Sunday, October 29, 2017

Suur tasu / Great Reward #5 : 29.10.17

Suur tasu / Great Reward   5

Matteuse 16:27
27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Õpetussõnad 14:34                                                             New Living Translation
34 Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele.

Õpetussõnad 16:25
25 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee.

How can I know if I am in the right life path?
   Kuidas ma tean, kas ma olen õigel eluteel?
1. Make the Word of God your standard
   1. Tee Jumala Sõnast oma standard
       God wrote down His plan of blessing for us
   Jumal kirjutas üles Oma plaani meie õnnistamiseks
       God’s Word never changes
   Jumala Sõna ei muutu kunagi

Laulud 19:8-12, 15 (Engl 7-11, 14)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.
15 Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!

The Word of God reveals what God rewards
   Jumala Sõna näitab ära, mida Jumal tasustab
       How you respond determine your reward
   See, kuidas sina vastad, määrab ära sinu tasu
Sometimes your emotions and flesh will rise up
   Mõnikord tõstavad pead sinu emotsioonid ja liha
       Have your actions controled and anchored in the Word
   Hoia oma teod kontrolli all ja ankurdatud Jumala Sõnasse

2. Peace is an alignment indicator
   2. Rahu on joondumise mõõtja
       You need to follow peace, or a lack of peace
   Sa pead järgima rahu või rahu puudumist

Jesaja 48:17-18
17 Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, Iisraeli Püha: Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima.
18 Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained.

       The Lord will teach you to porfit by following peace
   Isand õpetab sind rahu järgimisest kasu saama

:22
22 Õelatel ei ole rahu, ütleb Issand.

       The wrong do not have peace
   Valel ei ole rahu

God will show you where you missed it
   Jumal näitab sulle, kus sa mööda lasid
He will help you not miss again
   Ta aitab sul märki tabada
       Don’t ignore peace, it is how Holy Spirit leads
   Ära ignoreeri rahu, Püha Vaim juhib selle läbi

3. Get godly counsel
   3. Saa jumalakartlikku nõu

Õpetussõnad 11:14                                                             Amplified
14 Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi.

Õpetussõnad 24:6                                                               New Living Translation
6 Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda, ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid.

Laulud 1:1                                                                             New Living Translation
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,

Sometimes we need to talk about our plans to others
   Mõnikord peame oma plaanidest teistele rääkima
       If you listen to wise, you become wise - listen to fools, you become a fool
   Kui sa kuulad tarkasid, saad targaks – kui sa kuulad rumalaid, muutud rumalaks

1. Korintlastele 15:33
33 Ärge eksige!„Halb seltskond rikub head kombed.”

       Be careful what you let influence you
   Ole ettevaatlik, millel sa end mõjutada lased

There is a life in God that can be better
   Elu Jumalaga võib olla parem
       We can have some heaven on earth
   Meil võib olla natuke taevast maa peal
       The more reward we walk in, the more we will bless others
   Mida suuremas tasus me käime, seda rohkem saame õnnistada teisi
       Make the right choices, so you will be rewarded

   Tee õigeid valikuid, et sa saaksid tasu


Sunday, October 22, 2017

Suur tasu / Great Reward #4 : 22.10.17

Suur tasu / Great Reward   4

God rewards His faithful ones
   Jumal tasub Oma ustavatele
Do not serve God to be seen
   Ära teeni Jumalat selleks, et olla nähtav
Your motive is important to God
   Sinu motiiv on Jumalale oluline
God will reward you if you dilliegently seek Him
   Jumal tasub sulle, kui sa hoolikalt Teda otsid

Laulud 112:1-3
1 Halleluuja! Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud.
2 Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.
3 Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka.

There are ways to live that bring more blessings
   On eluviise, mis toovad rohkem õnnistusi
            We can be happy, prosperous, favored, envied
               Me võime olla õnnelikud, edukad, soositud, kadestamisväärsed
            Blessing is not only about Money
               Õnnistus ei puuduta ainult raha

To receive, we need alignment to what God approves of
   Vastu võtmiseks on meil vaja joonduda selle järgi, mille Jumal heaks kiidab
            Alignment is your choice to make
               Samal joonel olemine on sinu valik
            Gen 1:21-22 God will only bless what He approves of
               1. Moosese 1:21-22 Jumal õnnistab vaid seda, mille Ta heaks kiidab
            Praying for God to bless you, is an invitation for God to change you
               Palve, et Jumal sind õnnistaks, on kutse, et Jumal sind muudaks

Sometimes what the world says is ok, God says is not
   Mõnikord ei ole see, mida maailm peab vastuvõetavaks, Jumalale vastuvõetav
            We have to change how we think to get rewards from God
               Me peame muutma oma mõtteviisi, et Jumalalt tasu saada
            You do not need to live perfect, but give your best effort
               Me ei pea elama täiuslikult, kuid pinguta oma parimal viisil

5. Moosese 30:15-19
15 Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja,
16 kui ma täna sind käsin armastada Issandat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadlusi, et sa võiksid elada ja paljuneda, ja et Issand, su Jumal, õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida.
17 Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatleda ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid,
18 siis ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute; te ei ela kaua sellel maal, kuhu sa lähed üle Jordani, et minna seda pärima.
19 Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma,  õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada

The difference in reward or no reward is alignment
   Erinev tasu või tasu puudumine on joondumise küsimus
            God doesn’t choose for you, you have to choose
               Jumal ei vali sinu eest, sina pead valima

5. Moosese 5:29                                                                   New Living Translation
29 Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!

            Honor God, and obey His commands
               Austa Jumalat ja kuuletu Tema korraldustele
            Do not waste time chasing after other things
               Ära raiska aega, ajades taga teisi asju

Don’t block your rewards, do what is right in God’s eyes
   Ära tõkesta oma tasu, vaid tee seda, mis on õige Jumala silmis

Laulud 112:1
1 Halleluuja! Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. 

            Fear of the Lord – love what He loves, hate what He hates
               Karda Isandat – armasta, mida Tema armastab, vihka, mida Tema vihkab
            Love His commands – Love God telling you what to do
               Armasta Tema käske – armasta, kui Jumal ütleb sulle, mida teha

Jeremija 32:19
19 suur nõu ja vägev teo poolest, sina, kelle silmad on lahti inimlaste kõigi teede kohal, et anda igaühele tema teede ja tegude vilja järgi

            Examine yourself, don’t keep doing what God can’t bless
               Testi iseennast, ära jätka tegemast asju, mida Jumal õnnistada ei saa

Roomlastele 12:2                                                                New Living Translation
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Renew your mind with the Bible
   Uuenda oma meelt piibliga
Expect God to show you hanges
   Oota, et Jumal näitaks sulle muutuseid
            Choose to align your life to God’s will
               Vali joondada oma elu Jumala tahte järgi
            There will be great rewards to come
               Suur tasu on teel


Sunday, October 15, 2017

Suur tasu / Great Reward #3 : 15.10.17

Suur tasu / Great Reward   3

1. Moosese 15:1
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” 

Dont confuse salvation with reward
   Ära aja segamini päästet ja tasu
       Salvation is a free gift
   Pääste on tasuta kingitus
       Rewards are earned
   Tasu teenitakse välja

To recieve reward we need the right motivation and incentive
   Tasu saamiseks on meil vaja õiget motivatsiooni ja stiimulit
       Serve God because He is God
   Teeni Jumalat, sest Tema on Jumal
       But know there is great reward
   Aga tea, et tasu on suur
       Come close to God, and He will come close to you
   Tule Jumalale lähemale ja Tema tuleb sulle lähemale

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

We are to seek God diligently
   Me peame Jumalat hoolikalt otsima

Matteuse 7:7-8
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

       If you seek God with passion, you will find God
   Kui sa otsid Jumalat kirglikult, sa leiad Jumala
       Finding God is your reward
   Jumala leidmine on sinu tasu

5. Moosese 4:29, Aamos 5:4-5, Laulud 34:10, Matteuse 6:33

       God rewards those who seek earnestly Him
   Jumal tasub neile, kes Teda tõsimeeli otsivad

Roomlastele 12:10-11
10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

We need focused attention and effort in seeking God
   Me peame Jumalat otsides keskenduma ja pingutama
       Your enemy (Satan) is dilligent
   Sinu vaenalane (Saatan) on hoolas
       Your God is diligent
   Sinu Jumal on hoolas
       You must also be dilligent
   Ka sina pead olema hoolas

Õpetussõnad 10:4-5
4 Laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks.
5 Taibukas poeg kogub suvel, aga poeg, kes lõikusajal magab, teeb häbi.

Õpetussõnad 12:24                                     New Living Translastion
24 Kärmete käsi valitseb, aga laisk peab orjama.

Õpetussõnad 13:4
4 Laisa hing igatseb asjata, aga virkade hing kosub.

Õpetussõnad 12:5
5 Õiglaste mõtted on õiged, õelate nõuanne on pettus.

Diligence is required and rewarded
   Hoolsus on nõutud ja tasustatud
Don’t measure diligence by busyness
   Ära mõõda hoolsust tegutsemise järgi
       Because you can be busy, and get nothing done
   Sa võid olla hõivatud, aga mitte midagi tehtud saada
But diligence does take planing and work
   Kuid hoolsus nõuab planeerimist ja tööd

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha
Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
41 Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” 

Real diligence begins in your pursuit of God
   Tõeline hoolsus saab alguse Jumala otsimisest
       Seek God first, and He will help with the rest
   Otsi esmalt Jumalat ja Tema aitab sind kõige muuga
       God rewards those who diligently seek Him
   Jumal tasub neile, kes Teda hoolikalt otsivad

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. 

Matteuse 16:27
27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

       God is a good and faithful God!

   Jumal on hea ja ustav Jumal!