Sunday, June 25, 2017

Jumala Sagedus – God’s Frequency #6 : 25.06.17

Jumala Sagedus – God’s Frequency   6

Laulud 32:8
8 Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”

Jesaja 30:21
21 Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!”

God talked in the bibble from beginning to end
   Jumal rääkis piiblis algusest lõpuni
God has not stopped talking to us
   Jumal ei ole meiega rääkimist lõpetanud
            God wants relationship with you
               Jumal tahab sinuga suhet
            Do not harden your heart towards God
               Ära tee oma südant Jumala suhtes kõvaks

Heebrealastele 3:15
15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” -

Relationship with God should be our highest priotity
Suhe Jumalaga peaks olema meie kõrgeim prioriteet

1. Moosese 3:8-10
8 Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”
10 Ja tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära.”

            Sin made them afraid of God’s voice
            Patt pani neid Jumala häält kartma
            Relationship was lost because of sin
            Suhe oli kadunud patu tõttu
            Jesus came to restore our ability to talk with God
            Jeesus tuli, et taastada meie võime Jumalaga rääkida

You can only develope a personal relationship with God yourself
   Ainult sina ise saad arendada oma isiklikku suhet Jumalaga
It takes time with Him, to know His voice
   Tema hääle tundmiseks on vaja aega koos Temaga

Relationship with God should be our main pursuit
   Suhe Jumalaga peaks olema meie peamine püüdlus
            There were 2 trees in Eden
               Eedeni aias oli 2 puud
            God didn’t design you to live chosing between good or evil
               Jumal ei loonud sind eluks, valides hea või kurja vahel
            God designed you to live by hearing His voice
               Jumal valmistas sind elama Tema häält kuulates
            Cleanse your continence with the blood
               Puhasta oma talitsetust verega

Heebrealastele 9:14-15
14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.
15 Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud - kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest - saaksid kätte igavese pärandi tõotuse.

Desire a deep relarionship with God
   Igatse sügavat suhet Jumalaga

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
41 Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”

            Only one thing is needes
               Vaja on vaid ühte asja
            A pastor can give you the tools for relationship with God
               Pastor saab anda sulle töövahendid suhteks Jumalaga
            But a pastor can’t develope a personal relationship for you
               Aga pastor ei saa arendada sinu isiklikku suhet sinu eest

You can hear God’s voice
   Sina võid kuulda Jumala häält


Sunday, June 18, 2017

Jumala Sagedus – God’s Frequency #5 : 18.06.17

Jumala Sagedus – God’s Frequency   5

God is speaking, stay tuned in to hear from God
   Jumal räägib, jää lainele, et kuulda Jumalalt

Laulud 32:8
8 Sina ütled: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides." 

Jesaja 30:21
21 Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: "See on tee, käige seda!" 

            God will speak to you for relationship
   Jumal räägib sulle suhete kohta
            God will speak to give you direction in your life
   Jumal räägib sinuga, et anda sulle suund elus
            God will use different ways to speak to you
   Jumal kasutab erinevaid viise sinuga kõnelemiseks

You need to steward (manage) the Word spoken to you
   Sa pead olema hea majapidaja Sõna osas, mis on sulle räägitud
When God speaks to your heart, what will you do?
   Kui Jumal kõneleb su südamesse, mida sa teed?

How can we manage what God says to us?
   Kuidas me oskame kasutada seda, mida Jumal meile räägib?
1. Steward what you hear
   1. Ole hea majapidaja selles, mida sa kuulad
            Give and it will be given to you
   Anna ja sulle antakse

Markuse 4:24-25                                                     New Living Translation
24 Ja Jeesus ütles neile: "Pange tähele, mida te kuulete! Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile, ja teile lisatakse veel juurde, 
25 sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.” 

            The closer you listen, the more you understand
   Mida tähelepanelikumalt sa kuulad, seda rohkem sa mõistad
            Be careful you are listening to the right voice
   Kanna hoolt, et sa kuulad õiget häält

2. Steward how you hear
   2. Ole hea majapidaja selles, kuidas sa kuulad

Luuka 8:18
18 Pidage siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat." 

            How do you hear things when God speaks to you?
   Kuidas sa kuuled asju, kui Jumal sinuga räägib?
     Is it about you, or His kingdom?
   Kas see on sinust või Tema kuningriigist?
            Joseph had a dream from God, and missinterpreted it
   Joosepil oli unenägu Jumalalt ja ta tõlgendas seda valesti
                        Not who will serve him, but who he will serve
   Mitte need, kes teda teenivad, vaid keda tema teenib

Jakoobuse 4:6-7
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: "Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!"  
7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. 

You need grace to resist Satan, but God opposes the proud
   Sa vajad armu, et saatanale vastu seista, aga Jumal on uhkete vastu
            You can’t resist the devil, when God is resisting you
   Sa ei saa vastu seista kuradile, kui Jumal sinu vastu seisab
            How you hear is important
   Oluline on, kuidas sa kuulad
            Stay behind God, let Him lead your way
   Jää Jumala selja taha, lase Temal teed näidata

3. Act carefully and obey what you hear
   3. Tegutse ettevaatlikult ja kuuletu sellele, mida sa kuuled
            If you feel you are not hearing from God
   Kui sa tunned, et sa ei kuule Jumalalt
            Did you carefully do what He told you last?
   Kas sa tegid hoolikalt, mida Ta viimati ütles?

Joona 1:2-3
2 "Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja jutlusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette!" 
3 Aga Joona tahtis põgeneda Issanda palge eest Tarsisesse; ta läks alla Jaafosse ja leidis laeva, mis oli Tarsisesse minemas; ta andis sõiduraha ja astus peale, et minna koos nendega Tarsisesse, Issanda silma alt ära. 

            Jonah didn’t listen to God’s voice, so God spoke by circumstances
   Joona ei kuulanud Jumala häält, nõnda rääkis Jumal läbi olukordade
            Jonah had to repent to hear from God again
   Joona pidi pattu kahetsema, et taas Jumalalt kuulda

Do not be a selective hearer and doer
   Ära ole valikuline kuulaja ja tegija
Steward, manage, and use wisely what God says to you

   Ole hea majapidaja ja kasuta targalt, mida Jumal sulle ütleb

Sunday, June 11, 2017

Jumala Sagedus – God’s Frequency #4 : 11.06.17

Jumala Sagedus – God’s Frequency   4

God is speaking, so stay tuned to hear Him
   Jumal räägib, seega jää lainele ja kuula Teda

Laulud 32:8
8 Sina ütled: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides." 

Jesaja 30:21
21 Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: "See on tee, käige seda!" 

            Desire to hear from God
   Igatse kuulda Jumalalt
            Value His voice in your life
   Väärtusta Tema häält oma elus
            Set an appointment with God daily
   Määra kohtumine Jumalaga iga päev

God speaks by: His Word, Spirit, Church, visions, thoughts, peace, people
   Jumal räägib läbi: Oma Sõna, Vaimu, Koguduse, visioonide, mõtete, rahu, inimeste
            God wants to communicate to you
   Jumal tahab sinuga suhelda
            But be careful saying, “The Lord told me”
   Aga ole ettevaatlik ütlemisega: „Isand rääkis mulle“

God will confirm His voice He spoke to you by:
   Jumal kinnitab Oma häält, millega Ta sulle rääkis, läbi:
            1. Word, priciples, character                       
   1. Sõna, põhimõtete, iseloomu
            2. Wisdom, people, counsel             
   2. Tarkuse, inimeste, nõustamise
            3. Ways, peace, clarity                                  
   3. Võimaluste, rahu, selguse

1. Does it line up with the bible?
   1. Kas see on kooskõlas Piibliga?

Laulud 119:17                                                          Amp
17 Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna! 

            God’s voice never disagerees with HIs Word
   Jumala hääl ei ole kunagi vastuolus Tema Sõnaga
            Check if it sounds like God
   Kontrolli, kas see kõlab nagu Jumal

2. Does godly counsel agree with it?
   2. Kas jumalakartlik nõustamine on sellega kooskõlas?
            People who know God see it too
   Inimesed, kes tunnevad Jumalat, näevad seda ka
           
Õpetussõnad 12:15                                                 AmpC
15 Rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda. 

Õpetussõnad 19:20-21
20 Kuule nõu ja võta õpetust, et sa tulevikus oleksid targem! 
21 Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks. 

Õpetussõnad 24:6
6 Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda, ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid. 

            Ask advice from ones you can trust
   Küsi nõu nendelt, keda sa usaldad

3. Do you have peace?
   3. Kas sul on rahu?

Koloslastele 3:15                                                                Amp
15 Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! 

Filiplastele 4:7                                                                     NLT
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 

            Peace will guard your heart
   Rahu valvab sinu südant
            When you need peace, find a promise
   Kui sa vajad rahu, leia tõotus

You can know what God has called you to in life
   Sa võid teada milleks Jumal on sind elus kutsunud
Life is a journet, let the Lord lead you
   Elu on teekond, lase Jumalal end juhtida