Sunday, November 27, 2016

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #6 : 27.11.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   6

Soul: mind, will, emotions – think, feel, decide
   Hing: mõistus, tahe, emotsioonid – mõtle, tunne, otsusta
You can decide to control your feeling
   Sa võid otsustada oma tundeid kontrollida
So your life will be much more enjoyable
   Siis on su elu palju nauditavam

We need to lighten the load of guilt from our soul
   Me peame kergendama oma hinge süükoormat
       Sometimes guilt can shape your whole life
   Mõnikord võib süütunne vormida kogu sinu elu
       It hinders and limits all you do
   See takistab ja piirab kõike, mida sa teed
       Guilt is a cycle that produces separation and death
   Süütunne on protsess, mis toodab eraldatust ja surma

Jesus paid the price for sin, and the guilt of it
   Jeesus maksis hinna patu ja süü eest

Roomlastele 8:1
1 Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.

       In Christ, you are not guilty
   Kristuses sa ei ole süüdi
       But guilt will try to separate you from God
   Aga süütunne püüab sind Jumalast eraldada

Heebrealastele 10:11-14
11 Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neidsamu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte.
12 Aga see siin, ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele,
13 nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks.
14 Sest üheainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks.

:17-18
17 Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtutegusid.”
18 Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest.

:22                                                                               New Living Translation
22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

In Jesus, “I am not guilty”
   Jeesuses: “Ma ei ole süüdi”

Roomlastele 6:23
23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Isandas.

       There is no other solution to guilt
   Süütundele ei ole teist lahendust

Koloslastele 2:13-14                                     New Living Translation
13 ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised,
14 kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.

       Jesus removes guilt and reconnected you to God
   Jeesus võtab ära süü ning taasühendab sind Jumalaga

Johannese 3:16-18
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

If you believe in Jesus, you are not guilty
   Kui sa usud Jeesusesse, siis sa ei ole süüdi

1. Johannese 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       Confess your sin to God, and He will forgive
   Tunnista oma patud Jumalale ja Tema andestab

1. Johannese 1:10
10 Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis.

       You can be free of guilt, because of Jesus’ righteousness
   Tänu Jeesuse õigsusele võid sa olla vaba süütundest,

Holy Spirit will convict you, but never condemn you
   Püha Vaim mõistab sind süüdi, aga mitte kunagi ei tunnista kõlbmatuks
      Conviction will draw you closer to God
   Süüdimõistmine toob sind Jumalale lähemale
           
2. Korintlastele 7:10-11
10 Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, maailma kurvastus toob aga surma.
11 Sest vaadake, millise innukuse on teis tekitanud just see, et te Jumalale meelepäraselt kurvastasite, millise kaitsekõne, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsuse, millise innu, millise karistuse! Teie olete end kõigiti näidanud puhtana selles asjas.

       Sorrow of the world is guilt
   Maailma kurvastus on süü
Godly sorrow produces repentance and change
   Jumalik kurvastus toodab patukahetsust ja muutust
       Help get people to a place that they can see Jesus

   Aita inimesed sinnamaani, et nad näevad Jeesust


Sunday, November 20, 2016

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #5 : 20.11.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   5

Everyone reacts differently to ups and downs
   Kõik reageerivad tõusudele ja mõõnadele erinevalt
Some enjoy the journey
   Mõned naudivad teekonda
Some are overloaded and unstable
   Mõned on ülekoormatud ja ebastabiilsed
   Tee otsus jõuda oma eesmärkideni

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises

Don’t let what you feel lead your decisions
   Ära lase oma tunnetel oma otsuseid juhtida
            Stay teachable, because our goal is stability
               Jää õpetatavaks, sest meie eesmärk on stabiilsus       
            God will give you power to control yourself
               Jumal annab sulle jõudu iseennast kontrollida
            Because feelings can be triggered by many things
               Kuna paljud asjad võivad tundeid valla päästa

Your feelings will change as much as you allow them
   Sinu tunded muutuvad niipalju, kui sa neil lubad
            You do not have to accept every feeling you have
               Sa ei pea võtma vastu kõiki tundeid, mis tulevad
            You are the director of your life
               Sina oled oma elu juht
            You can handle more than you think you can
               Sa suudad hakkama saada enamaga, kui arvad

Life will try to pull you down
   Elu võib üritada sind alla kiskuda
To climb higher, you will need to lighten your load
   Kõrgemale ronimiseks on sul vaja oma koormat kergendada
            Get rid of worry and cares of life
               Saa lahti elu murest ja vaevast
            You are not designed to carry them
               Sa ei ole loodud neid kandma

Luuka 21:34
34 Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt

Balance is a key to climbing higher in life
   Elus kõrgemale ronimise võti on tasakaal
Worry will weigh you down
   Mure kaalub sind alla
            It doesn’t happen suddenly, but over time
               See ei juhtu äkitselt, vaid aja jooksul
            Get help before everything collapses
               Saa abi enne, kui kõik kokku kukub

When you are loaded down, anything else is too heavy 
   Kui sa oled juba üle koormatud, on kõik lisanduv liiga raske
For every problem there is a promise
   Iga probleemi jaoks on tõotus


1. Peetruse 5:7                                  Amplified 
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

            Cast your worry onto Jesus
               Heida oma mure Jeesusele
                        But you still have responsibilities
                           Aga sul on endiselt vastutus

Laulud 55:23 (Engl vs 22)                                        New Living Translation 
23 Heida Isanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!

            Release it and let it go
               Vabasta see ja lase minna

Laulud 37:5                                       New Living Translation
5 Anna oma tee Isanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!

            Trust in the Lord to help carry it for you
               Usalda Isandat, et Ta aitaks sul seda kanda


Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #4 : 20.11.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   4

Everyone has ups and downs
   Kõigil on tõusud ja mõõnad
God gave us feelings to enhance our lives
   Jumal andis meile tunded, et meie elus tugevdada
Know God’s Word and stand strong
   Tunne Jumala Sõna ja seisa tugevana
       Control your feelings
   Kontrolli oma tundeid

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises

God desires that we have emotional stability
   Jumal tahab, et meil oleks emotsionaalne stabiilsus
       Avoid extreme highs and lows
   Väldi ekstreemseid tõuse ja mõõnasid
       Learn to manage your feelings
   Õpi oma tundeid kontrollima
       Then God can help you reach your destination
   Siis saab Jumal aidata sul sihtpunkti jõuda

Feelings will lie to you, and change often
   Tunded valetavad sulle ja muutuvad tihti
       Our help is supernatural
   Meie abi on üleloomulik
       You need to speak the Word to yourself
   Sa pead endale Sõna kõnelema
           
1. Saamueli 30:6
6 Ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas tema kividega surnuks visata, sellepärast et kogu rahvas oli hinges kibestunud, igaüks oma poegade ja tütarde pärast; aga Taavet kinnitas ennast Isandas, oma Jumalas.

David strengthened and encouraged himself in the Lord
   Taavet tugevdas ja julgustas ennast Isandas
       Do not make emotional decisions
   Ära tee emotsionaalseid otsuseid
       He encouraged himself by speaking God’s promises
   Ta julgustas ennast, rääkides Jumala tõotusi
       You encourage yourself by speaking God’s Word
   Sa julgustad ennast Jumala Sõna rääkides

Johannese 16:33
33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”

Remain happy and calm, because we will win
   Jää õnnelikuks ja rahulikuks, sest me võidame
       Do not worry or become afraid, stay steady
   Ära muretse ega ära karda, jää kindlaks

Laulud 112:6-8
6 Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.
7 Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Isanda peale.
8 Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.

It takes a steady hand to carry a full cup
   Vaja on kindlat kätt, et kanda täis karikat
      To have a stable life, you need emotional stability
   Stabiilseks eluks pead sa emotsionaalselt stabiilne olema

Laulud 94:12
12 Õnnis on mees, keda sina, Isand, karistad ja kellele sina õpetad oma Seadust

:13                                                                               Amplified
13 et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku.

:14-15
14 Sest Isand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha oma pärisosa,
15 vaid kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes on õiglased südamelt.

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

God will give you power in the day of trouble
   Jumal annab sulle väe raskel ajal

Laulud 91:1                                                               New King James Version

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib