Sunday, January 25, 2015

4 Karikat – 4 Cups #3 : 25.01.15

4 Karikat – 4 Cups   3

4 cups represent 4 promises
   4 karikat tähistavad 4 tõotust
The result is we are: happy, stable, fruitful, blessed
   Tulemusena me oleme: rõõmsad, stabiilsed, viljakad, õnnistatud

2. Moosese 6:6-7
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7 Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.

1. Cup of salvation
   1. Päästekarikas
2. Cup of freedom
   2. Vabaduse karikas
Israel brought out of Egypt, is like you brought out of sin
   Iisraeli väljatoomine Egiptusest on nagu sinu väljatoomine patust
Even though we are free outside, we can still be in bondage inside
   Isegi kui me oleme väliselt vabad, me võime siiski sisemiselt olla ahelais

Cup of salvation is about eternal life
   Päästekarikas on igavene elu

Efeslastele 2:8-9
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Salvation is easy; freedom is a process
   Pääste on lihtne; vabadus on protsess
Cup of freedom is about this life
   Vabaduse karikas on praegune elu
            Freedom takes discipline and spiritual growth
   Vabadus nõuab distsipliini ja vaimset kasvu

Filiplastele 2:12-13              New Living
12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga!
13 Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. .

You are a spirit, you have a soul, you live in a body
   Sa oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus
            Soul is where you think, feel, decide
   Hing on see, kus sa mõtled, tunned, otsustad
Even though you receive salvation, you make effort to be free
   Isegi kui sa võtad vastu pääste, tuleb sul vaba olemiseks pingutada
            Your soul has the deciding vote in all you do
   Sinu hingel on otsustav hääl kõiges, mida sa teed

The cup of freedom brings...
   Vabaduse karikas toob…
1. Victory over sin
   1. Võidu patu üle

Roomlastele 8:11-12
11 Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.

2. Healing
   2. Tervenemise
3. Authority over the devil
   3. Meelevalla saatana üle

You are free, but you might not know it
   Sa oled vaba, aga sa ei pruugi seda teada

Roomlastele 6:16-18
16 Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete - olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks!
17 Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud,
18 ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.

            You must decide to follow God’s way to freedom
   Sa pead valima järgida Jumala teed vabadusse

Roomlastele 8:5-6
5 Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
6 Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;

It is possible to have salvation and not live godly
   On võimalik omada päästet, aga mitte elada jumalakartlikult
            We have to renew our mind with the Word
   Me peame oma meeli Sõnaga uuendama

Roomlastele 12:2
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

            Drink from the cup of freedom
   Joo vabaduse karikast

How do we drink?
   Kuidas me joome?
            1. Receive from the Word
   1. Võta vastu Sõna
            2. Receive from others
   2. Võta vastu teistelt
Where can we find this freedom?
   Kust me leiame sellise vabaduse?
            1. Church       
   1. Kogudus
            2. Water Baptism       
   2. Veega ristimine
            3. Home Groups                    
   3. Kodugrupid

You do not need to live as slaves to sin
   Sa ei pea elama patu orjana
Jesus came so you could be free

   Jeesus tuli selleks, et sa võiksid olla vaba

Sunday, January 18, 2015

4 Karikat – 4 Cups #2 : 18.01.15

4 Karikat – 4 Cups   2

4 cups represent 4 promises
   4 karikat esindavad 4 tõotust
The result is we are: happy, stable, fruitful, blessed
   Selle tulemusena oleme: õnnelikud, stabiilsed, viljakad, õnnistatud

2. Moosese 6:6-7
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7 Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.

1. Cup: I will bring you out
   1. Karikas: Ma toon teid välja
2. Cup: I will free you
   2. Karikas: Ma vabastan teid
3. Cup: I will redeem you
   3. Karikas: Ma lunastan teid
4. Cup: I will make you mine
   4. Karikas: Ma teen teid enda omaks

First cup is the cup of salvation
   Esimene karikas on päästekarikas
Salvation is about getting you out of sin
   Pääste on sinu patust välja pääsemine
God’s first priority is to get you out
   Jumala eelisjärjekorras on sind välja saada
He will work to fix you later
   Ta teeb tööd sinu parandamisega hiljem

Egypt represents darkness and slavery
   Egiptus esindab pimedust ja orjust
It is a picture of sin for us
   See on pilt patust meie sees

2. Moosese 1:13-14
13 Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama.
14 Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema.

In same way a life of sin enslaves you
   Samamoodi orjastab sind patune elu

Johannese 8:34                     Message
34 Jeesus vastas neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.

            Satan wants to destroy your future potential
   Saatan tahab sinu tuleviku potentsiaali hävitada

2. Moosese 5:10-11
10 Ja rahva sundijad ja ülevaatajad läksid välja ning rääkisid rahvaga, öeldes: "Nõnda ütleb vaarao: Mina ei anna teile enam õlgi.
11 Minge ise, võtke endile õlgi, kust aga leiate, ent teie orjusest ei vähendata midagi!"

            A life of sin will try to ware you out
   Elu patus kurnab sind läbi

2. Moosese 6:6
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.

Johannese 10:10
10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

1. Peetruse 1:3-4       Message
3 Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,
4 kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile,

How do we become slaves to sin?
   Kuidas saavad meist patu orjad?
            Born into sin, and we chose sin
   Me sünnime pattu ja valime patu
How do we get out?
   Kuidas me välja saame?
            Only Jesus can bring us out
   Ainult Jeesus saab meid välja tuua

Roomlastele 6:19
19 Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks.

How do we respond to salvation?
   Kuidas me päästele vastame?
            Move
   Liigu
            Surrender
   Alistu

Markuse 8:34-35       Amplified
34 Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: "Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle,
35 sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.

            Commit
   Pühendu

Heebrealastele 2:3               New Living
3 kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse Issanda enda kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid,

God will bring you out, so you can be happy

   Jumal toob sind välja, et sa võiksid olla õnnelik

Sunday, January 11, 2015

4 Karikat – 4 Cups #1 : 11.01.15

4 Karikat – 4 Cups   1

Laulud 116:13
13 Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime.
Luuka 22:20
20 Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: "See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.

I communion we use a cup
   Leivamurdmisel me kasutame karikat
Celebrating Passover Jews use 4 cups
   Paasapühade tähistamisel kasutavad juudid 4 karikat
            Symbolizing God’s 4 promises
   Need sümboliseerivad Jumala 4 tõotust
            These promises belong to you
   Need tõotused kuuluvad sulle

2. Peetruse 1:4
4 Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.

1. We partake in God’s nature
  Me võtame osa Jumala loomusest
            We qualify for supernatural
   Me kvalifitseerume üleloomuliku jaoks
2. We escape the world’s corruption
   Me põgeneme maailma allakäigu eest
            We can live at a higher level
    Me võime elada kõrgemal tasemel

Promise: An offer with guaranteed result
   Tõotus: pakkumine, millel on garanteeritud tulemus
God keeps His promises
   Jumal peab kinni Oma tõotustest

Joosua 21:45
45 Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide.
Heebrealastele 6:17-18
17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,

            For every problem, there is a promise
  Iga probleemi jaoks on olemas tõotus

We need to know the promises
   Me peame teadma tõotusi
We need to understand the promises
   Me peame mõistma tõotusi
God does things in His time and way
   Jumal teeb asju Omal ajal ja viisil
Promises are for your good
   Tõotused on sinu heaks

Is there more to life?   Yes!
   Kas elus on midagi enamat? Jah!
We can be happy, stable, fruitful, blessed
   Me võime olla õnnelikud, stabiilsed, viljakad, õnnistatud

2. Moosese 6:6-7
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7 Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.

Cup 1: Bring out – Happy – Salvation
   Karikas 1: välja tooma – õnnelik – pääste
Cup 2: Free –  Stable – Delivered
   Karikas 2: Vaba – Stabiilne – Päästetud
Cup 3: Redeem – Fruitful – Restore
   Karikas 3: Lunastama – Viljakas – Taastama
Cup 4: God’s people – Blessed – Fulfilment
   Karikas 4: Jumala rahvas – Õnnistatud – Rahuldus

Tiitusele 3:3-7
3 Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime vihaalused ja vihkasime üksteist.
4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
5 siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud,
vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

Roomlastele 8:2
2 Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.

Johannese 8:32
32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid."

Johannese 8:36
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Galaatlastele 3:14
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

1. Johannese 4:10
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
  
Johannese 10:10

10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Sunday, January 4, 2015

Visioon 2015 – Vision 2015 : 04.01.15

Visioon 2015a – Vision 2015

We need vision individually, and as a church
   Meil on vaja visiooni üksikisikutena ning kogudusena
God’s plan is to reach the world through His church
   Jumala plaan on jõuda maailma läbi Oma koguduse
            Our goal is to be a healthy church
   Meie eesmärk on olla terve kogudus

Efeslastele 4:12-16
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.

            Life flows to you through your connection to church
   Elu voolab sinusse läbi sinu ühenduse kogudusega

Vision is what could be or should be
   Visioon on see, mis me võiksime olla või peaksime olema
So we can have focused faith
   Et meil võiks olla sihipärane usk

Our purpose:
   Meie eesmärk:
            Honor God
   Austada Jumalat
            Strengthen believers
   Tugevdada usklikke
            Reach people
   Jõuda inimesteni
Our focus:
  Meie fookus:
            Word
   Sõna
            Love
   Armastus
            Families
   Perekonnad
            Missions
   Misjon

Johannese 7:37-38   
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed."

Johannese 13:35      
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate."

5. Moosese 11:18-20 
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale,

Apostlite teod 1:8                              
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni."

We are a multi-cultural, multi-generational, multi-lingual church
   Me oleme multikultuurne, põlvkondadevaheline ning mitmekeelne kogudus
All are welcome here
   Kõik on siin teretulnud
       Jesus is the answer for everyone
          Jeesus on vastus igaühele

Heebrealastele 10:24-25
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

We are stronger together
   Me oleme koos tugevamad

Stir up your unfulfilled dreams
   Õhuta üles oma täitumata unistused
Spend time in prayer
   Veeda aega palves
            You have spiritual instincts to fulfill your call
   Sul on vaimulikud instinktid, et oma kutsumist täita

Luuka 8:52
52 Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast. Aga Jeesus ütles: "Ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab!"

            Speak to your situations in faith
   Räägi oma olukordadele usus
            Jesus’ plan for you is better
   Jeesuse plaan sinu jaoks on parem

We will impact our world
   Me saame oma maailma mõjutada
Best way is relational, invitational evangelism
   Parim viis selleks on suhetel põhinev, kutsuv evangelism

Our goal is every Sunday is our best yet
   Meie eesmärk on, et iga pühapäev oleks senistest parim
Church days will affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad meie kõiki ülejäänud päevi
            We can accomplish this vision together, with God’s help
   Me saame täita visiooni üheskoos, Jumala abiga
            Our vision is simple, but not easy, it will take effort
   Meie visioon on lihtne, aga mitte kerge, selleks on vaja pingutada
                        Will you help us in 2015?

   Kas sina aitad meid 2015?