Sunday, October 25, 2015

Ehitades usku – Building Faith #1 : 25:10.15

Ehitades usku – Building Faith   1

1. Johnannese 1:1-4
1 Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast. 
2 Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. 
3 Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega. 
4 Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. 

You must believe in Jesus
   Me peame Jeesusesse uskuma
            Our church heart is to come seek the Lord
               Meie koguduse süda on tulla Isandat otsima
            We can know Jesus, and experience more of Him
               Me võime tunda Jeesust ja kogeda rohkem Teda

You can’t live in sin, and live in Jesus
   Sa ei saa elada patus ja elada Jeesuses
            Run to him, because of what He did for you
               Jookse Tema juurde sellepärast, mida Ta tegi sinu eest
            He is the only one who is faithful
               Tema on ainus, kes on ustav

Faith in God is something we can have and use
   Usk Jumalasse on midagi, mis meil võib olla ja mida võime kasutada
Your faith can grow
   Sinu usk võib kasvada
            In the bible can be general faith, or specific faith
               Piiblis on üldine usk ja spetsiifiline usk

2. Timoteosele 4:7
7 Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. 

            Paul was talking here about a general faith
               Paulus rääkis siin üldisest usust

Today: What is faith?
   Täna: Mis on usk?

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis
kreeklasele. 
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” 

As you grow in faith, your righteousness increases
Kui sa kasvad usus, sinu õigsus kasvab
   Faith is a lifestyle
      Usk on elustiil

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

            You believed in God before you are saved
               Sa uskusid Jumalasse enne, kui sa päästetud said

Jakoobuse 1:5-8
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. 
6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. 
7 Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt, 
8 ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. 

You must ask God in faith, not doubting
   Sa pead paluma Jumalat usus, mitte kaheldes
If you want to please God, you must receive from Him
   Kui sa tahad olla Jumalale meelepärane, pead Tema käest vastu võtma
            You will need faith
               Sul on vaja usku

Johannese 15:7-8
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. 
8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. 

            We bring glory to God by receiving from Him
               Me toome au Jumalale Temalt vastu võttes
            The righteous are the ones who have believed
               Õiged on need, kes on uskunud

Heebrealastele 4:3
3 Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse, millest ta on öelnud:
„Nii ma vandusin oma vihas: Nad ei saa minu hingamisse!”
Kuigi Jumala teod on olnud valmis juba maailma rajamisest peale - 

When you have confident trust, you rest
   Kui sul on kindel usaldus, sa puhkad
If you doubt, you can’t expect to receive anything
   Kui sa kahtled, ei saa sa oodata, et sa midagi saad
            The devil will try to talk you out of what God gives
               Saatan proovib sind välja rääkida sellest, mida Jumal annab
            To get you double-minded is all he can do
               Saada sind kaksipidi mõtlema, on kõik, mida ta teha saab

Faith is a settled condition in your heart
   Usk on kindel seisukord sinu südames
            You might have doubt come to your mind
               Sinu mõistusesse võib tulla kahtlus
            Do not let doubt get into your heart
               Ära lase kahtlusel jõuda su südamesse
            Stay in the truth of God’s Word

               Jää Jumala Sõna tõesse

Sunday, October 11, 2015

Potentsiaal – Potential #7 : 11.10.15

Potentsiaal – Potential   7

God has put gifts, talents, abilities in you
   Jumal on pannud annid, anded ja võimed sinu sisse
            Stir up those gifts by prayer
   Õhuta üles need annid palvega
            Use what God gave you
   Kasuta seda, mida Jumal on sulle andnud
            With connection to God, nothing can stop you
   Miski ei saa sind peatada, kui sa oled koos Jumalaga
            Don’t be common
   Ära ole tavaline

Johannese 8:12
12 Siis Jeesus rääkis neile taas: "Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus."

Jesus is the light
   Jeesus on valgus

Matteuse 5:14
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
:16
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

We are the light
   Meie oleme valgus
            Only Jesus can help you fulfill your potential
   Ainult Jeesus saab aidata sul täita sinu potentsiaalini

Õpetussõnad 4:20-23
20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! 
21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; 
22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! 
23 Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! 

You need to guard your heart
   Sa pead valvama oma südant
            There are good and bad things planted in you
   Sinu sisse on istutatud on häid ja halbu asju

Matteuse 13:24-28
24 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.
25 Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema.
26 Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale.
27 Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: "Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?"
28 Tema lausus neile: "See on vihamehe töö." Siis küsisid sulased temalt: "Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?"

            What you want, and don’t want, are in same field
   See, mida sa tahad ja mida sa ei taha, on samal põllul
            We have a mixture going in, and coming out
   Segu läheb sisse ja tuleb välja
           
Guard your gates
   Valva oma väravaid
            What you feed grows, what you starve dies
   Mida sa toidad, kasvab, mida sa näljutad, sureb
            Keep sowing seed, and you will get a harvest
   Külva seemet ja sa saad lõikuse
            What you want is inside the seed
   See, mida sa tahad, on seemne sees

Matteuse 13:31-32
31 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule.
32 See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel."

God answers your prayer, by giving a seed
   Jumal vastab palvetele, andes seemne

Efeslastele 3:20
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda

       God can do more than you dreamed
          Jumal võib teha rohkem, kui sa unistasid
       To fulfill your potential, plant seeds
          Et täita oma potentsiaali, külva seemneid
Jesus wants you to want Him, seek Him
   Jeesus tahab, et sa Teda tahaks, otsi Teda

Efeslastele 2:6-9
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,
7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Stand out in the crowd
   Tõuse esile rahvahulgas
Let what is in you shine out of you
   Las see, mis on sinu sees, särada väljapoole
Believe God can do it in you
   Usu, et Jumal saab seda teha sinu sees

Heebrealastele 10:35-39
35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.
37 "Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita.
38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt."
39 Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.

Believe you can do it
   Usu, et sa suudad


Sunday, October 4, 2015

Potentsiaal – Potential #6 : 04.10.15

Potentsiaal – Potential   6

Are you getting ready?
   Kas sa valmistud ette?
Are you expecting big?
   Kas sa ootad suuri asju?
     When God puts something in you, He gives opportunity to use it
        Kui Jumal sinu sisse midagi paneb, annab Ta võimaluse seda kasutada
            You must do your part
   Sa pead oma osa tegema

2. Timoteosele 2:20-21                  
20 Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist - osa auliseks, osa autuks tarbeks.
21 Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.

God loves to turn the common into special
   Jumal armastab muuta tavalist eriliseks
            You determine if you are used for special, or not
   Sina määrad selle, kas sind kasutatakse eriliseks otstarbeks või mitte
            Be an example others can follow
   Ole teistele eeskujuks, mida järgida

Efeslastele 3:20-21
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

            There is no limit what God can do through you
   Ei ole mingeid piire, mida Jumal sinu läbi teha saab
            God has a plan for “more”
   Jumalal on plaan "rohkema" jaoks

1. Korintlastele 9:24-25
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!
25 Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut.

Fulfill your potential!
   Täida oma potentsiaal!
            Stay on course, and He will help you
   Jää õigele kursile ja Ta aitab sind

Matteuse 16:24-26
24 Siis Jeesus ütles oma jüngritele: "Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!
25 Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.
26 Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?

            Surrender yourself to Jesus
   Alista ennast Jeesusele
            Your commitment is your choice
   Sinu pühendumine on sinu valik
            Act in faith and you will fulfill your potential
   Tegutse usus ja sa täidad oma potentsiaali

Koloslastele 3:12-14
12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
14 Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!

There is a right way and a wrong way to live
   Elada on võimalik õigesti või valesti
You clothe yourself, no one else can
   Sina riietad ennast, keegi teine seda teha ei saa

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!

     Live in a way to bring glory to Him
        Ela nii, et see toob Temale austust
            To fulfill potential, it matters how you do things
   Potentsiaali täitmiseks on oluline, kuidas sa asju teed

Roomlastele 12:6-13
6 Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda;
7 olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis;
8 olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.
9 Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse!
10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
12 Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!
13 Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked!

Use what God gives you, the best that you can
   Kasuta seda, mida Jumal sulle annab, oma parimal viisil
There is a seed in you that can grow
   Sinu sees olev seeme võib kasvada

2. Timoteosele 1:6-7
6 Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.
7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

            Stir it up in you by prayer
   Õhuta see üles palvetades
            Develop the gifts God gave you
   Arenda neid ande, mis Jumal sulle andis

Efeslastele 2:6-10
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,
7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

            Let what is in you, shine out of you

   Las see, mis sinu sees on, särada sinust välja