Sunday, January 29, 2012

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala #4 : 29.01.12

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala   4

                         
Authority is delegated power
   Meelevald on delegeeritud vägi
2 realms of authority are natural and spiritual
   Meelevalla 2 valitsusala on loomulik ja vaimne
When we have fellowship with God, angels enforce God’s Word for us
   Kui meil on osadus Jumalaga, inglid täidavad Jumala Sõna meie jaoks

God created man to walk in authority
   Jumal lõi inimese kõndimaks meelevallas
            We take authority with our words
               Me võtame meelevalla oma sõnadega
            The Word of God must be in your mouth
               Jumala Sõna peab olema meie suus
            Your words can release power to change things
               Sinu sõnad võivad vabastada väe muutusteks

Desire is the strongest emotion
   Iha on tugevaim emotsioon
            You can increase desire by what you think about
               Sa võid suurendada iha sellega, millest sa mõtled
            More you desire God and His will, your words will change
               Mida rohkem sa ihkad Jumalat ja Tema tahet, sinu sõnad muutuvad

When we speak the Word over our life, there is power
   Kui me räägime Sõna oma elu üle, selles on vägi
            We have authority in Jesus Name
               Meil on meelevald Jeesuse Nimes

Mat 28:18-19

            Jesus’ spiritual authority gives us natural authority
               Jeesuse vaimne meelevald annab meile loomuliku meelevalla
           
Mat 18:18

Once we have taken our spiritual authority
   Kui me oleme saanud oma vaimse meelevalla
We can take our authority in the natural realm
   Me saame võtta meelevalla loomulikus maailmas

2. Cor 4:18

When we are in the world, use wisdom taking authority
   Kuni me oleme maailmas, kasuta tarkust et võtta meelevald
             Do not be foolish, be a light to the world
               Ära ole rumal, ole valguseks maailmale
            Speak life and blessing
               Räägi elu ja õnnistust

1 Cor 10:10

When you complain it opens the door for the enemy
   Kui sa hädaldad, siis see avab ukse vaenlasele
Understand the power and authority of your words
   Mõista oma sõnade väge ja meelevalda

Eph 4:27, 29

What comes out our mouth will bring blessing or destruction
   See, mis tuleb sinu suust, toob õnnistust või hävingut
            Get the Word into your heart and mouth
               Saa Sõna oma südamesse ja huultele
            Then when you speak, your words carry authority to change things
                  Siis kui sa räägid, sinu sõnadel on meelevald muutusteks

Sunday, January 22, 2012

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala #3 : 22.01.12

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala   3

                         
Authority is delegated power
   Meelevald on delegeeritud vägi
2 realms of authority are natural and spiritual
   2 meelevalla valitsusala on loomulik ja vaimulik

Heb 1:14

Angels provide help to those who dwell in God
   Inglid aitavad neid, kes elavad koos Jumalaga
            Devil has to respond to authority properly activated
               Saatan peab vastama meelevallale, mis on õigesti aktiveeritud
            We have a spiritual enforcement agency
               Meil on vaimulik õiguskaitseorgan
            There are spiritual hindrances, but they can’t stop you
               Tuleb ette vaimulikke takistusi, kuid need ei saa sind peatada

2. Kings 6:15-17

            More are with us, than with them
               Neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega

Ps 91:11-12
           
These are God’s angels to command, not our angels
   Need on Jumala inglid käskida, mitte meie inglid

Ps 103:20

            Angels will do the will of God
               Inglid teevad Jumala tahet
            God sends them out to help us
               Jumal saadab nad välja meid aitama

Ps 91:11

Angels guard and protect you
   Inglid valvavad ja kaitsevad sind
            So that you can fulfill your mission
               Et sa saaksid täide viia oma missiooni
            We can trust God to take care of us
               Me võime usaldada Jumalat, et ta kannab hoolt meie eest

Ps 91:1-2, 9

We need proper relationship and fellowship with God
   Meil on vaja tõelist suhet ja osadust Jumalaga
Fellowship means you share your heart and life
   Osadus tähendab seda, et sa jagad oma südant ja elu
            You need fellowship to receive consistent Angelic help
               Sul on vaja osadust, et vastu võtta pidevat Ingellikku abi
            Sin breaks fellowship
               Patt murrab osaduse
                        1. Johannese 1:7-9

Angels do not do God’s will for just anyone
   Inglid ei tee Jumala tahet suvaliselt igaühe jaoks

Ps 91:14

Fellowship with God, and trust, is a priority
   Osadus Jumalaga ja usaldus on prioriteedid
Live in, and be aware of, His presence
   Ela Tema ligiolus ja ole teadlik sellest
Then use your authority, expect angles to help
                           Kasuta tema meelevalda, eelda et inglid aitavad sind

Sunday, January 15, 2012

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala #2 : 15.01.12


2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala   2

                         
2 realms of authority are natural and spiritual
   Meelevalla 2 valitsususala on loomulik ja vaimne
This power is available to us who believe
   Vägi on saadaval meile, kes me usume

Matteuse 8:5-9, 10
5 Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda:
6 "Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!"
7 Jeesus ütles talle: "Kas ma tulen ja teen ta terveks?"
8 Ent väeülem vastas: "Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!
9 Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: "Mine ära!", siis ta läheb, ja teisele: "Tule siia!", siis ta tuleb, ja oma teenijale: "Tee
seda!", siis ta teeb."
10 Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: "Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!

He had greater faith than anyone else
   Tal oli suurem usk kui kellelgi teisel
            Because he understood and operated in Authority
               Sest ta mõistis ja tegutses Meelevallas
            He had authority, because he operated under authority
               Ta omas meelevalda, sest toimis meelevalla all

The 2 realms seem to be in conflict
   2 valitsusala näivad olevat konfliktis
We want our natural truth to line up with spiritual truth
   Me tahame, et meie loomulik tõde oleks kooskõlas vaimuliku tõega
            If you only operate in spiritual authority, it won’t work
               Kui sa tegutsed ainult vaimses autoriteedis, see ei toimi
            God’s power does not enable you to live outside His Word
               Jumala vägi ei anna sulle võimet elada väljaspool Tema Sõna

For a believer, our authority is the Lord
   Kui usklike jaoks on meie autoriteet Isand
            If you refuse to receive part of the Word, you are in rebellion
               Kui sa keeldud võtmast vastu osa Sõnast, oled sa vastuhakus
            You will not be able to use your authority
               Sa ei saa kasutada omaenda meelevalda
                        The degree you submit to the Word, is the degree you can use your authority
                           Sel määral, kuidas sa alistud Sõnale, saad sa ka kasutada oma meelevalda

No one is perfect, everyone makes mistakes
   Keegi pole täiuslik, kõik teevad vigu
            Just confess your sin to God, and repent
               Lihtsalt tunnista oma patud Jumalale ja paranda meelt
            Then you can use your authority over challenges
               Siis saad sa kasutada oma meelevalda võitmaks väljakutsed

We are in a war spiritually
   Me oleme ühes vaimulikus sõjas
            Satan is not all-powerful, but he has demonic forces of evil
               Saatan ei ole kõikvõimas, aga tal on deemonlikud kurjuse jõud
                        These forces are assigned against you
                           Need jõud on suunatud sinu vastu
                        But no fear, we have heavenly help
                           Kuid ära karda, meil on taevane abi

When difficulties come, the enemy is testing your faith
   Kui raskused tulevad, katsub vaenlane läbi sinu usku
            Satan can’t change your destiny, unless you change what you believe
               Saatan ei saa muuta sinu saatust, kui sa just ise ei muuda seda, mida usud
            Resist, take your authority, and become stronger
               Seisa vastu, võta oma meelevald ja saa tugevamaks

By understanding our authority, we can win
   Oma meelevallast aru saades suudame me võita
            There are angels sent by God, to help you
               Jumal on saatnud inglid sind aitama
            Angels enforce the authority we use correctly
               Inglid jõustavad meelevalla, kui me seda õigesti kasutame

There is spiritual resistance against us, and God’s plan
   On olemas vaimne vastuseis ja Jumala plaan

2. Kuningate 6:15-17
15 Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: "Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?"
16 Aga ta vastas: "Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!"
17 Ja Eliisa palvetas ning ütles: "Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!" Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa.

            More are with us than with them
               Rohkem on neid, kes on meiega, kui nendega
            Do what the Word says, and stand in your authority in Jesus
               Tee, mida Sõna ütleb, ja seisa oma meelevallas Jeesuses


Monday, January 9, 2012

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala #1 : 08.01.12

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala
                         
2 realms of authority are natural and spiritual
   Meelevalla 2 valitsususala on loomulik ja vaimne
            The natural does not always line up with the spiritual
               Loomulik ei ole alati kooskõlas vaimsega
            How can we change that?
               Kuidas me seda muuta saame?

Authority is delegated power
   Meelevald on delegeeritud vägi
            You may not have physical ability, but you have authority
               Sul ei pruugi olla füüsilist võimekust, aga sul on meelevald
            If you do not use your authority, there is no power
               Kui sa oma meelevalda ei kasuta, pole väge

Efeslastele 1:17, 18-19, 20
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,

This power is available to us who believe
   Vägi on saadaval neile, kes usuvad
            Power of God always has a purpose
               Jumala väel on alati eesmärk
            Line up your purpose with God’s purpose
               Joonda oma eesmärk Jumala eesmärgi järgi
            Power is meant to produce God’s will and blessing
               Vägi on mõeldud selleks, et toota Jumala tahet ja õnnistust

Your faith is for you, not for others benefit
   Sinu usk on sinu kasuks, mitte teiste kasuks
            You can use your faith to help others stand
               Sa võid kasutada oma usku, et aidata teistel seista
            But each person must use their own faith for themselves
               Aga iga inimene peab kasutama oma usku enda jaoks
            Knowing what the Word says is important
               Oluline on teada, mida Sõna ütleb

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni."

This power flows through us for others, not you
   See vägi voolab läbi meie teistele, mitte sulle
But this is as the Holy Spirit wills, not you
   Kuid see ei toimu vastavalt sinu, vaid Püha Vaimu tahtele
            But understand authority, and God’s power is available to you, when you need it
               Meelevalda mõistes on Jumala vägi sulle kättesaadav, kui sa seda vajad

Efeslastele 1:19, 20-21, 22-23
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

All things are under Jesus feet
   Kõik asjad on Jeesuse jalge all
So all things are under your feet
   Seega on kõik asjad sinu jalge all

Power only operates in our life by authority
   Vägi saab meie elus töötada ainult läbi meelevalla
            You need faith, but faith alone is not enough
               Sul on vaja usku, aga usk üksinda ei ole piisav
            Power is released by understanding your authority
               Vägi avaldub läbi oma meelevalla mõistmise

But this is not just knowing your spiritual authority
   Aga see ei ole lihtsalt teadmine oma vaimsest meelevallast
It takes operating together in both natural and spiritual authority
   Selleks on vaja loomuliku ja vaimse meelevalla koostööd

Monday, January 2, 2012

EVK Visioon 2012a. : 01.01.12


EVK Vision 2012 / EVK Visioon 2012

                         
Know our purpose and vision, so we reach our potential
   Tea meie eesmärki ja visiooni, et võiksime jõuda oma potentsiaalini
            Vision is what could be and should be
               Visioon on see, mis me võiksime olla ja peaksime olema
            To accomplish that will take effort
               Selle saavutamiseks on tarvis pingutada

Purpose of Body of Christ is to establish the kingdom of God
   Kristuse Ihu eesmärk on rajada Jumala kuningriik
            Do your part in the Body of Christ
               Tee oma osa Kristuse Ihus

Efeslastele 4:11-13  New Living
11 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,

                        The church is to equip people to do the work
                           Kogudus varustab inimesi töö tegemiseks
                 
:14-16
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.
                 
                        Staying connected to the church is important
                           Kogudusega ühendusse jäämine on tähtis

Our purpose at EVK
   Meie eesmärk EVKs
            Honor God and lift up Jesus
               Austada Jumalat ja tõsta kõrgeks Jeesust
            Strengthen believers
               Tugevdada usklikke
            Reach others
               Jõuda inimesteni

Laul 122:1
1 Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: "Lähme Issanda kotta!"
Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel."
Heebrealastele 10:25
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Church days affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad kõiki meie ülejäänud päevi
            Come to receive the Word
               Tule, et võtta vastu Sõna
            Come to praise and worship the Lord
               Tule, et kiita ja ülistada Isandat

Jesaja 35:10
10 Ja Issanda vabaksostetud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende pea kohal on igavene rõõm: rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära.

Our vision at EVK
   Meie visioon EVKs
            1 Teach the Word
               1. Õpetada Sõna
                        Learning church is a healthy church
                           Õppiv kogudus on terve kogudus

Heebrealastele 4:12
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Matteuse 7:24
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
Jakoobuse 1:22
22 Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.

            2 Show God’s love
               2. Näidata Jumala armastust
                                   
Johannese 13:35
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate."
Roomlastele 12:4-5
4 Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5 nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

                        Everyone has a responsibility to be kind
                           Igaühel on vastutus olla lahke
            3 Strengthen families
               3. Tugevdada perekondi
                        Each member of your family finds their place
                           Iga meie pere liige leiab oma koha
            4 Missions work
               4. Misjonitöö

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni."

                        Get the message out to the world
                             Vii sõnum välja maailma

Ilmutuse 5:9
9 Ning nad laulsid uut laulu: "Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid,
sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest

We are a multi-cultural, multi-generational church
   Me oleme multikultuurne, mitmete põlvkondade vaheline kogudus
Everyone is welcome here to learn and seek God
   Igaüks on siia teretulnud õppima ja Jumalat otsima
            Connect with the vision of EVK
               Ühenda ennast EVK visiooniga