Sunday, November 25, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #4 : 25.11.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   4

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis
kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

The gospel has power for all who believe
   Evangeeliumil on vägi kõigile, kes usuvad
God loves you
   Jumal armastab sind
You are: Rescued, connected to God, going to heaven, have help on earth
   Sa oled: päästetud, ühendatud Jumalaga, teel taevasse, varustatud abiga maa peal

Markuse 5:1-20
1 Ja nad tulid järve vastaskaldale gerasalaste maale.
2 Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene,
3 kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada,
4 sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad, ning keegi ei suutnud teda taltsutada.
5 Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus end kividega.
6 Ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas tema ette maha
7 ja kisendas valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus,  kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!”
8 Sest Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!”
9 Ja Jeesus küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta ütles talle:
10 „Leegion on mu nimi, sest meid on palju.” Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt.
11 Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas.
12 Ja nad palusid teda: „Saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse!”
13 Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve - neid oli ligi kaks tuhat - ning uppus järves.
14 Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud.
15 Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatut, kelles oli olnud Leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga, ja nad lõid kartma.
16 Ja pealtnägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga, ja samuti sigadest.
17 Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast.
18 Ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga.
19 Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle: „Mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud!”
20 Ja mees läks ja hakkas Kümnelinnamaal kuulutama, mida kõike Jeesus talle oli teinud, ja kõik panid seda imeks.

Jesus set the man free to send him... home
   Jeesus tegi mehe vabaks, et saata ta... koju
To tell his story to family and friends
   Et rääkida oma lugu perekonnale ja sõpradele
       It was not the answer this man expected
          See polnud vastus, mida see mees ootas

Most of you will stay here, to serve in this church
   Enamus teist jäävad siia, et teenida selles koguduses
            You don’t need to move to China, just go home
               Sa ei pea kolima Hiinasse, lihtsalt mine koju
            Jesus is sending you home to tell your friends
               Jeesus saadab sind koju, et sa räägiksid oma sõpradele
            It is exciting, because we will see lasting fruit
               See on põnev, sest me saame nägema vilja, mis jääb

Johannese 19:25-27
Jesus emphasizes the importance of relationships in our life
   Jeesus rõhutas suhete tähtsust meie elus
Take care of your family and community first
   Kanna kõigepealt hoolt oma pere ja lähikonna eest

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

God has given us power to influence people in Tallinn
   Jumal on andnud meile väe mõjutada inimesi Tallinnas
This is your mission, your assignment
   See on sinu missioon, sinu ülesanne
Relational, invitational evangelism
          Suhetel põhinev, kutsuv evangelism
           
People need to see increasing evidence of salvation in your life
   Inimesed peavad nägema üha rohkem tõendeid pääste kohta sinu elus
You need to grow in things of God
   Sa pead kasvama Jumala asjades
            Because someone is counting on you
               Sest keegi arvestab sinuga
            Salvation is worth having, and worth sharing
               Pääste on väärt omamist ja väärt jagamist

Sunday, November 18, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #3 : 18.11.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   3

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

When you understand salvation, the devil can’t take it from you
   Kui sa saad aru päästest, ei saa kurat seda sinult võtta
Salvation is worth having, and worth sharing
   Pääste on väärt omamist ja väärt jagamist

Johannese 3:16
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

The gospel will bring salvation to you, if you believe
   Evangeelium toob sulle pääste, kui sa usud

Johannese 3:17
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

God loves every person in the world
   Jumal armastab iga inimest maal

1. Timoteosele 2:1-6
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.
3 See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.
5 Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus,
6 kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal.

Hoosea 11:8-9
8 Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim, loovutaksin sinu, Iisrael? Kuidas ma teeksin sind Adma sarnaseks, talitaksin sinuga nagu Seboimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus.
9 Ma ei tee teoks oma tulist viha, ma ei hävita enam Efraimi, sest ma olen Jumal, aga mitte inimene,
ma olen su keskel Püha, ja ma ei tule põletama.

Justice must be satisfied, but for now God looks to Jesus
   Õiglus peab saama täidetud, aga nüüd vaatab Jumal Jeesusele
“I will not destroy people any more in this life”
   “Ma ei hävita enam inimesi selles elus”
Because He loves us too much
   Sest Ta armastab meid nii väga

1. Johannese 3:16-17
16 Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest.
17 Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?

God’s heart is for all people
   Jumala süda on kõigi inimeste järgi
We are to be carriers of God’s love to the world
   Me peame kandma Jumala armastuse maailma

Roomlastele 10:13-15
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.”

Someone is sent, so they can tell someone
   Keegi on läkitatud, et ta võiks kellelegi rääkida
The one who hears has an opportunity to believe
   Sellel, kes kuuleb, on võimalus uskuda
When they can call on the Lord, they will be saved
   Kui ta hüüab Isandat, saab ta päästetud

You are sent by Jesus to the world
   Jeesus saatis sind maailma
Most effective: relational, invitational evangelism
   Kõige efektiivsem: suhtel põhinev, kutsuv evangelism
Share your faith with ones you have relationship
   Jaga oma usku nendega, kellega sul on suhe
It’s not about perfection, but showing God’s goodness
   Asi ei ole täiuslikkuses, vaid Jumala headuse näitamises
Tell your story of what Jesus has done for you
   Räägi oma lugu, mida Jeesus on sulle teinud

Pray
   Palveta
Be led
   Ole juhitud
Invest in people
   Investeeri inimestesse
Invite
   Kutsu

The gospel has to be seen and heard
   Evangeelium peab olema nähtav ja kuuldav
Preach everywhere you go, and when necessary use words
   Kuuluta kõikjal, kuhu sa lähed, ja vajadusel kasuta sõnu
You need increasing evidence of your salvation
   Sul on vaja jätkuvalt kasvavaid tõendeid oma pääste kohta
     Let God open up your heart for the world
        Las Jumal avab su südame maailma jaoks
     Our assignment is to share this message
        Meie ülesanne on seda sõnumit jagada

Sunday, November 11, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #2 : 11.11.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   2

God created you to have loving relationship with Him
   Jumal on loonud sind, et sul oleks armastav suhe Temaga
       Sin separated us from God
   Patt eraldas meid Jumalast
       God had a plan to fix the problem, and get us back
   Jumalal on plaan, kuidas probleemi lahendada ja meid tagasi saada

Johannese 3:16
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Jesus died for the ungodly, because of God’s great love
   Jeesus suri maailma eest, Jumala suure armastuse pärast
           
Hosea means: Salvation
   Hoosea tähendab: Lunastus
God told Hosea to marry a prostitute
   Jumal käskis Hooseal abielluda prostituudiga
       She leaves to go back to prostitution
   Naine lahkub, et minna tagasi prostitutsiooni

Hoosea 3:1
1 Ja Issand ütles mulle: „Mine veel kord ja armasta naist, keda armuke armastab ja kes on abielurikkuja, nagu Issand armastab Iisraeli lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosinakakkusid!”

       God tells Hosea to go find her
   Jumal ütleb Hooseale, et ta läheks naist otsima

:2
2 Siis ma kauplesin tema enesele viieteistkümne hõbeseekli ning kahe ja poole tündri otrade eest,

       He had to buy back his own wife
   Ta pidi ostma tagasi omaenda naise

:3
3 ja ma ütlesin temale: „Sa pead jääma mu juurde kauaks ajaks; sa ei tohi teha hooratööd ega kuuluda teisele mehele, ja minagi ei tule su juurde!

       He renews their marriage vows
   Ta uuendab nende abielutõotusi

:4-5
4 Sest Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja vürstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta.
5 Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Issandat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes Issanda ja tema headuse juurde viimseil päevil.”

Then Hosea speaks prophetically about Jesus and us
   Siis Hoosea räägib prohvetlikult Jeesusest ja meist
They will be in awe of God, because of His love
   Nad on aukartuses Jumala ees Tema armastuse pärast
       This is a picture of our salvation
   See on pilt meie lunastusest           
       This is worth having, and it is worth sharing
   See on väärt omamist ja väärt jagamist

You and I are Gomer
   Sina ja mina oleme Gomer
       It is not nice and clean to redeem Gomer’s
   Gomerite lunastamine ei ole ilus ja puhas
       Jesus was Hosea, and He came to buy us back
   Jeesus oli Hoosea ja Ta tuli, et meid tagasi osta

1. Johannese 4:10-11
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist.

We were Gomer, but now we become Hosea
   Me olime Gomer, aga nüüd me saime Hooseaks
       We are to demonstrate God’s love for people
   Me peame näitama Jumala armastust inimeste vastu
You were not the last Gomer, there are more out there
   Sa ei olnud viimane Gomer, neid on seal veel
       Freely you have receive, freely give
   Tasuta oled sa saanud, tasuta anna

Roomlastele 8:38-39
38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed,
39 ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Let others know God loves them
   Las teised saavad teada, et Jumal armastab neid
Go to the lost, the ones you know, and show them God’s love
   Mine kadunute juurde, nende juurde, keda sa tunned, ja näita nendele Jumala armastust

Sunday, November 4, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #1 : 04.11.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   1

Something worth having, is worth telling others
   Midagi, mis on väärt omamist, on väärt teistele rääkimist

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

This power is available to all who believe
   See vägi on kättesaadav kõigile, kes usuvad
            The bad news makes the gospel good news
               Halvad uudised teevad evangeeliumist head uudised
            We have salvation given to us by our Savior
               Päästja on andnud meile pääste

Koloslastele 1:13
13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki,

            He brings you out, to bring you into
               Ta toob sind välja, et tuua sind sisse

1. Peetruse 2:9
9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -

The power of God will bring salvation to you, if you believe
   Jumala vägi toob sulle pääste, kui sa usud
            We are connected to God
               Me oleme ühenduses Jumalaga
            We are on our way to heaven
               Me oleme teel taevasse
            We have help on earth
               Meil on abi maa peal
                        And we have a responsibility to share it
                           Ja meil on vastutus seda jagada

Johannese 3:16
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Roomlastele 5:6-8
6 Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.
7 Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra.
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

God is obsessed with people, and He loves you
   Jumal on inimestest sisse võetud, ja Ta armastab sind
            God loved a sinful world
               Jumal armastas patust maailma
            God loves those who will reject Him
               Jumal armastab inimesi, kes Ta hülgavad
            Jesus died to show the world that God loves them
               Jeesus suri, et näidata maailmale, et Jumal armastab neid
                       
Love is the reason God created us
   Armastus on põhjus, miks Jumal meid loonud on
There is no real love without free will to choose
   Ilma vaba valikuta ei ole tõelist armastust
Jesus made the way for you to connect to God
   Jeesus tegi sulle tee, et saaksid olla ühenduses Jumalaga

Markuse 16:15-16
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.


Make the good news known in your life
   Anna oma elus headest sõnumitest teada
God will make himself real to the world through us
   Jumal teeb ennast maailmale reaalseks läbi meie
#1 way to reach people is: relational, invitational evangelism
   #1 viis jõuda inimesteni on: suhetel põhinev, kutsuv envangelism
            Most people are one invitation away from being a believer
               Enamik inimestest on usklikuks saamisest ühe kutsumise kaugusel

We are called to be witnesses
   Meid on kutsutud olema tunnistajad
And when necessary, use words
   Kui vaja, kasuta sõnu
Salvation is worth having, and worth sharing
   Pääste on väärt omamist ja väärt jagamist