Sunday, October 30, 2011

Peamised asjad - Main Things #7 : 30.10.11


Peamised asjad  -  Main Things   7

                         
Lord; Honor God, Jesus lifted up
   Isand: austa Jumalat, tõsta Jeesus kõrgeks
Church; strengthen believers
   Kogudus: tugevda usklikke
World; reach the lost
   Maailm: jõua kadunuteni

We should use our finances to help reach people
   Me peaksime kasutama oma raha inimesteni jõudmiseks
            Giving to the Lord is a spiritual act
               Isandale andmine on vaimulik tegevus
            You should desire to be answer to someone’s prayer
               Sa peaksid igatsema olla kellegi palvevastus
            It is important how we respond to the poor
               On tähtis, kuidas me vaesele vastame

Luuka 12:48
48 kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

We have responsibility that comes with our blessing
   Meil on vastutus, mis tuleb koos õnnistusega
We can do our part to change our community
   Saame teha oma osa, et muuta oma ühiskonda
           
Knowing people are dying without Jesus, should bother you
   Sind peaks häirima teadmine, et inimesed surevad ilma Jeesuseta
In your heart
   Sinu südames
            If you keep your heart right, God will use you
                 Kui hoiad oma südame õige, hakkab Jumal sind kasutama

1. Korintlastele 13:3
3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.

            Do what you can do
               Tee, mida sa teha saad

Matteuse 6:21
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

            You can lead your heart by your giving
               Sa võid juhtida oma südant läbi andmise
           
Use your hands
   Kasuta oma käsi
            Not just desire to help, but actions
               Mitte lihtsalt aidata igatsedes, vaid läbi tegude

Matteuse 5:16
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

            We do right things because we are righteous
               Me teeme õigeid asju, sest me oleme õiged

Apostlite teod 10:38
38 kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.

Galaatlastele 6:9-10
9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Roomlastele 15:1-3              Message
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.
3 Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud: "Nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale."

When we look at the world, be ready to help
   Kui me vaatame maailma, ole valmis aitama
            Have love in our hearts and in our hands
               Olgu sul armastus südames ja kätes
            We need to be a part of something bigger than us
               Me peame olema osa millestki, mis on suurem kui me ise

1. Timoteosele 6:17-19
17 Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks;
18 käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega,
19 talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust.

Get the spirit of poverty off your life
   Saa vaesuse vaim oma elust välja
            Know God will supply your needs
               Tea, et Jumal täidab su vajadused
            Start thinking, how can I help?
               Hakka mõtlema, kuidas saan mina aidata?
            Matteuse 25:35-45
            Jesus will meet you, when you reach out to the world
               Jeesus kohtab sind, kui sa sirutud välja maailma

Monday, October 24, 2011

Peamised asjad - Main Things #6 : 23.10.11


Peamised asjad  -  Main Things   6

                         
Honor God; Jesus high and lifted up
   Austa Jumalat: ülenda Jeesust ja tõsta kõrgeks
Church; strengthen believers
   Kogudus: tugevdab usklikke
World; reach the lost
   Maailm: jõua kadunuteni

Mark 16:15

Jesus has sent the church on a mission
   Jeesus saatis koguduse missioonile
            We will impact the world for Jesus
        Me mõjutame maailma Jeesuse jaoks
            We have to evangelize the world
        Me peame evangeliseerima maailma

2. Tim 4:6

            Most Christians have never led another person to Jesus
        Enamik kristlasi ei ole kunagi kedagi Jeesuse juurde juhtinud

Mat 4:19
2. Tim 2:26

Either we catch men alive, or the devil will catch men alive
   Me kas jõuame elavate inimesteni või saab saatan nad kätte
            Jesus wants us to be fishers of people
               Jeesus tahab, et me oleksime inimestepüüdjad
             The target is not the already convinced, but the lost
        Sihtmärk ei ole need, kes juba usuvad, vaid kadunud

Mat 5:13-16  (Message)

Salt: something that you are
   Sool: keegi, kes sa oled
Light: something that you do
   Valgus: midagi, mida sa teed

Ps 34:8

Sugar: the way you live
   Suhkur: viis, kuidas sa elad

Ask God to give you a heart for the world
   Palu Jumalalt südant maailma jaoks
            Everyone without a Savior is
               Kõik, kellel ei ole Päästjat, on
                        Empty
             Tühjad
                        Lonely
                           Üksikud
                        Guilty
                           Süüdi
                        Afraid
                           Hirmul

Mat 9:36-38

You need a burden for the lost
   Sul on vaja koormat kadunute jaoks
            Most effective way to reach someone is by: relational-invitational evangelism
        Kõige efektiivsem viis kellegi juurde jõudmiseks on suhtest lähtuv kutsuv evangeelium
            Be led by the Holy Spirit to ask and invite people to church
               Ole juhitud Püha Vaimu poolt, et kutsuda inimesi kogudusse
                        We are the church, and we are here for the world
                           Meie oleme kogudus ja me oleme siin maailma jaoks

Tuesday, October 18, 2011

Peamised asjad - Main Things #5 : 16.10.11


Peamised asjad  -  Main Things  5

                         
Church is God’s plan ‘A’ in the world
   Kogudus on Jumala plaan A maailmas
            The church is for people repair
               Kogudus on inimeste parandamiseks
            The church is for people prepare
               Kogudus on inimeste ettevalmistamiseks
            The church is the body of Christ
               Kogudus on Kristuse ihu

Efeslastele 1:22-23
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Koloslastele 1:18
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks.

Everyone needs to do their part
   Kõigil on vaja teha oma osa

Relationships are connection
   Suhted on ühendused
            1. Have relationship to the head, Jesus
               1. Hoia suhet Jeesusega, kes on pea
            2. Have relationship with the rest of the body
               2. Hoia suhet kogu ülejäänud ihuga
           
1. Korintlastele 12:25-27
25 et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.
26 Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.
27 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.

Roomlastele 12:4-5
4 Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5 nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

                        All blessings come through relationships
                           Kõik õnnistused tulevad läbi suhete

1. Tessalooniklastele 5:11-18
11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!
12 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu!
14 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15 Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!
16 Rõõmustage alati,
17 palvetage lakkamatult,
18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

1. Timoteosele 5:17
17 Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega.

Having a good pastor in your life is a main thing
   Hea pastor sinu elus on üks peamisi asju
You have responsibility to pastor, and pastor has responsibility to you
   Sul on vastutus pastori ees ja pastoril on vastutus sinu ees

Apostlite teod 20:28
28 Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.

            Who you follow is who you reflect in life
               Keda sa järgid, on see, keda sa elus peegeldad
            Choose your spiritual leader, then commit and submit
               Otsusta, kes on sinu vaimulik liider, seejärel pühendu ja alistu

Efeslastele 4:1-4
1 Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud,
2 kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses,
3 ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.
4 Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest;

Revelations help you to see
   Suhted aitavad sul näha
            1. Revelation of imperfection
               1. Ilmutus ebatäiuslikkuse kohta
Church is to produce disciples, who produce disciples
   Kogudus toodab järgijaid, kes omakorda toodavad järgijaid
            2. Revelation of differences
               2. Ilmutus erinevuste kohta
                        1. Korintlastele 12:14-27
                        Multicultural, multigenerational church
                           Multikultuurne, mitmete põlvkondade vaheline kogudus

Being part of the church is a main thing
   Koguduse osaks olemine on üks peamisi asju
            We should each do our part, serve and help
               Igaüks meist peaks tegema oma osa, teenima ja aitama
            We are the church, and we exists for the lost world
               Meie oleme kogudus ja me oleme olemas kadunud maailma jaoks
                        We are a body
                           Meie oleme ihu

Tuesday, October 11, 2011

Peamised asjad - Main Things #4 : 09.10.11

Peamised asjad  -  Main Things   4

                         
We are to have only 1 God, and worship Him only
   Meil võib olla ainult üks Jumal ja peame ülistama ainult Teda
We are to give glory to God in our life
   Me peame oma elus andma au Jumalale
We are to lift up the name of Jesus
   Me peame tõstma kõrgeks Jeesuse nime
Jesus should be the center of all we do
   Jeesus peaks olema keskne kõiges, mida me teeme
We are to have heartfelt, expressive worship
   Meil peab olema südamest tulev, väljendusrikas ülistus

We need to be part of the church
   Me peame olema osa kogudusest
            We are the church
               Me oleme kogudus
            The church is God’s plan ‘A’ on earth
               Kogudus on Jumala plaan A maa peal

Efeslastele 3:21
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.
Efeslastele 1:22-23
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade
üle peaks kogudusele,

23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.
Koloslastele 1:18
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea.
Tema on algus, esmasündinu surnuist,
et ta kõiges saaks esimeseks.

            Church should function like a body, and help each other
               Kogudus peaks toimima nagu üks ihu, üksteist aidates

Efeslastele 5:29-30
29 Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta
toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust,

30 sest me oleme tema ihu liikmed.

Church is the connecting point between God and man
   Kogudus on ühenduspunkt Jumala ja inimese vahel
Main purpose of the church is people repair
   Koguduse peamine eesmärk on inimeste parandamine
            Life is a cycle of crisis and process
               Elu on kriiside ja kulgemiste tsükkel
            When you are wrong, you will damage yourself
               Kui sa eksid, siis sa kahjustad ennast

Heebrealastele 13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,

21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
olgu kirkus igavesti! Aamen.

The church will repair, but also prepare
   Kogudus parandab, aga samuti valmistab ette
            Church helps us to see clearly
               Kogudus aitab meil selgelt näha
            Prepares us to avoid damage
        Valmistab meid ette kahju vältimiseks

Church is to produce disciples, who produce disciples
   Kogudus on selleks, et toota jüngreid, kes toodaksid jüngreid
            We grow so we can become used in the body, the church
               Me kasvame selleks, et meid saaks kasutada ihus, koguduses
            The church exists for the lost world
               Kogudus eksisteerib kadunud maailma jaoks

Being part of the church is a main thing
   Peamine on olla osa kogudusest