Sunday, November 23, 2014

Ankur – Anchor #7 : 23.11.14

Ankur – Anchor  7

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,
3. Johannese :2
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.

Emphasis on the soul, being healthy inside
   Et olla sisemiselt terve, pööra tähelepanu hingele
So how do we get healthy inside?
   Seega kuidas saada sisemiselt terveks?

Matteuse 11:29
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele

If you think you are lord your life, you can not rest
   Kui pead iseennast oma elu isandaks, ei saa sa puhata
Knowing He is Lord and trusting Him, we rest
   Teades, et Tema on Isand ja Teda usaldades me puhkame
            Walk with me, work with me, watch how I do it
   Käi koos minuga, tööta minuga, vaata, kuidas ma seda teen

1. Saamueli 16:7
7 Aga Issand ütles Saamuelile: "Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames."

Laulud 103:1-4
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
4 Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.

Key to a healthy soul, doing things with all your heart
   Võti terve hingeni on teha asju kogu südamest
            But it is your choice what you do
   Aga sina valid, mida teha
            Your emotions can lie to you
   Sinu emotsioonid võivad sulle valetada
Laulud 150:6
People try to find their purpose in life
   Inimesed üritavad leida oma eesmärki elus
Praise the Lord with all you are
   Kiida Isandat kogu oma olemusega

Man looks outward, the Lord looks at the heart
   Inimene vaatab välisele, Isand vaatab südant
Healthy inside is most important
   Kõige tähtsam on olla sisemiselt terve
Sometimes our soul takes us where we don’t want to go
   Mõnikord viib meie hing meid kuhugi, kuhu me ei taha
            If you don’t correct it is harmful
   Kui sa seda korda ei tee, on see ohtlik
            To get out you have to trust in the Lord
   Väljapääsemiseks pead sa usaldama Isandat

Laulud 42:2-3(Engl 1-2)
2 Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!
3 Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele; millal ma tulen ja näen Jumala palet?
Laulud 42:6 (Engl 5)
6 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest!

You can stir up and encourage yourself
   Sa võid ise ennast üles õhutada ja julgustada
Don’t talk like Eor
   Ära räägi nagu Iiah

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

God gives you power to control yourself
   Jumal annab sulle väe iseennast kontrollida
It takes a steady hand to carry a full cup
   Ääreni täis klaasi kandmiseks on vaja kindlat kätt

Johannese 15:4, 11
4 Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.
11 Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.

Stay connected to the anchor
   Jää ühendusse oma ankruga
The joy you have as strength is His joy
   See rõõm, mis on sulle tugevuseks, on Tema rõõm

Laulud 118:24
24 See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

David chose to be happy, in his soul
   Taavet valis olla õnnelik oma hinges

Laulud 23:1-2
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;

The Lord knows how to restore you, trust Him

   Isand teab, kuidas sind taastada, usalda Teda

Thursday, November 20, 2014

Ankur – Anchor #6 : 16.11.14

Ankur – Anchor  6

3. Johannese :2
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.

Emphasis of the Bible is not the outside, but the inside of you
   Piibli rõhuasetus ei ole väljaspool sind, vaid sinu sees
If your soul is healthy, you will be steady in life
   Kui sinu hing on terve, saad sa olla elus stabiilne
            God works in your life from the inside – out
   Jumal teeb tööd sinu elus seespoolt väljapoole

Õpetussõnad 18:14   Message
14 Mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu?

            If you are healthy inside, you can conquer problems
   Kui sa oled seespidiselt terve, siis sa ületad probleemid

Filiplastele 1:1-6
1 Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
3 Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan,
4 alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet.
5 Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni
6 ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

God, who started a good work in you, will complete it
   Jumal, kes alustas sinu sees head tööd, viib selle lõpuni
            Are you sure of that?
   Oled sa selles kindel?

Jakoobuse 1:6
6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.

            If you are not sure, you will be unstable
   Kui sa kahtled, siis sa oled ebastabiilne

God wanted them to be sure of this
   Jumal tahtis, et nad ei kahtleks
1. Your connection to God begins with God
  1. Sinu ühendus Jumalaga algab Jumalast
2. His work starts on the inside of you
  2. Tema alustab tööd sinu sees

Laulud 127:1
1 Palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.

3. Whatever God starts, He will finish
    3. Mida Jumal alustab, selle Ta ka lõpetab

Ever wonder about yourself, “What is in me?”
  Oled sa kunagi mõelnud: “Mis on minu sees?”
            “If I really believed, I would not do that”’
   “Kui ma tõesti usuksin, siis ma ei teeks nõnda”
Peter wondered that about himself after denying Jesus
   Peetrus mõtiskles selle üle enda kohta pärast Jeesuse salgamist
            Peter left to go back to what he knew, fishing
   Peetrus läks tagasi selle juurde, mida ta tundis - kala püüdma

Johannese 21:15-17
15 Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: "Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?" Peetrus ütles talle: "Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas." Jeesus ütles talle: "Sööda mu tallesid!"
16 Tema ütles talle veel teist korda: "Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?" Ta vastas talle: "Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas." Jeesus ütles talle: "Hoia mu lambaid kui karjane!"
17 Tema ütles talle kolmandat korda: "Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?" Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: "Kas ma olen sulle armas?" Ja ta ütles temale: "Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas." Jeesus ütles talle: "Sööda mu lambaid!

Peter answered, “You know I love you Lord”
   Peetrus vastas: “Sa tead, et ma armastan sind Issand”
But Jesus wanted Peter to know he loved Jesus
   Aga Jeesus tahtis, et Peetrus teaks, et ta armastab Jeesust
            What was started in him, would be completed
   See, mis oli tema sees alustatud, viiakse lõpule
            “You will give everything for me”
   “Sa annad kõik minu eest

This is why Paul said, “I am sure of this”
   Sellepärast ütles Paulus: “Ma olen selles kindel”
Peter writes at the end of his life the same
   Peetrus kirjutab oma elu lõpus sama

1. Peetruse 1:3-5   Message
3 Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,
4 kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile,
5 keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.

He will complete the work at the return of Christ
   Ta viib selle töö lõpuni, kuniks Kristus tagasi tuleb
       The day is coming when you will have it all
          Tuleb päev, kui sul on kõik olemas

Knowing that gives you a healthy soul
   See teadmine annab sulle terve vaimu
Holy Spirit will help you know you are right with God
   Püha Vaim aitab sul teada, et sa oled õige Jumalaga
            This assurance is an anchor for our soul

   See kindlustunne on meie hinge ankur

Thursday, November 13, 2014

Ankur – Anchor #5 : 09.11.14

Ankur – Anchor  5

3. Johannese :2
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.

Heebrealastele 6:17-20
17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,
20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

We are a church that preaches hope
   Me oleme kogudus, kes kuulutab lootust
Our hope is not like a wish
   Meie lootus ei ole nagu soov
Bible hope is confident expectation for something
   Piibli lootus on kindel ootus millegi suhtes
       We do not put our hope, in hope itself
          Me ei pane oma lootust lootuse enda peale

We are not just positive in life
   Mei ei ole lihtsalt elus positiivsed
Our hope is different than world’s hope
   Meie lootus on erinev maailma lootusest
            Our hope is always connected to something
   Meie lootus on alati millegagi ühendatud
            1. Korintlastele 13:13
            What is your hope connected to?
   Millega on sinu lootus ühendatud?

People need real hope in the world today
   Inimestel tänases maailmas on vaja reaalset lootust

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse

            We do not anchor our life on a wish
   Me ei ankurda oma elu mõne soovi külge
            Our hope in Jesus is powerful
   Meie lootus Jeesuses on vägev
            Put your hope in Jesus
   Pane oma lootus Jeesusesse

You can’t be neutral about Jesus
   Sa ei saa olla Jeesuse suhtes neutraalne
       You either receive Him, or reject Him
          Sa kas võtad Ta vastu või hülgad Ta
He was either fully God, or crazy
   Ta oli kas täielikult Jumal või siis hull
Jews accepted Jesus as Messiah
   Juudid võtsid Jeesuse vastu kui Messia
Jesus is the most influential man ever lived
   Jeesus on kõige mõjukam inimene, kes kunagi on elanud

In the Temple the Most Holy Place was behind a curtain
   Templis asus Kõige Püham Paik eesriide taga
Once a year the high priest would go in, to make sacrifice for sins
   Üks kord aastas läks ülempreester sisse, et tuua ohver pattude eest
            He did for the people, what they could not do for themselves
   Ta tegi inimeste eest seda, mida nad ise enda eest poleks teha saanud
Jesus went behind the curtain with His powerful blood, once for all sin
   Jeesus läks eesriide taha Oma väelise verega, üks kord kõigi pattude eest
Jesus is now our high priest forever
   Jeesus on nüüd meie ülempreester igavesti

Because of what Jesus did, you have relationship with God
   Selle tõttu, mida Jeesus tegi, on sul suhe Jumalaga
            Our hope is not anchored in our performance
   Meie lootus ei ole ankurdatud meie sooritusse
            Our hope is anchored in what Jesus has already done for us
   Meie lootus on ankrus selles, mida Jeesus on juba meie eest teinud
            Accept what Jesus did, stay connected, and you will be stable
   Võta vastu, mida Jeesus tegi, jää ühendusse ja sa saad stabiilseks

In a storm, the anchor holds the boat
   Tormis hoiab ankur paati
You need to know Jesus will hold you
   Sa pead teadma, et Jeesus hoiab sind

Heebrealastele 6:9
9 Me oleme aga veendunud, armsad, et teie puhul on lugu parem ja pääste võimalik, kuigi me räägime nõnda.

My hope is not in my strength
   Minu lootus ei ole mu tugevuses
My hope is in Jesus
   Mu lootus on Jeesuses
            What is your hope connected to?
   Millega on sinu lootus ühendatud?
Monday, November 3, 2014

Ankur – Anchor #4 : 02.11.14

Ankur – Anchor  4

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse

Matteuse 11:28-30   Message
28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!"

Jesus is the anchor of our soul
   Jeesus on meie hinge ankur
Jesus gives us an invitation to find rest for our soul
   Jeesus kutsub meid leidma rahu oma hingele
We can learn the rhythms of grace
   Me võime õppida armu rütme
God makes everything with rhythm
   Jumal teeb kõike rütmiga

It is human nature to want what we can’t have
   Inimlik loomus on tahta, mida me ei saa
1 Moosese 3:7-10
            They hid, instead of walking in God’s rhythm
   Nad peitsid, selle asemel, et käia Jumala rütmis
We are trying to find God’s rhythm in our life
   Me üritame leida Jumala rütmi oma elus

Jesus said, “Get away with me, and you will find rest”
   Jeesus ütles: "Tulge minu juurde ja te leiate hingamise"
Jesus is the only one who can bring peace to your soul
   Jeesus on ainus, kes võib tuua rahu su hingele
       Walk with me, work with me, watch how I do it
          Käi koos minuga, tööta koos minuga, vaata, kuidas ma seda teen
                       
Rabbis used yoke as “the heavy yoke of the Law”
   Rabid kasutasid iket kui "rasket Seaduse iket"
Jesus said His yoke is not heavy, but light
   Jeesus ütles, Tema ike ei ole raske, vaid kerge
       We need to be connected to Jesus
          Me peame olema ühenduses Jeesusega
       God has called you to a field, Jesus will help you
          Jumal on kutsunud meid põllule, Jeesus aitab sind
Put your hope and faith in Him
   Pane oma lootus ja usk Temasse

Jesus offers us pace and peace
   Jeesus pakub meile tempot ja rahu
            Many things try to rob us of our rhythm and pace
   Paljud asjad proovivad meilt röövida meie rütmi ja tempot
            Life is filled with unpredictable
   Elu on täis ootamatusi
            Heebrealastele 13:8
                        Find something firm and secure
   Leia midagi kindlat ja turvalist

Matteuse 6:27-33
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised!
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: "Mis me sööme?" või "Mis me joome?" või "Millega me riietume?"
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

People who don’t know God fuss over unimportant
   Inimesed, kes ei tunne Jumalat, rahmeldavad ebaoluliste asjade pärast
But if you know God, you can relax and respond
   Aga kui sa tunned Jumalat, võid sa lõõgastuda ja vastata
            Focus on God, and He will take care of you
   Keskendu Jumalale, ja Ta kannab hoolt sinu eest
            Do not lose the rhythms of grace
   Ära kaota armu rütme

Matteuse 6:34    Message
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.

Do not let what you don’t know, steal your life
   Ära lase sellel, mida sa ei tea, varastada  elu
Jesus is trying to get you to trust in Him
   Jeesus proovib sind saada Teda usaldama
       He will help you deal with the hard things
          Ta aitab sul tegeleda raskete asjadega

Walk with me, work with me, watch how I do it
   Käi koos minuga, tööta koos minuga, vaata, kuidas ma seda teen
God’s love, grace, and peace is available
   Jumala armastus, arm ja rahu on kättesaadavad
If you connect to Jesus, his yoke is light

   Kui sa ühendad ennast Jeesusega, tema ike on kerge