Sunday, May 31, 2015

Jumal ja raha – God and Money #2 : 31.05.15

Jumal ja raha – God and Money   2

You need to know...
   Sa pead teadma
Why you are blessed
   Miks sa õnnistatud oled
Where prosperity comes from
   Kust tuleb jõukus
Who you are in Christ
   Kes sa oled Kristuses
God has a purpose for increasing you
   Jumalal on eesmärk anda sulle juurdekasvu
Money matters to God
    on Jumalale oluline

Jesaja 55:8-10
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,

The Word comes to produce something in you
   Sõna tuleb, et sinu sees midagi toota

:11
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

God sent His Word to prosper you financially
   Jumal saatis oma Sõna, et sind finantsiliselt jõukaks teha

Heebrealastele 8:6
6 Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel.

You have same covenant, plus more – better
   Sul on seesama leping, veelgi enam -- parem

Galaatlastele 3:16, 29
16 Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole. Ei öelda: "Ja sinu sugudele", otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: "Ja sinu soole", kes on Kristus.
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

The blessing of God belongs to you in Christ
   Jumala õnnistus kuulub sulle Kristuses

5. Moosese 7:12-14
12 Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud.
13 Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su veinivirret ja su õli, su veiste poegimist ning su lammaste ja kitsede kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
14 Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad: ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su loomade hulgas!

Obedience is your choice
   Sõnakuulelikkus on sinu valik
Trust God to supply
   Usalda Jumalat varustuse osas
       Be a doer of the Word and seek God
          Ole Sõna tegija ja otsi Jumalat
       Trust in God, not your money
          Usalda Jumalat, mitte oma raha

Luuka 16:13
13 Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!"

Use your money for the kingdom
   Kasuta oma raha kuningriigi jaoks

Matteuse 6:19-24
19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
22 Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
23 Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

       Tithe to keep your heart right
          Maksa kümnist, et hoida oma süda õige
God wants you to have treasure in heaven - people
   Jumal tahab, et sul oleks aare taevas -- inimesed
       You can’t serve both God and money
          Sa ei saa teenida samaaegselt Jumalat ja raha
           
The power to get wealth belongs to you
   Sulle kuulub vägi saada jõukaks

:25
25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?

If you worry about money, you are serving it
   Kui sa muretsed raha pärast, siis sa teenid seda

:31-32
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: "Mis me sööme?" või "Mis me joome?" või "Millega me riietume?"
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.

Focus your efforts on the kingdom
   Keskenda oma pingutused kuningriigile

:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

            Serve God not money
   Teeni Jumalat, mitte raha

I want our church to have money to reach people
   Ma tahan, et meie kogudusel oleks raha, et jõuda inimesteni
            Ask God to give you resources you can use for Him
    Palu Jumalalt ressursse, mida kasutada Tema jaoks
            God will multiply your resources

   Jumal saab su ressursse paljundama

Sunday, May 24, 2015

Jumal ja raha – God and Money #1 : 24.05.15

Jumal ja raha – God and Money   1

Jesaja 55:6-11
6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!
7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

Only way to know God’s thoughts is from His Word
   Ainus viis teada Jumala mõtteid, on läbi Tema Sõna
God’s Word will accomplish what He desires
   Jumala Sõna teostab Tema soovid

Jesaja 1:19
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.

Õpetussõnad 10:22
22 See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.

The devil doesn’t want you thinking rich is good
   Saatan ei taha, et sa peaksid rikkust heaks

Galaatlastele 3:16, 29
16 Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole. Ei öelda: "Ja sinu sugudele", otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: "Ja sinu soole", kes on Kristus.
olete üks Kristuses Jeesuses.
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

            Financial blessing belongs to the church in Christ
   Finantsiline õnnistus kuulub kogudusele Kristuses

1. Moosese 12:2
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!

1. Moosese 13:2
2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest.

            Blessing of the Lord brings wealth
   Jumala õnnistus toob rikkuse

5. Moosese 28:1-12
1 Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal.
2 Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.
3 Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal.
4 Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja juurdekasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled.
5 Õnnistatud on su korv ja su leivaküna.
6 Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes.
7 Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma: ühte teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest.
8 Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab.
9 Issand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead Issanda, oma Jumala käske ja käid tema teedel.
10 Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Issanda nimi, ja nad kardavad sind.
11 Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Issand, su Jumal, vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
12 Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.

5. Moosese 8:11
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,

            Warning was not about being rich, but forgetting God
   Hoiatus ei olnud rikas olemise, vaid Jumala unustamise kohta

:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

            Seek God even when things are going well
   Otsi Jumalat ka siis, kui asjad lähevad hästi
            If you keep God is first place, God will bless you
   Kui sa hoiad Jumalat esikohal, Jumal õnnistab sind

Money matters to God
   Raha on Jumalale oluline

Markuse 10:20-22
20 Tema aga lausus talle: "Õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates."
21 Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: "Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!"
22 Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik.

Problem was not wealth, but no treasure in heaven
   Probleem ei olnud rikkuses, vaid taevases aardes

:23-24
23 Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele: "Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki!"
24 Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti: "Lapsed, kui raske on minna Jumala riiki!

            Disciples were amazed, because they were rich
   Jüngrid olid hämmastuses, sest nemad olid rikkad
            Jesus was talking about the heart
   Jeesus rääkis südamest

:25-26
25 Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki!"
26 Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele: "Ja kes siis võib pääseda?"

Luuka 16:1-9
1 Aga Jeesus ütles ka jüngritele: "Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara.
2 Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: "Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda!"
3 Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: "Mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen.
4 Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast!"
5 Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles: "Kui palju sa võlgned mu isandale?"
6 See ütles: "Sada vaati õli." Tema aga ütles talle: "Võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku viiskümmend!"
7 Seejärel ta küsis teiselt: "Aga kui palju sina võlgned?" See ütles: "Sada tündrit nisu." Sellele ütles valitseja: "Võta oma võlatäht ja kirjuta kaheksakümmend!"
8 Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed.
9 Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.

Use worldly wealth to provide your eternal reward
   Kasuta maailma rikkust, et jõuda igavese autasuni

:10-13
10 Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.
11 Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist?
12 Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma?
13 Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!"

You can’t serve God and money
   Sa ei saa teenida Jumalat ja raha
       It is your choice – where is your heart
          See on sinu valik – kus su süda on?
We need wealth to come into our hands
   Me vajame rikkust, mis tuleks meie kätte


Sunday, May 17, 2015

Armastatud, et võita – Loved to win #5 - 17.05.15

Armastatud, et võita – Loved to win   5

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Roomlastele 5:12-16
12 Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.

Adam is a representative all men by birth
   Aadam on kõigi inimeste sünnipärane esindaja
Jesus is a representative of all men by choice
   Jeesus on kõigi inimeste esindaja valiku järgi

Roomlastele 5:17-18 New Living
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.
18 Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.

We reign through the finished work of Jesus
   Me valitseme läbi Jeesuse lõpetatud töö
If we do not accept it, we will not reign in life
   Kui me seda ei aktsepteeri, siis me elus ei valitse
            Righteousness is about ruling
   Õigsus puudutab valitsemist

Roomlastele 6:1-2
1 Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks?
2 Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada?

You can’t rule over sin, if you live in it
   Sa ei saa patu üle valitseda, kui sa selles elad
Through Jesus you died to all sin
   Läbi Jeesuse surid sa kõikide pattude jaoks

Roomlastele 6:3-4
3 Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse?
4 Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.

2. Korintlastele 5:17, 21
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Sin was not just put on Jesus, He was made sin on the cross
   Pattu mitte ainult ei pandud Jeesuse peale, Ta tehti ristil patuks
            Someone needs to die for your sins, you or Jesus
   Keegi peab sinu pattude eest surema, sina või Jeesus
                        You can have the same righteousness Jesus has
   Sul võib olla sama õigsus, mis Jeesusel on

Roomlastele 6:7-8
7 Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud.
8 Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga,

If you do not know this, you will never be free of guilt
   Kui sa seda ei tea, ei saa sa kunagi süütundest vabaks
If you know this you can win in life
   Kui tead, võid elus võita
            Your salvation is not based on your actions
   Sinu pääste ei põhine su tegudel

Sin, sickness, and poverty, can no longer rule you
   Patt, haigus ja vaesus ei saa sinu üle enam valitseda
We overcome through Jesus
   Me võidame läbi Jeesuse

Efeslastele 1:3-5
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,

God’s love makes you holy and blameless
   Jumala armastus teeb sind pühaks ja plekituks

Efeslastele 1:11
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,

Your righteousness is a condition of your heart, not how you feel
   Sinu õigsus on su südame olukord, mitte see, kuidas sa tunned

Efeslastele 5:26-27
26 et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi,
27 et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.

We are predestined by God to be holy and blameless
   Jumal on meid ette määranud olema pühad ja laitmatud
       Renew your mind with the washing of the Word
          Uuenda oma meeli Sõna pesemisega
When you know who you are in Christ, you can win
   Kui sa tead, kes sa oled Kristuses, võid sa võita

1. Johannese 5:4
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

1. Korintlastele 15:57
57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

We need God in our lives
   Meil on oma elus vaja Jumalat
Knowing who you are makes a difference
   Teades, kes sa oled, muudab asja
Have a quiet confidence in Jesus
   Olgu sul vaikne kindlus Jeesuses

Heebrealastele 12:2

2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.