Sunday, August 26, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #8 : 26.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   8

You are called to a specific purpose
   Sind on kutsutud kindla eesmärgiga
By serving you will find what you are called to do
   Teenides sa leiad, milleks sind on kutsutud
            God is looking for those with servant hearts
               Jumal otsib neid, kellel on teenija süda

1. Korintlastele 1:26-27                NLT
26 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost.
27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.

Answer God’s call, the best you are able to
Vasta Jumala kutsele, anna endast parim
            God sees past your dirt, and sees your treasure
 Jumal näeb mööda sinu mudast ja näeb sinus aaret
            You have value to God
               Jumala jaoks oled sa väärtuslik

1. Kuningate 19:19-21
19 Siis ta läks sealt ära ja leidis Eliisa, Saafati poja, kes oli kündmas; ta ees käis kaksteist härjapaari ja ta ise oli kaheteistkümnendaga. Kui Eelija temast mööda läks, siis ta heitis oma kuue tema peale.
20 Ja Eliisa jättis veised ja jooksis Eelijale järele ning ütles: „Lase mind ometi oma isale ja emale suud anda, siis ma käin su järel!” Ta vastas temale: „Mine, aga tule tagasi, sest ära unusta, mis ma sulle olen teinud!”
21 Ja ta läks tema juurest tagasi, võttis veistepaari ning tappis need; veiste iketega keetis ta liha ning andis rahvale, ja nad sõid. Siis ta tõusis ja käis Eelija järel ning teenis teda.

A taste of the anointing inspired Him to serve Elijah
Võidmise maik inspireeris Teda Eelijat teenima

2. Kuningate 2:11-13
11 Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.
12 Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.
13 Ta tõstis siis üles Eelija kuue, mis tollel oli seljast maha
langenud, ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal.
Elijah’s cloak fell, and the same anointing cam on Elisha
   Eelija mantel langes maha ja sama võidmine tuli Eliisa peale
            Because of the anointing, they changed their world
               Tänu võidmisele muutsid nad oma maailma

Luuka 7:36-50
36 Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda.
37 Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga
38 ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga.
39 Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi: „Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune.”
40 Jeesus aga ütles talle: „Siimon, mul on sulle midagi ütelda!” Tema lausus: „Räägi, Õpetaja!”
41 „Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend.
42 Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?”
43 Siimon vastas: „Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis.” Jeesus ütles talle: „Sa otsustasid õigesti.”
44 Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: „Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud.
45 Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast.
46 Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga.
47 Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.”
48 Aga naisele ta ütles: „Sinu patud on sulle andeks antud!”
49 Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema: „Kes on tema, kes ka patte andeks annab?”
50 Aga tema ütles naisele: „Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!”

Jesus compares this woman and Simon
   Jeesus võrdleb seda naist ja Siimonit
            Asking, “Does your love compare to hers?”
               Küsides: “Kas sinu armastust saab võrrelda tema omaga?”
            What does she know that the others don’t?
               Mida see naine teab, mida teised ei tea?
            God loves very bad people, very much
               Jumal armastab väga halbasid inimesi, väga palju
                        Love and serve, because you are forgiven
                           Armasta ja teeni, sest sulle on andeks antud

The anointing can break you and equip you
   Võidmine võib sind murda ja sind varustada
            She is forgiven, and is now serving unashamed 
               Talle on andeks antud ja ta teenib häbenemata
            Responding to His love, opens you to God’s call
               Tema armastusele vastamine avab sind Jumala kutsele
            Be thankful you have a Savior, and you will serve
               Ole tänulik, et sul on Päästja, ja teeni
            
Never doubt your usefulness to God
   Ära mitte kunagi kahtle oma kasulikkuses Jumalale
The anointing will draw God’s plan out of you, and give you ability 
   Võidmine toob sinus esile Jumala plaani ja annab sulle oskusedSunday, August 19, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #7 : 19.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   7

By serving others, you will find what you are called to do 
   Teisi teenides leiad, milleks sa kutsutud oled
Develop the heart of a servant 
   Arenda teenija südant
You have been chosen by Jesus
   Jeesus valis sinu

Johannese 15:16
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

Samuel expected to pick the one who looked like a king
   Saamuel eeldas, et valitakse see, kes näeb välja nagu kuningas

1. Saamueli 16:6-7
6 Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: „Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu.”
7 Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis 
on südames.”

But the Lord did not chose them
   Aga Isand ei valinud neid

1. Saamueli 16:11
11 Ja Saamuel küsis Iisailt: „Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai vastas: „Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis ütles Saamuel Iisaile: „Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu 
lauda enne, kui ta siia tuleb!”

           His own family did not invites David to the party
Tema oma perekond jättis Taaveti peole kutsumata
           But the Lord looks at the heart
 Aga Isand näeb südant
            David was content in serving, but there was more in him
               Taavet oli rahul teenimisega, kuid tema sees oli rohkem

1. Saamueli 16:12-13
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: „Tõuse ja võia teda, sest tema on see!”
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

When God calls you, He anoints you
   Kui Jumal sind kutsub, siis Ta võiab sind
            It is hard to live up to the pressure of the world
               Maailma surve järgi on raske elada 
            This generation is manipulated by social media 
               Seda põlvkonda mõjutab sotsiaalmeedia

Be careful how you judge others, and how you judge yourself
   Ole ettevaatlik teisi ja iseennast arvustades
God likes to use ones that no one else wants
   Jumalale meeldib kasutada neid, keda keegi teine ei taha
God calls you and He can use you
   Jumal kutsub sind ja Ta saab sind kasutada

1. Korintlastele 1:24-25
24 ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus.
25 Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.

The anointing is power and wisdom for you
   Võidmine on vägi ja tarkus sinu jaoks
Connect to this power through relationship
   Seo ennast selle väega läbi suhte

1. Korintlastele 1:26-29
26 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost.
27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.
28 Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on,
29 et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.

God makes our weaknesses our strengths
   Jumal teeb meie nõrkused meie tugevusteks 
That is how we can remain humble 
   Sel viisil saame jääda alandlikuks

2.  Korintlastele 12:10
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

1. Korintlastele 15:9-10
9 Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust.
10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga.

Because of who I was, I will outwork anyone for Jesus
   Selle tõttu, kes ma olin, võin ma Jeesuse jaoks keda tahes töös ületada
But Rejection can remain with you for a lifetime
   Aga tagasilükkamine võib sinuga kogu eluks jääda
            God can use you even when you have faults
               Jumal saab sind kasutada isegi siis, kui sa eksid
            He sees past your dirt, and sees your treasure He can use
               Ta näeb sinu porist läbi aaret, mida ta saab kasutada
            God sees in you what others do not yet see
 Jumal näeb sinus seda, mida teised veel ei näeSunday, August 12, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #6 : 12.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   6

You are called by God to tell others about Jesus
   Jumal on sind kutsunud rääkima inimestele Jeesusest
You are called by God to do something specific
   Jumal kutsus sind kindla eesmärgiga

2. Timoteosele 1:9
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses
enne igavesi aegu

When God calls you, you may not understand it at first
   Kui Jumal sind kutsub, ei pruugi sa sellest kohe aru saada
But have a heart that is willing to step out and serve
   Aga ole oma südames valmis välja astuma ja teenima

God called Samuel
   Jumal kutsus Saamueli

1. Saamueli 3:1
1 Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli  neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.

Samuel was serving Eli in the temple
   Saamuel teenis Eelit templis

1. Saamueli 3:2-4
2 Aga kord kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda et  ta enam ei näinud, magas oma asemel,
3 kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas Issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas,
4 hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: „Siin ma olen!”

God saw his servant heart
    Jumal nägi tema teenija südant

1. Saamueli 3:5
5 Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles: „Siin ma olen, sest sa ju  hüüdsid mind!” Aga tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud. Mine tagasi,  heida magama!” Ja ta läks ning heitis magama.

1. Saamueli 3:9-10
9 Ja Eeli ütles Saamuelile: „Mine heida magama, ja kui sind  hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!”

10 Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel:  „Saamuel! Saamuel!” Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest su sulane kuuleb!”

You will find your place and purpose when you serve 
   Kui sa teenid, leiad sa oma koha ja eesmärgi
When God calls always answer “Yes Lord, I’m ready!”
   Kui Jumal kutsub, vasta alati: “Jah, Isand, ma olen valmis!”

God called Ananias
   Jumal kutsus Hananiast

Apostlite teod 9:10-12
10 Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand, vaata, siin ma olen!”
11 Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks+ , ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab
12 ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.”

He wanted to be sure
   Ta tahtis kindel olla

Apostlite teod 9:13-17
13 Hananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas,
14 ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.”
15 Aga Issand ütles talle: „Mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette,
16 sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast.”
17 Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend, Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.”

Some things will be revealed as you serve
    Mõned asjad saavad ilmsiks, kui sa teenid
When you serve God with the right heart, you will get more
   Kui teenid Jumalat õige südamega, saad sa rohkem

You need to be willing and obedient
    Sa pead tahtma ja olema sõnakuulelik 
        Serve God will all that you are
           Teeni Jumalat kõigega, kes sa oled
Say yes to the call of God on your life

    Ütle “jah” Jumala kutsele oma elus

Sunday, August 5, 2018

Jumala Kutse – God’s Calling #5 : 05.08.18

Jumala Kutse – God’s Calling   5

Efeslastele 2:10
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

God is waiting for you to answer the call on your life
   Jumal ootab, et sa vastaksid kutsele oma elus
            You need to believe you are called
  Sa pead uskuma, et sa oled kutsutud
            And your weaknesses will be turned to strengths 
               Ja et sinu nõrkustest saavad tugevused
            Speak by faith over your life
               Räägi oma elu üle usus

What is it that God wants you to do?
   Mida Jumal tahab, et sa teeksid?
            Do not give excuses like Moses
               Ära otsi ettekäändeid nagu Mooses
            We need to stop running from the call
               Me peame lõpetama kutsumise eest ära jooksmise
            God will make his calling clear to you
  Jumal teeb oma kutsumise sinu jaoks selgeks

Joona 1:1-2
1 Ja Issanda sõna tuli Joonale, Amittai pojale; ta ütles:
2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja jutlusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette!”

Nineveh was in what we know Iraq
   Niineve asus alal, mida me tänapäeval tunneme Iraagina
Nineveh was a threat to the Hebrews
   Niineve oli heebrealastele ähvarduseks
            Jonah wanted to see them destroyed, not saved
               Joona tahtis näha seda hävimas, mitte päästetuna
            He ran to Tarshish in what we know as Spain
               Ta põgenes Tarsisesse, mis asus praeguse Hispaania territooriumil

There was a violent storm that rose up
   Tõusis raevutsev torm
           The sailors panicked, Jonah was sleeping
               Laeva meeskond oli paanikas, Joona magas
            Jonah realized he was the reason, and asked to be thrown over
               Joona mõistis, et ta oli tormi põhjus, ning palus, et ta üle parda heidetaks
                        The storm instantly stopped
                            Torm vaibus otsekohe
                         A huge fish came and swallowed Jonah 
 Tuli tohutu suur kala ja neelas Joona alla

There might be storms in your life that you created
   Sinu elus võib olla torme, mille sa ise põhjustad
But God is faithful to protect you
   Aga Jumal on ustav sind kaitsma

Joona 2:1-2
1 Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd.
2 Ja Joona palus Issandat, oma Jumalat, kala kõhus

When Jonah repented, the fish spit him out on the shore
   Kui Joona meelt parandas, sülitas kala ta kaldale

Joona 3:1-2
1 Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles:
2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!”

The call had not changed
   Kutsumine ei olnud muutunud
            This time Jonah goes to Nineveh
               Seekord Joona läheb Niinevesse
            Jonah did not like that God showed mercy to them
               Joonale ei meeldinud, et Jumal neile armu andis

Matteuse 28:9-10
9 Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge  rõõmsad!” Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade  ümbert kinni ja kummardasid teda.
10 Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, ja seal saavad nad mind näha.”

God has called you to influence others
   Jumal on kutsunud sind teisi mõjutama

2. Timoteosele 1:9-10
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,
10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, 

Sometimes storms in life come because you are doing right
  Mõnikord tulevad elu tormid seetõttu, et sa teed õigesti
Satan would like to stop you, but he can’t
   Saatan tahaks sind peatada, aga ta ei saa

Markuse 4:37-39
37 Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest.
38 Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?”
39 Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: „Jää  vakka, ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.

God’s grace and blessing can come from your storm
   Sinu tormist võib tulla Jumala arm ja õnnistus