Monday, December 26, 2011

Jõulusõnum - Christmas Message 2011 - 2 : 25.12.2011


Jõulusõnum  -  Christmas Message  2                         

3. John :2

My Christmas wish for you:
   Minu jõulusoov sulle:
1. Things go well for you
   1. Sul läheks kõik hästi
            I want you good; spirit, soul, body
               Ma tahan, et sul oleks hästi: vaim, hing, ihu

2. You will see God move in your life
   2. Sa näeksid Jumalat tegutsemas oma elus
          Step out in faith, and see God come through
      Astu välja usus ja näe kuidas Jumal tuleb läbi

3. Know the thrill of leading someone to Jesus
   3. Tunne seda põnevust, et saad kedagi juhtida Jeesuseni
            When your heart is to save the lost, you are connected to God
               Kui sinu süda on valmis päästma kadunuid, sa oled ühenduses Jumalaga

4. You will have financial stability in your life
   4. Sul on finantsiline stabiilsus sinu elus
            10%-10%-80%; Give to God, save for yourself, live on rest
               10%-10%-80%; Anna Jumalale, pane kõrvale, ela ülejäänuga

Mat 6:21
Mat 6:24

5. You know how much we appreciate you
   5. Sa tead kui palju me hindame sind
            Thank you for helping us at EVK!
               Aitäh sulle, et aitad meid EVK-s!

Prov 3:5-6

Monday, December 19, 2011

Jõulusõnum - Christmas Message 2011 - 1 : 18.12.2011


Jõulusõnum  -  Christmas Message  2011 - 1

                         
Matteuse 1:18-21
18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: "Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
kannab, on Pühast Vaimust.
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest."

Jesus means; Lord that saves
   Jeesus tähendab: Isand, kes päästab
            Christmas is the celebration of the entrance of our Savior
               Jõulud on meie Päästja tuleku tähistamine
            Jesus came to save the world from their sin
               Jeesus tuli, et päästa maailm nende pattudest
            God loved you enough to send Jesus
               Jumal armastas sind piisavalt, et saata Jeesus

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
Koguja 3:1
1 Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all:
Galaatlastele 4:4-5
4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
1 Peetruse 1:18-21
18 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist,
19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
20 Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast,
21 kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas.
Luuka 2:8-14
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat."
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!"

Christmas is a time to:
   Jõulud on aeg, et:
1. Release your fears
   1. Lasta lahti oma hirmudest           
            There are many reasons to be afraid
               Hirmuks on palju põhjuseid
            We do not have to be afraid
               Meie ei pea kartma

2. Receive the good news
   2. Võtta vastu head sõnumid           
            God loves you, and has saved you
               Jumal armastab sind ja on sind päästnud
            Jesus came to relate to us
               Jeesus tuli, et ennast meiega siduda
            When you receive good news, God is with you
               Kui sa võtad vastu head sõnumid, on Jumal koos sinuga

3. Receive your Savior
   3. Võtta vastu oma Päästja           
            God sent Jesus to make us safe and keep us safe
               Jumal saatis Jeesuse, et kaitsta meid ja hoida meid turvaliselt
            You need a savior now, not only when you die
               Sul on vaja päästjat nüüd, mitte ainult siis, kui sa sured
            You are never alone or without help
               Sa pole kunagi üksinda või ilma abita

4. Rebuild relationships
   4. Ehitada suhted uuesti üles           
            Jesus came to give us peace with God
               Jeesus tuli, et anda meile rahu Jumalaga
            So we can have peace with ourselves
               Nii saab meil olla rahu iseendaga
            Then we can have peace with others
               Siis võime omada rahu ka teistega

1. Tessalooniklastele 5:13
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu!
Roomlastele 12:18
18 Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!
1. Johannese 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Let Christmas be a special time for you
   Las jõulud olla eriline aeg sinu jaoks
Take something from this season to improve your life
   Võta midagi sellelt ajalt, et täiustada oma elu
            Have a Merry Christmas!
               Häid jõule sulle!

Sunday, December 11, 2011

Head asjad halbade asjade juures – Good Things about Bad Things 2 : 11.12.11


Head asjad halbade asjade juures – Good Things about Bad Things   2

                         
James 1:1-4

Trials come to test your faith
   Katsumused tulevad, et testida su usku
You would never do great things without them
   Sa ei teeks kunagi suuri asju ilma nendeta

Rom 5:3-4
James 1:4

If you respond right to trials, they will be harmless
   Kui sa vastad õigesti katsumustele, siis on need kahjutud
            Consider it joy, because of what is ahead
               Pea seda rõõmuks, selle tõttu, mis ootab ees
            You have to act in faith
        Sa pead tegutsema usus
            When faith is tested it produces patience
        Kui usku katsutakse järele, selle tulemus on kannatlikkus

Luke 8:15

Be patient until there is a harvest
   Ole kannatlik kuni tuleb lõikus
            If you lose patience, you react instead of respond
               Kui sa kaotad kannatlikkuse, siis sa reageerid, mitte ei vasta
            Faith and patience must work together for results
               Usk ja kannatlikkus peavad tulemuste jaoks koos töötama

Heb 6:12

You do not have more faith than you do patience
   Sul ei ole rohkem usku kui sul on kannatlikkust
          Once patience is gone, faith stops working
             Kui kannatlikkus ära kaob, usk ei tööta enam
          Faith will work ever time if you keep it on the job
      Usk toimib iga kord, kui sa hoiad seda töös
          Patience keeps faith working
      Kannatlikkus hoiab usu töötavana

Patience is already in you, it must be produced
   Kannatlikkus on juba sinu sees, see peab välja tulema
Do not say, “I don’t have patience”
   Ära ütle: “Mul ei ole kannatlikkust”

Gal 5:22

You have patience
   Sul on kannatlikkust
          The testing of your faith produces patience
      Usu testimine tekitab kannatlikkust
          Patience is in you as a fruit of the Holy Spirit
      Kannatlikkus on sinu sees kui Püha Vaimu vili

Patience does not change the trial
   Kannatlikkus ei muuda läbikatsumisi
Patience holds you so you can withstand the trial
   Kannatlikkus aitab sul seista läbi katsumuste
          So you can wait for the answer without complaining or quiting  
      Sa võid oodata vastust, ilma et sa kurdaks või annaks alla
          Let patience do its work
      Lase kannatlikkusel teha oma tööd

You need patience in the hard times
   Rasketel aegadel on sul vaja kannatlikkust
          If you stay strong, there are benefits
      Tugevaks jäämisel on kasud sees
          God knows how to deliver you
      Jumal teab kuidas sind välja tuua

Ps 27:13-14

Next time a test or trial comes, you can consider it pure joy
   Järgmine kord kui katsumus või häda tuleb, võid sa pidada seda puhtaks rõõmuks
Because you know you will see the victory
   Sest sa tead, et sa võidad

Wednesday, December 7, 2011

Head asjad halbade asjade juures – Good Things about Bad Things 1 : 04.12.11


Head asjad halbade asjade juures – Good Things about Bad Things   1

                         
Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
Johannese 16:33
33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud."

Bad things happen every day
   Halvad asjad juhtuvad iga päev
1 out of 4 people are broken hearted about something
   Ühel inimesel neljast on murtud süda millegi tõttu

Jakoobuse 1:2-8
2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,
3 kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.
4 Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.
6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.
7 Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt,
8 ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.

Centered believers handle things differently than others
   Keskendunud usklikud saavad asjadega erinevalt hakkama kui teised
            Without God, you are without hope
               Ilma Jumalata oled sa ilma lootuseta
            We should ask God for wisdom, and be obedient
               Me peaksime paluma Jumalalt tarkust ja olema sõnakuulelikud
            The testing of your faith is how you overcome
               Sinu usu katsumus on viis, kuidas sa võidad

1. Johannese 5:4
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
Jakoobuse 1:12-14
12 Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad.
13 Ärgu kiusatav öelgu: "Jumal kiusab mind!" Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi.
14 Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades.
1. Korintlastele 10:13
13 Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

Whatever bad thing comes, you can handle it
   Mis tahes halvad asjad juhtuvad, sa saad hakkama
            Put your trust in God
               Pane oma usaldus Jumalasse
            God will use your test for your good
               Jumal kasutab su katsumusi sinu kasuks
            When trials come they develop your faith
               Kui katsumused tulevad, arendavad need su usku

Do I really believe what I say I believe?
   Kas ma tõepoolest usun, mida ma ütlen, et usun?
            Trust God and step out
               Usalda Jumalat ja astu välja
            Use your tests to strengthen your faith
               Kasuta oma katsumusi usu tugevdamiseks
            Tested faith is more productive
               Läbikatsutud usk on produktiivsem

4 test questions when bad things come
   4 eksamiküsimust, kui halvad asjad juhtuvad
            1. Do I believe God is bigger and able?
               1. Kas ma usun, et Jumal on suurem ja suudab?
            2. Do I believe God is good?
               2. Kas ma usun, et Jumal on hea?
            3. Do I believe God will help me?
               3. Kas ma usun, et Jumal aitab mind?
            4. Will I wait on God?
               4. Kas ma ootan Jumalat?

Laulud 27:13-14
13 Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.
14 Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!

Without faith he would have failed
   Ilma usuta oleks ta langenud
            But his faith passed the test
               Aga tema usk läbis eksami 
            You will never do great things without tests
               Sa ei tee kunagi suuri asju ilma eksamiteta
           
With bad things, faith grows and faith works
   Halbade asjadega usk kasvab ja töötab
That is a good thing
   See on hea asi