Sunday, January 31, 2016

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life #4 : 01.31.16

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life   4

Efeslastele 4:17-24                           NIV  and  Message
17 Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Isandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles, 
18 olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. 
19 Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. 
20 Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud,  
21 kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. 
22 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, 
23 ning saada uueks oma mõttelaadilt 
24 ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. 

Living this new life will change the way we see everything
   Selle uue elu elamine muudab viisi, kuidas me kõike näeme
Ever had someone care enough to confront you?
   Kas keegi on sinust kunagi piisavalt hoolinud, et sulle vastu astuda?
            “Be who you really are!”
   "Ole see, kes sa tõeliselt oled!"
            You have already been given New Life, so live it
   Sulle on juba antud Uus Elu, seepärast ela seda

Don’t live like people without relationship with God
   Ära ela nagu inimesed ilma Jumalata
You have relationship with God
   Sul on suhe Jumalaga
            Before you were saved, you lived without thought of others
   Enne, kui sa päästetud said, elasid sa teiste peale mõtlemata
            Because you could not see what you were made for
   Kuna sa ei näinud, milleks sind loodud on

Without Jesus you will never be satisfied or know God
   Ilma Jeesuseta ei saa sa kunagi rahuldatud või tunda Jumalat
When your mind and heart are closed, you can’t see God’s plan
   Kui su meel ja süda on suletud, ei näe sa Jumala plaani
Jesus saves you from all that
   Jeesus päästab sind kõigest sellest

A hard heart is not aware of God
   Kõva süda ei ole Jumalast teadlik
            1. Give themselves to sensuality
   1. Annab ennast himudele
                        Selfish – don’t care who they hurt
   Isekas -- ei hooli, kellele ta haiget teeb
            2. Involved with every impurity
   2. On seotud kõige ebapuhtaga
                        Open to reckless sexual lusts
   Avatud hoolimatutele seksuaalsetele himudele
            3. Become greedy
   3. Muutub ahneks
                        Never thankful for what you have
   Ei ole kunagi tänulik selle eest, mis tal on

:20-21                         Message
20 Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud,  
21 kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. 

Paul assumed they knew Jesus
   Paulus eeldas, et nad tundsid Jeesust
            Do you just know about Jesus, or do you know Jesus?
   Kas sa lihtsalt tead Jeesuse kohta või sa tunned Jeesust?
            Living a New Life is based on your relationship with Jesus
   Uue Elu elamine põhineb sinu suhtel Jeesusega
            Christianity is going from death to life
   Kristlus on minek surmast ellu

:22-24             Message  and  New Living
22 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, 
23 ning saada uueks oma mõttelaadilt 
24 ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. 

Paul confronts them to take off the old nature, and put on the new
   Paulus manitseb neid võtma seljast vana loomus ja riietuma uuega
You change because you are a Christian
   Sa muutud, kuna sa oled kristlane
Be who you really are
   Ole see, kes sa tegelikult oled

Õpetussõnad 26:11
11 Nagu oma okse juurde tagasi pöörduv koer on oma rumalust kordav alp. 

Why do you go back to what your system has rejected?
   Miks sa lähed tagasi selle juurde, mille su süsteem on tõrjunud?
            Relationship with Jesus starts inside
   Suhe Jeesusega algab seestpoolt
            Change your mind and attitudes, the way you think and act
   Muuda oma meelt ja hoiakuid, oma mõtteviisi ja tegusid

We are in this together, so we help one another
   Me oleme selles koos ja aitame üksteist
            Decide you will live this New Life that you have been given
   Otsusta, et elad seda Uut Elu, mis sulle on antud
            And the power of the Holy Spirit in you will help you to do it
   Ja Püha Vaimu vägi sinu sees aitab sul seda tehaSunday, January 24, 2016

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life #3 : 24.01.16


Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life   3

New Life is not something you need to find
   Uus Elu ei ole midagi, mida sul on vaja leida
You already have New Life
   Sul on juba Uus Elu
            You were dead, and you are now alive in Jesus
               Sa olid surnud ja sa oled nüüd elus Jeesuses

Efeslastele 3:14-21                                  New Living
14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees,
15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest,
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses,
18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen. 

Efeslastele 1:15-19
15 Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Isandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
16 ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades,
17 et meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 

These are 2 prayers you can pray for yourself
   Need on 2 palvet, mida sa võid iseenda üle palvetada
The first prayer focuses on His presence in your life
   Esimene palve keskendub Tema ligiolule sinu elus
            Knowing He is in you and with you
               Teades, et ta on sinus ja koos sinuga
            I want you to become more aware of Him
               Ma tahan, sa muutuksid rohkem teadlikuks Temast

Efeslastele 3:16-17
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest,
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, 

Second prayer is that you would be strengthened
   Teine palve on, et sa saaksid tugevamaks
            That Jesus would live in your heart
                  Et Jeesus elaks sinu südames

Efeslastele 3:19                          New Living and NIV
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Paul prayed we would get filled to full
   Paulus palvetas, et me oleksime täielikult täidetud
            When was the last time you were filled with God’s love?
               Millal said sa viimati täidetud Jumala armastusega?
            Meaning that you are content and satisfied
               Tähenduses, et sa oled rahul ja rahuldatud
            Godliness with contentment is great gain   1. Timoteosele 6:6
               Jumalakartus koos rahuloluga on suur tuluallikas
                        “God dominate their lives and fill them”
                           “Jumal, valitse nende elus ja täida neid”

Paul always prays with thanks thanks to God
   Paulus palvetas alati koos tänuandmisega Jumalale
Prayer is the way Paul has accesses to their lives
   Palve on viis, kuidas Paulusel oli juurdepääs nende eludesse
            Paul prayed for their relationship with God
               Paulus plavetas nende suhte pärast Jumalaga
            He wants them to have a deep, real relationship with God
               Ta tahab, et neil oleks Jumalaga sügav ja tõeline suhe
                       
How can we feel full?
   Kuidas me ennast täidetuna tunda võime?
            Slow down and seek God
               Võta aeg maha ja otsi Jumalat
            You need to get refilled, because you leak
               Sul on vaja saada uuesti täidetud, kuna sa lekid
            His presence will change everything
               Tema ligiolu muudab kõike
                       
Prayer is about getting more God in your life
   Palve eesmärk on saada rohkem Jumalat oma ellu
Prayer is like giving and getting a hug from God
   Palve on nagu Jumala kallistamine ja nagu Tema kallistaks sind
            When you give to Him and to others, you will be filled
               Kui sa annad Talle ja teistele, saad sa ise täidetud

Efeslastele 3:20-21
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen. 

You need God’s power working in your life
   Sul on vaja Jumala väge sinu elus töötamas
You need to become aware of His presence
   Sul on vaja saada teadlikuks Tema ligiolust
If you want God to be more real to you, you can have it
   Kui sa tahad, et Jumal oleks sulle reaalsem, võid sa selle saada


Sunday, January 17, 2016

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life #2 : 17.01.15

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life   2

Efeslastele 2:1-10
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, 
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; 
3 kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. 
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, 
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, 
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, 
7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. 
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, 
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. 

Reminds us who we were, and who we are now
   Tuletab meile meelde, kes me olime ja kes me oleme nüüd
You had an Old Life, but you have been given New Life
   Sul oli Vana Elu, aga sulle on antud Uus Elu
This is written to us with passion and purpose
   See on meile kirjutatud kire ja eesmärgiga

Why do I need a Savior?
   Miks on mulle Päästjat vaja?

Efeslastele 2:1
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, 

You were dead in your sin
   Sa olid surnud oma patus
            Jesus did not make you a better person
   Jeesus ei teinud sind paremaks inimeseks
            You were dead, and Jesus made you alive
   Sa olid surnud ja Jeesus tegi sind elavaks

You were spiritually dead
  Sa olid surnud vaimulikult
     You were separated from the life of God
        Sa olid eraldatud Jumala elust
            You were unable to connect to or be aware of God
   Sa olid võimetu Jumalaga kontakteeruma või teadvustama Tema olemasolu
            You were following the leading of the devil
   Sa järgnesid saatana juhtimisele

Efeslastele 2:2
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; 

The world thinks bad look good, and good look strange
   Maailm arvab, et halb näeb hea välja ja hea tundub imelik
The more we live that way, the more people are hurt
   Mida kauem me nii elame, seda enam saavad inimesed haiget
            You are deserving of God’s punishment
   Sa väärid Jumala karistust

Efeslastele 2:3
3 kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. 

Jesus saves us from all that
   Jeesus päästab meid kõigest sellest

But God!
   Aga Jumal!

Efeslastele 2:4-5
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, 
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, 

            Mercy – You do not get what you deserve
   Halastus - sa ei saa, mida väärid
            Grace – You get what you do not deserve
   Arm - sa saad, mida sa ei vääri
            God has great love for you
   Jumalal on sinu vastu suur armastus

Efeslastele 2:6
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, 

You have New Life – you are alive
   Sul on Uus Elu - sa oled elus
            You are connected and sensitive to God
   Sa oled Jumalaga ühenduses ja Tema suhtes tundlik
            You were made alive, raised, and seated with Christ Jesus
   Sind tehti elavaks, tõsteti üles ja asetati istuma koos Jeesus Kristusega
            You need to live aware of Him
   Sul on vaja elada Temast teadlik olles

Efeslastele 2:8-10
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, 
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. 

You were saved, and it is a gift to us
   Sind päästeti ja see on meile kingitus
            You have a New Life
   Sul on Uus Elu
You are created by God to do good works
   Jumal on loonud sind headeks tegudeks
            Jesus rescued us from death
   Jeesus vabastas sind surmast


Sunday, January 10, 2016

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life #1 : 10.01.16

Uus elu / Vana elu – New Life / Old Life    1

As believers in Jesus, you have already been made new
   Jeesusse uskujad on juba tehtud uueks
            We need to remind ourselves of it
   Me peame seda endale meelde tuletama

Efeslastele 1:1-3                               New Living
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses: 
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Isandalt Jeesuselt Kristuselt! 
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
           
Some Christians live with a defeated mindset
   Mõned kristlased elavad kaotaja suhtumisega
Paul writes Ephesians to help us know who we are
   Paulus kirjutas efeslastele, et aidata meil mõista, kes me oleme

We have a superior Savior
   Meil on kõrgem Päästja

Efeslastele 1:19-21
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul

Jesus is far above any power or name
   Jeesus on kõrgelt üle kõikidest vägedest ja nimedest
            So now you can change the way you see yourself
   Sa saad nüüd muuta seda, kuidas sa ennast näed
            God is in control, so you can trust Him
   Jumal valitseb, sa võid Teda usaldada

We have a position in God
   Meil on positsioon Jumalas

Efeslastele 2:1-2                               New Living
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, 
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; 

Efeslastele 2:4-6
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, 
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, 
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, 

            You were made alive and seated with Christ
   Sind tehti elavaks ja asetati istuma koos Kristusega
            Now we experience God’s unconditional love
   Me saame tunda Jumala tingimusteta armastust
            When God sees you, He sees your position in Christ
   Kui Jumal näeb sind, näeb Ta sinu positsiooni Kristuses

Efeslastele 1:3
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 

We have a great Salvation
   Meil on suur Pääste

Efeslastele 2:8-9
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, 
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 

Efeslastele 2:10                                 New Living
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. 

            Your salvation is not because of your doing
   Sinu pääste ei tule läbi sinu tegude
            Salvation is great, because it is a gift
   Pääste on suur, sest see on kingitus
            Your sins have been forgiven – past, present, and future
   Sinu patud on andeks antud – minevikus, olevikus ja tulevikus

You belong in the family of Christ
   Sa kuulud Kristuse perekonda

Efeslastele 2:11-14                           Message
11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, 
12 - teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. 
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. 
14 Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu, 

            God uses the church to put us all together
   Jumal kasutab kogudust, et meid ühendada
            You are part of this family, you belong here
   Sa oled osa sellest kogudusest, sa kuulud siia

Efeslastele 2:15                                 Message
15 kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, 

Efeslastele 2:20-22                           Message
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. 
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas 
22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. 

            We create the atmosphere people can grow in

   Me loome atmosfääri, milles inimesed saavad kasvada