Sunday, April 24, 2016

Jumala Armastus – Love of God #7 : 24.04.16

Jumala Armastus – Love of God   7

1. Johannese 4:16
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 

Love of God:
   Jumala Armastus:
       Move you to others               
   Viib sind teisteni
Forgives
   Annab andeks
Has not loopholes                      
   Tal ei ole seaduselünki
Encourages
   Julgustab
       Heals  
   Tervendab                                            
Gives access to presence
   Annab juurdepääsu ligiolusse
Serves and sacrifices
   Teenib ja ohverdab


Almost every blessing in life comes through relationships
   Enamik õnnistusi elus tuleb läbi suhete
            Who you associate with will determine who you become
   See, kellega sa suhtled, määrab ära, kelleks sa saad
            We can become more like Jesus
   Me võime saada rohkem Jeesuse sarnaseks

1 Korintlastele 15:33
33 Ärge eksige!"Halb seltskond rikub head kombed." 

            Through Jesus you can connect to God
Läbi Jeesuse saad sa ühenduse Jumalaga

Efeslastele 3:18-19                           New Living   
18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 

We can know God is with us, and feel His presence
   Me teame, et Jumal on meiega, ja tunneme Tema ligiolu
            But it has not always been that way for you
   Aga see ei ole sinu jaoks alati nii olnud
            But the love of Jesus brought you back
   Aga Jeesuse armastus tõi su tagasi
            Now we will spend eternity in His presence
   Nüüd me veedame igaviku Tema ligiolus

Koloslastele 1:22                              New Living
22 on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette

Efeslastele 2:17-18                           New Living
17 Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, 
18 sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. 

Efeslastele 3:12                                 New Living                Amplified
12 kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. 

            We have access to God by faith – use your faith!
   Meil on ligipääs Jumala juurde läbi usu – kasuta oma usku!

Jesus showed us His heart of love
   Jeesus näitas meile Oma armastuse südant

Markuse 6:31-34
31 Ja Jeesus ütles neile: "Tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut!", sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. 
32 Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette. 
33 Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale enne neid. 
34 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. 

            He will pour himself into you
   Ta valab end sinu sisse

Johannese 10:27-30              New Living
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle 
28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. 
29 Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. 
30 Mina ja Isa oleme üks." 


            He will never let you go
   Ta ei lase sinust iial lahti

Markuse 10:13-16
13 Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. 
14 Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: "Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! 
15 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna." 
16 Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. 

            He wants you to come like children
   Ta tahab, et sa tuleksid nagu laps

Matteuse 11:28-30
28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, 
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!" 

            He wants to help you in life
   Ta tahab sind elus aidata

We have access to God anytime
   Meil on ligipääs Jumalale igal ajal
            Go near to God, He will come near to you
   Mine Jumalale lähemale, Ta tuleb sulle lähemale

Heebrealastele 10:22
22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega! 

          God is here, press into His presence
      Jumal on siin, mine Tema ligiolusse
         Because He loves you
     Sest Ta armastab sind

Johannese 14:6

6 Jeesus ütles talle: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 

Sunday, April 17, 2016

Jumala Armastus – Love of God #6 - 17.04.16

Jumala Armastus – Love of God   6

Love of God encourages
   Jumala armastus julgustab
Learn to take encouragement fro yourself
   Õpi iseennast julgustama 
Learn to give encouragement to others
   Õpi teisi julgustama

Roomlastele 15:4-5
4 Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. 
5 Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt

God will encourage you through scripture
   Jumal julgustab sind läbi kirjakohtade

Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Isand, vägede Jumal. 

When you are discouraged, go to God’s presence 
   Kui sa oled julguse kaotanud, mine Jumala ligiolusse
Getting into God’s love is how to encourage yourself
   Jumala armastusse sisenemine on iseenda julgustamine

Take courage:
   Ole julge
Matteuse 14:27  Apostlite teod 23:11  Joosua 1:9

You need inner strength to get to God’s blessings
   Sul on vaja sisemist tugevust, et saada Jumala õnnistusi
Courage pushes through when fear comes
   Julgus pressib läbi, kui hirm tuleb

Õpetussõnad 24:16
16 Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse. 

Do not let your situation keep you from your destination
   Ära lase oma olukordadel takistada sind sihtpunkti jõudmast 
Be encouraged by God’s Word, and others words
   Ole julge läbi Jumala Sõna ja teiste sõnade

Heebrealastele 10:25
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. 

You have a ministry of encouragement
   Sul on julgustamise teenistus
People have been discouraged, you can put courage back 
   Inimesed on heidutatud, sina võid neile julguse tagasi anda

2 Korintlastele 1:3-4
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 
4 Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 

We need to encourage one another to stay strong
   Meil on tugevaks jäämiseks vaja üksteist julgustada
But you can’t give what you do not have
   Aga sa ei saa anda seda, mida sul ei ole

Efeslastele 4:29 New Living / Message
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. 

Heebrealastele 3:13
13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi! 

People are hurting, we need to encourage them
   Inimesed on haiget saanud, meil on vaja neid julgustada
Words are powerful
   Sõnad on väelised

Õpetussõnad 12:25
25 Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu. 

Words can plant things in someone’s life, and water them
   Sõnad võivad külvata asju kellegi ellu ja kasta neid

1. Korintlastele 3:6-7
6 Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. 
7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 

Watering is the transition point – it reveals something
   Kastmine on üleminekupunkt - see toob midagi ilmsiks
We need to be transformed 
   Me peame saama muudetud

Efeslastele 3:16-17 New Living
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, 
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, 

If you have good roots you can stand strong
   Kui sul on head juured, saad sa tugevalt seista

We need one another to stay strong and accomplish goals
   Meil on vaja üksteist, et seista tugevalt ja saavutada eesmärke
Speak words of encouragement over yourself and others
   Räägi julgustuse sõnu iseenda ja teiste üle
Together we are better and stronger
   Üheskoos oleme paremad ja tugevamad

1 Korintlastele 16:13-14
13 Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks! 

14 Kõik teie teod sündigu armastuses! 

Sunday, April 10, 2016

Jumala Armastus – Love of God #5 : 10.04.16

Jumala Armastus – Love of God   5

1. Johannese 4:7
7 Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast
ja tunneb Jumalat.

1. Johannese 4:16
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu.
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.

Love of God forgives
   Jumala armastus andestab

Laulud 103:2-4
2 Kiida, mu hing, Isandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
4 Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.

Laulud 86:5
5 Sest sina, Isand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.

All of us need a Savior
   Me kõik vajame Päästjat

Koloslastele 1:13-14
13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki,
14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.

            We get God’s forgiveness through Jesus
               Me saame Jumala andestuse läbi Jeesuse

1. Johannese 1:8-9
8 Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

God loves us so much, He shed His blood
   Jumal armastab meid nii väga, et Ta valas Oma vere

We need God’s love to forgive others
   Me vajame Jumala armastust, et andestada teistele

Koloslastele 3:12-14
12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Isand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
14 Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!

Õpetussõnad 10:12                                       Amplified
12 Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised.

If you have unforgiveness, you get a victim mentality
   Kui sinus on andeksandmatust, võtad sa omaks ohvri mõtteviisi
It will affect your relationship with God
   See mõjutab sinu suhet Jumalaga

Markuse 11:25
25 Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

People think forgiveness is a gift for the person who hurt us
   Inimesed arvavad, et andestamine on kingitus inimesele, kes neile haiget tegi
But forgiveness is a gift you give to yourself
   Aga andestamine on kingitus, mille sa teed iseendale

Matteuse 18:21-22
21 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Isand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?”
22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.

Don’t count, but forgive every time
   Ära pea arvet, vaid anna alati andeks
       Peter did not understand what forgiveness is
           Peetrus ei saanud aru, mida tähendab andeksandmine

When someone takes from you, you want to get even
   Kui keegi võtab sinult midagi ära, siis sa tahad tagasi teha
            But it can never be replaced, it is gone
               Aga seda ei saa kunagi asendada, see on läinud
It is painful to let seeds of bitterness grow inside of you
   Valurikas on lasta kibestumise seemnetel endas sees kasvada
            Forgiveness helps you to be free
               Andeksandmine aitab sul olla vaba

Matteuse 18:35
35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.”

If you do not forgive others, it will not be good for you
Kui sa teistele andeks ei anna, ei ole see sulle hea

3 steps to forgiveness:
   3 sammu andeksandmiseni:
1. Charge the defendant
   1. Süüdista süüdistatavat
2. Drop the charges
   2. Loobu süüdistustest
3. Dismiss the case
   3. Lõpeta juhtum
                        Saying, “You owe me nothing!”
                           Öeldes: “Sa ei võlgne mulle midagi!”

You will needs God’s help to forgive
   Sa vajad Jumala abi, et andeks anda
Forgive every time, so you can be happy

   Anna alati andeks, et sa saaksid olla õnnelik

Sunday, April 3, 2016

Jumala Armastus – Love of God #4 : 03.04.16

Jumala Armastus – Love of God   4

The love of God can change your life and future
   Jumala armastus võib muuta su elu ja tulevikku
God’s love is the main thing we are to seek
   Jumala armastus on peamine asi, mida me otsima peaksime
            Don’t go after the results of love, go after God’s love
   Ära aja taga armastuse tagajärgi, vaid otsi Jumala armastust
Human love is enhanced by God’s love
   Inimlik armastus saab tugevdatud läbi Jumala armastuse

1. Johannese 3:23-24
23 Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. 
24 Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis - Vaimust, kelle ta meile on andnud. 

Jesus gave Himself for you, and He desires we give ourselves to others
   Jeesus andis Iseenda sinu eest ja Ta igatseb, et meie annaksime ennast teiste eest
            We are to love one another like Jesus loves us
   Me peame armastama üksteist nagu Jeesus armastab meid
            Agape love, is the love of God
   Agape armastus on Jumala armastus
                        You can’t try to Agape, you must be transformed
   Sa ei saa proovida "Agapetada", sa pead saama muudetud

1. Johannese 4:7
7 Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 

We must be transformed by God’s love
   Me peame saama muudetud läbi Jumala armastuse
But you must spend time with Him to receive Agape
   Aga sa pead veetma aega temaga, et võtta vastu Agapet
            Agape can’t exist unless you are born again
   Agape ei saa eksisteerida ilma, et sa oleksid uuesti sündinud
            It takes faith to live with Agape love
   Agape armastusega elamiseks on vaja usku


1. Johannese 4:9-12
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.  
11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 
12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 

People should see God in us, by how we love
   Inimesed peaksid nägema meis Jumalat läbi selle, kuidas me elame
            We will stand out because of Agape
   Me paistame silma Agape tõttu
            We should love how Jesus loves us
   Me peaksime armastama nagu Jeesus meid armastab

Johannese 13:4-5
4 tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. 
5 Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. 

Johannese 13:8-9
8 Peetrus ütles talle: "Mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu!" Jeesus vastas talle: "Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga." 
9 Siimon Peetrus ütles talle: "Isand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead." 

Johannese 13:15
15 sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. 

Jesus humbled himself, to serve them
   Jeesus alandas ennast, et neid teenida

Johannese 13:34-35
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate." 

Love each other, as Jesus has loved you
   Armastage üksteist nagu Jeesus on sind armastanud
            Agape serves and sacrifices for others
   Agape teenib ja ohverdab teiste jaoks

1. Johannese 3:16
16 Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. 

            We should have the same love for one another
   Meil peaks olema sama armastus üksteise jaoks

Jesus served them by washing their feet
   Jeesus teenis neid nende jalgu pestes
Then He served them with communion
   Siis teenis Ta neid leivamurdmisega
Then He sacrificed Himself for us all
   Seejärel ohverdas Ta ennast meie kõigi eest
            Jesus wants us to know how much He loves us
   Jeesus tahab, et me teaksime, kui palju Ta meid armastab

I want our church to be a place of God’s love
   Ma tahan, et meie kogudus oleks Jumala armastuse paik
So we can live our lives well together
   Et me võiksime koos oma elu hästi elada
            Serve and sacrifice for one another
   Teenige ja ohverdage üksteise heaks