Sunday, October 14, 2018

Rohkem kui kullalt – More than Enough #7 : 14.10.18

Rohkem kui kullalt – More than Enough  7

God is a God of more than enough
   Jumal on Jumal, kes rohkem kui küllalt
We live in a culture of never enough
   Me elame kultuuris, kus ei ole kunagi piisavalt
            Don’t allow circumstances determine your contentment 
               Ära lase olukordadel oma rahulolu määrata
            Make what you believe bigger than your circumstances
               Tee see, mida sa usud, suuremaks kui su olukorrad

Filiplastele 4:11-13
11 Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
12 Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Learn the secret of your happiness is in Jesus 
   Õpi oma õnnelikkuse saladust Jeesuses

Jeremija 29:11
11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

            God’s promises are conditional, so work with Him 
               Jumala tõotused on tingimuslikud, tööta koos Temaga
            God must be the center of your priorities
               Jumal peab olema sinu keskne prioriteet
            Then He will bless you abundantly
               Siis Ta õnnistab sind külluslikult

Heebrealastele 10:36                                             NLT
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.

If you do not compromise the difficult times
   Kui sa ei tee rasketel aegadel järeleandmisi
If you keep your eyes on Jesus
   Kui sa hoiad oma silmad Jeesusel
            You will see the will of God in every situation 
               Siis sa näed Jumala tahet igas olukorras
            God has a plan, and has given His promises 
               Jumalal on plaan ja Ta on andnud tõotused

Markuse 10:46-52
46 Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui ta Jeerikost välja läks ja tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg, pime Bartimeus, tee ääres ja kerjas.
47 Ja kui ta kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema: "Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale!"
48 Ja paljud sõitlesid teda, et ta jääks vait; kuid ta kisendas veel enam: "Taaveti poeg, halasta minu peale!"
49 Ja Jeesus jäi seisma ja ütles: "Kutsuge ta siia!" Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale: "Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!"
50 Ent tema viskas kuue seljast, tõusis püsti ja tuli Jeesuse juurde.
51 Ja Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles: "Mis sa tahad, et ma sulle teeksin?" Ent pime ütles talle: "Rabunii, et ma jälle näeksin!"
52 Jeesus ütles talle: "Mine, su usk on sind aidanud!" Ja sedamaid nägi ta jälle ja järgis teda teekonnal.

This man had faith to receive anything 
   Sellel mehel oli usk vastu võtta mida iganes
His focus was not on his condition, but his answer
   Tema fookus ei olnud tema olukorral, vaid tema vastusel
            He was expecting His miracle 
               Ta ootas oma imet

Johannese 12:44-46
44 Aga Jeesus hüüdis ning ütles: "Kes minusse usub, see ei usu mitte minusse, vaid sellesse, kes mind on läkitanud!
45 Ja kes näeb mind, see näeb seda, kes mind on läkitanud.
46 Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse ei jääks pimedusse.

Faith in Jesus will bring you out of darkness
   Usk Jeesusesse toob sind pimedusest välja
To believe God, develop a more than enough mentality 
   Et uskuda Jumalat, arenda endas rohkem kui küllalt mõtteviisi
            The power of God is more than enough
               Jumala vägi on rohkem kui küllalt
            Your answers are all in Jesus
               Sinu vastused on Jeesuses

Heebrealastele 13:21
21 varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.Sunday, October 7, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #6 : 07.10.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  6

Jesus is more than enough
   Jeesus on rohkem kui küllalt
God’s promises to Abraham belong to us
   Jumala tõotused Aabrahamile kuuluvad meile
Develop a mentality of more than enough
   Arenda endas “rohkem kui küllalt” mõtteviisi
God’s angels are more than enough
   Jumala ingleid on rohkem kui küllalt
            God is more than enough for you
               Jumal on sinu jaoks rohkem kui küllalt

Heebrealastele 13:21
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

Keep your focus on Jesus, you will make it through
   Hoia oma fookus Jeesusel ja sa saad hakkama

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

God will bless faith, He is a rewarder 
   Jumal õnnistab usku, Ta on tasu andja
            
Taanieli 3:6, 15
6 Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju!”
15 Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja 
kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?”

:16-18
16 Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: „Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.
17 Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!
18 Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”

:24-26
24 Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: „Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?” Nad kostsid ja ütlesid kuningale: „Tõepoolest, kuningas!”
25 Tema kostis ja ütles: „Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.”
26 Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: „Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia!” Siis tulid Sadrak, Meesak 
ja Abednego tulest välja.

They knew God was more than enough
   Nad teadsid, et Jumal on rohkem kui küllalt
Jesus is in the fire with them
   Jeesus oli koos nendega tules
            You are not alone; Jesus is in your fire
               Sa ei ole üksi, Jeesus on tules koos sinuga 
            Jesus is in your storm
               Jeesus on sinu tormis

Matteuse 14:24-27
24 Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu.
25 Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides.
26 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”

Jesus showed up at the right time
   Jeesus tuli kohale õigel ajal

:28-31
28 Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!”
29 Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
30 Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!”
31 Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”

Keep your eyes on Jesus, and you can do anything 
   Hoia oma silmad Jeesusel ja sa suudad teha kõike

:32-33
32 Ja kui nad astusid paati, rauges tuul.
33 Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”

Keep your faith in Jesus during your storm
   Oma tormi kestel hoia usk Jeesuses 
            His grace and power is more than enough
               Tema arm ja vägi on rohkem kui küllaldased

Your storms will make you stronger 
   Sinu tormid teevad sind tugevamaks
Don’t rum from problems, attack them by faith 
   Ära põgene probleemide eest, ründa neid usu läbi
            Jesus is here – let the storm blow
               Jeesus on siin – las torm raevutseb

5. Moosese 31:6
6 Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!”

            He is more than enough
               Ta on rohkem kui küllalt