Sunday, January 13, 2019

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it #1 : 13.01.19

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it    1

You cannot do it… alone
   Sa ei saa seda teha… üksinda

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

You need the power of God to help you
   Sul on vaja Jumala väge sind aitama
            It is not about you, but Jesus
               Asi pole sinus, vaid Jeesuses
            
You are going to serve something or someone
   Me teenime midagi või kedagi

Roomlastele 6:17-18
17 Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud,
18 ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.

            You were a slave to sin, now you serve the Lord
              Sa olid patu ori, nüüd sa teenid Isandat

Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!

            We are free, now we serve one another
               Me oleme vabad, nüüd me teenime üksteist
            You find meaning to life through serving
                Sa leiad elu mõtte läbi teenimise

Jakoobuse 1:1
1 Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervitusi kaheteistkümnele hajali asuvale suguharule.

Juuda 1:1
1 Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend - Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile:

Roomlastele 1:1-2
1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud

Filiplastele 1:1
1 Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:

2. Peetruse 1:1
1 Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:

Matteuse 20:26-28
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane,
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

They described themselves as servants
   Nad kirjeldasid ennast kui sulaseid

Matteuse 23:11-12
11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija!
12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.

            Life is not about you
               Elu ei keerle sinu ümber
            Lay yourself down to serve
               Pane iseennast maha, et teenida
            This is a decision you must make
               See on otsus, mille sa pead tegema

Filiplastele 2:5-8
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 
6 kes, olles Jumala kuju,ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.

It is our turn to help someone else
   On meie kord aidata kedagi teist

1. Korintlastele 9:19-23
19 Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju.
20 Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, Seaduse all olijatele - ehkki ma ise küll ei ole seadusealune - olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid.
21 Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks - ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses -, et võita neid, kes elavad Seaduseta,
22 nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.
23 Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks.

You need to become who you are serving
   Sa pead saama selleks, kes sa oled, teenides
            You can do anything God called you to, with His help
              Sa suudad teha kõike, milleks Jumal sind kutsus, Tema abiga

Galaatlastele 2:20
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

            He gave Himself for you, now you give yourself to Him 
                Ta andis iseennast sinu eest, nüüd annad sina ennast Talle

Luuka 17:10
10 Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.”

            Make it your mindset, to be like Jesus, and make a difference 
               Tee sellest oma mõtteviis, olla nagu Jeesus ja tuua muutusi

Sunday, January 6, 2019

EVK Visioon 2019 : 06.01.19

EVK Visioon 2019

We are to establish God’s Kingdom
   Me peame rajama Jumala Kuningriigi
            Our purpose
               Meie eesmärk
                        Honor God
                           Austada Jumalat
                        Strengthen believers
                           Tugevdada usklikke
                        Reach people
                           Jõuda inimesteni
            Our focus
               Meie fookus
                        Word
                           Sõna
                        Love
                           Armastus
                        Families
                           Perekonnad
                        Missions
                           Misjon

Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”

Johannese 13:35                              NLT
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

5. Moosese 11:18-21
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel; 
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! 
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale, 
21 et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal!

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

EVK is multi-cultural, multi-lingual, multi-generational 
   EVK on multikultuurne, mitmekeelne, mitmeid põlvkondi ühendav
            Everyone is welcome here
               Kõik on siin teretulnud
            We are stronger together
               Me oleme üheskoos tugevamad
            And is Jesus is here to help you
               Ja Jeesus on siin, et sind aidata

Heebrealastele 10:24-25
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Church days affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad meie kõiki teisi päevi
Best way to get people to church is invite them
   Parim viis inimeste kogudusse tulemiseks, on neid kutsuda
We want every Sunday to please God and help people
  Me tahame, et iga pühapäev meeldiks Jumalale ja aitaks inimesi
With us working together in God’s plan, it will be
  Kui me töötame koos Jumala plaanis, siis see sünnibki
            
Our vision is simple, but not easy
    Meie visioon on lihtne, aga mitte kerge