Sunday, August 26, 2012

This is LOVE – See on ARMASTUS #3 : 26.08.12


 This is LOVE    See on ARMASTUS    3

Matteuse 14:13-14
13 Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest.
14 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende
haiged.
Matteuse 4:23-24
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.

Jesus did not heal some, He healed all
   Jeesus ei tervendanud mõndasid, Ta tervendas kõik
Did God waste His love on some people?
   Kas Jumal raiskas Oma armastust mõnede inimeste peale?
       God knows your past, and your future
   Jumal teab sinu minevikku ja sinu tulevikku
       He overlooks your failures, and loves you now
   Ta vaatab mööda sinu ebaõnnestumistest ja armastab sind just praegu
       If God loves you today, God will love you tomorrow
   Kui Jumal täna armastab sind, siis Jumal armastab sind ka homme

Jesus did not only heal the righteous
   Jeesus ei tervendanud ainult õigeid
He healed everyone who came, even sinners
   Ta tervendas kõiki, kes tulid, isegi patuseid

Story of 10 lepers  Luuka 17:12-19
   Lugu 10 pidalitõbisest
Jesus knows only 1 will give glory God
   Jeesus teab, et ainult 1 ülistab Jumalat
But Jesus heals them all
   Aga Jeesus tervendab nad kõik
Is this wasted love?
   Kas see armastus on raisatud?
       Jesus healed sinners, and served the selfish
   Jeesus tervendas patuseid ja teenis isekaid

Johannese 11:35
35 Jeesus nuttis.

Jesus cried to show us how to relate to people
   Jeesus nuttis, et näidata meile kuidas seostuda inimestega
Jesus loves people, more than he loves their potential
   Jeesus armastab inimesi, rohkem kui ta armastab nende potentsiaali
       When we know how God loves us
   Kui me teame, kuidas Jumal meid armastab
       We will know how to love others
   Siis me teame, kuidas armastada teisi

1. Korintlastele 13:7  New Living
7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.

This is the God kind of love
   See on Jumala liiki armastus
Jesus is the same yesterday, today, and forever
   Jeesus on sama eile, täna ja igavesti
God’s love will never give up on you
   Jumala armastus ei jäta sind kunagi maha
       Even for people He knows will never serve Him
   Isegi neid inimesi, kelle kohta Ta teab, et nad mitte kunagi ei hakka Teda teenima

Roomlastele 12:15
15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!

Go to the hurting, and love people
   Mine haigetsaanute juurde ja armasta inimesi
If you can’t do that, you are not representing God
   Kui sa ei saa seda teha, sa ei esinda Jumalat
Love moves Jesus
   Armastus liigutab Jeesust
Jesus did everything with purpose of showing God’s love
   Jeesus tegi kõike eesmärgiga näidata Jumala armastust

Matteuse 14:14
14 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende
haiged.

Jesus was moved with compassion to heal them
   Jeesus oli liigutatud kaastundest neid tervendada

1. Johannese 4:9-11
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud
maailma, et me tema läbi elaksime.
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist.

If you are loved like this, love others that way
   Kui sind armastatakse sellisel viisil, armasta ka teisi nii
God’s love works!
   Jumala armastus toimib
       Go help people right where they are at
   Mine aita inimesi seal, kus nad praegu on
       Show God’s love in our city, and people will be changed
   Näita Jumala armastust meie linnas ja inimesed saavad muudetud
       God’s Love for ­­you is amazing
   Jumala Armastus sinu vastu on imeline

Sunday, August 19, 2012

This is LOVE – See on ARMASTUS #2 : 19.08.12


 This is LOVE    See on ARMASTUS    2

1. Johannese 4:9-10
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud
maailma, et me tema läbi elaksime.
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
Johannese 11:1-5
1 Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast;
2 Maarja oli aga see, kes võidis Issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega; tema vend Laatsarus oligi haige.
3 Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna: "Issand, vaata, su sõber on haige."
4 Seda kuulnud, ütles Jeesus: "See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala Poega."
5 Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust.

What did Mary and Martha say, to get Jesus to come?
   Mida ütlesid Maarja ja Marta, et Jeesus tuleks?
            The one you love is sick
               See, keda sa armastad, on haige
            Not Lazarus love for Jesus, But Jesus love for Lazarus
               Mitte Laatsaruse armastus Jeesuse vastu, vaid Jeesuse armastus Laatsaruse vastu
            Closest people to Jesus were overwhelmed by His love for them
               Jeesuse lähedased inimesed võisid tunda Tema ülevoolavat armastust nende vastu

Johannese 13:23
23 Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.

I am the disciple Jesus loved
   “Ma olen jünger, keda Jeesus armastas”
            People in church today might call that pride
               Tänapäeva koguduse inimesed võivad seda uhkuseks pidada
            God allowed it to be said 5 times in the Bible
               Jumal lubas seda korrata 5 korral piiblis
The main point of the gospel is, God loves man
   Evangeeliumi peamine mõte on, et Jumal armastab inimest

You can’t improve yourself for God to love you
   Sa ei saa ennast täiustada, et Jumal sind armastaks
He wants you to know, you are the one He loves
   Ta tahab, et sa teaksid, et sina oled see, keda Ta armastab
            While we were still sinners, God loves us
               Kui me olime veel patused, Jumal armastas meid
            God has an unchanging love for you, no matter what you do
               Jumalal on muutumatu armastus sinu suhtes, vaatamata sellele, mida sa teed

Roomlastele 8:38-39
38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed,
39 ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.           

God will not love you more because of your good works
   Jumal ei armasta sind rohkem sinu heade tegude tõttu
Christianity is based on God’s great love for us
   Kristlus põhineb Jumala suurel armastusel meie vastu
            Only 1 person God is impressed with, Jesus
               On ainult 1 inimene, kes Jumalale muljet avaldab, Jeesus
            You impress God by putting your life in Jesus
               Sina köidad Jumala tähelepanu, kui sa paned oma elu Jeesusesse

Marry and Martha asked Jesus to come, based on His love   
   Maarja ja Marta palusid, et Jeesus tuleks, lähtuvalt Tema armastusest
Jesus loved them with an unconditional God love
   Jeesus armastas neid Jumala tingimusteta armastusega
You can never describe God’s love
   Sa ei suuda kunagi kirjeldada Jumala armastust
But you can get revelation of God’s love
   Aga sa võid saada ilmutuse Jumala armastusest

Do not pray and try to impress God, so He loves you
   Ära proovi palvetades Jumalale muljet avaldada, et Ta sind armastaks
Just pray, “Lord, the one you love needs help today”
   Lihtsalt palu, “Isand, see, keda sa armastad, vajab täna sinu abi”
            You are the one He loves
               Sina oled see, keda Ta armastab
            Receive impartations of love, by the Holy Spirit
               Võta Püha Vaimu läbi vastu edasiantavad armastuse annused
            You need an experience with the living God
               Sul on vaja kogemust elava Jumalaga
     God loves you!
        Jumal armastab sind!

Sunday, August 12, 2012

This is LOVE - See on ARMASTUS #1 : 12.08.12


This is LOVE    See on ARMASTUS    1

1. Johannese 4:10
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

1. Peetruse 5:7
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: "Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!"
41 Aga Issand vastas talle: "Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära."

Martha has a bad reputation, everyone wants to be like Mary
   Martal on halb maine, kõik tahavad sarnaneda Maarjaga
       But it was Martha’s house, her responsibility
   Aga see oli Marta maja, tema vastutus
       It is easy to be Mary, when you are not Martha
   On lihtne olla Maarja, kui sa ei ole Marta
       The reason you can sit here, is because someone is serving
   Sa saad siin istuda seetõttu, et keegi teenib

Most of your life is made of Martha moments
   Suurem osa sinu elust koosneb Marta momentidest
       Jesus never rebuked Martha for serving
   Jeesus ei noominud mitte kunagi Martat teenimise pärast
       He just did not want her to be so anxious about it
   Ta lihtsalt ei tahtnud, et naine nii rahutu oleks selle pärast

Martha loves Jesus too, but was frustrated
   Marta armastas Jeesust ka, aga oli rusutud
“Jesus, do you care about me?”
   “Jeesus, kas sa hoolid minust?”
       We need to know that we aren’t only ones who care
   Me peame teadma, et me ei ole ainsad, kes hoolivad
       Or we feel that we have to carry it all
   Või siis meile tundub, et kõik on meie õlul
       You are not bothering God, God cares about you!
   Sa ei tüüta Jumalat, Jumal hoolib sinunst!

Martha is a multi-tasker
   Marta on kõigetegija
Martha’s have a tendency to think they need to do it all
   Martal on kalduvus arvata, et tema peab kõike tegema
       Some have a hard time giving their ‘small cares’
   Mõnedel on väga raske anda üle oma “väikesed mured”
       Give ALL your cares to God
   Anna KÕIK oma mured Jumalale
God cares about what you care about
   Jumal hoolib nendest asjadest, millest sina hoolid

Johannese 11:5
5 Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust.

Jesus loved Martha
   Jeesus armastas Martat
Jesus is telling Martha’s everywhere, “I love you!”
   Jeesus ütleb Martale igal pool: “Ma armastan sind!”
If you are a multi-tasker, you are wanted and needed
   Kui sa oled kõigetegija, siis sind tahetakse ja vajatakse
       We need both Mary’s and Martha’s in the church
   Kogudus vajab nii Maarjaid kui Martasid
           
But Martha’s, remember to give ALL your cares to Him
   Aga Martad, ärge unustage anda KÕIK oma mured Temale
Because He cares for you, and He loves you
   Sest Tema hoolib teist ja Tema armastab teid

Sunday, August 5, 2012

Through Faith – Läbi usu #4 : 05.08.12


Through Faith – Läbi usu   4

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.
1. Johannese 5:4-5
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!
Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Without the blood there is no forgiveness of sin
   Ilma vereta ei ole pattudest andekssaamist
            Fig leaves were unacceptable, Adams own work
               Viigilehed, Aadama enda teod, ei olnud vastuvõetavad
            God took the responsibility in redemption
               Jumal võttis vastutuse enda peale lunastuses
            Your salvation is God’s victory, not your victory
               Sinu pääste on Jumala võit, mitte sinu võit

1 Moosese 3:21
21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.

Life of anything is in the blood
   Kõige elu on veres
Jesus blood was shed to give us life
   Jeesuse veri valati, et anda meile elu
            My sin makes a demand on the blood
               Minu patu jaoks on vaja verd
            Jesus blood makes a demand on me
               Jeesuse vere jaoks on vaja mind
           
There is life and power in the blood
   Veres on elu ja vägi
Evil must pass over you
   Kuri peab sinust mööda minema
            Death loses its victory
               Surm kaotab oma võidu
            We are protected
               Me oleme kaitstud

1 Moosese 4:1-10
1 Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles: "Ma olen Issanda
abiga mehe ilmale toonud."
2 Ja tema sünnitas taas: ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees.
3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast,
4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema
roaohvri peale,
5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.
6 Ja Issand küsis Kainilt: "Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse
ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!"
8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: "Lähme väljale!" Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna
Aabeli kallale ja tappis tema.
9 Aga Issand küsis Kainilt: "Kus on su vend Aabel?" Ja tema vastas: "Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?"
10 Ja tema ütles: "Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!


God is not a respecter of people
   Jumal ei tasu vastavalt inimesele
God is a respecter of principles
   Jumal tasub vastavalt oma põhimõtetele           
Do not get mad when God blesses someone
   Ära vihastu, kui Jumal kedagi õnnistab
       Just find out what principles they are using, and do it
   Lihtsalt saa teada, mis põhimõttel nad tegutsevad ja tee samamoodi

1 Moosese 4:3-5
3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast,
4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema
roaohvri peale,
5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.

Cain, “If you are good, God will like you”
   Kain: “Kui sa oled hea, siis sa meeldid Jumalale”
Abel, “I can never be good enough, something must die”
   Aabel: “Ma ei suuda olla kunagi piisavalt hea, keegi peab surema”

1 Moosese 4:7
7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse
ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!"
Heebrealastele 11:4
4 Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse, ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi.

Abel met God’s standards, Cain did not
   Aabel vastas Jumala standardile, Kain mitte
Blessing comes out of obedience to God
   Õnnistus tuleb läbi sõnakuulelikkuse Jumalale
            God has already told us how to live, do it
               Jumal on meile juba öelnud, kuidas elada, tee seda
            By trust and obedience we will get through
               Usaldades ja sõnakuulelikud olles me läheme läbi
           
Everyone wants to be accepted
   Igaüks tahab olla vastuvõetud
If you are washed in His blood, you are accepted
   Kui sa oled pestud Tema veres, oled sa vastuvõetud
            Praise God for the blood!
               Kiitus Jumalale vere eest!
            There is power in the blood of Jesus
               Jeesuse veres on vägi