Sunday, September 24, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #8 : 25.09.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  8

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

There is a difference between pride and confidence
   Uhkuse ja kindlustunde vahel on erinevus
If you humble yourself, good things are coming
   Kui sa ennast alandad, tulevad head asjad
       Look for opportunities and humble yourself to God’s plan
   Otsi võimalusi ja alanda ennast Jumala plaani jaoks

Jakoobuse 4:6
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

When you show up, grace shows up
   Kui sina oled kohal, on arm kohal
What you have been through, comes with you
   See, millest sa oled läbi läinud, tuleb sinuga kaasa

Jakoobuse 4:10
10 Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!

Humble yourself to God, and He will lift you up
   Alanda ennast Jumala ees ja Tema ülendab sind

1. Moosese 37:3, 5
3 Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg, ja ta tegi temale kirju kuue.
5 Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele; seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama.

Joesph got into pride, and told his dream
   Joosep muutus uhkeks ja rääkis oma unenäost
His brothers saw Joseph as a problem, and sold him
   Tema vennad nägid Joosepis probleemi ja müüsid ta maha
Others may see your blessing as a probleem
   Teised võivad näha sinu õnnistust probleemina
       Jealousy is a form of pride
   Kadedus on uhkuse üks vormidest

1. Moosese 39:1-4
1 Ja Joosep viidi alla Egiptusesse; ja egiptlane Pootifar, vaarao hoovkondlane, ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes olid ta sinna toonud.
2 Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid; ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas.
3 Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, laskis Issand tema käes korda minna.
4 Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte.

If you become an answer to a problem, you will be blessed
   Kui sinust saab vastus probleemile, sa saad õnnistatud
Potiphar sees Joseph as an answer, not probleem
   Pootifar nägi Joosepis vastust, mitte probleemi
       Jospeh had God’s favor and was blessed
   Joosepil oli Jumala soosing ja ta oli õnnistatud
       Joseph humbled himself, and was exalted
   Joosep alandas ennast ja teda edutati

1. Moosese 39:21-23
21 Aga Issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks.
22 Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones, ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema.
23 Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest Issand oli temaga ja mis ta tegi, Issand laskis korda minna.

Jospeh humbled himself and prospered because of favor
   Joosep alandas ennast ning sai edukaks läbi soosingu
      The battles we are in, mold and form us
   Meie võitlused vormivad ja kujundavad meid
       Be ready to fill a need, becaome an answer
   Ole valmis täitma vajadust, olema vastuseks
       Success is when you do what God showed you to do
   Edu on siis, kui sa teed seda, mida Jumal näitas sulle teha

2. Korintlastele 6:1-2
1 Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks,
2 ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

Jesaja 43:18-19
18 Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud.
19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee,
tühjale maale jõed.

Be ready for a new door to open for you
   Ole valmis uueks ukseks, mis sulle avaneb
God will give you favor if you stay humble
   Jumal annab sulle soosingu, kui sa püsid alandlikuna
       God can do amazing things to give you success
   Jumal võib teha imelisi asju, et sa oleksid edukas
       Remain humble and you will rise
   Jää alandlikuks ja sa tõusedSunday, September 17, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #7 : 17.09.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  7

Humble yourself, and become more than yourself
   Alanda ennast ja saa enamaks kui sa ise
Humility expects God to use you, and give you victory
   Alandlikkus ootab, et Jumal sind kasutaks ja sulle võidu annaks

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

But guard your heart when things go well
   Valva oma südant, kui asjad hästi lähevad
       Humility is always thankful
   Alandlikkus on alati tänulik

There is a difference between pride and confidence
   Uhkuse ja kindlustunde vahel on erinevus
       Pride thinks you can do it yourself
   Uhkus arvab, et suudab ise hakkama saada
       Confidence is knowing you can do it with God’s help
   Kindlustunne on teadmine, et sa suudad seda Jumala abiga

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Filiplastele 1:6                                                                                 Amplified
6 ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

1. Johannese 5:4
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

1. Korintlastele 15:57
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

Be confident about who you are in Christ
   Ole kindel selles, kes sa oled Kristuses
You need confidence to be a success
   Sul on vaja kindlustunnet, et olla edukas

Everything you have been through, prepares you
   Kõik, millest sa läbi lähed, valmistab sind ette
Your faith grows through the from the fight
   Sinu usk kasvab võitluses

1. Saamueli 17:32-37
32 Ja Taavet ütles Saulile: „Ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda! Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga.”
33 Aga Saul ütles Taavetile: „Ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, tema on aga noorest põlvest peale sõjamees.”
34 Siis ütles Taavet Saulile: „Su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära,
35 siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust; ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta.
36 Su sulane on niihästi lõvi kui karu maha löönud; ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki.”
37 Ja Taavet ütles: „Küllap Issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest.” Siis ütles Saul Taavetile: „Mine, ja Issand olgu sinuga!”

David spoke what He believed
   Taavet rääkis, mida uskus
Humility trusts God to use you
   Alandlikkus usaldab Jumalat, et Ta kasutab sind

1. Saamueli 17:38-40
38 Ja Saul pani oma riided Taavetile selga, andis temale vaskkübara pähe ja pani temale raudrüü selga.
39 Ja Taavet pani tema mõõga enesele riiete peale vööle ja katsus kõndida, ta ei olnud ju nendega harjunud; aga Taavet ütles Saulile: „Ei mina saa nendega käia, sest ma pole harjunud.” Ja Taavet võttis
need oma seljast ära.
40 Siis ta võttis oma kepi kätte ja valis enesele ojast viis siledat kivi ning pani need karjasepauna, mis oli tal lingukivikotiks; tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu.

Sometimes you need to stick to what you know
   Mõnikord pead sa jääma selle juurde, mida tead
You do not need to be like someone else
   Sa ei pea olema kellegi teise sarnane
       Trust the anointing that you know
   Usalda võidmist, mida sa tead
       The ‘logical’ way is not always God’s way
   „Loogiline“ tee ei ole alati Jumala tee

Matteuse 17:20
20 Aga tema ütles neile: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu. 

Nothing is impossible if it is God’s will
   Miski pole võimatu, kui see on Jumala tahe
You can speak to your mountain
   Sa võid rääkida oma mäele
       Do not use your mountain as an excuse not to act
   Ära kasuta oma mäge ettekäändena mitte tegutseda

1. Saamueli 17:46-51
46 Täna annab Issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin; ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele maa peal, ja kogu maailm saab teada, et
Iisraelil on Jumal!
47 Ja kogu see väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte!”
48 Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu.
49 Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilistit otsaette; kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha.
50 Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga; ta lõi vilisti maha ja surmas tema; aga Taavetil ei olnud mõõka käes.
51 Siis Taavet jooksis ning astus vilisti juurde ja võttis tema mõõga, tõmbas tupest ja surmas tema ning raius sellega ta pea maha.

Humble yourself to God, and He will lift you up
   Alanda ennast Jumala ees ja Tema tõstab su üles

1. Saamueli 18:6-7
6 Ja kui nad olid kodu poole tulemas, pärast seda kui Taavet oli vilisti maha löönud, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega.
7 Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid: „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!”

Be confident in what God can do
   Ole kindel selles, mida Jumal teha suudab
Look for opportunities, and confidently humble yourself
   Otsi võimalusi ja alanda ennast kindlustundega
         And you will be able to rise

     Siis saad sa tõusta

Sunday, September 10, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #6 : 10.09.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  6

Humble yourself, and become more than themselves
   Alanda iseennast ja saa enamaks kui sa ise

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

There is a difference in humbing yourself, and being humble
   Enda alandamise ja alandlik olemise vahel on erinevus      
It hurts to leave pride and humble yourself
   Uhkus jätta ja ennast alandada on valus
                        But the rewward is worth it
                           Kuid tasu on seda väärt

Humility keeps your eyes focused on Jesus
   Alandlikkus hoiab su silmad keskendunult Jeesusel
            Don’t try to impress people, just be impressive
               Ära ürita inimestele muljet avaldada, lihtsalt ole muljetavaldav
Pride is at the root of failure
   Uhkus on läbikukkumise juur
            Pride is unteachable, it wont be corrected
               Uhkus ei ole õpetatav, ta ei lase ennast korrigeerida
           
You will never reach your potential unless you are humble
   Sa ei küündi kunagi oma potentsiaalini, kui sa ei ole alandlik
If you keep your heart right, you can fulfill God’s plan
   Kui sa hoiad oma südame õige, võid sa täita Jumala plaani

2. Ajaraamat 32:16-17
16 Ja tema sulased rääkisid veel rohkemgi Issanda Jumala ja tema sulase Hiskija vastu.
17 Ta kirjutas ka kirju Issanda, Iisraeli Jumala teotamiseks ja rääkis tema vastu, öeldes: „Nõnda nagu muude maade rahvaste jumalad ei päästnud oma rahvast minu käest, nõnda ei päästa ka Hiskija jumal oma rahvast minu käest!”

:20
20 Aga kuningas Hiskija ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, palvetasid selle pärast ja kisendasid taeva poole.

:21a
21a Siis Issand läkitas ingli, kes hävitas kõik sõjakangelased, pealikud ja vürstid Assuri kuninga leeris, ja too pidi minema tagasi oma maale, silmad häbi täis.

:21b
21b Ja kui ta läks oma jumala kotta, siis ta oma lihased järeltulijad lõid tema seal mõõgaga maha.

:22-23
22 Nõnda päästis Issand Hiskija ja Jeruusalemma elanikud Assuri kuninga Sanheribi käest ja kõigi käest ja andis neile rahu ümberkaudu.
23 Ja paljud tõid Jeruusalemma ande Issandale ja kalleid asju Juuda kuningale Hiskijale; ja ta tõusis pärast seda kõigi rahvaste silmis.

:24-25
24 Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas; siis palvetas ta Issanda poole, kes vastas temale ja andis temale tunnustähe.
25 Aga Hiskija ei tasunud heategu, mis temale tehti, vaid ta süda oli ülbe; seepärast oleks viha pidanud tabama teda, Juudat ja Jeruusalemma.

God had been good to Hezekiah, and eaxlted him
   Jumal oli olnud hea Hiskija vastu ja ülendas tema
            But He didn’t respond back to God
               Kuid ta ei vastanud Jumalale selle eest
When God comes through, don’t take the credit for it
   Kui Jumal toob sind läbi, ära võta selle eest au endale
            The root of unthankfulness is pride
               Tänamatuse juur on uhkus
Humility always acknowledges God
   Alandlikkus tunnustab alati Jumalat

:26-27
26 Et aga Hiskija oma südame ülbuses ennast alandas, tema ja Jeruusalemma elanikud, siis ei tabanud Issanda viha neid Hiskija päevil.
27 Ja Hiskijal oli väga palju rikkust ning au; ta hankis enesele hõbeda, kulla, kalliskivide, palsamite, kilpide ja igasugu kalliste asjade tagavarasid

He was a blessed because he humbled himself
   Ta oli õnnistatud, kuna alandas iseennast
            When things go well, we are open to pride
               Kui asjad lähevad hästi, oleme avatud uhkusele
            Remember everything good is from God
               Pea meeles, et kõik hea tuleb Jumalalt
            Guard your heart from pride
               Hoia oma südant uhkuse eest

Proud: death and destruction
   Uhke: surm ja häving
Humble: life, grace, and blessing

   Alandlik: elu, arm ja õnnistus

Sunday, September 3, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #5 : 03.09.27

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  5

Humble yourself under God’s Law, and He will lift you up
   Alanda ennast Jumala Seaduse alla, siis Ta tõstab sind üles

Jakoobuse 4:6, 10                                                    Amplified
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”
10 Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!

But you have to humble yourself
   Aga sina pead ennast alandama

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

True humility happens in the presence of God
   Tõeline alandlikkus leiab aset Jumala ligiolus

5. Moosese 8:17-18
17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse,
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

            Humility acknowledges the source
               Alandlikkus tunnustab allikat

Fear is at the root of pride
   Hirm on uhkuse juur

Õpetussõnad 13:10
10 Ülbusest tõuseb riid, aga kes nõu kuulda võtavad, on targad.

If there is arguing, there is pride
   Kus on vaidlemist, seal on uhkus

Luuka 22:24
24 Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks.

Pride makes excuses for itself
   Uhkus toob endale ettekäändeid

Laulud 147:6
6 Issand peab ülal viletsaid, aga õelad alandab maani.

Jesaja 2:12, 17
12 Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud,
et neid alandada,  
17 Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge.

Cooperate with God’s Law, or it works against you
   Tee Jumala Seadusega koostööd, või see töötab sinu vastu

Luuka 18:9-14
9 Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna:
10 „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner.
11 Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner.
12 Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.”
13 Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!”
14 Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

Don’t trust in yourself to be righteous, trust Jesus
   Ära usalda enda õigsust, usalda Jeesust
            Religious man prayed about himself
               Religioosne mees palvetas iseendast
            Sinner prayed for God to move
               Patune palvetas, et Jumal liiguks
                        Proud talk too much
                           Uhke räägib liiga palju

:14                                                                              Message Bible
Message: Jeesus kommenteeris: „ See maksukoguja, mitte see teine, läks koju Jumalaga õigekstehtuna. Kui sa käid ringi nina püsti, lõpetad sa plaksti näoli maas, aga kui sa oled rahul enda lihtsusega, saad sa enamaks kui sa ise oled.“

Humble become more than themselves
   Alandlik saab enamaks kui ta ise on
It hurts to leave pride, and humble yourself
   Uhkuse mahajätmine ja enda alandamine teeb haiget
            But the reward is worth it
               Aga tasu on seda väärt
            Humility is always thankful for the good  
               Alandlikkus on alati hea eest tänulik