle

With fear comes worry
   Koos hirmuga tuleb mure
You have a choice
   Sul on valik
Markuse 5:36
Johannese 14:1
What you worry about it not as important as why you worry
   See, mille pärast sa muretsed, pole nii tähtis, kui põhjus, miks sa muretsed

Matteuse 6:32-33
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 

My heavenly Father knows what I need
   Minu Taevane Isa teab, mida ma vajan
       If you do not believe that, you will worry
          Kui sa ei usu seda, hakkad sa muretsema
       If you believe that, you will not worry
          Kui sa seda usud, sa ei muretse

There will be storms in the new year
   Uuel aastal saavad tulema tormid
But you can go in with faith to get you through


   Aga sa võid minna sisse usus ja neist läbi tulla

Tuesday, December 24, 2013

Christmas Message 2013 – Jõulusõnum 2013 #2 : 22.12.13

Christmas Message 2013 Jõulusõnum 2013   2

Christmas is; the celebration of the entrance of our Savior, into the world
   Jõulud on meie Päästja maailma saabumise tähistamine
       God was born in a manger
          Jumal sündis ühes sõimes
       The birth of Jesus was not His beginning
          Jeesuse sünd ei olnud Tema algus
       God became man, so the cross means everything
          Jumal sai inimeseks, seega tähendab rist kõike

Matteuse 1:18-32 (23?)
18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära
karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 

Ilmutuse 13:8
1. Moosese 1:1
1. Moosese 3:15

God sending Jesus to earth was always his plan
   Jeesuse maa peale saatmine oli alati Jumala plaan
Satan thought he won, but it was God’s plan
   Saatan arvas, et tema võitis, aga see oli Jumala plaan
       
Jesus was born from a virgin, to be without a sinful nature
   Jeesus sündis neitsist, et olla vaba patusest loomusest
       Nothing is impossible for God
          Jumalale pole midagi võimatut
God sent His son to die for us
   Jumal saatis Oma Poja, et Ta sureks meie eest
       From His birth, everything points to sacrifice
          Tema sünnist osutab kõik ohvrile

Matteuse 1:23
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 
Luuka 2:11
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 

These shepherds cared for the sacrificial lambs
   Need karjased hoidsid ohvritallesid
Angels told them that the Lamb of God had come
   Inglid ütlesid neile, et Jumala Tall on tulnud

Luuka 2:12
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 

The Son of God, was lying in an animal feeding bowl
   Jumala Poeg lebas loomade sööginõus
       Is there a God who understands and cares?  Yes!
          Kas on olemas Jumal, kes mõistab ja hoolib?  Jah!
       Jesus is your Savior, and your rock
          Jeesus on sinu Päästja ja sinu kalju

Hesekiel 36:25-26
25 Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid.
26 Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. 

God wanted someone He could live in
   Jumal tahtis kedagi, kelles Ta saaks elada
God wanted fellowship and relationship
   Jumal tahtis osadust ja suhet

:27-28
27 Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.
28 Ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. 

God wants to be in your heart
   Jumal tahab olla sinu südames
God with us!
   Jumal on meiega!
Roomlastele 8:31

God has given us a wonderful gift
   Jumal on andnud meile imelise kingituse
Receive it and make Jesus your Lord
   Võta see vastu ja tee Jeesusest oma Isand
       And you will have a happy Christmas
          Siis on sul rõõmsad Jõulud
       Lets celebrate Jesus coming to earth as our Savior

          Tähistagem Jeesuse, meie Päästja maa peale tulemist

Monday, December 16, 2013

Christmas Message 2013 – Jõulusõnum 2013 #1 : 15.12.13

Christmas Message 2013 Jõulusõnum 2013   1

What is the true meaning of Christmas?
   Mis on jõulude tõeline tähendus?
Christmas is; the celebration of the entrance of our Savior, into the world
   Jõulud on meie Päästja maailma saabumise tähistamine
       For us it matters who it was born in that manger
          Meie jaoks on tähtis, kes selles sõimes sündis

Johannese 1:14
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

His birth was not His beginning
   Tema sünd ei olnud Tema algus

Johannese 1:1-2
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures. 

Jesus was with God in the beginning
   Jeesus oli alguses koos Jumalaga

Johannese 8:58
58 Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.” 

If He existed from the beginning, He is our Savior
   Kui Ta oli olemas algusest, on Tema meie Päästja

Matteuse 1:23
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 

Jesus is God with us
   Jeesus on Jumal meiega
Jesus is the connection between God and man
   Jeesus oli ühendus Jumala ja inimese vahel

1. Tim 2:5
5 Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus, 

The man Jesus, is God who put on flesh
   Inimene Jeesus on Jumal, kes on pandud ihusse
       This is the reason we celebrate Christmas
          See on põhjus, miks me jõule tähistame
Luuka 2:25-32

Luuka 2:8-12
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 

It matters who it was born that night
   On tähtis, kes sellel ööl sündis
God coming to earth is the biggest event in history
   Jumala maa peale tulemine on ajaloo suurim sündmus
The who reveals the why
   Keegi, kes ilmutab, miks
The identity reveals the purpose
          Samastumine ilmutab eesmärki

Jesus did not begin at His birth, He already was
   Jeesus ei alustanud Oma sünniga, Ta oli juba olemas
A person’s title reveals their identity
   Inimese tiitel ilmutab tema identiteeti

Jesaja 9:5 (English vs 6)
5 Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. 

God can only be to you who you know Him to be by faith
   Jumal saab olla sulle ainult see, keda sa tunned Teda olevat läbi usu
If you do not know, you will not ask Him
   Kui sa ei tea, sa ei palu Teda

Matteuse 1:21
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 

Matteuse 1:23
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 

Jesus came so that we can have relationship with God
   Jeesus tuli, et meil võiks olla suhe Jumalaga
Relationship with God is the most important thing you have
   Suhe Jumalaga on kõige tähtsam asi, mis sul on
       You have something to celebrate!

          Sul on midagi, mida tähistada!

Sunday, December 8, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #7 : 08.12.13

Jesus said Jeesus ütles   7

Jesus said, “Blessed are those who…”
   Jeesus ütles: “Õnnistatud on need, kes…”
Jesus said, “Love your enemies and forgive them
   Jeesus ütles: “Armasta oma vaenlasi ja andesta neile”
Jesus said, “You heard it said…, but I tell you…”
   Jeesus ütles: “Te olete kuulnud öeldavat…, aga mina ütlen teile…”
Jesus said, “Do not do right things just to be seen”
   Jeesus ütles: “Ära tee õigeid asju lihtsalt selleks, et olla nähtav”
Jesus said, “Pray like this…”
   Jeesus ütles: “Palveta nii…”
Jesus said, “Give and your heart will be connected”
   Jeesus ütles: “Anna ja sinu süda saab olema ühendatud”

Matteuse 7:28-29
28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda  nagu nende kirjatundjad. 

Matteuse 7:12
12 Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja
Prohvetid. 

Called the Golden Rule
   Seda kutsutakse Kuldseks Reegliks
       Do to and for others, what you want done to and for you
          Tee teistele seda, mida sa tahad, et sinule tehtaks
       Jesus sums up most of the Old Testament, in one sentence
          Jeesus võtab ühe lausega kokku suure osa Vanast Testamendist
       It is important to God how we treat others
          Jumalale on tähtis, kuidas me teisi kohtleme

This is a Kingdom standard
   See on Kuningriigi standard
       Do the things in the same way you would want
          Tee asju samamoodi, nagu sa soovid, et sulle tehtaks
       Not just the action, but the attitude it’s done with
          Mitte lihtsalt tegu, vaid suhtumine, millega seda tehakse

Gain understanding of what others are in need of
   Hangi arusaamist selle kohta, mida teised vajavad
       What would I want if I were them?
          Mida tahaksin mina, kui ma oleks nende nahas
But love your neighbor intelligently
   Aga armasta oma ligimest intelligentselt

Disappointment and confusion can occur with this
   Pettumus ja segadus võivad ilmneda selles
       “What if I am kind, and they are not back to me?”
          “Mis siis, kui ma olen lahke, aga nemad minu vastu mitte?”
       Do not do it based on others actions, but as a Kingdom standard
          Ära tee asju tuginedes teiste tegudele, vaid Kuningriigi standardi järgi
       With Kingdom actions, there is always a harvest
          Kuningriigi tegudel on alati lõikus

Galaatlastele 6:7-10
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
8 Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.
9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele! 

Markuse 4:26-29
26 Ja Jeesus ütles: „Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale
27 ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas.
28 Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees.
29 Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes.” 

       Jesus is calling you to a higher standard
          Jeesus kutsub sind kõrgemale standardile

Matteuse 7:24-27
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.
26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.
27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.” 

Jesus’ words are life giving
   Jeesuse sõnad on eluandvad
       Hear them and act on them, and you will be able to stand
          Kuula neid ning tegutse nende põhjal ja sa suudad seisma jääda
       You can be strong and stable in the storms of life
          Sa võid olla tugev ja stabiilne elu tormides

Hear and know what Jesus said
   Kuula ja tea, mida Jeesus ütles
Get it into your heart, as a Kingdom principle
   Saa see enda südamesse kui Kuningriigi põhimõte
Then act in faith on what Jesus said
   Seejärel tegutse usus sellesse, mida Jeesus ütles
       Harvest will come to you

          Sulle tuleb lõikus

Sunday, December 1, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #6 : 01.12.13

Jesus said...  Jeesus ütles...   6

Jesus said, “Blessed are those who…”
   Jeesus ütles: “Õnnistatud on need, kes…”
Jesus said, “Love our enemies and forgive them
   Jeesus ütles: “Armasta oma vaenlasi ja andesta neile”
Jesus said, “You heard it said…, but I tell you…”
   Jeesus ütles: “Te olete kuulnud öeldavat…, aga mina ütlen teile…”
Jesus said, “Do not do right things just to be seen”
   Jeesus ütles: “Ära tee õigeid asju lihtsalt selleks, et olla nähtav”
Jesus said, “Pray like this…”
   Jeesus ütles: “Palveta nii…”

Matteuse 7:28-29
28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda  nagu nende kirjatundjad. 
Matteuse 6:19-21
19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda. 

Your good works will be rewarded
   Sinu heade tegude eest tasutakse
       In the Kingdom, there is always a harvest
          Kuningriigis on alati lõikus
       5. Moosese 30:9

:21
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda. 

God wants your heart
   Jumal tahab sinu südant
       If you have the right heart, you will do right
          Kui sul on õige süda, teed sa õigesti
       A heart for God comes through giving to His Kingdom
          Jumala järgi süda tuleb läbi andmise Tema Kuningriiki

:24
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. 

It is about your heart, and the Kingdom
   Asi on sinu südames ja Kuningriigis
       Who or what comes first for you?
          Kes või mis on sinu jaoks esimene?
       Jesus tells us again, it is our choice
          Jeesus ütleb meile jälle, see on meie valik

:25-27
25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? 

:31
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?” 


Worry is a life stealer, not life giver
   Mure on elu röövija, mitte elu andja
Worry is not a Kingdom principle
   Mure ei ole Kuningriigi printsiip

:32
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.

       Your Father knows what you need
          Sinu isa teab, mida sa vajad

Matteuse 7:7-11
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
9 Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi?
10 Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! 

The Father is a giver
   Isa on andja
We need to turn our worries into prayers
   Me peame pöörama oma mured palveteks
       Get worry out of your heart, trust God
          Saa mure oma südamest välja, usalda Jumalat

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 

Galaatlastele 6:7
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. 

Õpetussõnad 11:18
18 Õel teenib petise palga, aga õigluse külvaja tõelise tasu. 

2. Korintlastele 9:6
6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 

When your giving is right, your heart is right
   Kui sinu andmine on õige, on su süda õige
       But make sure you are not living beyond your means
          Tee kindlaks, et sa ei ela üle oma võimete
       Let God rule your finances
          Las Jumal valitseb sinu rahaasjades

Matteuse 7:13-14
13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. 

Hear Him, and connect to what Jesus said
   Kuula Teda ja ühendu sellega, mida Jeesus ütles