Sunday, June 24, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #6 - 24.06.18

See on minu Piibel – This is my Bible   6

7-week tour of your bible
   7-nädalane ekskursioon sinu piiblis
Books of Moses, History books, Wisdom books, Prophets, Books of Jesus, Letters
   Moosese raamatud, Ajaloo raamatud, Tarkuse raamatud, Prohvetid, Jeesuse raamatud, Kirjad

Letters:
   Kirjad
Acts of the apostles
   Apostlite teod
Letters to churches
   Kirjad kogudustele
Letters to leaders
   Kirjad juhtidele
Letters by individuals 
   Kirjad üksikisikutelt

Acts
   Apostlite teod
Coming of the Holy Spirit
   Püha Vaimu tulek
Spread of Christianity
   Kristluse levik
Persecution of the church
   Koguduse tagakiusamine
Miracles God did
   Jumala imeteod

Apostlite teod 1:1-3
1 Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas
2 kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi.
3 Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.

Jesus was around 6 weeks teaching them
   Jeesus oli nendega 6 nädalat ja õpetas neid

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

Holy Spirit was better than having Jesus here
   Püha Vaim oli parem kui see, et Jeesus oli siin
Holy Spirit is our guarantee of Eternal Life
   Püha Vaim on meie garantii Igavese Elu jaoks
Important principle is: has come / not yet
   Tähtis põhimõte on: on tulnud / mitte veel
Instructions to help understand the day we live in 
   Juhised aitamaks mõista aega, milles me elame

Romans
   Rroomlastele
We are righteous before God, in Jesus
   Me oleme õiged Jumala ees, Jeesuses
Live right with God, and right with people
   Ela õigesti Jumalaga ja õigesti inimestega
First half theological
Esimene pool on teoloogiline
Second half pastoral 
Teine pool on pastoraalne

1. and 2. Corinthians
   1. ja 2. Kiri korintlastele
Written to fix problems in the church 
Kirjutatud selleks, et lahendada probleeme koguduses
Helping them to live godly lives, in an ungodly world
Aidata neil elada jumalakartlikku elu jumalatus maailmas
Strong emphasis in the Letter about – one another
Kirjas on tugev rõhk - üksteisel

Letters to leaders talk about qualifications for ministry 
   Kirjad juhtidele räägivad omadustest teenimiseks

James 
  Jaakobuse
New Testament wisdom book
           Uue Testamendi tarkuse raamat
Brother of Jesus, led the early church in Jerusalem 
   Jeesuse vend, juhtis varajast kogudust Jeruusalemmas

Jaakobuse 1:5
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.

Jaakobuse 1:22
22 Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.

Jaakobuse 4:7
7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.

Letters give us help to live in our world today
   Kirjad aitavad meil elada tänapäevases maailmas
Read your bible, believe it, learn it, live it
   Loe oma piiblit, usu, õpi, ela selle järgi
It will change your life
   See muudab su elu


Sunday, June 17, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #5 : 17.07.18


See on minu Piibel – This is my Bible   5

Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks,
sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal.

Your Bible is the most influential book ever
   Sinu piibel on läbi aegade kõige mõjukam raamat
But you have to read it, and hear it
   Aga sa pead seda lugema ja kuulama
    This is God speaking to you
       See on Jumal sinuga rääkimas

66 books that tell 1 amazing story
   66 raamatut räägivad ühe hämmastava loo
Books of Moses
   Moosese raamatud
History Books
   Ajalooraamatud
Wisdom Books
   Tarkuse raamatud
The Prophets 
   Prohvetid

Matthew, Mark, Luke, John are ‘good news’, introducing Jesus 
   Matteus, Markus, Luukas, Johannes on “head uudised”, tutvustades Jeesust
Christians should always be reading from the gospels 
   Kristlased peaksid alati evangeeliumeid lugema

Matthew – 75 AD
   Matteuse - 75 pKr
Written to prove to Jews that Jesus is the Messiah
   Kirjutatud, tõestamaks juutidele, et Jeesus on Messias
Shows how Jesus fulfilled Old Testament prophecies
   Näitab, kuidas Jeesus täitis Vana Testamendi prohveteeringud

Matteuse 1:21
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus+ , sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”

Ends by declaring Jesus in our risen Savior 
   Lõppeb kuulutamisega, et Jeesus on meie tõusnud Päästja

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on  antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,  ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Mark – 65 AD
   Markuse 65 pKr
High energy and action book, focused on what Jesus did
   Energiline ja seikluslik raamat keskendub sellele, mida Jeesus tegi
John-Mark wrote the stories Peter told – Peter’s gospel 
   Johannes-Markus kirjutas lugusid Peetruse jutustuste järgi - Peetruse evangeelium
Presents Jesus as having authority – but servant of all
   Esitleb Jeesust, kellel on kogu meelevald, kuid on siiski kõigi teenija

Markuse 10:45
45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

Luke – 70 AD
   Luuka - 70 pKr
Highly academic, giving details to Jesus’ ministry
   Väga akadeemiline, andes detaile Jeesuse teenistuse kohta

Luuka 1:1-4
1 Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud,
2 nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks.
3 Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles,
4 et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust.

Carefully collected information about Jesus from eyewitnesses 
   Vahetutelt tunnistajatelt hoolikalt kogutud info Jeesuse kohta

Luuka 19:10
10 Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”

John – 95 AD
   Johannese - 96 p Kr
Focus on who Jesus is – Son of God – I AM
   Fookus sellel, kes Jeesus on - Jumala Poeg - Ma Olen
Different stories than other 3 gospels – more personal
   Erinevad lood 3 ülejäänud evangeeliumiga võrreldes - isiklikum 

Johannese 1:1-5, 14
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures. 3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.+ 
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 

Presents Jesus to you, and invites you to believe in Him 
   Esindab Jeesust sulle ja kutsub sind Temasse uskuma

Johannese 20:30-31
30 Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid  tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud,
31 aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus,  Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.

Johannese 3:16-18
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

Jesus came to save those who will believe 
   Jeesus tuli, et päästa neid, kes usuvad

Johannese 1:12

12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,

Sunday, June 10, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #4 : 10.06.18

See on minu Piibel – This is my Bible  4

Laulud 119:105
105 Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.

The Prophets:  Isaiah – Malachi
   Prohvetid: Jesaja – Malakia
            Important to understand what is going on when they are written
  Oluline on mõista, mis toimus ajal, kui neid kirjutati
            So you do not get a wrong view of God or the bible
  Et sa ei näeks Jumalat või piiblit valesti

Prophet spoke for God to the people
   Prohvet rääkis Jumala nimel inimestele
            There was first a call to repent and turn to God
  Esimene kutse oli meeleparandusele ning Jumala poole pöördumiseks
            But if they don’t repent, judgment will come
  Aga kui nad meelt ei paranda, tuleb kohtumõistmine

The prophets cover 350 years of Israel’s decline, captivity, and return 
   Prohvetid katavad 350 aastat Iisraeli ärapöördumisest, vangistusest ja naasemisest
Last thing they say is the Messiah is coming
   Viimane asi, millest nad räägivad, on Messia tulek
Then 400 years of silence, God stops talking
   Seejärel on 400 aastat vaikust, Jumal lõpetab rääkimise

God spoke to the prophets in dreams, visions, signs, and words
   Jumal rääkis prohvetitele unenägudes, visioonides ning tunnustähtede ja sõnadega
Some prophets wrote short, some wrote long
   Mõned prohvetid kirjutasid lühidalt, mõned pikalt
            All of them were speaking for God
  Kõik nad rääkisid Jumala eest

Isaiah– a prophet in Judah, after Israel is taken captive
   Jesaja– prohvet Juudamaal pärast Iisraeli vangistamist
            Calls them to repent
  Kutsub neid meelt parandama
            Talks a lot about a coming Messiah
  Räägib palju Messia tulekust

Jesaja 7:14
14 Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi+ jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel- .

Jesaja 53:5
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

Jeremiah– Lamentations/ weeping prophet 
   Jeremija– Nutulaulud/ nuttev prohvet
Right before Israel’s captivity, he called them to repent
  Vahetult enne Iisraeli vangilangemist kutsus ta neid meelt parandama
            They did not listen, and killed him
  Nad ei kuulanud ning tapsid ta

Ezekiel
   Hesekiel
            Reminded Israel why they were in a mess
               Tuletas Iisraelile meelde, miks nad sellises kaoses olid
            To get back to the Promise Land, turn back to God
               Et saada tagasi Tõotatud Maale, pöördu tagasi Jumala juurde

Daniel
   Taaniel
            First half shows how to live in an ungodly culture
               Esimene pool näitab, kuidas elada jumalakartmatus kultuuris
            Second half is prophecy about end-times 
               Teine pool on prohveteering lõpuaegadest

Hosea
   Hoosea
            God told him to love and marry an unfaithful prostitute
               Jumal käskis tal armastada truudusetut prostituuti ja temaga abielluda
            Showing God’s undying love for us, even when we turn away
               Näidates Jumala surematut armastust meie vastu, isegi kui me ära pöördume

Small Prophets:
   Väiksed prohvetid:
            Joel,AmosObadiahJonahMicahNahumHabakkuk,Zephaniah
               Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja

Haggai
   Haggai
            As they return to Jerusalem, put God first
               Kui nad pöörduvad tagasi Jeruusalemma, panevad nad Jumala esikohale

Zechariah
   Sakarja
            God is still there with them, working for them
               Jumal on endiselt seal koos nendega, tehes tööd nende heaks
                                                                              
Malachi
   Malakia
            Your heart for God is the most important 
               Kõige tähtsam on sinu süda Jumala järele 
            Be generous in your giving and serving God
               Ole helde oma andmises ja Jumala teenimises
            The Messiah is coming
               Messias on tulemas

Sunday, June 3, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #3 : 03.06.18

See on minu Piibel – This is my Bible   3

Laulud 19:8-12 (Engl 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga. 

Wisdom books:
Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon
   Tarkuse raamatud:
   Iiob, Laulud, Õpetussõnad, Koguja, Ülemlaul

Efeslastele 5:15-17
15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad,
16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.
17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.

What I the wisest thing to do now?
   Mida on praegu kõige targem teha?
The answer will give you success and avoid regrets
   Vastus annab sulle edu ja väldib kahetsust
Wisdom will have an ongoing effect 
   Tarkusel on jätkuv efekt

Job
   Iiob
        Satan takes away his blessings, so he will curse God
           Saatan võtab ära tema õnnistuse, et ta neaks Jumalat
But Job remained faithful to God
   Aga Iiob jäi Jumalale ustavaks
In the end God blessed him with double
   Lõpus õnnistas Jumal teda kahekordselt

Why do bad things happen to good people?
   Miks juhtuvad halvad asjad headele inimestele?
Many times we don’t know
   Sageli me ei tea
You do not deserve it
   Sa ei ole seda ära teeninud
Law of sowing and reaping
   Külvamise ja lõikamise seadus
Never blame God of doing it, trust God
   Ära kunagi süüdista Jumalat, usalda Jumalat

Psalms
   Laulud
Poems and songs of prayers, praise, courage
   Salmid ja palvelaulud, kiitus, julgustus
It teaches us how to praise and pray to God
   See õpetab meile, kuidas Jumalat kiita ja palvetada

Proverbs
   Õpetussõnad
Shows us how to live a skilled and godly life
   Näitab meile, kuidas elada oskuslikku ja jumalakartlikku elu
Compares the wise and the foolish
   Võrdleb tarka ja rumalat
The fear of the Lord is the root of wisdom
   Isanda kartus on tarkuse juur

Song of Solomon
   Ülemlaul
Romantic love poem – discovering each other sexually 
   Romantiline armastusluule - üksteise seksuaalne avastamine
Showing us it is all from God, and all good
   Näitab meile, et see kõik on Jumalalt ja on kõik hea

Ecclesiastes 
   Koguja
You need to read it all, not take out parts
   Sa pead seda tervikuna lugema, mitte osasid kontekstist välja rebima
Starts out negative, Solomon ruined everything God gave him
   Algab negatiivselt, Saalomon rikkus ära kõik, mis Jumal talle andnud oli
He tried everything life has to offer, and was empty
   Ta proovis kõike, mida elu pakub, ja koges tühjust
He realizes only faith in God can satisfy 
   Ta mõistis, et ainult usk Jumalasse võib rahuldust pakkuda

Fear God, do what He tells you, and you will be wise and blessed 
   Karda Jumalat, tee, mida Tema sulle ütleb, ja sa saad targaks ja õnnistatuks