Sunday, August 31, 2014

Koduvalve – Home Security #2 : 31.08.14

Koduvalve – Home Security   2

Get God in your home
   Too Jumal oma koju
Add value to people in your home
   Lisa väärtust inimestele sinu kodus
Declare peace to your home
   Kuuluta rahu oma kodu üle

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

Wisdom knowledge and understanding build a home
   Tarkus, teadmised ja arusaamine ehitavad kodu
            Your home is Satan’s #1 target
   Sinu kodu on saatana sihtmärk nr 1
            He wants to stop truth going to the next generation
   Ta tahab peatada tõe jõudmist järgmise põlvkonnani
            You must stay on guard
   Sa pead jääma valvesse

The enemy will try to get harmful things into your home
   Vaenlane üritab su koju toimetada kahjulikke asju
Anger is an emotion that hurts people
   Viha on emotsioon, mis teeb inimestele haiget
            You can sense it in the atmosphere
   Sa võid seda õhus kogeda
            If you allow it to stay, it gets hotter
   Kui sa lubad sellel jääda, muutub see kuumemaks
Anger attacks what God wants for you
 Viha ründab seda, mida Jumal sinu jaoks tahab

Õpetussõnad 29:11
11 Alp paiskab välja kogu oma viha, aga tark mees vaigistab teda lõpuks.

Õpetussõnad 15:1
1 Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.

Jakoobuse 1:19-20
19 Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20 Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.

Jesaja 32:17-18
17 Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek.
18 Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus

Laulud 37:8
8 Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha!

Anger in our homes only leads to harm
   Viha meie kodudes toob ainult kahju
            We need to get over anger quickly
   Me peame vihast kiiresti üle saama
                        Maturity is measured by recovery time
   Küpsust mõõdetakse taastumise aja järgi
Attitudes try to get into our homes
   Hoiakud üritavad meie koju tungida
Get rid of false god’s in your home
   Saa lahti ebajumalatest oma kodus
            Train your kids to control emotions
   Treeni oma lapsi emotsioone kontrollima
            Do not let any unrighteous thing stay
   Ära lase ühelgi ebaõigel asjal jääda

Õpetussõnad 30:28
28 sisalikku võib püüda kätega, ometi leidub teda kuninga paleedes.

Ülemlaul 2:15
15 "Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad!

How do we stop little things from getting in?
   Kuidas me peatame väikestel asjadel sisse tungimast
Close the gaps
   Sulge avaused
Confront it
   Seisa vastu
Catch it
   Püüa see kinni
Starve it
   Näljuta seda

Fight for the health and happiness of your home
   Võitle oma kodu tervise ja õnne eest
            Be on guard, and get things out
   Ole valvel ja viska asju välja
            Ask God to help you
   Palu Jumalalt abi


Sunday, August 24, 2014

Koduvalve – Home Security #1 : 24.08.14

Koduvalve – Home Security   1

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

A life, a home, a family, can be built
   Elu, kodu, perekond – neid saab ehitada
Every room filled with valuable things
   Iga tuba on täidetud väärtusliku varaga

Satan hates your home, it is his #1 target
   Saatan vihkab sinu kodu, see on tema nr 1 sihtmärk
Because it can produce strong, happy, stable, fruitful, blessed people
   Sest see võib toota tugevaid, õnnelikke, stabiilseid, viljakaid, õnnistatud inimesi
            Our children ,are children of God in training
   Meie lapsed on treenivad Jumala lapsed

1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

2. Korintlastele 2:11
11 et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile teadmata.

He can only take advantage, if we do not know his plans
   Ta saab ainult siis eelise, kui me ei tea tema plaane

Õpetussõnad 24:3-4
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

Õpetussõnad 3:19-20
19 Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva.
20 Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet.

What God used to create paradise on earth
   Mida Jumal kasutas, et luua paradiis maa peale
We can use to create paradise in our homes
   Me võime seda kasutada, et luua paradiisi oma kodudes
            Our homes can be like heaven on earth
   Meie kodud võivad olla kui taevas maa peal

Õpetussõnad 24:5
5 Tark mees on tugev ja teadja mees tugevdab oma jõudu.

Wisdom, knowledge, and understanding bring strength
   Tarkus, teadmine ja mõistmine toovad tugevuse

1. Get God in your house               
   1. Too Jumal oma koju
            Welcome Him there daily, He will show up
   Tervita Teda seal igapäevaselt, Ta tuleb

1. Saamueli 5:2-4
2 Ja vilistid võtsid Jumala laeka ning viisid selle Daagoni kotta ja asetasid Daagoni kõrvale.
3 Kui asdodlased teisel päeval vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmili maas Issanda laeka ees. Nad võtsid Daagoni ja panid selle ta paika.
4 Kui nad järgmisel päeval hommikul vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmili maas Issanda laeka ees, ja Daagoni pea ja mõlemad käelabad olid äraraiutuina lävel, üksnes Daagoni keha oli järele jäänud.

            Do not chase out all evil, just bring God in
   Ära kihuta välja kõike kurja, too lihtsalt Jumal sisse

2. Add value to everyone in your home                         
   2. Väärtusta igaüht, kes su kodus on
            By what you say and what you do
   Sellega, mida sa ütled ja mida sa teed
            Build up, or shut up
   Ehita üles või ole vait

3. Declare peace in your home            
   3. Kuuluta rahu oma kodu üle

Luuka 10:5
5 Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: "Rahu olgu sellele kojale!"

            Every time you come home, declare peace
   Iga kord kui sa koju tuled, kuuluta rahu
            Your house can be your safe place
   Sinu kodu võib olla sinu turvaline paik

You need to make God a big God
   Sa pead tegema Jumala suureks Jumalaks oma elus
            Do not limit God in your house
   Ära piira Jumalat oma kodus
Then God will come take care of you
   Siis Jumal tuleb ja kannab hoolt sinu eest
            God’s presence in your house makes the difference
   Jumala kohalolu sinu kodus muudab kõike
            Our homes can be heaven on earth
   Meie kodud võivad olla nagu taevas maa pealSunday, August 17, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #6 : 17.08.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  6

Guard what has been given to you
   Valva seda, mis sulle antud on
Move from where you are, to where God wants you to be
   Liigu sealt, kus sa oled, sinna, kuhu Jumal tahab, et sa oleksid
Strong faith is needed to move forward
   Edasiliikumiseks on vaja tugevat usku

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Our goal is to be moving forward
   Meie eesmärk on edasi liikuda
But forward is not always strait
   Kuid edasi ei tähenda alati otse
            Make the turns, make steps of faith
   Pööra, tee ususamme
            Look to Jesus for direction
   Usalda Jeesust suuna suhtes
                        Face forward, and then move forward
   Pööra end edasi suunas ja siis liigu edasi

Not everything will go as you thought
   Mitte kõik ei lähe nii, nagu sa arvasid
But our road will take us to better places
   Kuid meie tee viib meid parematesse paikadesse
            Keep moving forward to better
   Jätka parema poole liikumist

Johannese 20:2-4
2 Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: "Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud."
3 Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde.
4 Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena.

Johannese 20:19-20
19 Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: "Rahu teile!"
20 Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.

The turn was there, but they did not take it
   Seal tuli pöörata, kuid nad ei teinud seda

Johannese 21:4-7
4 Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus.
5 Jeesus ütles siis neile: "Lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks?" Nad vastasid talle: "Ei ole."
6 Aga tema ütles neile: "Heitke noot paremale poole paati, siis te leiate!" Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu.
7 Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: "See on Issand!" Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve.

Now they made the turn and move forward
   Nüüd nad pöörasid ja liikusid edasi
            Then they are at a place God can use them
   Siis on nad kohas, kus Jumal neid kasutada saab

Apostlite teod 3:6-7
6 Aga Peetrus ütles: "Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!"
7 Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks

2. Peetruse 1:3
3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.

2. Peetruse 3:17
17 Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt.

1. Johannese 5:4-5
4 sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli].
5 Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat.

Filiplastele 1:6
6 ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

            God had more waiting for them
   Jumal pidi nende järgi ootama
            Do not be afraid to step, and believe God for better
   Ära karda astuda ja usu Jumalalt paremat

What do you see with your eyes closed?
   Mida sa näed silmad kinni?

1. Johannese 5:14-15
14 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15 Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

God loves you too much to leave you here
   Jumal armastab sind liiga palju selleks, et sind siia jätta
God wants you to have a full life
   Jumal tahab, et sul oleks täidetud elu

Heebrealastele 12:2
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

Jesaja 55:8-9
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Sunday, August 10, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #5 : 10.08.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  5

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Live your life with purpose
   Ela oma elu eesmärgipäraselt
Move from where you are, to where God wants you to be
   Liigu sealt, kus sa oled, sinna, kuhu Jumal tahab, et sa oleks
Life is a journey we want to enjoy
   Elu on teekond, mida me tahame nautida
There clearly is a road forward
   Selgelt on olemas tee edasi

1. Timoteosele 6:11-21
11 Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!
12 Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.
13 Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse,
14 et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni,
15 mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand,
16 kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.
17 Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks;
18 käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega,
19 talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust.
20 Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest,
21 mida omaks tunnistades mõned on kaldunud kõrvale usust. Arm olgu teiega!

If we are not on guard, we will wander
   Kui me ei ole valvel, siis me kaldume kõrvale
            People do not run from faith, they casually fade away
   Inimesed ei jookse usu eest ära, nad hajuvad möödaminnes eemale
            Through subtle adjustments you change your beliefs
   Vaevumärgatavate parandustega sa muudad oma tõekspidamisi
            We need strong faith to stay on course
   Meil on vaja tugevat usku kursil püsimiseks

How do we keep from wandering?
   Kuidas vältida kõrvale kaldumist?

:20
20 Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest

            Guard the deposit – the gospel
   Valva deposiiti – evangeeliumit
            The gospel is free, but it is true treasure
   Evangeelium on tasuta, aga see on tõeline aare
            Only Jesus will make your soul prosper
   Ainult Jeesus teeb su hinge edukaks
           
Avoid godless conversations
   Väldi jumalakartmatuid kõnelusi
Focus your life on Jesus and the gospel
   Keskendu oma elus Jeesusele ja evangeeliumile
            It must be applied to your life daily
   Seda tuleb rakendada igapäevaelus
            Keep the gospel clear and simple
               Hoia evangeelium selge ja lihtne
The gospel is not what you know, but who you know
   Evangeelium ei ole see, mida sa tead, vaid see, keda sa tunned

Do not compare yourself to others
   Ära võrdle ennast teistega
            Keep our conversations about Jesus
   Hoia oma vestlused Jeesuse peal
            Help others find where they belong
   Aita teistel leida koht, kuhu nad kuuluvad

Heebrealastele 5:14
14 Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja.

1. Peetruse 3:11
11 Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda,

Sometimes the best way forward is to make a turn
   Mõnikord on parim tee edasi liikumiseks kuhugi pöörata

Apostlite teod 16:6-8
6 Ja nemad läksid läbi Früügia- ja Galaatiamaa, sest Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias.
7 Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud.
8 Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse.

Right turns can make a difference for you and others
   Õiged pöörded võivad teha muudatuse sinu ja teiste jaoks
           
Be connected to people who have the same faith as you
   Ole ühenduses inimestega, kellel on sama usk kui sinul
God has put gifts in you, you need to guard the deposit
   Jumal on pannud sinu sisse anded, sa pead valvama oma deposiiti
            Then you will be fulfilled, effective, and thankful
   Siis sa oled täidetud, efektiivne ja tänulik
            We need Jesus today

   Me vajame Jeesust täna

Sunday, August 3, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #4 : 03.08.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  4

Life is a journey we want to enjoy
   Elu on teekond, mida me tahame nautida
We need to have good and godly goals
   Meil on vaja häid ja jumalakartlikke eesmärke
You need guardrails
   Sul on vaja teepiirdeid
Make every step an arrival
   Tee igast sammust kohalejõudmine
Move from where you are, to where God wants you to be
   Liigu sealt, kus oled, sinna, kuhu Jumal tahab, et sa oleksid

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

The decisions you make are important
   Sinu otsused on olulised
            Live with purpose, not by default
   Ela eesmärgiga, mitte vaikimisi

Filiplastele 3:12-14
12 Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.
13 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole,
14 ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.

2. Timoteosele 4:7
7 Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.

Apostlite teod 20:24
24 Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.
           
            Make decisions and keep moving forward
   Tee otsuseid ja jätka edasiminekut

1. Korintlastele 9:24-27
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!
25 Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut.
26 Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes,
27 vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.

What goes into your soul will come out, so guard it
   Mis sinu hinge läheb, see tuleb ka välja, seega valva oma hinge
            Keep yourself at peace
   Hoia ennast rahus

Johannese 14:1
1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!

Õpetussõnad 4:23
23 Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

            Do things the way God says
   Tee asju nii, nagu Jumal ütleb

Miika 6:8
8 Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

            Ask the Lord to use your words and actions to reach people
   Palu, et Isand kasutaks su sõnu ja tegusid, et jõuda inimesteni
            Do not panic, know who you are
   Ära paanitse, tea, kes sa oled
            Have the right people in your life
   Las su elus olla õiged inimesed

Õpetussõnad 13:20
20 Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti.

1. Korintlastele 15:33
33 Ärge eksige!"Halb seltskond rikub head kombed."

                        A good friend is a wise friend
   Hea sõber on tark sõber
            Have something to look forward to
   Las sul olla midagi, mida oodata
            Pray for your future
   Palveta oma tuleviku pärast
           
3. Johannese :2
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.

You will be a success when your soul prospers
   Sa oled edukas, kui su hingel läheb hästi

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."