Sunday, November 25, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #4 : 25.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  4

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
           For God 
               Jumala jaoks
           To belong to God’s family
               Et kuuluda Jumala perekonda
           To become more like Jesus
   Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
To serve others
   Et teenida teisi

Markuse 10:45
45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

Filiplastele 2:5                                             NLT
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
NLT: Teil peab olema samasugune suhtumine nagu Jeesusel Kristusel oli.

To serve effectively, we need to have the right attitude
   Efektiivselt teenimiseks peab meil olema õige suhtumine

2. Korintlastele 4:5
5 Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.

            We are just the delivery guys, to help people see Truth
               Meie oleme ainult sõnumitoojad, kes aitavad inimestel Tõde näha

Matteuse 20:26-27
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane

            If you want to be great, start serving
               Kui tahad olla suur, hakka teenima

Matteuse 20:28
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

            We need to have a servant’s heart
               Meil on vaja teenija südant
            
Serving is not optional in the body of Christ
   Teenimine Kristuse ihus ei ole valikuline
If you love God, you will love people
   Kui sa armastad Jumalat, armastad sa ka inimesi
You were created to serve
   Sind on loodud teenima
You were saved to serve
   Sa said päästetud, et teenida
You are called to serve
   Sind on kutsutud teenima

1. Peetruse 4:10-11
10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus 
ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

God has given you what you need to serve
Jumal on andnud sulle kõik, mida sa teenimiseks vajad
           When you serve, you will bring Him glory
 Teenides tood sa au Temale
Then Jesus will share His joy with you
 Siis jagab Jeesus sinuga Oma rõõmu 
            The joy of the Lord is our strength
              Isanda rõõm on meie tugevus
            When you serve you will feel strength inside
              Kui sa teenid, koged sa sisemist tugevust

Galaatlastele 6:10
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Start by serving those closest to you
  Alusta nende teenimist, kes on sulle lähedal
Never do nothing, find a need and fill it
  Ära ole tegevuseta, leia vajadus ja täida see
            Living is giving – ministry is serving – giving and serving is loving
              Elu on andmine – teenistus on teenimine – andmine ja teenimine on armastus

Roomlastele 15:1-2                                                Message
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.

MSG: 
1 Need meist, kes on tugevad ja võimekad usus, peavad astuma esile ja ulatama käe neile, kes on kukkumas, mitte tegema vaid seda, mis on meile endale kõige mugavam. 
2 Tugevus on teenimiseks, mitte staatuse pärast. Igaüks meist peab taotlema meid ümbritsevate inimeste heaolu, küsides endalt: “Kuidas saan aidata?”

Serve others by asking, “How can I help?”
  Teeni teisi, küsides: “Kuidas saan aidata?”


Sunday, November 18, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #3 : 18.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  3

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
            For God
               Jumala jaoks
            To belong to God’s family
               Et kuuluda Jumala perekonda
            To become more like Jesus
 Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks

People began to call the early church “Christians”
   Inimesed hakkasid varakogudust kutsuma “kristlasteks”
            Because they believed in Jesus, and acted like Him
               Sest nad uskusid Jeesusesse ja käitusid nagu Tema
We are created in God’s image
   Meid on loodud Jumala kuju järgi
            Sin blurred who we were created to be
               Patt hägustas seda, kelleks meid loodi
            We need to become more like Jesus
               Me peame saama rohkem Jeesuse sarnaseks

Galaatlastele 4:19                            NLT
19 Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

Why do we need to become more like Jesus?
   Miks me peame rohkem Jeesuse sarnaseks saama?
1. It is the best way to live
   1. See on parim eluviis
2. To help others see God
   2. Et aidata teistel näha Jumalat

Koloslastele 1:15
15 Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu

To help people see God, we need them to see Jesus in us
   Et aidata inimestel Jumalat näha, on vaja, et nad näeksid Jeesust meis
Many have misrepresented God
   Paljud on Jumalat valesti esindanud

2. Korintlastele 4:4                         NLT
4 neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju.

Jesus is the best picture of God we will ever see
   Jeesus on parim pilt Jumalast, mida me kunagi näeme
Satan tries to blind people, so they cant see Him
   Kurat üritab inimesi pimestada, et nad ei näeks Teda
So you need to become more like Jesus
   Seega on sul vaja rohkem Jeesuse sarnaseks saada

Roomlastele 8:29
29 Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.

1. Korintlastele 11:1
1 Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!

Copy and follow Jesus in action, attitude, motive, words
   Jäljenda ja järgi Jeesust tegudes, suhtumises, motiivides, sõnades
            Always thinking what Jesus would do
 Alati mõtle, mida teeks Jeesus
            When you make the effort, you will change
               Kui sa pingutad, sa muutud
            We all need spiritual growth
               Meil kõigil on vaja vaimulikku kasvu

How do we have spiritual growth?
   Kuidas me vaimulikult kasvame?
            1. Do what the bible says 
               1. Tee, mida piibel ütleb
                        So you have to know what it says
                           Seega on sul vaja teada, mida see ütleb

2. Korintlastele 3:18
18 Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.

            2. Walk with God
               2. Käi koos Jumalaga
                        When you walk with someone, you become like them
                           Kui sa käid kellegagi, muutud sa rohkem tema moodi

This is a process, we are training to grow
See on protsess, me treenime, et muutuda
            Your effort does not get you to heaven, Jesus did that
               Sinu pingutus ei anna sulle pääsu taevasse, seda tegi Jeesus
            But you effort will cause you to grow spiritually 
 Aga oma pingutuse tõttu kasvad sa vaimulikult
            Make every effort to do the bible, and walk with God
               Pinguta kõigest väest, et teha, mida piibel ütleb, ja käi koos Jumalaga


Sunday, November 11, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #2 : 11.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  2

If you do not know what something is for, you will misuse it
   Kui sa ei tea, milleks miski on, kasutad sa seda valesti
If you do not know the purpose of your life, you use it wrong 
   Kui sa ei tea oma elu eesmärki, kasutad sa ka seda valesti
            You will ware yourself out, and damage others
               Sa kurnad ennast välja ja kahjustad teisi

You are not made to be alone
   Sind ei ole loodud üksi olema

1. Moosese 2:18
18 Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.

Õpetussõnad 18:1                                       Amp
1 Kes end eraldab, otsib, mida ta himustab; kõige jõuga tülitseb ta.

Koguja 4:10
10 kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks!

Not good, not wise, not safe
   Ei ole hea, tark ega turvaline

1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Because you have an enemy after you
   Sest sind ajab taga vaenlane
He attacks the ones isolated, the ones alone 
   Ta ründab neid, kes on eraldatud ja üksinda
            God places the lonely in families   Ps 68:6
               Jumal paneb üksikud peredesse Laulud 68:7

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
            To belong to God
               Et kuuluda Jumalale
            To belong to God’s family
               Et kuuluda Jumala perekonda
                        You are here to help others
                           Sa oled siin, et aidata teisi

Roomlastele 15:2
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.

Roomlastele 12:4-5
4 Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5 nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

We find our meaning in the Body of Christ
   Me leiame oma tähenduse Kristuse Ihus
            Body parts alone are shocking 
               Ihuliikmed eraldiseisvana on šokeerivad
            Stay connected to the body so you can function 
               Jää ihuga ühendusse, et sa võiksid eesmärki täita

Be careful who you are connected to, it will affect you
   Ole ettevaatlik, kellega sa ühenduses oled, kuna see mõjutab sind
   1. Korintlastele 15:3      Õpetussõnad 13:20
            Be kind, loving, and helpful to everyone
               Ole lahke, armastav ja abivalmis kõigi suhtes
            Do not spend time with those who are living wrong
               Ära veeda aega nendega, kes valesti elavad

Efeslastele 1:22-23
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

The church is the Body of Christ
   Kogudus on Kristuse Ihu
            Jesus is the head, we are the many parts
               Jeesus on pea, meie oleme palju liikmeid
            When we connect and function like a body, we find purpose
               Kui me ühendume ja toimime koos nagu ihu, leiame ka eesmärgi

Roomlastele 12:15
15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!

            Almost every blessing in life comes through relationship
               Peaaegu kõik õnnistused elus tulevad läbi suhete
            Use your gifts and talents God gave you
               Kasuta oma ande ja talente, mis Jumal sulle andnud on

1. Korintlastele 12:26                                            Msg
26 Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.

We are better together
   Me oleme üheskoos paremad
We need you, you have value to the body
   Me vajame sind, sul on ihu jaoks väärtus

Galaatlastele 6:10
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Sunday, November 4, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #1 : 04.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  1

If you do not know what something is for, you will misuse it
   Kui sa ei tea, milleks miski on, ei kasuta sa seda õigesti
If you do not know the purpose of your life, you use it wrong 
   Kui sa ei tea oma elu eesmärki, kasutad sa seda valesti
            You will ware yourself out, and damage others
               Sa väsitad ennast ära ja kahjustad teisi

What drives most people to make decisions?
   Mis sunnib enamikku inimestest otsuseid tegema?
            1.    Guilt
 1. Süütunne
            2. Anger
               2. Viha
            3. Fear
               3. Hirm
            4. Materialism
               4. Materialism
            5. Need of approval 
               5. Heakskiidu vajadus
This leads to low self-worth
  See viib meid madala enesehinnanguni
The cure is finding your life in God
   Selle ravim on leida oma elu Jumalas

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

God is God, He made us, we belong to Him, He takes care of us
   Jumal on Jumal, Tema tegi meid, me kuulume Talle, Tema kannab meie eest hoolt

Ilmutuse 4:11
11 „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, 
kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”

Koloslastele 1:16b
16 sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad -

God has a purpose for everything, that means you 
   Jumalal on eesmärk kõige jaoks, see tähendab ka sind
We are to glorify God, and enjoy Him forever
   Me peame Jumalat austama ja nautima Teda igavesti

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!

Roomlastele 11:36
36 Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

You are here for God
   Sa oled siin Jumala jaoks
But you have an enemy against you
   Aga sinu vastu on vaenlane
            
1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

            He is against you finding your purpose 
               Ta on selle vastu, et sa leiaksid oma eesmärgi
            He wants to impact generations 
               Ta tahab mõjutada põlvkondi

How to find purpose?
   Kuidas eesmärki leida?
            1. Come close to God
               1. Tule Jumala lähedale

Jakoobuse 4:8a                                           NLT
8 Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!
            2.    Worship God
 2. Ülista Jumalat
            3. Discover
               3. Avasta

Koloslastele 1:15-17                                              Message
15 Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu,
16 sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, 
olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
17 Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas

Johannese 15:5
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.

If you stay connected to Him, life will flow
   Kui sa jääd Temaga ühendusse, voolab elu
You will find your purpose naturally 
   Sa leiad oma eesmärgi loomulikult
            You are here for God
               Sa oled siin Jumala jaoks