Sunday, March 25, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #4 : 25.03.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   4

We have authority because Jesus made us righteous
   Meil on meelevald, sest Jeesus tegi meid õigeks

Roomlastele 3:22
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust

Faith in Jesus, means you receive His righteousness
   Usk Jeesusesse tähendab, et sa võtad vastu Tema õigsuse

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

We are righteous because Jesus took our place, and died for us
   Me oleme õiged, sest Jeesus võttis meie koha ja suri meie eest
            We should be thankful daily for the price paid for us
   Me peaksime olema igapäevaselt tänulikud, et ta maksis hinna meie eest

1. Peetruse 3:18
18 Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi

Jesaja 53:4-6
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. 
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.

This is a picture of what He did for us
   See on pilt, mis Ta tegi meie jaoks

Jesaja 53:11                                      NLT
11 Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda; oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd.

The result is we become righteous
   Selle tulemusena me saame õigeks

1. Peetruse 2:23-24
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde,
kes mõistab kohut õiglaselt; 
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks.

Make what Jesus did for you personal – See yourself in Jesus
   Muuda see, mida Jeesus tegi, personaalseks – Näe ennast Jeesuses

Galaatlastele 2:20-21
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.
21 Ma ei taha tühistada Jumala armu, sest kui õigus tuleks Seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus on asjatult surnud.

Take your position of authority now as God’s righteous
   Võta nüüd oma positsioon meelevallas nagu Jumala õigsus

1. Johannese 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Everyone needs a revelation of the power of Jesus’ blood
   Igaüks vajab ilmutust Jeesuse vere väest
Jesus blood accomplishes everything God wanted, so we can have blessing
   Jeesuse veri viis täide kõik, mida Jumal tahtis, et meile võiks kuuluda õnnistus
            Jesus blood makes you righteous, and gives you authority
   Jeesuse veri teeb sind õigeks ja annab sulle meelevalla

Roomlastele 10:10
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

Everyone needs a Savior
   Kõik vajavad Päästjat

Filiplastele 3:8-10
8 Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust
9 ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale.
10 Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,

            You need to be found in Jesus
   Sa pead olema leitud JeesusesSunday, March 18, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #3 - 18.03.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   3

We need to learn who we are in Jesus
Me peame õppima, kes me oleme Jeesuses
Jesus has given us authority on earth
Jeesus andis meile meelevalla maa peal
We have authority because Jesus made us righteous
Meil on meelevald, sest Jeesus tegi meid õigeks

Roomlastele 3:22
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust

Standing on the Word makes you righteous; believing the promises gives you authority
Sõna peal seismine teeb sind õigeks; usk tõotustesse annab sulle meelevalla

Matteuse 16:19
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”

Praying prayers based on God’ Word, is praying God’s will
Jumala Sõnale rajatud palved on Jumala tahte palumine
Use your own will then to bind and loose in your life
Kasuta oma tahet sidumiseks ja lahtipäästmiseks omaenda elus

Matteuse 7:28-29
28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.

Most of Jesus teaching was to tell that we have authority
Suurem osa Jeesuse õpetusest oli öelda, et meil on meelevald
That we can once again reign over our own lives
Et me võime taas oma elu üle valitseda
            If you know what God desires for you, you can live in blessing
            Kui sa tead, mida Jumal sinu jaoks igatseb, võid sa elada õnnistuses
            Jesus said it is your choice
            Jeesus ütles, et see on sinu valik

1. Johannese 5:13-15
13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.
14 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15 Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

We are to get saved, and use the Name of Jesus
Me peame saama päästetud ja kasutama Jeesuse Nime

Matteuse 26:39
39 Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!”  

            Be careful what you believe about prayer
            Ole ettevaatlik, mida sa palve kohta usud
            If you don’t receive an answer to your prayer, it doesn’t mean it is not God’s will
            Kui sa ei saa palvevastust, ei tähenda see, et see ei ole Jumala tahe
            The Bible tells us that the righteous have authority on earth
            Piibel räägib meile, et õigetel on maa peal meelevald

2. Korintlastele 5:17, 21
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Our righteousness is a foundation in our prayer authority
Õigsus on vundament meie palve meelevallas

1. Peetruse 3:12
12 sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”

            Righteous means things are put back to its proper place
            Õige tähendab, et asjad on asetatud tagasi oma õigele kohale
            Now God hears and answers our prayers
            Nüüd Jumal kuuleb ja vastab meie palvetele

Jakoobuse 5:14-16
14 Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15 Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

It is the prayer of faith that works
Usupalve töötab
You can’t pray in faith, if you don’t know God’s will
Sa ei saa usus palvetada, kui sa ei tea Jumala tahet
            The prayer of the righteous has results
            Õige inimese palvel on tulemused

Jakoobuse 5:17-18
17 Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.
18 Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal.

Elijah messed up, just like we do, but he is our example
Eelija ajas asju untsu nagu meiegi, aga ta on meie eeskuju
Because He was righteous, his prayer worked
Kuna ta oli õige, siis tema palve töötas
            Learn who you are in life, so you can run!

            Õpi, kes sa elus oled, et sa võiksid joosta!

Sunday, March 11, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #2 : 11.03.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   2

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. 

We are made the righteous of God and have authority
   Meid on tehtud õigeks Jumalas ja antud meelevald
            We all have sinned, but we are not all in sin
   Me kõik oleme pattu teinud, aga me ei ole kõik patus

Roomlastele 3:22-24
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,
23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest 
24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,

By receiving Jesus we are made righteous
   Jeesust vastu võttes oleme saanud õigeks
            Your behavior does not determine your righteousness
   Sinu teod ei määra sinu õigsust

Markuse 4:11
11 Ja ta ütles neile: „Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljasolijaile ilmneb kõik tähendamissõnades

You can know the mystery of the kingdom of God
   Sina tead Jumala kuningriigi saladusi
            Use the Name of Jesus as power in your life
   Kasuta Jeesuse Nime väena oma elus
            Know who you are and break out of what holds you back
   Tea, kes sa oled, ja murra välja sellest, mis hoiab sind tagasi
  
Markuse 4:26
26 Ja Jeesus ütles: „Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale

In the Kingdom of God, God’s Word is a seed
   Jumala Kuningriigis on Jumala Sõna seemneks
            This is why it is important to confess the Word
   Selle pärast on tähtis tunnistada Sõna
            Accept what the Bible says about who you are
   Võta vastu, mis Piibel ütleb, kes sa oled

Matteuse 16:19
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”

Johannese15:7-8
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.

Righteous people have authority
   Õigetel inimestel on meelevald
We need to pray the Word
   Me peame palvetama Sõna

Laulud 138:2
2 Ma kummardan su püha templi poole ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse.

            Standing on God’s Word makes you righteous, and gives you authority
   Jumala Sõna peal seismine teeb sind õigeks ja annab sulle meelevalla
            Prayer is about what you will allow or not allow
   Palve on sellest, mida sa lubad või ei luba

Koloslastele 1:12-14
12 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis,
13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki,
14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.

The Name of Jesus gives us authority
   Jeesuse nimi annab meile meelevalla
We are no longer under Satan’s authority
   Me ei ole enam Saatana meelevallas


Sunday, March 4, 2018

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run! #1 : 04.03.18

Jookse, kristlane, jookse! – Run, Christian, Run!   1

Markuse 1:14-15
14 Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi:
15 „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!”

The Kingdom of God has come, so it requires action
   Jumala Kuningriik on tulnud ja vajab tegutsemist
By an active faith in Jesus, we are transformed
   Aktiivses usus Jeesusesse oleme muudetud

What is the Kingdom of God?
   Mis on Jumala Kuningriik?

Matteuse 6:9-10
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

            God’s will in heaven, done here on earth
               Jumala tahe taevas täidetud siin maa peal
                        You rule on earth
                           Sina valitsed maa peal

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

            Learning what His righteousness gives to us
               Õppides seda, mida Tema õigsus meile annab
                        You are only righteous in Jesus
                           Sa oled õige ainult Jeesuses

Matteuse 16:16-19
16 Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.”
17 Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.
18 Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest  võitu.
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”

You have authority to bind and lose things on earth
   Sul on meelevald siduda ja lahti päästa asju maa peal
            You have to activate your authority in Jesus
               Sa pea aktiveerima oma meelevalla Jeesuses
            Then the Kingdom of God will come be reality here
               Siis saab Jumala Kuningriik siin reaalsuseks

Luuka 9:1-2
1 Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida
2 ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid.

Luuka 9:6
6 Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.

Luuka 10:9
9 ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!”

Their message: Through Jesus Name, God will do now, what He plans in heaven
   Nende sõnum: Läbi Jeesuse Nime teeb Jumal nüüd, mida Ta plaanib taevas
            We can use authority because we are righteous
               Me võime kasutada meelevalda, kuna oleme õiged

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

There was an exchange of nature between Jesus and us
   Meie ja Jeesuse vahel toimus loomuse vahetus
            We are made righteous in Jesus – it is who you are
               Meid on tehtud õigsuseks Jeesuses – seda me oleme