Sunday, January 27, 2019

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it #3 : 27.01.19

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it    3

Our questions reveal our heart
   Meie küsimused näitavad meie südant
            How can I get victory?
               Kuidas ma saan võidu?
            How can I save someone?
               Kuidas saan mina kedagi päästa?
                        YOU cannot do it – only Jesus can
                           SINA ei saa seda teha – ainult Jeesus saab

God promised every generation would see Him 
   Jumal tõotas, et iga põlvkond võib Teda näha
This generation needs to see and know the Lord
   See põlvkond peab nägema ja tundma Isandat
            Tell your story, of what God has done for you 
               Räägi oma lugu, mida Jumal on teinud sinu jaoks
            Get more excited about sharing your faith
               Saa innukamaks oma usu jagamisel

Matteuse 13:3, 31    
3 ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles: „Vaata, külvaja läks välja külvama.
31 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule.

Galaatlastele 6:7
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.

1. Korintlastele 3:6-8
6 Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8 Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele.


Your job is not to transform the seed, but help it grow
   Sinu töö ei ole muuta seemet, vaid aidata sel kasvada
            You are either planting or watering
               Sa kas külvad või kastad
            Plant as much seed as you can in peoples lives 
               Külva nii palju seemneid inimeste eludesse, kui sa suudad.
            If you plant, you will see a harvest of souls for Jesus
               Kui sa külvad, siis sa näed hingede lõikust Jeesusele

2. Korintlastele 9:6
6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.

Planting much means harvesting much, it’s a life principle
   Kui külvad palju, siis sa lõikad palju, see on elu põhimõte
            If you tell many about Jesus, you will see many come
  Kui sa räägid paljudele Jeesusest, sa näed paljusid tulemas
            If you tell few about Jesus, you will see few come
               Kui sa räägid vähestele Jeesusest, sa näed väheseid tulemas
            Share what God has done, and God changes their heart
               Jaga, mida Jumal on teinud, ja Jumal muudab nende südameid

1. Korintlastele 3:7
7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.

Only believing in the blood of Jesus will save us
   Ainult Jeesuse veresse uskumine päästab meid
            Don’t ever let the devil tell you that you failed
               Ära kunagi lase saatanal öelda, et sa kukkusid läbi
            If someone you talk to does not receive 
               kui keegi, kellega sa räägid, ei võta vastu
                        You are either planting or watering
                           Sa kas külvad või kastad
                        Just tell your story, God does the rest
                           Lihtsalt räägi oma lugu, Jumal teeb ülejäänu

Johannese 4:35-38
35 Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!
36 Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada.
37 Jah, siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.”
38 Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”

Look and see, Tallinn is ready for harvest
   Vaata ja näe, Tallinn on lõikuseks valmis
Do your part, and watch God change lives
   Tee oma osa ja vaata, kuidas Jumal muudab elusid
            Plant and water, and God will give us harvest
               Külva ja kasta ja Jumal annab meile lõikuse


Sunday, January 20, 2019

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it #2 : 20.01.19

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it    2

You cannot do it… alone
   Sa ei saa seda teha… üksinda
            Plant yourself in the Kingdom and serve
               Istuta ennast Kuningriiki ja teeni
            Do you live for Jesus and serve Him?
               Kas sa elad Jeesusele ja teenid Teda?

Luuka 6:46
46 Aga miks te mind hüüate: „Issand, Issand!” ega tee, mida ma ütlen?

            You can’t call Him Lord, if you don’t do what He says
               Sa ei saa kutsuda Teda Isandaks, kui sa ei tee, mida Ta ütleb

You need Jesus
   Sul on vaja Jeesust
Life is not about you, it is all about Jesus
   Elu keskpunktis ei ole sina, vaid Jeesus 
Questions reveal your heart
   Küsimused paljastavad su südame
How can I overcome and get victory?
   Kuidas on mul võimalik võita?

1. Johannese 5:4-5                                       AMP
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!

Faith in Jesus gives you victories in life
   Usk Jeesusesse annab sulle elus võite
            Fear is a way the enemy keeps you from victory
               Hirmu kaudu hoiab vaenlane sind võidust eemal

Heebrealastele 13:6
6 Nii võime julgesti öelda: „Issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?”

You can live fearless and be confident
   Sa võid elada ilma hirmuta ja olla kindel

Matteuse 14:27
27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”

            You have a choice – choose courage
               Sul on valik – vali julgus

Laulud 46:2-3 (English vs 1-2)
2 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.
3 Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas.

2. Korintlastele 12:9
9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.

1. Korintlastele 15:57-58
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
58 Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.


Never think you did, what God did for you
   Ära kunagi arva, et sina tegid seda, mida Jumal sinu eest tegi

1. Korintlastele 10:12-13
12 Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!
13 Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate 
taluda.

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

            God can turn defeat into victory
               Jumal suudab pöörata kaotuse võiduks
            Put on the armor of God
               Pane selga Jumala sõjavarustus

Efeslastele 6:16
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!

            You get victory, but He gives it to you
               Sa saad võidu, aga Tema annab selle sulle

Koloslastele 3:1-3
1 Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel;
2 mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal,
3 sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.

            Your God is big, look for His help by faith
               Sinu Jumal on suur, otsi usu läbi Tema abi

1. Johannese 4:4
4 Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.

You cannot get victory in life… alone
   Sa saa elus võita… üksinda

Sunday, January 13, 2019

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it #1 : 13.01.19

SA ei saa seda teha – YOU cannot do it    1

You cannot do it… alone
   Sa ei saa seda teha… üksinda

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

You need the power of God to help you
   Sul on vaja Jumala väge sind aitama
            It is not about you, but Jesus
               Asi pole sinus, vaid Jeesuses
            
You are going to serve something or someone
   Me teenime midagi või kedagi

Roomlastele 6:17-18
17 Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud,
18 ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.

            You were a slave to sin, now you serve the Lord
              Sa olid patu ori, nüüd sa teenid Isandat

Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!

            We are free, now we serve one another
               Me oleme vabad, nüüd me teenime üksteist
            You find meaning to life through serving
                Sa leiad elu mõtte läbi teenimise

Jakoobuse 1:1
1 Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervitusi kaheteistkümnele hajali asuvale suguharule.

Juuda 1:1
1 Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend - Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile:

Roomlastele 1:1-2
1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud

Filiplastele 1:1
1 Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:

2. Peetruse 1:1
1 Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:

Matteuse 20:26-28
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane,
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

They described themselves as servants
   Nad kirjeldasid ennast kui sulaseid

Matteuse 23:11-12
11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija!
12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.

            Life is not about you
               Elu ei keerle sinu ümber
            Lay yourself down to serve
               Pane iseennast maha, et teenida
            This is a decision you must make
               See on otsus, mille sa pead tegema

Filiplastele 2:5-8
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 
6 kes, olles Jumala kuju,ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.

It is our turn to help someone else
   On meie kord aidata kedagi teist

1. Korintlastele 9:19-23
19 Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju.
20 Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, Seaduse all olijatele - ehkki ma ise küll ei ole seadusealune - olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid.
21 Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks - ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses -, et võita neid, kes elavad Seaduseta,
22 nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.
23 Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks.

You need to become who you are serving
   Sa pead saama selleks, kes sa oled, teenides
            You can do anything God called you to, with His help
              Sa suudad teha kõike, milleks Jumal sind kutsus, Tema abiga

Galaatlastele 2:20
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

            He gave Himself for you, now you give yourself to Him 
                Ta andis iseennast sinu eest, nüüd annad sina ennast Talle

Luuka 17:10
10 Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.”

            Make it your mindset, to be like Jesus, and make a difference 
               Tee sellest oma mõtteviis, olla nagu Jeesus ja tuua muutusi

Sunday, January 6, 2019

EVK Visioon 2019 : 06.01.19

EVK Visioon 2019

We are to establish God’s Kingdom
   Me peame rajama Jumala Kuningriigi
            Our purpose
               Meie eesmärk
                        Honor God
                           Austada Jumalat
                        Strengthen believers
                           Tugevdada usklikke
                        Reach people
                           Jõuda inimesteni
            Our focus
               Meie fookus
                        Word
                           Sõna
                        Love
                           Armastus
                        Families
                           Perekonnad
                        Missions
                           Misjon

Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”

Johannese 13:35                              NLT
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

5. Moosese 11:18-21
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel; 
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! 
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale, 
21 et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal!

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

EVK is multi-cultural, multi-lingual, multi-generational 
   EVK on multikultuurne, mitmekeelne, mitmeid põlvkondi ühendav
            Everyone is welcome here
               Kõik on siin teretulnud
            We are stronger together
               Me oleme üheskoos tugevamad
            And is Jesus is here to help you
               Ja Jeesus on siin, et sind aidata

Heebrealastele 10:24-25
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Church days affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad meie kõiki teisi päevi
Best way to get people to church is invite them
   Parim viis inimeste kogudusse tulemiseks, on neid kutsuda
We want every Sunday to please God and help people
  Me tahame, et iga pühapäev meeldiks Jumalale ja aitaks inimesi
With us working together in God’s plan, it will be
  Kui me töötame koos Jumala plaanis, siis see sünnibki
            
Our vision is simple, but not easy
    Meie visioon on lihtne, aga mitte kerge