Sunday, December 25, 2016

Kuningate Kuningas – King of kings #2 : 25.12.16

Kuningate Kuningas – King of kings         2

Jesus is the King of kings and Lord of Lords
   Jeesus on kuningate Kuningas ja isandate Isand

Mat 2:11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 

Wise-men and Shepherds responded the same way
   Targad ja Karjused vastasid ühtemoodi
They received Jesus as Savior and King
   Nad võtsid vastu Jeesuse kui Päästja ja Kuninga
      Together they represented all humanity
   Koos esindasid nad kogu inimkonda
      Jews – Gentiles, rich – poor, educated – simple
   Juudid – mittejuudid, rikkad – vaesed, õpetatud – lihtsad
        
Luuka 2:8-14              
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Isanda ingel seisatas nende juures ja Isanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”           
        
Luuka 2:17
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.

Bethlehem shepherds guarded the Passover lambs
   Petlemmas valvasid karjased Paasapühade lambaid
They were witnesses to the birth of the Lamb of God
   Nad olid tunnistajaks Jumala Talle sünnile

Johannese 1:29
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.

Jesus was born in an animal shelter
   Jeesus sündis loomade varjualuses
He was the Lamb, born as Savior and King
   Ta oli Tall, kes sündis Päästjaks ja Kuningaks
      He came to be the sacrifice for all people
   Ta tuli, et olla ohver kõigi inimeste eest

1. Peetruse 1:18-20
18 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist,
19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
20 Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast

Jesus came to seek for us, and reconnect to us
   Jeesus tuli, et meid otsida ja meiega taasühenduda
The Lamb is now seated in Heaven, as King of kings
   Tallel on nüüd paik Taevas kuningate Kuningana

Ilmutuse 15:3
3 Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu: „Suured ja imelised on sinu teod,
Isand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!

Shepherds and wise-men show us the response of faith
   Karjased ja tähetargad näitavad meile usu vastust
        We must seek, find, love, worship, tell others
     Me peame otsima, leidma, armastama, ülistama, rääkima teistele
Jesus is the King of kings
   Jeesus on kuningate Kuningas
         Make Jesus your King, and receive eternal life
      Tee Jeesusest oma Kuningas ja võta vastu igavene elu

Johannese 12:44-46                                 New Living Translation
44 Aga Jeesus hüüdis valjusti: „Kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud
45 ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. 
46 Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse,
ei jääks pimedusse. 

Merry Christmas!!!
   Häid Jõule!!!
Sunday, December 18, 2016

Kuningate Kuningas – King of kings #1 : 18.12.16

Kuningate Kuningas – King of kings       1

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

God sent His only Son for us
   Jumal saatis oma ainsa Poja meie eest
Jesus was given several titles at His birth
   Jeesusele anti sündides mitmeid tiitleid
            Jesus is King
               Jeesus on Kuningas

Luuka 2:8-11                                                 New Living Translation
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. 
9 Isanda ingel seisatas nende juures ja Isanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus. 

Luuka 2:16-17
16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.

Matteuse 2:1-2
1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma
2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”

The wise-men who came to see Jesus were royal astrologers
   Targad, kes olid tulnud Jeesust vaatama, olid kuninglikud tähetargad
            Highly educated scientists in their time
               Omal ajal kõrgelt haritud teadlased
            They knew something supernatural took place
               Nad teadsid, et midagi üleloomulikku on aset leidnud

Matteuse 2:16
16 Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja
selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud.

Some fight against Jesus, to their own destruction
   Mõned võitlevad Jeesuse vastu nende enda hävinguks
They hate the gospel of Jesus as King
   Nad vihkavad Jeesuse kui Kuninga evangeeliumi
No one has ever been able to stop Jesus
   Keegi pole kunagi suutnud Jeesust peatada

1. Timoteosele 1:15-17
15 Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.
16 Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus
saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues
neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. 
17 Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale
Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. 

Ilmutuse 19:16                                              New Living Translation
16 Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi „Kuningate Kuningas ja isandate Isand”.

Let Jesus be your King
   Las Jeesus olla sinu Kuningas

The wise-men were a large group king-makers in their time
   Targad olid omal ajal suur grupp inimesi, kes seadsid kuningaid ametisse
Royal advisors that traveled to endorse / confirm new kings
   Kuninglikud nõuandjad, kes reisisid, et kinnitada ametisse uusi kuningaid
            They knew prophecies about a Messiah and King to come
               Nad teadsid prohveteeringuid Messia ja Kuninga tuleku kohta
            When they saw the star in the constellation, they knew He had come
               Kui nad nägid tähte tähtkujus, teadsid nad, et Ta on tulnud

Matteuse 2:9-11
9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. 
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 


These rich, powerful, educated gentiles, worshiped Jesus
   Need rikkad võimukandjad, haritud paganad ülistasid Jeesust
            Wise-men seek Him
               Targad otsisid Teda
            Wise-men find Him
               Targad leidsid Ta
            Wise-men worship Him
               Targad ülistasid Teda
            Wise-men give their best to Him
               Targad andsid Talle oma parima

They gave to Jesus
   Nad andsid Jeesusele
            Gold – King
               Kulda - Kuningas
            Frankincense – Priest  
               Viirukit - Preester
            Myrrh – Death
               Mürri - Surm

Filiplastele 2:8-10
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all

Jesus is the King of Kings!

   Jeesus on kuningate Kuningas!

Sunday, December 11, 2016

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #8 : 11.12.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   8

God will give you the power to control your feelings
   Jumal annab sulle väe oma tundeid kontrollida
            Because your emotions can override your intellect
   Sest sinu emotsioonid võivad mõistusest üle olla
            You are the director of your life
   Sa oled oma elu direktor
     Consistency matters for your emotional stability
        Järjepidevus on oluline sinu emotsionaalse stabiilsuse jaoks

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises

When a destructive emotion rises up, resist it
   Kui hävitav emotsioon üles tõuseb, seisa sellele vastu
            If you don’t resist it, it will get stronger
   Kui sa sellele vastu ei seisa, muutub see tugevamaks

Efeslastele 6:11
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 

            God will equip you to do it
   Jumal varustab sind selle jaoks

Jakoobuse 4:7
7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. 

            Submit to God and resist destructive feelings
   Alistu Jumalale ja seisa vastu hävitavatele tunnetele

How do we resist?
   Kuidas me vastu seisame?
1. Take action and do something
   1. Astu samme ja tee midagi

Jakoobuse 2:17-18
17 Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. 
18 Aga mõni võib öelda: "Sinul on usk, aga minul on teod." Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. 

            Do something, and it will change how you feel
   Tee midagi ja see muudab sinu enesetunnet
            There is a built in reward for doing good
   Tehes head on sisse programmeeritud autasu
                        “I feel like this…, but I will do this”
   "Ma tunnen end nagu…, aga ma teen seda”

2. Speak right words  
   2. Kõnele õigeid sõnu     

Õpetussõnad 18:21
21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. 

            Control you mouth and you control your soul
   Oma suud talitsedes kontrollid sa oma hinge
           
Jakoobuse 1:21                                                         Amplified Bible
21 Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. 

            Gods Word planted in you will save your soul
   Sinu sisse istutatud Jumala Sõna päästab sinu hinge

3. Use the buddy system
   3. Kasuta sõbra süsteemi
It is not good to be alone
   Ei ole hea üksi olla

Koguja 4:9-12
9 Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk:  
10 kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks!  
11 Nõndasamuti: kui kaks magavad üheskoos, siis on neil soe; aga kuidas üksik sooja saab? 
12 Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu; ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. 

            If you don’t stay connected, you will look to other things
   Kui sa ei püsi ühenduses, hakkad sa teisi asju vaatama
            Look for ways to give to others
   Otsi viise, kuidas teistele anda