Sunday, September 25, 2016

Elu tules – Life on Fire #5 : 25.09.16

Elu tules – Life on Fire   5

Roomlastele 12:11
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

3. Moosese 6:6 (English vs 13)
6 Altaril peab põlema alaline tuli, see ei tohi kustuda! 

The fire of God is now in us
   Jumala tuli on nüüd meie sees
We need all our fames to come together – to be a church on fire
   Meil on vaja, et kõik meie leegid ühineksid – et me oleksime kogudus tules

How de we become a life on fire?
   Kuidas me saame elu tules?
            Prayer and Praise
   Palve ja Kiitus
            Heart
   Süda
            Holy Spirit
   Püha Vaim
            Word
   Sõna
            Evangelism
   Evangelism

2. Korintlastele 5:14-15
14 Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud; 
15 ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. 

Make a commitment to live for Jesus
   Pühendu elama Jeesusele
Get on fire, so you can light others on fire
   Ole tules, et saaksid süüdata teisi

Luuka 11:33-36
33 Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vaka alla, vaid lambijalale, et sisseastujad näeksid valgust. 
34 Su silm on ihu lamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgust täis, kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. 
35 Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus! 
36 Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga." 

            Get enthusiastic about God, and others will too
   Ole innustunud Jumalast ja teised innustuvad ka
            Nothing can stop someone on fire for God
   Mitte miski ei saa peatada kedagi, kes on Jumala tules

Matteuse 9:36-38
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 
37 Siis ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. 
38 Paluge siis lõikuse Isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!" 

Laulud 126:5-6                                              New Living Translation
5 Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. 
6 Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. 

Start in prayer, sow seed, and receive a harvest
   Alusta palvest, külva seemet ja võta vastu lõikus
            Do not be content as a Christian to just receive
   Ära ole rahul kristlasena lihtsalt vastu võttes
            Become more bold to share Jesus with others
   Muutu julgemaks, et jagada Jeesusest teistega
           
Jesaja 6:5-8
5 Ja ma ütlesin: "Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Isandat." 
6 Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. 
7 Ja ta puudutas mu suud ning ütles: "Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud." 
8 Ja ma kuulsin Isanda häält küsivat: "Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?" Ja ma ütlesin: "Vaata, siin ma olen, läkita mind!" 

When you are touched with fire, you will witness
   Kui sind on puudutanud tuli, sa oled tunnistajaks

Roomlastele 10:14-15
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? 
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: "Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit."  

We need to tell the world about Jesus
   Me peame maailmale Jeesusest rääkima
Be someone that Jesus can use
   Ole keegi, keda Jeesus saab kasutada


Sunday, September 18, 2016

Elu tules – Life on Fire #4 : 18.09.16

Elu tules – Life on Fire   4

Roomlastele 12:11
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

Let your emotions get involved in your walk with God
   Luba oma emotsioonidel saada osaks sinu käimisest koos Jumalaga
Prayer and praise on fire
   Palveta ja kiida tules
       Get your heart on fire
          Saa oma süda tuliseks
       God is a fire in us
          Jumal on tuli meie sees
       Word of God is a fire
          Jumala Sõna on tuli

God’s Word in you can go from a flame to a fire
   Jumala Sõna sinu sees võib muutuda ühest leegist tuleks

2. Moosese 3:2
2 Seal ilmutas ennast temale Isanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära.

       The Word comes like a fire – let it burn
          Sõna tuleb nagu tuli – las see põleda

Jeremija 20:9
9 Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud.

       The Word in you will come alive – let it out
          Sõna sinu sees saab elavaks – lase see endast välja

Jeremija 23:28-29
28 Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga? ütleb Isand.
29 Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Isand, või nagu vasar, mis purustab kalju?

       It strengthens, purifies, and builds the humble
          See tugevdab, puhastab ja ehitab üles alandlikke

How do you get the Word burning inside?
   Kuidas saada Sõna enda sees põlema?
       Know His Word is alive and powerful
          Tea, et Ta Sõna on elav ja vägev

Heebrealastele 4:12                                     Amplified
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

Meditate day and night
   Mõtiskle päeval ja öösel

Õpetussõnad 4:20-22                                    Amplified
20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!  
21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames;
22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!

Faith grows by hearing the Word
   Usk kasvab Sõna kuuldes
Word comes alive when you speak it
   Sõna saab elavaks, kui sa seda räägid

Luuka 12:48                                      New Living Translation
48 kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. 

We have been given so much revelation in the Word
   Meile on antud nii palju ilmutust Sõnas
You are required to apply it to your life
   Sinult nõutakse, et sa seda oma elus rakendaksid
            What scripture are you standing on?
               Millisel kirjakohal sa seisad?
            Connect God’s promises to your needs
               Ühenda Jumala tõotused oma vajadustega
            Much is required from you, and you have responsibility
               Sinult oodatakse palju ja sul on vastutus

1. Korintlastele 1:4-5                                               New Living Translation
4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses!
5 Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises

:6                                                                     Amplified   and   Message
6 kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud

Live a life on fire
   Ela elu tules
            You will become unstoppable
               Sa saad peatamatuks

1. Peetruse 1:22-25                           New Living Translation
22 Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest!
23 Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.
24 Sest „kõik inimlik on kui rohi ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,
25 aga Isanda sõna jääb igavesti.”

            Let the Eternal Word burn in you daily
               Luba Igavesel Sõnal enda sees iga päev põledaSunday, September 11, 2016

Elu tules – Life on Fire #3 : 11.09.16

Elu tules – Life on Fire   3

Rom 12:11

The Lord expects us to be enthusiastic, to live on fire
   Isand ootab meilt, et oleksime entusiastlikud, elades tules
       With prayer and praise working together
Lastes palvel ja kiitusel koos töötada
       Having your heart on fire
Omades südant tules

2 Timoteosele 1:6-7
6 Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. 
7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 

       We are to serve God on purpose
Me peame Jumalat tahtlikult teenima

Heebrealastele 12:28-29
28 Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; 
29 sest meie Jumal on neelav tuli! 

The Holy Spirit is like fire inside of you
   Püha Vaim on sinu sees kui tuli
       You are a temple of the Holy Spirit
Sa oled Püha Vaimu tempel

1. Korintlastele 6:19-20
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? 
20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus! 

       Priests would put wood on the temple fire every morning
Preestrid lisasid templi tulele puid igal hommikul
              We have the same requirement from God
                 Meil on seesama ülesanne Jumalalt
              We are to stir the fire in us, never let it did
                 Me peame tule enda sees lõkkele õhutama, ära lase sel iialgi kustuda

Matteuse 3:11
11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 

Allow the fire to work in you
   Luba tulel enda sees tööd teha
       That fire will lead you
See tuli juhib sind

Johannese 16:13-14
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 
14 Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 

       That fire will comfort you
See tuli lohutab sind

Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. 

2. Korintlastele 1:3-4
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 
4 Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 

That fire will cleanse you
   See tuli puhastab sind

Matteuse 3:11-12
11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 
12 Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu tulega." 

The Holy Spirit fire will make you better
   Püha Vaimu tuli teeb sind paremaks

1. Korintlastele 3:12-15
12 Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest - 
13 kord saab igaühe töö avalikuks. Isanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 
14 Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. 
15 Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule. 

Sakarja 13:9
9 Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. Mina ütlen: "See on minu rahvas." Ja tema ütleb: "Isand, minu Jumal!"" 

Allow the Holy Spirit to burn in you and purify you
   Luba Pühal Vaimul põletada ja puhastada sind

Tiituse 2:13-14
13 oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. 
14 Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. 

Desire to work more for the Lord daily
   Igatse töötada Isandale iga päev rohkem

Heebrealastele 9:14 
14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. 

Accept His fire, and your life can be changed for eternity
   Võta vastu Tema tuli ja su elu muutub igaveseks


Sunday, September 4, 2016

Elu tules – Life on Fire #2 : 04.09.16

Elu tules – Life on Fire   2

Fire is enthusiasm, being excited, having passion
   Tuli on enthusiasm, põnevil olemine, võtma asju kirega

Roomlastele 12:11
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

       The Lord expects us to be determined followers
          Isand ootab, et me oleksime pühendunud järgijad

2 Timoteosele 1:6
6 Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.

       It is up to us to be on fire or not
          Meist sõltub, kas me oleme tules või mitte
      
2. Ajaraamat 7:1-3
1 Kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, siis tuli taevast tuli ja põletas põletusohvri ja tapaohvrid, ja Isanda auhiilgus täitis koja.
2 Ja preestrid ei võinud minna Isanda kotta, sest Isanda auhiilgus oli täitnud Isanda koja.
3 Ja kui kõik Iisraeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli ja Isanda auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivipõrandale, kummardasid ja tänasid Isandat, et tema on hea, et tema heldus kestab igavesti.

       We need to have our hearts on fire
          Meie südamed peavad olema tules

Luuka 24:13-35 
13 Ja vaata, kaks nendest olid selsamal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes kümne kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus.
14 Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis olid juhtunud.
15 Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas.
16 Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära.
17 Aga Jeesus ütles neile: „Mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies?” Ja nad jäid kurvalt seisma.
18 Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale: „Sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud?”
19 Ja ta küsis neilt: „Mis siis?” Nemad ütlesid talle: „See, mis juhtus Jeesuse Naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees,
20 kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud.
21 Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist.
22 Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma.
23 Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab.
24 Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud.”
25 Ja tema ütles neile: „Oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud!
26 Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema?”
27 Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib.
28 Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi.
29 Aga nemad käisid talle peale, öeldes: „Jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas!” Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda.
30 Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile.
31 Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist.
32 Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”
33 Ja nad tõusid ning pöördusid selsamal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased,
34 kes ütlesid: „Isand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale.”
35 Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud.

Luuka 24:32
32 Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”

How do you put out a fire?
   Kuidas sa tuld kustutad?
       Smother it, and it will go out
          Lämmata seda, ja see kustub
       Neglect to put fuel on, and eventually it burns out
          Jäta kütuse lisamine hooletusse ja lõpuks põleb see läbi
Have a heart on fire with God’s presence
   Olgu su süda tules Jumala ligioluga
       Sin will try to smother a heart on fire
          Patt proovib lämmatada südant tules
       Neglect the Word and nothing to burn
          Jäta Sõna unarusse ja mitte midagi ei põle

A heart on fire is ignited by the Word
   Sõna läbi süüdatakse tuli südames

Luuka 24:32
32 Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”

       Do you allow Him to open scripture daily?
          Kas sa lubad Tal iga päev sulle pühakirja avada?
A heart on fire is intensified by fellowship with Him
   Tuli südames muutub tugevamaks Temaga osaduses olles

Luuka 24:32
32 Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”

       You have to spend time with Jesus
          Sa pead veetma aega Jeesusega
A heart on fire will inspire us to be vocal about Jesus
  Süda tules inspireerib meid rääkima Jeesusest
       When your heart burns, you won’t keep it to yourself
          Kui su süda põleb, ei hoia sa seda ainult iseendale

Is your heart on Fire?
   Kas sinu süda on Tules?
            Let the Holy Spirit into your heart
               Luba Püha Vaim oma südamesse
            Receive the power of resurrection
               Võta vastu ülestõusmise vägi
            Remember Jesus in communion
               Meenuta Jeesust leivamurdmisel

Luuka 24:46-49
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

Jesus wants your heart on fire
   Jeesus tahab, et su süda oleks tules