Sunday, August 28, 2016

Elu tules – Life on Fire #1 : 28.08.16

Elu tules – Life on Fire   1

Roomlastele 12:11
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

Fire is enthusiasm, being excited, passion
   Tuli on entusiasm, innustatus, kirg

Luuka 3:16
16 Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.

       The Holy Spirit will change you from the inside
          Püha Vaim muudab sind seespoolt
       Ask the Lord to set your life on fire
          Palu Isandat, et ta süütaks su elu

Apostlite teod 16:23-34
23 Ja kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata.
24 Niisuguse range käsu saanud, heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku.
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla.
27 Kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vanglaukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud.
28 Paulus hüüdis aga valju häälega: „Ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin!”
29 Siis palus valvur tuld, tormas sisse ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha,
30 tõi nad välja ning ütles: „Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda?”
31 Aga nemad ütlesid: „Usu Isandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!”
32 Ja nad rääkisid Isanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas.
33 Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde ja pesi nende haavad. Ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed.
34 Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse.

Prayer and praise work together
   Palve ja ülistus töötavad koos
       Sometimes the answer does not come, until we praise
          Mõnikord ei tule vastust enne, kui me ülistame

2. Ajaraamat 20:18-19
18 Siis Joosafat kummardas silmili maha ja kõik Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid Isanda ette ning kummardasid Isandat. 
19 Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja korahlastest, tõusid üles, et Isandat, Iisraeli Jumalat, ülivalju häälega kiita. 

       To catch fire, get loud when you praise Jesus
          Et saada süüdatud, ole Jeesust ülistades valjuhäälne

:20-25
20 Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles: „Kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud! Uskuge Isandasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima! Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik!”
21 Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Isandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema: „Tänage Isandat, sest tema heldus kestab igavesti!”
22 Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Isand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu; ja nad löödi maha.
23 Sest ammonlased ja moabid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et need hävitada ja kaotada; ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada.
24 Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, ennäe, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. 
25 Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende juurest palju varandust, riideid ja kalleid riistu, ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda; nad olid kolm päeva saaki riisumas, sest seda oli palju.

       When you are on fire, you go home with more than you came with
          Kui sa oled tules, lähed sa koju rohkemaga kui see, mis sul tulles oli

2. Ajaraamat 5:11-13
11 Kui preestrid pühamust väljusid - sest kõik sealolevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata,
12 ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad, seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit, ja koos nendega sada kakskümmend preestrit, kes puhusid pasunaid -
13 pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Isandale -, ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Isanda kiituslauluga: „Sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!”, siis täitis pilv koja, Isanda koja,

They sang praises to God and thanked the Lord
   Nad laulsid kiitust Jumalale ja tänasid Isandat

:14
14 ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Isanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja.

God’s glory came in after they praised
   Jumala auhiilgus tuli pärast seda, kui nad ülistasid
He is worthy of our praise
   Ta on väärt meie ülistust
      
When you are facing hard times, pray and praise
   Kui sa seisad silmitsi raskete aegadega, palveta ja kiida

Apostlite teod 16:25
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.
      
Midnight represents the darkest hour
   Kesköö tähistab pimedaimat tundi
Paul got his enthusiasm from the Holy Spirit
   Paulus sa oma entusiasmi Pühast Vaimust    

Apostlite teod 16:26
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla.

       If you feel like doors are shut, and you are bound
          Kui sa tunned, et uksed on suletud ja sa oled kammitsetud
       Use your voice and praise with God with fire
          Kasuta oma häält ja kiida Isandat tuliselt
              No God is as big as our God
                 Ükski Jumal ei ole nii suur kui meie Jumal


Sunday, August 21, 2016

Kõigepealt – First Things #6 : 21.08.16

Kõigepealt – First Things   6

A first thing: Serve
   Üks esimesi asju: Teeni
       Look for places to help and be a blessing
          Otsi kohti, kus aidata ja õnnistuseks olla
          
Roomlastele 15:1-2                           Message
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.

Strength is for service, not status
   Tugevus on teenimiseks, mitte staatus
Jesus showed His greatness by serving  
   Jeesus näitas Oma suurust läbi teenimise
       You serve and receive joy, joy is strength, strength is for service
          Sa teenid ja saad rõõmsaks, rõõm on tugevus, tugevus on teenimiseks

Get planted in the house of the Lord
   Saa istutatud Isanda majja

Laulud 92:13-15 
13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 
14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. 
15 Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad 
          
By serving we become rooted, so we can grow
   Me juurdume läbi teenimise, et võiksime kasvada

Laulud 122:1                            New Living Translation
1 Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: „Lähme Isanda kotta!”

Become part of this church family
   Saa osaks sellest koguduse perekonnast

A first thing: Give to God first
   Üks esimesi asju: Anna kõigepealt Jumalale

Matteuse 6:32-34
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.

       Put God first in your finances, then God can increase you
          Pane Jumal oma rahaasjades esikohale, siis saab Ta sulle juurdekasvu anda

Õpetussõnad 3:9-10
9 Austa Isandat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,
10 siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle!

2. Korintlastele 8:1-5
1 Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud.
2 Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks.
3 Nad on ju andnud oma jõudu mööda - mina olen tunnistaja -, koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult
4 anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid.
5 Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Isandale ja siis ka meile.

They chose to be givers, and experienced increase
   Nad valisid olla andjad ja kogesid juurdekasvu

A first thing: Pray for harvest workers
   Üks esimesi asju: Palu töötegijaid lõikuse tarvis
          
Luuka 10:2-3
2 Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!
3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka.
          
Ask the Lord to send workers, then you go out
   Palu, et Isand saadaks töötegijaid, seejärel mine ise välja
                     
1. Timoteosele 2:1, 8
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
8 Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta.
          
       God is patiently waiting for the harvest of people
          Jumal ootab kannatlikult inimeste lõikust
          
Jakoobuse 5:7-8
7 Olge nüüd pika meelega, vennad, Isanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.
8 Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Isanda tulemine on lähedal!

But there will not be harvest without workers
   Ilma töötegijateta ei tule lõikust
Seed has to be planted before rain brings harvest
   Seeme tuleb istutada enne, kui vihm toob lõikuse

Sakarja 10:1                            Amplified
1 Paluge Isandalt vihma kevadvihmade ajal! Isand teeb kõuepilved ja annab neile vihmavalingud, igaühele rohtu väljal.

Ask the Lord for rain
   Palu Isandalt vihma

Johannese 4:35, :37-38
35 Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!
37 Jah, siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.”
38 Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”
          
       Look and see that people are ready to receive
          Vaata ja näe, et inimesed on valmis vastu võtma
       We are the ones to reap the harvest
          Meie oleme need, kes lõikuse üles võtavad
          
Laulud 2:8
8 Küsi minult, ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks.

       There will be revival in the earth in these last days
          Lõpuaegadel tuleb maa peal lõikus

Jesaja 6:8

8 Ja ma kuulsin Isanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!”

Sunday, August 14, 2016

Kõigepealt – First Things #5 : 14.08.16

Kõigepealt – First Things   5

Things we must focus on day-by-day
   Asjad, millele me peame keskenduma igapäevaselt
1. Have a healthy view of God
   1. Eluterve vaade Jumalale
       Is God is bigger than your problem?
          Kas Jumal on suurem kui sinu probleem?
       Your view of God will determine your future outcomes
          Sinu vaade Jumalale määrab ära sinu tuleviku tulemused
       Stop viewing your current problems as permanent
          Ära vaata praeguseid probleeme nagu igavesi
          
Laulud 92:2-3 (English 1-2)                                     New Living Translation
2 Hea on tänada Isandat ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem,
3 hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust,

Ilmutuse 1:8
8 „Mina olen A ja O,” ütleb Isand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”

God is Almighty
   Jumal on Kõikvõimas
       Know there is nothing He can’t do or fix
   Tea, et Tema jaoks ei ole midagi võimatut või parandamatut
       Or He will show you the key to open
          Või ta näitab sulle võtit, millega avada

2. Be kind to others
   2. Ole lahke teiste vastu

Õpetussõnad 3:3                               Amplified
17 Kes osutab halastust, teeb head iseenesele, aga kalk teeb valu oma ihule.

Õpetussõnad 11:17                           New Living Translation
17 Kes osutab halastust, teeb head iseenesele, aga kalk teeb valu oma ihule.

It is a way to make a difference in others lives
   See on viis, kuidas muuta teiste elusid
It opens God’s blessing to you
   See avab Jumala õnnistused sinu jaoks

3. Work hard in all you do
   3. Tee kõvasti tööd kõiges, mida sa teed

Koloslastele 3:17
17 Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Isanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!

Koloslastele 3:23-24                         New Living Translation
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Isandale ja mitte nagu inimestele,
24 teades, et te saate Isandalt palgaks pärisosa. Teenige Isandat Kristust!

       Work hard because you serve Christ Jesus
          Tööta kogu hingest, sest sa teenid Jeesus Kristust
          
Õpetussõnad 14:23
23 Igast vaevanägemisest on kasu, aga tühjast kõnest ainult kahju.
          
       You will be rewarded in life, by men and the Lord
          Sa saad tasutud elus inimeste ja Jumala poolt
       Be the best worker you can be
          Ole parim töötegija, kes sa olla võid
          
4. Don’t compete, compare, or complain
   4. Ära võistle, võrdle ega vingu
       When God is in the right place, you won’t complain
   Kui Jumal on õigel kohal, sa ei kurda
       Don’t compete or compare in unhealthy ways
   Ära võistle ega võrdle ebatervislikel viisidel
              But it is good to let others inspire you to do more
   Aga on hea lasta teistel sind innustada rohkem tegema
          
5. Be a light
   5. Ole valguseks
       Brighten up ever place you go, by encouraging others
   Löö särama iga koht, kuhu sa lähed, julgustades teisi
       Notice and include all kinds of people
   Märka ja kaasa kõiki inimesi
          
6. Walk in love
   6. Käi armastuses
          
1. Korintlastele 13:4-8a
4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople,
5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha,
6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.
7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.
8 Armastus ei hääbu kunagi.
          
       By walking in love you fulfill the Law
          Käies armastuses, viid sa Seadust täide
       Follow the golden rule
   Järgi kuldreeglit
          
Galaatlastele 5:6                                          New Living Translation   and   Amplified
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.
          
7. Be free
   7. Ole vaba
          
Johannese 8:36
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.
          
       Stop being a victim in life
          Ära ole ohver elus
       Jesus has set you free – be a victor

          Jeesus on teinud su vabaks – ole võitja