Sunday, February 28, 2016

Jumala Armastus – Love of God #1 : 28.02.16

Jumala Armastus – Love of God   1

Love of God is the most powerful force on earth
   Jumala armastus on kõige võimsam jõud maa peal
Love of God moves you
   Jumala armastus liigutab sind
Human love pales in c­omparison to God’s love
   Inimeste armastus kahvatub võrdluses Jumala armastusega

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. 

Love moved Jesus to the cross for us
   Armastus viis Jeesuse meie eest ristile
There are stages of growth in God’s love
   Jumala armastuses on kasvamise etapid
John realized the love Jesus showed him, was for others
   Johannes mõistis, et armastus, mida Jeesus talle näitas, oli teiste jaoks
We need to understand the power of God’s love
   Me peame mõistma Jumala armastuse väge

1. Johannese 3:16
16 Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. 

1. Johannese 4:7-8
7 Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 
8 Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. 

God is love
   Jumal on armastus
Love like God and love people
   Armasta nagu Jumal ja armasta inimesi

1. Johannese 4:9-12
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.  
11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 
12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 

We should show love, so we show others God
   Me peame välja näitama armastust, et me saaksime teistele näidata Jumalat

Matteuse 9:36
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 

Love should move you to people who don’t know Jesus
   Armastus peaks viima meid inimesteni, kes ei tunne Jeesust
            You need to hear from God daily
   Sa pead kuulma Jumalalt igapäevaselt
You need to move to fulfill our destiny
   Sa pead liikuma, et täita meie saatust
You need to receive love to give love
   Sa pead vastu võtma armastust, et välja anda armastust
Let the Holy Spirit refresh your heart and soul
   Lase Pühal Vaimul uuendada oma südant ja hinge

1. Korintlastele 13:1-3
1  Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 
2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 
3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 

Paul rebuked them for thinking they were spiritual
   Paulus noomis neid, sest nad arvasid end olevat vaimsed

1. Korintlastele 13:4-8a
4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 
5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 
6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. 
7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 
8 Armastus ei hääbu kunagi.

            They had a hard time with human love
   Neil oli raskusi inimliku armastusega
            Paul said they needed Agape love – the love of God
   Paulus ütles neile, et nad vajavad Agape armastust – Jumala armastust
            Not trying to love more, but be transformed
   Mitte püüda armastada rohkem, vaid muutuda

It is obvious we need a Savior
   On ilmselge, et me vajame Päästjat
You can’t love like this without a relationship with God
   Sa ei saa nõnda armastada ilma, et sul oleks suhe Jumalaga
            The love of God will move you to others
    Jumala armastus viib sind teisteni
In the presence of God you are filled with His love
  Jumala ligiolus oled sa täidetud Tema armastusega

1. Johannese 4:7                                           New Living
7 Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 

1. Johannese 4:10-11                                    New Living
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.  
11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 

Our passion is to know God, and let Jesus transform our lives with His love

   Meie kirg on tunda Jumalat ja lasta Jeesusel muuta oma elu Tema armastusega

Sunday, February 21, 2016

Eesti Vabariigi Aastapäev - Estonian Independence Day : 21.02.16

Eesti Vabariigi Aastapäev - Estonian Independence Day

Estonia got freedom without a shot being fired
   Eesti sai vabaks ilma ühegi püssilasuta
            We have natural freedom
               Meil on poliitiline vabadus
            But many still need spiritual freedom
               Aga paljudel on veel vaja vaimulikku vabadust
            We need to stand together and be bold for Jesus
               Me peame seisma koos ja olema julged Jeesuse jaoks

Johannese 8:36
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Roomlastele 6:16-18                                     New Living
16 Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete -
olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks! 
17 Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud, 
18 ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. 

It is your choice to truly be free
   See on sinu valik olla tõeliselt vaba
Even if things against us seem too much, trust God
   Isegi kui asju meie vastu tundub liiga palju, usalda Jumalat
            For God to do something new, we have to change
               Selleks, et Jumal saaks teha midagi uut, peame meie muutuma
            Do your part and be bold to share your faith
               Tee oma osa ja ole julge oma usku jagama
            Help win real freedom for others
               Aita teistel võita tõelist vabadust
                 
2. Korintlastele 4:15                                                New Living
15 Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. 

2. Korintlastele 4:18                       
18 meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. 

God wants you to be stable and strong
   Jumal tahab, et sa oleksid stabiilne ja tugev
You get there by training, not trying
   Sa jõuad selleni treenides, mitte üritades

Paul and Barnabas were a good preaching team
   Paulus ja Barnabas olid hea jutlustamise tiim
But John-Mark left Paul when times got hard
   Aga Johannes Markus jättis Pauluse maha, kui ajad raskeks muutusid
            You do not need to backslide (turn away from God) to quit
               Sa ei pea tagasi langema (pöörduma eemale Jumalast), et alla anda
            You can’t always count on others, but Jesus is always there
               Sa ei saa alati teiste peale kindel olla, aga Jeesus on alati kohal
            We need to stand together and support one another
               Me peame seisma üheskoos ja toetama üksteist

Apostlite teod 15:36-40                                            New Living
36 Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele: „Läki jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud Isanda sõna, kuidas nende käsi käib.” 
37 Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks. 
38 Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. 
39 Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. 
40 Paulus valis aga Siilase ja läks teele, ning vennad andsid ta Isanda armu hooleks. 

Apostlite teod 15:38                                      Message
38 Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. 

We can’t show freedom to others, and be a quitter
   Me ei saa näidata teistele vabadust ja olla ise allaandjad
Paul could not trust John-Mark again, he was not ready
   Paulus ei saanud Johannes Markust enam usaldada, sest ta ei olnud valmis
            Barnabas and Paul split up over this
               Barnabase ja Pauluse teed läksid sellepärast lahku
            Saul chose Silas to go with him
               Paulus valis oma kaaslaseks Siilase

Apostlite teod 16:25-26
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. 
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. 

We need to help each other to stand in faith
   Me peame üksteist aitama ja usus seisma
Silas was committed to stand with Paul
   Siilas oli pühendunud seisma koos Paulusega
            There was freedom in their faith for all with them
               Nende usus oli vabadus ka kõigi nende jaoks, kes nendega koos olid
            These kind of believers will change our nation
               Sellised usklikud muudavad meie rahvast

2. Timoteosele 4:9-11
11 Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning too ta enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. 

John-Mark became helpful to Paul later
   Johannes Markus sai hiljem Pauluse abiliseks
            Never throw anyone away forever
               Ära tõuka kedagi eemale igaveseks
            Even if they are not ready today, they might be ready in the future
               Isegi kui nad ei ole valmis täna, võivad nad olla valmis tulevikus

Are you ready to stand for others even through adversity?
   Oled sa valmis seisma teiste eest isegi raskustes?
            We can reach this generation with real freedom in Jesus
               Me võime jõuda selle põlvkonnani tõelise vabadusega Jeesuses
            We can be helpful to God in ministry
               Me võime olla abiks Jumalale teenistuses
            We can stand strong to bring people to spiritual freedom
               Me võime seista tugevana, et tuua inimesi vaimulikku vabadusse


Sunday, February 14, 2016

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life #6 : 14.02.16

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life   6

First 3 chapters are what we believe
   Esimesed 3 peatükki räägivad sellest, mida me usume
Last 3 chapters are practical life principles
   Viimased 3 peatükki on praktilised elu põhimõtted
            This letter is a foundation to a Christian lifestyle
   See kiri on vundament kristlikule elustiilile

Efeslastele 6:10-20
10 Viimaks veel: saage vägevaks Isandas ja tema tugevuse jõus! 
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! 
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! 
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! 
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 
19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, 
20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. 

The emphasis is to keep standing strong
   Peamine on jätkata kindlalt seismist
            Not based on what we do, but what Jesus has done
   See ei põhine sellel, mida meie teeme, vaid mida Jeesus on teinud
            You stand in the victory Jesus already won
   Sa seisad võidus, mille Jeesus on juba võitnud

Efeslastele 6:10                                 New Living
10 Viimaks veel: saage vägevaks Isandas ja tema tugevuse jõus! 

God’s power is available to you
   Jumala vägi on sulle kättesaadav

Efeslastele 6:11                                 New Living
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 

There will be difficulties, but you can stand
   Raskused tulevad, aga sa suudad seista
Get ready for the battle, so you can… stand
   Ole valmis võitluseks, et sa saaksid… seista
Stand in what Jesus has done
   Seisa toetudes sellele, mida Jeesus on teinud
                 
Efeslastele 6:12                                 New Living
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 

The devil is your real enemy, not people
   Sinu tõeline vaenlane on saatan, mitte inimesed

Efeslastele 6:13-14a                         New Living
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 
14 Seiske nüüd

Stand!  Put on…
   Seisa! Pane selga…

Efeslastele 6:14b                               New Living
14 ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 

Belt of truth
   Tõevöö
            Hold everything together, and gives freedom
   Hoiab kõike koos ja annab vabaduse
Breastplate of righteousness
   Õiguse soomusrüü
            Not emotional, but reality in Jesus
   Mitte emotsioonid, aga tõelisus Jeesuses

1. Johannese 3:20-21                                    New Living
20 et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. 
21 Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees 

Efeslastele 6:15                                 New Living
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! 

Shoes of peace
   Rahukingad
            Have a foothold even in chaos
   Isegi kaoses on sul kindel jalgealune

Efeslastele 6:16                                 New Living
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
kõik kurja põlevad nooled! 

Shield of faith
   Usukilp
            The attacks of the enemy fall short
   Vaenlase rünnakud jäävad nõrgaks

Efeslastele 6:17a                               New Living
17a Võtke ka päästekiiver

Helmet of salvation
   Päästekiiver
            Knowing you are saved gives hope
   Teadmine, et sa oled päästetud, annab lootust

Efeslastele 6:17b                               New Living
17b … ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! 

Sword of the Spirit
   Vaimumõõk
            The Word and the Name of Jesus
   Sõna ja Jeesuse Nimel

Efeslastele 6:18                                 New Living
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 

Prayer is access to God’s power
   Palve on ligipääs Jumala väele
            It helps to bind us together as a church
   See aitab meid kogudusena ühte liita

Efeslastele 6:19-20                           New Living
19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, 
20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. 

Pray for me as your pastor
   Palveta minu kui oma pastori eest
            That I will be bold to teach Jesus right
   Et ma saaksin julgelt õpetada Jeesusest õigesti

Matteuse 10:39

39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.