Sunday, March 27, 2016

Believe – Uskuma : 27.03.16

Believe – Uskuma  

What you believe will determine the way you live
   Sinu usk määrab ära, kuidas sa elad
How can we know what to believe?
   Kuidas me teame mida uskuda?
We find truth in one man, Jesus
   Me leiame tõe ühes mehes, Jeesuses
       What do you believe?
   Mida sa usud?

Johannese 18:37-38
37 Pilaatus ütles nüüd talle: „Sina oled siis ikkagi kuningas?” Jeesus vastas: „Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.” 
38 Pilaatus küsis temalt: „Mis on tõde?” Ja seda öelnud, läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles
neile: „Mina ei leia temal mingit süüd. 

       What is truth?
   Mis on tõde?

Johannese 19:11
11 Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Seepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte.” 

Johannese 10:17-18
17 Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. 
18 Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt.” 

Johannese 14:6
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 

If Jesus rose from the dead…
   Kui Jeesus tõusis surnuist
Then who He is and what He did, is truth
   Siis see, kes Ta on ja mida Ta tegi, on tõde
       All we have to do is believe
   Meie peame vaid uskuma
       Jesus is the answer for everyone
   Jeesus on vastus igaühe jaoks
           
The foundation of Christianity is not the teachings of Jesus
   Kristluse alus ei ole Jeesuse õpetus
The foundation of Christianity is this one event
   Kristluse alus on üks sündmus
       Jesus rose again as our Savior
   Jeesus tõusis üles meie Päästjana
       He said He would rise again, and He did it
   Ta ütles, et Ta tõuseb taas, ja Ta tegi seda

1. Korintlastele 15:5-8
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, 
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama;
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele.
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule.

       This event caused them to go change the world
   See pani neid minema ja maailma muutma

If Jesus is alive
   Kui Jeesus on elus
       He verified who He was
   Ta kinnitas, kes Ta on
       He validated His teaching
   Ta kehtestas Oma õpetuse

If you believe, there is power available to you
   Kui sa usud, on vägi sulle kättesaadav
His presence is available to you
   Tema ligiolu on sulle kättesaadav
       Heaven is closer than you know
   Taevas on lähemal, kui sa arvad

1. Johannese 3:1                               New Living
1 Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. 

The love of Jesus is all you need in life
   Jeesuse armastus on kõik, mida sa elus vajad
His love will change your life
   Tema armastus muudab su elu
       Jesus wants a relationship with you
   Jeesus tahab suhet sinuga
       He came to give you access to His presence
   Ta tuli, et anda sulle juurdepääs Tema ligiolusse

I believe in Jesus
   Ma usun Jeesusesse
Make Jesus the Lord of your life
   Tee Jeesusest oma elu Isand
Your hearts desire is to be with Him
   Sinu südamesoov on olla koos Temaga

Laulud 27:4
4 Ühte ma olen palunud Isandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Isanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Isanda leebust ja mõtiskleda tema templis. 

Everyone needs a Savior

   Igaüks vajab Päästjat

Sunday, March 20, 2016

Hosiana! - Hosanna! : 20.03.16

Hosiana - Hosanna!

Palm Sunday begins the holy week
   Palmipuudepüha alustab püha nädalat
It was a triumphant entry into Jerusalem
   See oli võidukas sisenemine Jeruusalemma
Jesus knew He was going there to die
   Jeesus teadis, et ta seal sureb
But He conquered death hell and grave
   Aga Ta võitis surma, põrgu ja haua

Matteuse 21:1-11
1 Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit
2 ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle!
3 Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Isand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.”
4 Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud:
5 „Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas
ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.””
 6 Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud:
7 tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna.
8 Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale.
9 Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Isanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”
10 Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: „Kes selline on?”
11 Rahvahulgad ütlesid: „Tema on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist.” 

Hosanna means 2 different things
   Hosannal on 2 erinevat tähendust
            1. Save me now
               1. Päästa mind nüüd
            2. Help is here
               2. Abi on siin
There were 2 groups of people
   Seal oli 2 gruppi inimesi
            1. The crowd
               1. Rahvahulk
            2. The city
               2. Linnarahvas

City shouted – Save us we pray
   Linn hüüdis – Päästa meid, me palume
Crowd shouted – Help is here
   Rahvahulk hüüdis – Abi on siin
City shouted – Who is he?
   Linn hüüdis – Kes ta on?
Crowd shouted – Jesus of Nazareth
   Rahvahulk hüüdis – Jeesus Naatsaretlane

Think about Jesus this week
   Mõtle sellel nädalal Jeesusele
Monday: Friend
   Esmaspäev: Sõber

Johannese 15:15-17
15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.
17 Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist! 

Tuesday: Teacher
   Teisipäev: Õpetaja

2. Timoteosele 3:16
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses

Wednesday: Counselor
   Kolmapäev: Nõuandja

Jesaja 9:6
6 Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada
kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Isanda püha viha teeb seda. 

Thursday: Healer
   Neljapäev: Tervendaja

Luuka 4:38-40
38 Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus, ja nad palusid Jeesust teda aidata.
39 Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. 
40 Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. 

Friday: Savior
   Reede: Päästja

Apostlite teod 4:12
12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid
päästetaks.” 

Saturday: Example
   Laupäev: Eeskuju

Johannese 13:15
15 sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda nagu mina olen teile teinud. 

Sunday: Risen Lord
   Pühapäev: Ülestõusnud Isand

We are not looking for our savior
   Me ei otsi oma päästjat
Our Savior is here – Hosanna!

   Meie Päästja on siin – Hosanna!

Sunday, March 13, 2016

Jumala Armastus – Love of God #3 : 13.03.16

Jumala Armastus – Love of God   3

1. Korintlastele 13:1-3
1 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 
2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 
3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust,
siis ma ei saavutaks midagi. 

Anything done without the power of love means nothing
   Kõik, mis on tehtud ilma armastuse väeta, ei tähenda midagi
Get to know God’s love, so you can show God’s love
   Õpi tundma Jumala armastust, et sa saaksid näidata Jumala armastust

1. Johannese 4:16, 19
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 
19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 

God is love
   Jumal on armastus
Through relationship you can know Him
   Läbi suhte võid sa tunda Teda

1. Johannese 3:23-24
23 Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. 
24 Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis - Vaimust, kelle ta meile on andnud. 

The Holy Spirit in us empowers us
   Püha Vaim meie sees annab meile jõudu

Roomlastele 5:5
5 Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. 

God’s love has been poured out in you
   Jumala armastus on valatud sinu sisse
It is not for you, but for others
   See ei ole sinu, vaid teiste jaoks

Matteuse 14:13-14
13 Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. 
14 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. 

Markuse 6:34
34 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu
lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. 

Instead of getting away, Jesus taught them and healed them
   Selle asemel, et eemalduda, Jeesus õpetas ja tervendas neid
Jesus poured His heart out to them
   Jeesus valas neile välja oma südame
            Love of God will move you to people
   Jumala armastus viib sind inimesteni
            Healing power will be made available
   Tervendav vägi saab kättesaadavaks

Matteuse 9:35-10:1
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. 
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. 
38 Paluge siis lõikuse Isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” 
1 Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. 

To activate the love God gave us, pray for the sick
   Et kasutada armastust, mis Jumal meile andis, palveta haigete eest
The love of God heals
   Jumala armastus tervendab

Apostlite teod 3:1-10
1 Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti pärastlõunal kella kolme ajal. 
2 Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma. 
3 Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. 
4 Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles: „Vaata meie peale!” 
5 Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada. 
6 Aga Peetrus ütles: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” 
7 Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks 
8 ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites. 
9 Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. 
10 Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. 

You can’t give what you don’t have
   Sa ei saa anda seda, mida sul ei ole
We have the forces of love and authority
   Meil on armastuse ja meelevalla vägi

Apostlite teod 3:16
16 Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on
uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks,
ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie
tervise teie kõikide silma all. 

Faith in Jesus releases healing power
   Usk Jeesusesse vabastab tervendava väe

Jakoobuse 5:14-15
14 Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Isanda nimel. 
15 Ja usupalve päästab tõbise ja Isand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. 

There is more power available than we know
   Saadaval on rohkem väge, kui me arvata oskame
            Never think you can’t be healed
   Ära kunagi mõtle, et sina ei saa terveks

Johannese 5:5-9
5 Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat. 
6 Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt: „Kas sa tahad terveks saada?” 
7 Haige vastas talle: „Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.” 
8 Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!” 
9 Ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. 

This man had lost hope
   See mees oli kaotanud lootuse
Jesus healed him anyway
   Jeesus tervendas ta sellele vaatamata
Always look to Jesus as your healer, don’t give up
   Alati vaata Jeesusele kui oma tervendajale, ära kaota lootust

Sunday, March 6, 2016

Jumala Armastus – Love of God #2 : 06.03.16

Jumala Armastus – Love of God   2

Human love is enhanced by God’s love
   Inimlik armastus saab Jumala armastuse läbi tugevamaks

1. Johannese 4:16, 19
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 
19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 

God is love, and His love will change you
   Jumal on armastus ja Tema armastus muudab sind

Johannese 13:34-35
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” 

God commands us to love one another, that means we can do it
   Jumal käsib meil üksteist armastada, mis tähendab, et me suudame seda teha

Luuka 10:25-29
25 Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?”
26 Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” 
27 Tema vastas: „Armasta Isandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” 
28 Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!” 
29 Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?” 

God’s love has no loopholes  (exceptions)
   Jumala armastusel ei ole seaduselünki

Luuka 10:30-37
30 Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. 
31 Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. 
32 Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. 
33 Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale 
34 ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. 
35 Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” 
36 Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” 
37 Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus  ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!”

Man was left for dead
   Mees jäeti surema
            A pastor walks by
               Pastor kõnnib mööda
            A holy man walks by
               Püha mees kõnnib mööda
            A good Samaritan helped
               Hea samaarlane aitas

Luuka 10:36                                      Amplified
36 Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” 

It is hard to love people you like, what about people who hate you?
   Raske on armastada inimesi, kes sulle meeldivad, kuidas on lood nendega, kes sind vihkavad?
            Just go be a neighbor to others
               Lihtsalt ole ligimene teistele
            Love people beyond their actions, as you love yourself
               Armasta inimesi üle nende tegude, nagu sa armastad iseennast
            Loving a neighbor is harder than loving God
               Ligimese armastamine on raskem kui Jumala armastamine

God’s love has a loophole
   Jumala armastusel on seaduselünk

Luuka 10:38-42
38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. 
39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Isanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. 
40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Isand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!” 
41 Aga Isand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, 
42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” 

            Before you can give, you need to receive
               Enne, kui sa anda saad, tuleb sul vastu võtta
            Let the Holy Spirit fill and refresh you
              Luba Pühal Vaimul sind täita ja värskendada
            The loophole is spending time with Jesus
   Seaduselünk on veeta aega Jeesusega

Martha was being the good Samaritan
   Marta tegutses nagu hea samaarlane
The bible contradicts itself here
   Piibel näib siin vastuoluline
            Go serve and love
               Mine, teeni ja armasta
Do nothing and just listen
   Ära tee midagi ja lihtsalt kuula

Jesus is the Good Samaritan
   Jeesus on Hea Samaarlane
You are the man left for dead
   Sina oled inimene, kes surema jäeti
            He came to restore and give life to those who rejected Him
               Ta tuli, et taastada ja anda elu neile, kes olid Ta hüljanud
            You need time with Jesus, before you can love like Jesus
               Sul on vaja aega Jeesusega enne, kui sa saad armastada nagu Jeesus

John 13:34-35                                    New Living
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” 

Soak in His presence and love
   Imbu läbi Tema ligiolust ja armastusest
Then share God’s love with others
   Seejärel jaga Jumala armastust teistega
            His love will help you to do it
               Tema armastus aitab sul seda teha
            And people will be reached for Jesus
               Ja inimesed sirutuvad Jeesuse poole

Go love like that!

   Mine ja armasta samamoodi!