Sunday, January 29, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #4 - 29.01.17

Meie Tervendaja – Our Healer    4

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Isanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. 
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega! 

God sent His Word, Jesus, to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, Jeesuse, meid tervendama
Sickness is from Satan
   Haigused on saatanalt
Healing belongs to you
   Tervenemine kuulub sulle

Luuka 5:15
15 Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. 

Laulud 103:1-3
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Isandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
2 Kiida, mu hing, Isani temgu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

Jesus Christ is our healer
   Jeesus Kristus on meie tervendaja
You do not need to do anything to be worthy of healing
   Sa ei pea tegema midagi, et olla väärt tervendamist
            You are healed by what Jesus did, not what you do
   Sa oled terve läbi selle, mida Jeesus tegi, mitte mida sina teed
2. Timothy 2:1– be strong in grace
   2. Timoteosele 2:1- ole vägev armus

Why do we get sick?
   Miks me jääme haigeks?
            1. Violate natural laws         
   1. Loomulikke seadusi rikkudes
            2. Violate spiritual laws       
   2. Vaimseid seadusi rikkudes
            3. Attack of the devil
   3. Saatana rünnak
            4. We do not know               
   4. Me ei tea

You are not qualified to judge why someone got sick
   Sul ei ole õigust kohut mõista, miks keegi haigeks jäi
Just use the Name of Jesus to get them well
   Lihtsalt kasuta Jeesuse Nime, et nad terveks saaks
            We need to be healthy so we can enjoy life
   Me peame olema terved, et saaksime nautida elu
            Jesus paid the price so we can
   Jeesus maksis hinna, et me saaksime seda teha

Jesaja 53:4-5                                     New Living Translation
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. 
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. 

1. Peetruse 2:24                               Amplified
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 

Jesus took care of sin and sickness at the same time
   Jeesus sai lahti patust ja haigusest ühekorraga
Same power that saves you, also heals you
   Sama vägi, mis päästab sind, samuti tervendab sind

Jesus rarely prayed for people to be well
   Jeesus palvetas harva inimeste tervise eest
Most of the time He commanded sickness to leave
   Enamasti Ta käskis haigusel lahkuda
            Mark 16:17-19- Lay hands on the sick, and they will be healed
   Markuse 16:27-29- Pane haigetele käed peale ja nad saavad terveks
            Does not say to pray
   See ei ütle, et palveta
           
You can speak to sickness, and your own body
   Sa võid rääkida haigusega ja enda ihuga

Markuse 11:23                                             Amplified
23 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: "Kerki ja kukuta end merre!" ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! 

There is power and authority in Jesus Name
   Jeesuse Nimes on vägi ja meelevald

Laulud 103:1-3
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Isandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
2 Kiida, mu hing, Isandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Sunday, January 22, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #3 : 22.01.17

Meie Tervendaja – Our Healer    3

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Isanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. 
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega! 

God sent His Word to heal us
   Jumal saatis oma Sõna, et meid tervendada
Jesus is our Messiah 
   Jeesus on meie Messias
Sickness is from Satan
   Haigus on saatanast
Healing belongs to you
   Tervenemine kuulub sulle

Johannese 1:1-2
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
2 Seesama oli alguses Jumala juures. 

Jesus was the Word
   Jeesus oli Sõna

Johannese 1:14 Amplified
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

Jesus became a man, like us
   Jeesus sai inimeseks nagu meie
Jesus was the Word that heals us
   Jeesus oli Sõna, mis meid tervendab
The Word of God still has power to heal
   Jumala Sõnal on ikka veel vägi tervendada

1. Johannese 1:1-3
1 Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast. 
2 Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. 
3 Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega. 

We have access to the Father through Jesus
   Meil on juurdepääs Isa juurde läbi Jeesuse
God’s desire is to heal you always
   Jumala igatsus on sind alati tervendada

Laulud 103:1-5
1 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Isandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
2 Kiida, mu hing, Isandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
4 Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 
5 Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 

He forgives all and heals all 
   Ta annab kõigile andeks ja tervendab kõiki
By His wounds, you are healed
   Tema vermete läbi oled sa terveks saanud

Galaatlastele 3:13-14
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -,  
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu. 

Jesus redeemed us – purchased all you need
   Jeesus lunastas meid - ostis kõik, mida sa vajad
Sickness has already been paid for
   Haiguste eest on juba makstud
Jesus did it all for you to be forgiven and healed
   Jeesus tegi sinu eest kõike, et sa oleksid andeks saanud ja tervendatud
Listen continually to God’s Word about healing
   Kuula jätkuvalt Jumala Sõna tervenemise kohta

Video

Jesus is our healer – always!
   Jeesus on meie tervendaja - alati!

Laulud 107:20-21
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 

Laulud 103:2-4
2 Kiida, mu hing, Isandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
4 Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 

His Word heals all your diseases 
   Tema Sõna tervendab su kõigist tõvedest
Everyone needs a Savior
   Kõik vajavad Päästjat
Everyone needs a Healer
   Kõigil on vaja Tervendajat
Receive it all in Jesus Name

   Võta see kõik vastu Jeesuse Nimel

Sunday, January 15, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #2 : 15.01.17

Meie Tervendaja – Our Healer    2

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Isanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. 
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega! 

God sent His Word to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, et meid tervendada
Jesus is our Messiah
   Jeesus on meie Messias

Matteuse 14:34-36
34 Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genneesaretis. 
35 Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged 
36 ja need palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema kuue palistust, ja kes iganes teda puudutas, sai terveks. 

They heard about Jesus, and were healed
   Nad kuulsid Jeesusest ja said terveks

Sickness is not from God
   Haigus ei ole Jumalalt
            If sickness were from God, it would be wrong to get well
   Kui haigus tuleks Jumalalt, oleks vale terveks saada
            God wants you healthy
   Jumal tahab, et sa oleksid terve
            But your faith will never go beyond your questions
   Aga sinu usk ei küündi kunagi kõrgemale su küsimustest

Jesaja 53:4-5
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. 
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. 

By His wounds we are healed
   Tema vermete läbi on meile tervis tulnud
            Jesus has already done all He will do for your healing
   Jeesus on juba teinud kõik, mida Ta sinu tervenemise osas teeb
            Hear, believe, and receive
   Kuula, usu ja võta vastu
            Do not blame God for sickness
   Ära süüdista Jumalat haiguses

Luuka 13:16
16 Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?" 

Sickness is from Satan – resist it
   Haigus on saatanast - seisa sellele vastu
Don’t allow sickness to come one you
   Ära luba haigusel enda üle tulla

Jakoobuse 5:14-15
14 Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Isanda nimel. 
15 Ja usupalve päästab tõbise ja Isand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. 

Healing should operate in church
   Tervenemine peaks koguduses töötama
            It is up to the sick to ask for prayer
   Haige peab küsima eestpalvet
            Pastor or spiritual leaders need to be ready to pray
   Pastor või vaimulikud juhid peavad olema valmis palvetama
Anointing with oil was a Jewish tradition
   Võidmine õliga oli juudi traditsioon
            The prayer of faith heals the sick
   Usu palve tervendab haige

:14 Prayer means: praise and worship
   :14 Palve tähendab kiitust ja ülistust
            Praise and worship Jesus for healing
   Kiida ja ülista Jeesust tervenemise eest
:15 Prayer means: vow of faith or fact
   :15 Palve tähendab usuvannet või fakti
            Declare you are healed by Jesus
   Kuuluta, et Jeesus on sind terveks teinud

Every pastor is anointed to pray for the sick
   Iga pastor on võitud haigete eest palvetama
When the sick ask, the anointing is here to heal
   Kui haige küsib eestpalvet, on võidmine tervendamiseks kohal
            You come to hear, and then be healed
   Sa tuled kuulama ja siis saad terveks
            Jesus is our healer
   Jeesus on meie tervendaja


Sunday, January 8, 2017

Meie Tervendaja – Our Healer #1 : 08.01.17

Meie Tervendaja – Our Healer    1

Laulud 107:19-22
19 Aga oma ahastuses nad kisendasid Isanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. 
20 Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. 
21 Tänagu nad Isandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 
22 ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega! 

God sent His Word to heal us
   Jumal saatis Oma Sõna, et meid tervendada
Jesus is the Word; our savior and our healer
   Jeesus on Sõna, meie päästja ja meie tervendaja

Luuka 5:15
15 Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. 

They came to hear and be healed
   Nad tulid kuulama ja teveks saama

Luuka 6:17-19
17 Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas; seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. 
18 Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. 
19 Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. 

            We need to hear, to get the Word rooted in us
   Me peame kuulama, et Sõna saaks meis juurduda
            Then you can receive Jesus as your healer, by faith
   Siis sa saad usu läbi võtta vastu Jeesuse oma tervendajana
                        Jesus already provided your healing
   Jeesus on sind tervenemisega juba varustanud

Luuka 4:16-22
16 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, 
17 anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud:  
18 "Isanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 
19 kuulutama Isanda meelepärast aastat."  
20 Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 
21 Tema hakkas neile rääkima: "Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud." 
22 Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad, ja ütlesid: "Eks tema ole Joosepi poeg?" 

Jesus wanted to build up their faith
   Jeesus tahtis nende usku üles ehitada
He spoke as the Messiah – God’s healer
   Ta rääkis kui Messias -- Jumala tervendaja

Luuka 4:23-24
23 Aga tema ütles neile: "Küllap te ütlete mulle selle vanasõna: Arst, aita iseennast! Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas!" 
24 Ja Jeesus ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. 

            Ones who knew Him, would not hear Him
   Need, kes Teda tundsid, ei kuulanud Teda
            Just as it was with Elijah and Elisha
   Samuti oli see olnud Eelija ja Eliisaga

Markuse 6:5
5 Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. 

            They wouldn’t hear, so He couldn’t heal them
   Nad ei kuulanud Teda, nii ei saanud Ta neid terveks teha

Luuka 5:17
17 Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Isanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks. 

The power was there to heal them, because Jesus was teaching
   Vägi nende tervendamiseks oli kohal, kuna Jeesus õpetas
Only one man heard and had faith
   Ainult üks mees kuulas ja tal oli usku

Markuse 5:25-29
25 Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves 
26 ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, 
27 olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, 
28 sest ta ütles: "Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!" 
29 Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. 

Hearing changed this woman’s outlook in life
   Kuulmine muutis selle naise väljavaated elus
            Now she had hope and began to speak and act in faith
   Nüüd oli tal lootus ja ta hakkas rääkima ja tegutsema usus
            Faith always speaks, words reveal what you believe
   Usk alati räägib, sõnad paljastavad, mida sa usud

Markuse 5:30-31
30 Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: "Kes puudutas mu rõivaid?" 
31 Ja ta jüngrid ütlesid talle: "Sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb, ja küsid veel: "Kes puudutas mind?"!" 

            Touch of faith gets results
   Usu puudutus toob tulemusi

Markuse 5:34
34 Jeesus lausus aga talle: "Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!" 

She heard and was healed
   Ta kuulis ja sai terveks
Others heard, but it was just information
   Teised kuulsid, aga see oli ainult informatsioon

Apostlite teod 14:7-10
7 ning kuulutasid seal evangeeliumi. 
8 Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. 
9 Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud, 
10 hüüdis ta valju häälega: "Tõuse püsti! Seisa oma jalgadel!" Ja too hüppas püsti ja kõndis. 


He heard the gospel and was healed by His faith in Jesus
   Ta kuulis evangeeliumi ja sai terveks läbi oma usu Jeesusesse

Jesus is our healer

   Jeesus on meie tervendaja