Tuesday, November 24, 2015

Ehitades usku – Building Faith #4 : 22.11.15

Ehitades usku – Building Faith   4

What faith is
   Mis on usk
How to get faith
   Kuidas usku saada
How to use faith
   Kuidas usku kasutada

Faith is how you please God
   Usk on see, kuidas sa oled Jumalale meelepärane
Living by faith is a lifestyle choice
  Usus elamine on elustiili valik
Faith speaks what it believes for
  Usk räägib, mida usub
Faith begins where the will of God is known
   Usk algab sealt, kus Jumala tahe on teada

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: "Aga õige jääb usust elama."

Roomlastele 12:3
3 Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Faith comes from you hearing the Word
   Usk tuleb, kui sa kuulad Sõna
            The Word of God is spiritual food
   Jumala Sõna on vaimulik toit
            Meditate on the Word of God
   Mõtiskle Jumala Sõna üle

Apostlite teod 11:13-14
13 Ja tema jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seismas ja ütlemas: "Läkita mehi Joppesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus.
14 Tema räägib sulle sõnu, mille läbi sina ja kogu su pere saate päästetud."

Salvations comes by hearing words
   Pääste tuleb sõnade kuulmisest

1. Peetruse 1:23
23 Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.

Markuse 5:27-29
27 olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube,
28 sest ta ütles: "Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!"
29 Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast.

Faith for healing comes from what you hear
   Usk tervenemisse tuleb sellest, mida sa kuuled
            This is why church is so important for us
   Sellepärast on kogudus meie jaoks nii tähtis
Johannese 6:63
            By faith, these words contain life
   Läbi usu kannavad need sõnad elu


Luuka 4:18
18 "Isanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid,

            Without words, you will never have faith
   Ilma sõnadeta ei saa sul kunagi usku olla
            Words are spiritual containers
   Sõnad on vaimulikud konteinerid

Efeslastele 1:18
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees

We need to have our spiritual eyes opened
   Meil on vaja, et meie vaimulikud silmad avaneksid
2. Peetruse 1:3-4
Apostlite teod 20:24

Efeslastele 1:18
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees

Faith works to make the unseen real to you
   Usk töötab, et teha nähtamatu sinu jaoks reaalseks
God has better things planned for you, than you do for yourself
   Jumalal on sinu jaoks plaanis paremad asjad, kui sul endal

Efeslastele 1:19
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.

We need to know and experience the power of God
   Meil on vaja teada ja kogeda Jumala väge

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

Meditate on what you think you already know
   Mõtiskle selle üle, mida sa arvad ennast juba teadvat
Meditating on the Word makes it real to you
   Sõna üle mõtisklema teeb selle sinu jaoks reaalseks
What you do with what God calls you to, will determine if you are a success or failure
   Mida sa teed sellega, milleks Jumal sind kutsub, määrab ära su edu või läbikukkumise

Joosua 1:8

8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!

Sunday, November 8, 2015

Ehitades usku – Building Faith #3 : 08.11.15

Ehitades usku – Building Faith   3

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” 

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

Faith is a lifestyle, how you please God and receive
   Usk on elustiil, kuidas olla Jumalale meelepärane ja Tema käest vastu võtta
Faith is confidence in the provision of God
   Usk on kindlus Jumala varustuse suhtes

Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. 

Faith gives evidence to what we do not see naturally
   Usk annab tõendi selle kohta, mida me loomulikult ei näe

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. 

Faith comes by what you hear and accept as truth
   Usk tuleb läbi selle, mida sa kuuled ja tõena vastu võtad

Roomlastele 10:8-10
8 Kuid mida see siis ütleb? „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” See on ususõna, mida me kuulutame. 
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, 
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. 

Jesus has already done all He needs to do
   Jeesus on juba teinud kõik, mida ta tegema peab
            You just need to know and receive what He did
               Sul on lihtsalt vaja teada ja võtta vastu, mida Ta tegi

Roomlastele 10:11-13
11 Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” 
12 Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. 
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. 

            Stay in faith, you will have more than you need
               Jää usku, sul saab olema rohkem, kui sa vajad

Roomlastele 10:14-15
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? 
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.”

            It is up to the individual to hear and believe
               See sõltub inimesest, kas ta kuuleb ja usub

Faith begins where the will of God is known
   Usk algab sealt, kus Jumala tahe on teada

Apostlite teod 14:7-10
7 ning kuulutasid seal evangeeliumi.
8 Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud.
9 Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud,
10 hüüdis ta valju häälega: „Tõuse püsti! Seisa oma jalgadel!”  Ja too hüppas püsti ja kõndis. 

            He heard the gospel, and had faith to be healed
               Ta kuulis evangeeliumi ja tal oli usku saada terveks

Joosua 1:8
8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! 

            Grow in your faith and live righteous
               Kasva oma usus ja ela õigesti
            Knowing and doing the Word brings success
               Sõna teadmine ja tegemine toob edu

Heebrealastele 4:1
1 Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! 

You know you are in faith by your level of peace
   Sa tead, et sa oled usus, läbi oma rahu taseme
            Take advantage of all Jesus has given you
               Kasuta kõike, mida Jeesus on sulle andnud

Heebrealastele 4:2-3a
2 Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. 
3 Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse

You chose to trust God, then enter faith and peace
   Sa valid Jumala usaldamise, seejärel sisened usku ja rahusse
Rest means that you trust God to do what He promised
   Hingamine tähendab, et sa usaldad Jumalat, et Ta teeb, mida on tõotanud
       Decide for yourself what you believe
          Otsusta enda jaoks, mida sa usud

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

Seek Him!

   Otsi Teda!

Sunday, November 1, 2015

Ehitades usku – Building Faith #2 : 01.11.15

Ehitades usku – Building Faith   2

What is faith?   How does faith come?   How to use your faith
   Mis on usk? Kuidas usk tekib? Kuidas kasutada oma usku

Heeebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: "Aga õige jääb usust elama."

Faith is a result of putting your trust in God
   Kui sa paned oma usalduse Jumala peale, on selle tulemus usk
            Choosing to live by faith is a lifestyle
   Valik elada oma elu läbi usu, on elustiil
            You can’t live right, unless you know the Bible
   Sa ei saa elada õigesti, kui sa ei tunne Piiblit
            God is pleased when we receive from Him
   Jumale meeldib, kui me Temalt vastu võtame

Jakoobuse 1:5-8
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.
6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.
7 Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Isandalt,
8 ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.

Wind is wrong thoughts or teaching
   Tuul on valed mõtted või valeõpetus
Double-minded means you are unstable
   Kaksipidine tähendab, et sa oled ebastabiilne
       It will affect everything in your life
          See mõjutab kõike sinu elus

It is important to know God’s Word
   Oluline on tunda Jumala Sõna
            So you know what belongs to you
   Siis sa tead, mis sulle kuulub
Faith is produced in your heart when you chose to believe God
   Usk tuleb sinu südamest, kui sa otsustad uskuda Jumalat
            Build your faith
   Kasvata oma usku

Roomlastele 10:10
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

Markuse 9:24
24 Otsekohe hüüdis lapse isa: "Ma usun, aita mind mu uskmatuses!"

Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

Hope is about the future, faith is for now
   Lootus on tuleviku suhtes, usk on praegu
            Start in hope, but turn it into faith
   Alusta lootusega, aga muuda see usuks
            Faith holds the power to make it reality
   Usk sisaldab jõudu, et muuta see reaalsuseks
            Hope does not receive, until it turns to faith
   Lootus ei saa vastu võtta enne, kui see muutub usuks

Use your faith for what you cannot yet see
   Kasuta oma usku selle jaoks, mida sa veel ei näe
Faith connects God’s power to your situation
   Usk ühendab Jumala väge sinu olukorraga

Roomlastele 4:20-21
20 Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat
21 ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.

Faith gives God glory, before you see it
   Usk annab Jumalale au enne, kui sa näeb

2. Korintlastele 4:13
13 Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: "Ma usun, seepärast ma räägin", siis meiegi usume ja ka räägime

The Word will give you a spirit of faith
   Sõna annab sulle usu vaimu

2. Korintlastele 4:18
18 meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.

Keep focus on what God said, not the situation
   Hoia oma fookus sellel, mida Jumal ütles, mitte olukorral

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises