Sunday, June 30, 2013

Home – Kodu #5 : 30.06.13

Home – Kodu    4

Jesus came to show us the Father, and connect us to the Father
   Jeesus tuli, et näidata meile Isa ja ühendada meid Isaga
Jesus made us part of the family of God
   Jeesus tegi meid osaks Jumala perekonnast

Luuka 14:23
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! 

Our purpose is to do all we can to fill the Fathers House
   Meie eesmärk on teha kõik, mida me suudame, et täita Isa Koda

Johannese 14:1-6
1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?
3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.
4 Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
5 Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 

Johannese 21:3-17
3 Siimon Peetrus ütles neile: „Ma lähen kalale.” Nad ütlesid talle: „Me tuleme sinuga kaasa.” Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi.
4 Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus.
5 Jeesus ütles siis neile: „Lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks?” Nad vastasid talle: „Ei ole.”
6 Aga tema ütles neile: „Heitke noot paremale poole paati, siis te leiate!” Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu.
7 Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: „See on Issand!” Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve.
8 Aga teised jüngrid tulid paadiga - nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes kakssada küünart - ja vedasid noota kaladega.
9 Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba.
10 Jeesus ütles neile: „Tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite!”
11 Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu, arvult sada viiskümmend kolm. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju.
12 Jeesus ütles neile: „Tulge sööma!” Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida: „Kes sa oled?”, sest nad teadsid, et ta on Issand.
13 Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile, ja samuti kala.
14 See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist.
15 Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?” Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.”
Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!”
16 Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Ta vastas talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Hoia mu lambaid kui karjane!”
17 Tema ütles talle kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?” Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: „Kas ma olen sulle armas?” Ja ta ütles temale: „Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Sööda mu lambaid! 


Everyone wants to fit in and belong
   Igaüks tahab sobida ja kuhugi kuuluda
People don’t come to church, because they think they don’t belong
   Inimesed ei tule kogudusse, sest nad arvavad, et nad ei kuulu sinna

Johannese 14:1
1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! 

Part of Jesus last words to disciples, “Do not let your hearts be troubled”
   Osa Jeesuse viimastest sõnadest oma jüngritele oli: “Ärge laske oma südametel olla mures”
       Because Jesus knew once He left, there would be heart trouble
          Sest Jeesus teadis, et kui Ta on lahkunud, tekivad südames probleemid
       The cure is to thinking about our Heavenly Home
          Ravimiks on mõelda meie Taevasest Kodust

Johannese 14:2
2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? 

Our guilt and shame trouble us the most
   Meie süü ja häbi vaevavad meid kõige rohkem
       We feel like we are not worthy to be in the Family
          Me tunneme, et me ei ole väärt olema Peres
       “Do I still fit in, is there a plan for me?”
          “Kas ma ikkagi sobin, kas minu jaoks on plaan?”
       When you feel that way, stop and think about the Fathers House
          Kui sul tekivad sellised tunded, peatu ja mõtle Isa Koja peale

Peter was in one of those troubled places
   Peetrus oli ühes sellises mure paigas
       He wondered if he still had a place
          Ta mõtles, kas tal on ikka veel koht
       He tries to escape and go back fishing
          Ta püüdis põgeneda ja minna tagasi kalapüügi juurde
       Peter is a leader, so the others followed him
          Peetrus on juht, seetõttu teised järgnesid talle

Sometimes God focuses in on just you
   Mõnikord Jumal keskendub ainult sinu peale
       Jesus came for Peter that day
          Jeesus tuli Peetruse juurde sel päeval
       Jesus never asked questions to get answers, but to make a point
          Jeesus ei küsinud kunagi küsimusi, et saada vastuseid, vaid et midagi selgeks teha
       Jesus wanted Peter to know he still had a place in the plan
          Jeesus tahtis, et Peetrus teaks, et tal on ikka veel koht plaanis
       Jesus was saying, “Stop hurting now, I am fixing you”
          Jeesus ütles: “Ära tunne enam valu, ma parandan sind”

There is plenty of room for you in our Heavenly Home
   Meie Taevases Kodus on piisavalt ruumi sinu jaoks
God still has big plans for you
   Jumalal on sinuga endiselt suured plaanid

Sunday, June 23, 2013

Home – Kodu #4 : 23.06.13


Home – Kodu    4

Matteuse 6:9-10
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 

Jesus came to show us the Father, and connect us to the Father
   Jeesus tuli, et näidata meile Isa ja ühendada meid Isaga
He is a good father; He is your Heavenly Father
   Ta on hea isa, Ta on sinu Taevane Isa

Johannese 14:6-9
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
7 Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud.”
8 Filippus aga ütles talle: „Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!”
9 Jeesus ütles talle: „Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!? 

If we see Jesus, we see the Father
   Kui me näeme Jeesust, näeme Isa

Matteuse 7:11
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! 

Jakoobuse 1:17
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. 

Matteuse 6:32-33
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 

Our Heavenly Father is:
   Meie Taevane Isa on:
All-powerful 
   Kõikvõimas 
       Everywhere at once
          Kõikjal üheaegselt
       All-knowing 
          Kõiketeadev
Good
   Hea 
He never changes 
   Ta ei muutu kunagi 
Only one who is faithful
   Ainus, kes on ustav

Heebrealastele 10:23
23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. 

We also have a Heavenly Family
   Meil on ka Taevane Perekond
We were chosen by God, adopted
   Me oleme Jumala poolt valitud, lapsendatud

Roomlastele 8:15
15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!”  

Efeslastele 1:5
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 

In a family everyone has responsibilities
   Perekonnas on igaühel vastutus
We didn’t work to get into God’s family
   Me ei teinud tööd, et saada Jumala perekonda
But you have responsibilities as part of God’s family
   Aga sul on vastutus Jumala perekonna liikmena

1. Peetruse 2:17                Roomlastele 12:10
Galaatlastele 6:10             1. Tessalooniklastele 5:11
1. Johannese 1:7

Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses! 

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

You have privileges as a Child of God
   Jumala Lapsena on sul privileegid

Laulud 103:1-5
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
4 Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
5 Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 

God chose us, now we much choose Him and act on what we believe
   Jumal valis meid, nüüd peame meie Teda valima ja tegutsema vastavalt oma usule
Confess with mouth, believe in heart
   Tunnista suuga, usu oma südames

Luuka 14:16-23
16 Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid.
17 Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis!
18 Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind!
19 Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind!
20 Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla.
21 Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid!
22 Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi.
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! 

There is room for everyone in the Fathers House
   Isa Majas on ruumi kõigile
Do your part, compel people to join our family
   Tee oma osa, sunni inimese meie perega liituma

Sunday, June 16, 2013

Home – Kodu #3 : 16.06.13


Home – Kodu    3

We are going to heaven
   Me läheme taevasse
       But we have a huge purpose here
   Aga meil on siin suur eesmärk
       And we have heavenly help to fulfill it
   Ja meil on taevane abi selle saavutamiseks
       Live being heavenly minded
          Ela olles taevaselt meelestatud

Ilmutus 21:10-27
10 Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning
näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas
taevast Jumala juurest 
11 ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima
kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. 
12 Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat
ja väravate peal kaksteist inglit; ning väravate peale on
kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu
nimed. 
13 Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat,
lõuna pool kolm väravat, õhtu pool kolm väravat. 
14 Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende
peal Talle kaheteistkümne apostli nimed. 
15 Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et
mõõta linna ja selle väravaid ja selle müüri. 
16 Linn on nelinurkne ning ta pikkus on võrdne laiusega.
Ta mõõtis linna pillirooga - kaksteist tuhat vagu. Ta
pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed. 
17 Ja ta mõõtis tema müüri - sada nelikümmend neli küünart
inimese, see tähendab ingli mõõdu järgi. 
18 Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast
kullast, selge klaasi sarnane. 
19 Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega.
Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon,
neljas smaragd, 
20 viies sardoonüks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit,
kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas,
üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst. 
21 Kaksteist väravat on kaksteist pärlit,
iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast
kullast otsekui läbipaistev klaas. 
22 Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline
Jumal, on selle tempel, ning Tall. 
23 Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle
paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on
Tall. 
24 Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa
kuningad toovad sinna oma hiilguse. 
25 Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei
olegi. 
26 Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse. 
27 Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb
jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle
eluraamatusse. 

Matteuse 6:19-21
19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste
neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! 
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! 
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda. 

Jesus is not against possessions
   Jeesus ei ole omandi vastu
He just wants us to store up treasure in heaven
   Ta lihtsalt tahab, et me koguks aardeid taevasse

1. Timoteosele 6:17
Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed
ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab
meile kõike rikkalikult maitsmiseks

       Worth is found in what you do with your possessions
   Väärtust mõõdetakse sellega, mida sa teed oma omandiga
       We can receive an eternal reward, not only temporary
   Me võime saada igavese autasu, mitte ainult ajutise

When you think about your possessions, frame it with heaven
   Kui sa mõtled oma omandile, piiritle see taevaga
       Heaven should change how you see earthly treasure
   Taevas peaks muutma seda, kuidas sa näed maist varandust
       What has value here, are building materials in heaven
   Mis on väärtuslik siin, see on ehitusmaterjaliks taevas

Ilmutus 21:10-11
10 Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning
näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas
taevast Jumala juurest 
11 ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima
kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. 

Ilmutus 21:18
Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast
kullast, selge klaasi sarnane. 

Ilmutus 21:21
Kaksteist väravat on kaksteist pärlit,
iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast
kullast otsekui läbipaistev klaas. 

Ilmutus 22:1
Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall.
See saab alguse Jumala ja Talle troonist. 


Ilmutus 4:6
Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägikristalli sarnane.
Trooni keskpaigas ja trooni ümber oli neli olevust, täis silmi
eest ja tagant. 

Heaven is made of clear gold, so the glory of God can be seen
   Taevas on tehtud puhtast kullast, et Jumala au oleks näha

Ilmutus 21:23
Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle
paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on
Tall. 

The light of Jesus radiates through every mm of heaven
   Jeesuse valgus kiirgab läbi iga millimeeteri taevas

Let your money be transparent and clear
   Las su raha on läbipaistev ja  selge
       Money is not the end, money is a tool
   Raha ei ole lõpp, raha on vahend
       Jesus and our Father God are the only true treasures
   Jeesus ja meie Isa Jumal on ainsad tõelised aarded
       We want others to see, Heaven is my Home
   Me tahame, et teised näeksid, Taevas on meie Kodu

Use your earthy treasure to glorify Jesus, and help people
   Kasuta oma taevast varandust, et ülistada Jeesust ja aidata inimesi
       There is a heavenly supply to help us
   Meile on abiks taevalik varustus
       Life is about giving and making a difference
   Elu on selleks, et anda ja muuta midagi
       Heaven is where our real treasure is
   Taevas on see, kus meie tõeline varandus on

One day soon we will all go Home
   Ühel päeval varsti me läheme kõik Koju