Sunday, March 26, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #4 : 26.03.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    4

YHWH

2. Moosese 3:13-15                                     New Living Translation
13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
pean vastama?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”
15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!

God’s name is – I Am – Yahweh
   Jumala nimi on – Mina Olen - Jahve
Yahweh is whatever you need Him to be
   Jahve on kõik, mida sa vajad, et Ta oleks
He is and will be, and never becomes anything different
   Ta on praegu ja tulevikus ning mitte kunagi ei muutu millekski teiseks

There are 7 redemptive names
   On 7 lunastavat nime
       Healer, Peace, Presence, Righteousness, Victory, Shepherd, Provider
   Tervendaja, Rahu, Kohalolu, Õigsus, Võit, Karjane, Varustaja
       God tells us what we can call to Him for
   Jumal ütleb meile, milles me saame Tema poole hüüda

Yahweh Tsidkenu – Lord our Righteousness
   Jahve Tsidkenu – Isand, meie õigsus

Jeremija 23:5-6                                            World English Bible
5 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust.
6 Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega teda hüütakse: „Issand, meie õigus”.

       Yahweh promised to bring righteousness
   Jahve tõotas tuua õigluse

Laulud 11:7
7 Sest Issand on õiglane, ta armastab õiglust; õiged saavad näha ta palet.

We are made righteous by the work of our Lord Jesus
   Meid on tehtud õigeks läbi Isanda Jeesuse
In Him we have confidence to approach God
   Temas on meil kindlus Jumalale läheneda

Filiplastele 3:9                                                         New Living Translation
9 ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale.

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

When you understand YHWH you will tell others
   Kui sa saad aru YHWH-st, siis sa räägid teistele
       Because anyone can be in right relationship with God
   Sest igaühel võib olla õige suhe Jumalaga
       Just believe in Jesus Christ as your Savior
   Lihtsalt usu Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse

Roomlastele 3:22                                        Amplified
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,

Righteousness only comes through faith
   Õigus tuleb ainult läbi usu

Yahweh Nissi – Lord our Banner or Victory
   Jahve Nissi – Isand, minu Lipp või Võit

2. Moosese 17:14-15
14 Ja Issand ütles Moosesele: „Kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks!”
15 Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks „Minu lipp Issand”.

God wanted Joshua to remember the victory
   Jumal tahtis, et Joosua mäletaks võitu

Laulud 60:6-7 (Engl 4-5)                                       Amplified
6 Sa panid lipu lehvima neile, kes sind kardavad, et nad otsiksid varju ammu eest. Sela.
7 Et pääseksid su armsad, selleks aita oma parema käega ja vasta meile!

We do not get the victory, God gives us victory
   Me ei võida ise, Jumal annab meile võidu
           
1. Korintlastele 15:57-58
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

2. Korintlastele 2:14                                               Amplified
14 Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna.

       Surrender your life to Yahweh, and overcome
   Alista oma elu Jahvele ja võida

Roomlastele 8:31-32
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?

John 3:14-15
14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
ülendatama Inimese Poeg, 
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 

       Jesus was lifted up as our banner on the cross; He is our victory
   Jeesus tõsteti ristil meie võidulipuna üles; Tema on meie võit

            

Sunday, March 19, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #3 : 19.03.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    3

YHWH
Old Testament names described the person
   Vana Testamendi nimed kirjeldasid isikut

2. Moosese 3:13-15                                      New Living Translation
13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
pean vastama?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”
15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja
nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!

God’s name is – I Am – Yahweh
   Jumala nimi on – Mina Olen - Jahve
Yahweh is whatever you need Him to be
   Jahve on kõik, mida sa vajad, et Ta oleks

2. Moosese 6:2-3                                           New Living Translation
2 Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3 Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.

There are 7 redemptive names
   Seitse lunastavat nime
       Healer, Peace, Presence, Righteousness, Victory, Shepherd, Provider
   Tervendaja, Rahu, Kohalolu, Õigsus, Võit, Karjane, Varustaja
       God tells us what we can call to Him for
   Jumal ütleb meile, milles me saame Tema poole hüüda

Hesekiel 48:35
35 Ümberringi: kaheksateist tuhat. Ja sellest päevast alates on linna nimeks „Issand on seal”.”

Yahweh Shamma – Lord is present
   Jahve Shamma – Isand on kohal

5. Moosese 31:6
6 Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!”

            He will always be with you
               Ta on alati koos sinuga

Heebrealastele 13:5                                                Amplified
5 Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”

When we create an atmosphere, God is here
   Kui me loome vastava õhkkonna, on Jumal siin
Holy Spirit is the presence of God
   Püha Vaim on Jumala ligiolu

Heebrealastele 13:15
15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.

            Let the relationship you want, come out your mouth
               Las see suhe, mida sa tahad, tulla välja sinu suust

Jesus is Yahweh
   Jeesus on Jahve

Johannese 10:9
9 Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.

Johannese 14:6
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

Jesus is our entrance to the presence of God
   Jeesus on meie sissepääs Jumala ligiollu

Apostlite teod 4:12
12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.”

Efeslastele 2:13
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
41 Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”

            One thing needed was His presence
               Üksainus asi, mida vaja, oli Tema ligiolu
            Take advantage of His presence in your life
               Kasuta ära Tema ligiolu oma elus

Laulud 16:11
11 Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.

We all respond differently to His presence, but you must respond
   Me kõik reageerime Tema lähedusele erinevalt, aga sa pead reageerima
            Lives are changed in the presence of God
               Elud muutuvad Jumala ligiolus
            You need to honor and appreciate His presence
               Sa pead austama ja hindama Tema ligiolu

            

Sunday, March 12, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #2 : 12.03.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    2

YHWH
Old Testament names described the person
   Vana Testamendi nimed kirjeldasid isikut

2. Moosese 3:13-15                                     New Living Translation
13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
pean vastama?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”
15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja
nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!

God gave Moses the Name – I Am – Yahweh
   Jumal ütles Moosesele Nime – Mina Olen – Jahve
Yahweh is whatever you need Him to be
   Jahve on kõik, mida sa vajad, et Ta oleks

2. Moosese 6:2-3                                         New Living Translation
2 Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3 Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.

There are 7 redemptive names
   Seitse lunastavat nime
       Healer, Peace, Presence, Righteousness, Victory, Shepherd, Provider
   Tervendaja, Rahu, Kohalolu, Õigsus, Võit, Karjane, Varustaja
       God tells us what we can call to Him for
   Jumal ütleb meile, milles me saame Tema poole hüüda

Jehovah Shalom – Lord our Peace
   Jehoova Shalom – meie Rahu Isand

Kohtumõistjate 6:21-24
21 Ja Issanda ingel sirutas saua, mis tal käes oli, ja puudutas selle otsaga liha ja hapnemata leivakesi: siis tuli kaljust välja tuli ning põletas ära liha ja hapnemata leivakesed. Ja Issanda ingel kadus ta silmist.
22 Siis Gideon nägi, et see oli olnud Issanda ingel, ja ta ütles: „Oh häda, Issand Jumal! Nüüd olen ma näinud Issanda inglit palgest palgesse!”
23 Aga Issand ütles temale: „Rahu olgu sinule! Ära karda, sa ei sure!”
24 Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale ja pani sellele nimeks „Issand on rahu”. See on kuni tänapäevani alles abieserlaste Ofras.

Peace of God: Nothing missing and nothing broken
   Jumala Rahu: Midagi ei ole puudu ega katki
       Even though things are missing or broken in life
   Isegi kui sinu elus on midagi puudu või katkiJesaja 9:5
Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. 

Jesus came to bring us peace
   Jeesus tuli meile rahu tooma

Johannese 18:3-6                                         International Standard Version
3 Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega.
4 Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis: „Keda te otsite?”
5 Nad vastasid talle: „Jeesust Naatsaretlast.” Ta ütles neile: „Mina olengi see.” Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega.
6 Kui ta nüüd neile ütles: „Mina olengi see”, taganesid nad ja kukkusid maha.

       They fell under the power of God at His Name “I AM”
   Nad langesid Jumala väe ees Tema Nime “MINA OLEN” tõttu

Johannese 18:7-8                             International Standard Version
7 Siis küsis Jeesus neilt veel kord: „Keda te otsite?” Nemad ütlesid: „Jeesust Naatsaretlast.”
8 Jeesus vastas: „Ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna”

       Jesus went with the soldiers in peace
   Jeesus läks sõduritega kaasa rahus

Johannese 14:27
27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!

       Let Him fill you with the kind of peace he has
   Las Ta täidab sind selle rahuga, mis tal on

Filiplastele 4:6-7                                         New Living Translation
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

His peace will guard your heart and mind
   Tema rahu valvab sinu südant ja meelt

Filiplastele 4:8-9                                         New Living Translation
8 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
9 Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.

       Bible tells us how to get peace and keep peace 
   Piibel ütleb meile, kuidas saada ja hoida rahu
       We have the peace of God, and peace with God
   Meil on Jumala rahu ja rahu Jumalaga

Koloslastele 1:18-20
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. 
19 Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada 
20 ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. 

       Yahweh gave you peace through His blood
   Jahve andis sulle rahu läbi Tema vere

Jesaja 53:3-6
3 Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.

Jesus provided us the gift of peace
   Jeesus varustas meid rahu kingitusega
The Lord will always be our Peace
   Isand on alati meie RahuSunday, March 5, 2017

Kes on Jahve? – Who is Yahweh? #1 : 05.03.17

Kes on Jahve? – Who is Yahweh?    1

2. Moosese 20:7
7 Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!

YHWH
Old Testament names described the person
   Vana Testamendi nimed kirjeldasid isikut

2. Moosese 3:13-15                         New Living Translation
13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
pean vastama?”
14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”
15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!

God gave Moses the Name – I Am
   Jumal ütles Moosesele Nime – Ma Olen
God wants you to know He is all you need
   Jumal tahab, et sa teaksid, et Tema on kõik, mida sa vajad

Ilmutuse 1:8
8 „Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”

God always was, and always will be
   Jumal oli alati ja saab alati olema
God is independent, unchanging, perfect, true
   Jumal on sõltumatu, muutumatu, täiuslik, tõeline

2. Moosese 6:2-3                             New Living Translation
2 Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3 Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.

            Yahweh is more than a name
               Jahve on rohkem kui nimi
            His Names describe His characteristics
               Tema Nimi kirjeldab Tema iseloomu

Johannese 8:56-58
56 Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.”
57 Nüüd ütlesid juudid temale: „Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami?”
58 Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.”

Jesus is Yahweh
   Jeesus on Jahve
            “I Am” means He is there – always
               “Ma Olen” tähendab Ta on olemas – alati

There are 7 redemptive names of God
   Jumalal on 7 lunastavat nime
Jehovah: Rapha, Shalom, Shama, Tsidkenu, Nisi, Ra-ah, Jire
   Jehoova Raffa, Shalom, Shamma, Tsidkenu, Nissi, Rohi, Jireh
Healer, peace, present, righteousness, victory, shepherd, provider       
   Tervendaja, rahu, kohalolev, õigsus, võit, karjane, varustaja
            All Names point to what Jesus did on the cross
               Kõik need Nimed osutavad sellele, mida Jeesus ristil tegi
            God tells us what we can call to Him for
               Jumal ütleb meile, mille osas me võime teda paluda

Jehovah Rapha – Lord our healer
   Jehoova Raffa – Isand meie tervendaja

2. Moosese 15:26
26 Ja ta ütles: „Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su ravija.”

1. Peetruse 2:24
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks.

Heebrealastele 13:8
8 Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!

Matteuse 4:23                                   Amplified
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.

Why is the Name of the Lord so great?
   Miks on Isanda Nimi nii võimas?

Filiplastele 2:8-10
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all

            Yahweh is there for you in sickness
               Jahve on sinu juures haiguses

Matteuse 18:18-19
18 Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.
19 Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.

            You can forbid sickness and welcome healing in His Name
               Sa võid keelata haigust ja tervitada tervenemist Tema Nimes

Jesaja 53:3-6
3 Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.

Jesus went to the cross to be our healer
   Jeesus läks ristile, et olla meie tervendaja
By His wounds, you are healed
   Tema vermete läbi oled sa terveks tehtud
            Yahweh, the Lord, always will be your healer
               Jahve, Isand, on alati sinu tervendaja