Sunday, December 30, 2018

Valmis särama – Ready to Shine : 30.12.18

Valmis särama – Ready to Shine

Don’t assume you are doing something wrong, when things get hard
   Ära eelda, et sa teed midagi valesti, kui asjad raskeks lähevad
God will allow you to go through things to get stronger
   Jumal laseb sul minna läbi asjadest, et muuta sind tugevamaks

Johannese 15:1-8
1 „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.
2 Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.
3 Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.
4 Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
6 Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.

The pruning process is not easy, but it makes you better
   Kärpimise protsess ei ole lihtne, aga teeb sind paremaks

Filiplastele 1:20-22
20 minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et - nagu alati, nii ka nüüd - Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.
21 Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!
22 Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida.

Difficulties do not mean you are out of God’s will
   Raskused ei tähenda, et sa oled Jumala tahtest väljas
            It can be preparing you for your next step
               See võib olla ettevalmistus sinu järgmiseks sammuks
God uses those times to show Himself strong
   Jumal kasutab neid aegu, et näidata ennast tugevana
            What we learn from, is not always fun
               Millest me õpime, ei ole alati lõbus

Stop feeling sorry for yourself, and look for ways to help others
   Lõpeta enda haletsemine ja otsi võimalusi teiste aitamiseks
            Difficulties prepare you for what is next
               Raskused valmistavad sind ette järgmise asja jaoks
            Your disappointments are doorways to hope
               Sinu pettumused on ukseavad lootusele
            
Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

God knows all about you, so you can put your trust in Him 
   Jumal teab sinust kõike, nii et sa võid panna oma usalduse Tema peale

Jesaja 43:19-20
19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
20 Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast.

Johannese 1:1-5
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 

God is about to do something new
   Jumal hakkab tegema midagi uut
No matter how dark it gets, God will get light to you
   Ükskõik kui pimedaks võib minna, Jumal annab sulle valguse
            God gives a path in desert, and light in darkness       
  Jumal annab teeraja kõrbes ning valguse pimeduses
            What you go through sets you up for your future
               See millest sa läbi lähed, paneb sind valmis tuleviku jaoks
            You are stronger because of what you went through 
               Sa oled tugevam selle läbi, millest sa läbi läksid

Galaatlastele 2:20
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

In every situation, commit to trust in God
   Igas olukorras pühendu Jumala usaldamisele
            
Matteuse 5:14-15
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.

Look for your opportunities to shine
   Otsi oma võimalusi säramiseks
You are ready to shine in 2019
   Sa oled valmis särama 2019


Sunday, December 23, 2018

Jõulusõnum / Kingitused – Christmas Message / Gifts : 23.12.18

Jõulusõnum / Kingitused – Christmas Message / Gifts 

Get pregnant with God’s purpose
   Jää rasedaks Jumala eesmärgiga
Be expecting His power
   Oota Tema väge
Be hopeful for His promises
   Looda Tema tõotuste peale
            Because Jesus was more than just a baby
               Sest Jeesus oli rohkem kui lihtsalt laps
            The King has come!
               Kuningas on tulnud!

Luuka 2:7-14
7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

The King has come with gifts
   Kuningas on tulnud kingitustega
            Hope               Joy
               Lootus             Rõõm
            Life                  Peace
               Elu                 Rahu
            Favor              Righteousness 
               Soosing           Õigsus
            
Roomlastele 14:17
17 Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

If you believe in Jesus, you are righteous
   Kui sa usud Jeesusesse, siis sa oled õige
Righteousness brings peace
   Õigsus toob rahu
Peace will lead to great joy
   Rahu viib suure rõõmuni

Filiplastele 4:7
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Peace deep inside, because we are right with God
   Rahu sügaval sisemuses, sest me oleme õiged Jumala ees
            In the world anxiety will grow
               Maailmas kasvab rahutus
            In Christ that peace will grow
 Kristuses kasvab rahu
            
Joy from heaven can fill your life
   Taevane rõõm võib täita sinu elu
            You can be happy in the toughest times
               Sa võid olla rõõmus kõige raskematel aegadel
            Denial is an opportunity to get closer to Jesus
               Eitamine on võimalus saada Jeesusele lähemale
                        God can turn anything for your good
                           Jumal võib muuta kõik sinu kasuks

Jakoobuse 1:2
2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse

Luuka 24:51-53
51 Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
52 Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
53 ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.

Focus on Jesus and the gifts He brings
   Keskendu Jeesusele ja kingitustele, mida Ta toob
And 2019 will be our best year yet
   Ja 2019 on meie siiani parim aasta 


Sunday, December 16, 2018

Jõulusõnum / Ootus – Christmas Message / Expecting : 16.12.18

Jõulusõnum / Ootus – Christmas Message / Expecting 

Luuka 1:26-38
26 Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,
27 neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja.
28 Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”
29 Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.
30 Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!
31 Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.
32 Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.
33 Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
34 Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”
35 Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,
seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.
36 Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks,
37 sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.” 
38 Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.

Get pregnant with what God has given you – be expecting
   Jää rasedaks sellest, mida Jumal sulle andnud on – ole ootuses
You have to cooperate with God to receive the promise
   Tõotuse vastuvõtmiseks pead sa Jumalaga koostööd tegema

Luuka 2:8-12
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”

A Savior has been born to you
   Päästja on sündinud sulle
            Jesus was an invitation to more of God
               Jeesus oli kutse rohkema Jumala järele
            It is time we give the invitation to others
               On aeg esitada kutse teistele
            You have something to carry in you for Him
               Sul on midagi, mida endas kanda Tema jaoks

God shows up where He is invited
   Jumal tuleb, kuhu Teda kutsutud on
            We welcome Him with our expectation
               Me tervitame Teda oma ootusega
            What promise are you expecting?
               Millist tõotust sa ootad?

Luuka 2:17-19
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.
18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames.

Mary stayed pregnant – expecting the supernatural 
   Maarja jäi rasedaks – oodates üleloomulikku
            What are you pondering in your heart?
               Mida sa oma südames mõtiskled?
Whatever God does will lead to something greater
   Mida Jumal ka ei teeks, juhib see millessegi suuremasse
            Don’t miss Christ in the common, wanting the amazing
               Ära pane Kristusest mööda tavapärases, soovides imelist

Expect supernatural in things said or done
   Oota üleloomulikku asjades, mida sa ütled või teed
Expect God to use you
   Oota, et Jumal sind kasutaks
            You start by living for God
               Sa alustad sellega, et elad Jumalale 
            We have instruction how to do it
               Meil on juhtnöörid, kuidas seda teha
            
This is great joy for all people
   See on suur rõõm kõigile inimestele
            Stir up the joy in you
  Õhuta üles rõõm enda sees
Invite Jesus into all of your life
  Kutsu Jeesus kogu oma ellu 
            Carry the promise until you see it
               Kanna tõotust, kuni sa seda näedSunday, December 9, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #6 : 09.12.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  6

Why are you here?
  Miks ma siin olen?
              1. For God 
                 1. Jumala jaoks
              2. To belong to God’s family
                 2. Et kuuluda Jumala perekonda
3. To become more like Jesus
   3. Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
4. To serve others
   4. Et teenida teisi
5. To share Good News
   5. Et jagada Head Uudist

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

            6. To worship God
               6. Et ülistada Jumalat

Matteuse 2:9-11
9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.

All who recognize Jesus, worship Him openly
   Kõik, kes Jeesuse ära tundsid, ülistasid Teda avalikult
            He is worthy of your worship
 Ta on väärt sinu ülistust
            You see Him more clearly in times of worship
               Ülistuse ajal näed sa Teda selgemalt

Roomlastele 12:1                                        NLT
1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.

            Living holy means you give up some things as worship
               Pühana elamine tähendab, et sa loobud mõnedest asjadest ülistuseks
            We also sing with all we are, to celebrate God
               Me laulame ka kogu oma olemusega Jumala kiituseks

Roomlastele 15:10-11                                NLT
10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” 
11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”

Laulud 91:1-2                                               WEB
1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”

The place with God is secret, because He wants you to seek Him  
   Paik koos Jumalaga on salajane, sest Ta tahab, et sa otsiksid Teda
            We can do that through our worship
 Me võime seda teha läbi oma ülistuse
            There is a discovery process in the Lord
               Isandas toimub üks avastamine
            But you have to dig for the real treasure
               Aga sa pead kaevama tõelist aaret

Laulud 91:14
14 „Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.

Apostlite teod 16:25-26
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla.

They worshiped God for who He is
   Nad ülistasid Jumalat selle eest, kes Ta on
Our God is not limited by the natural realm
   Meie Jumal ei ole piiratud loomuliku reaalsusega 

Heebrealastele 12:28-29                           MSG
28 Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega;
29 sest meie Jumal on neelav tuli!

            Sing from your heart to God
                Laula Jumalale kogu oma südamest
            You will be changed in His presence
              Sa saad muudetud Tema ligiolus

Praise and worship is a place of intimacy with God
   Kiitus ja ülistus on läheduse paik Jumalaga
            When you open your heart and sing to Him
            Kui sa avad oma südame ja laulad Talle

Johannese 4:23-24
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”

            Learn how to share your love, and you will get His best
               Õpi, kuidas jagada oma armastust, ja sa saad Tema parima
            Your breakthrough will come through worship
               Sinu läbimurre tuleb läbi ülistuse
            God wants all that you are; do not hide your heart
              Jumal tahab kõike, kes sa oled; ära peida oma südant

Ilmutuse 4:8-11                                           NLT
8 Ning neil neljal olevusel oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seest silmi täis, ning nad ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast: „Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!” 

9 Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti,
10 langesid kakskümmend neli vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette, hüüdes: 
11 „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik,
kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”

You are here to worship God
    Sa oled siin, et ülistada Jumalat


Sunday, December 2, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #5 : 02.12.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  5

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
            1. For God
               1. Jumala jaoks 
            2. To belong to God’s family
               2. Et kuuluda Jumala perekonda
            3. To become more like Jesus
 3. Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
4. To serve others
 4. Et teenida teisi

1. Peetruse 4:1-2                             NLT
1 Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast,
2 nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi.

Arm yourself with the same attitude as Jesus had
   Relvasta ennast samasuguse suhtumisega nagu oli Jeesusel
Persecution will cause your faith to rise
   Tagakius põhjustab sinu usu kasvu
            
            5. To share the Good News
               5. Et jagada Häid Uudiseid

Luuka 2:8-11
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.

The Good News is God sent who He promised
   Hea Uudis on see, et Jumal saatis, kelle oli tõotanud
The Good News is the gift of Jesus Himself
   Hea Uudis on Jeesuse enda kingitus

Roomlastele 1:1-2                                       AMP
1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud

            This is God’s Gospel 
               See on Jumala Evangeelium
            Now we carry this message to the world
               Nüüd kanname meie seda sõnumit maailma

Luuka 4:43-44
43 Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.”
44 Ja ta jutlustas Juudamaa sünagoogides.

Jesus preached the Kingdom of God – so should we
   Jeesus jutlustas Jumala Kuningriigist – ka meie peaksime

Luuka 4:18-19
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist,
laskma vabadusse rõhutuid,
19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Share this good news with the world
   Jaga seda head uudist maailmaga

1. Korintlastele 15:1-2
1 Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate
2 ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks.

            Jesus’ death, burial, resurrection, coming again
               Jeesuse surm, matmine, ülestõusmine, tagasitulek

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

This is our mission from Jesus, if we choose to accept it
   See on meie missioon Jeesuselt, kui me valime selle vastu võtta
It is not impossible for you to do, you have heavenly help
   Selle tegemine ei ole sinu jaoks võimatu, sul on taevane abi

Markuse 16:15-18
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

            Watching someone give their life to Jesus
               Nähes kedagi oma elu Jeesusele andmas
            Gives you an assurance of why you are here
               Kinnitab sulle, miks sa siin oled
            Go tell others the good news of Jesus 
               Mine ja räägi teistele Jeesuse heast uudisest