Sunday, December 21, 2014

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever #3 : 21.12.14

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever  3

God created everything
   Jumal on loonud kõik
Man sinned, and lost connection to God
   Inimene tegi pattu ja kaotas ühenduse Jumalaga
God has a plan called redemption
   Jumalal on plaan nimega lunastus
God will make everything new
   Jumal teeb kõik uueks
         Christmas is a big part of this story
            Jõulud on suur osa sellest loost

Everything in the Bible points to 2 things
   Kõik piiblis osutab kahelel asjale
            1. Coming of Jesus
   2. Jeesuse tulekule
            2. Death and resurrection
   2. Surmale ja ülestõusmisele

1. Timoteosele 1:15
15 Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.
1. Timoteosele 2:5
5 Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus

Jesus is the only one qualified to be a mediator between God and man
Jeesus on ainus, kes kvalifitseerub olema vahemeheks Jumala ja inimese vahel

Galaatlastele 4:4-5
4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.

Jesus came at the BEST time
   Jeesus tuli PARIMAL ajal

Why did God send His Son?
   Miks saatis jumal oma Poja?
He wanted to relate to you
   Ta tahtis olla sinuga seotud
He wanted to know what it’s like to be you
   Ta tahtis teada, kuidas on olla sina
Jesus life went from low places to high places
   Jeesus läks madalatest paikadest kõrgetesse paikadesse

Jesus saw our condition, and was moved with compassion
   Jeesus nägi meie seisukorda ja oli liigutatud kaastundest

Heebrealastele 2:16-18   New Living
16 Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest!
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.
18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.

            He entered into every detail of human life
   Ta sisenes inimelu igasse detaili
            So He can be our High Priest
   Seetõttu võib Ta olla meie Ülempreester

Heebrealastele 4:15-16
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

            Jesus understands us, we can boldly talk to Him
   Jeesus mõistab meid, me võime julgelt Temaga rääkida
            God became a man, because we needed a Savior
   Jumal sai inimeseks, sest meil oli vaja Päästjat

Jesus spent time with ones least like Him
   Jeesus veetis aega nendega, kes olid kõige vähem Tema moodi
The ones least like Him, liked him the most
   Neile, kes sarnanesid talle kõige vähem, meeldis ta kõige rohkem
            Half of helping someone, is relating to them
   Pool kellegi aitamisest on temast aru saada
            Jesus experienced it all, He can relate
   Jeesus koges seda kõike, Ta suudab mõista

Luuka 2:10-14
10 Aga ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat."
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!"

Christmas is, the celebration of the entrance of our Savior, into the world
   Jõulud on meie Päästja maailma sisenemise tähistamine
It is the greatest story ever!
   See on kõigi aegade suurim lugu
God loves you!
   Jumal armastab sind
Merry Christmas!

   Häid jõule!

Sunday, December 14, 2014

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever #2 : 14.12.14

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever  2

Jesaja 46:9-10
9 Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane;
10 kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud; kes ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan;

God had a plan form the beginning
   Jumalal oli plaan algusest peale
Everything in the Bible points to 2 things
   Piiblis viitab kõik 2 asjale
            1. Coming of Jesus
   1. Jeesuse tulemine
            2. Death and resurrection
   2. Surm ja ülestõusmine

God is timeless, bigger and greater than us
   Jumal on ajatu, suurem ja parem kui meie
            During creation He began time
   Loomise ajal ta alustas aega
            Man sinned and fell
   Inimene tegi pattu ja langes
            God’s plan for redemption
   Jumala plaan lunastuseks
            Holy Spirit sent to us
   Püha Vaim saadeti meie juurde
            God will receive glory and worship forever
   Jumal saab kiitust ja ülistust igavesti

1. Timoteosele 1:15, 17
15 Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.
17 Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.

What makes this birth, and this crucifixion different?
   Mis teeb selle sünni ja selle ristilöömise erinevaks?

Johannese 1:14
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

            God entered into the human realm
   Jumal sisenes inimeste maailma
            Jesus birth was not His beginning
   Jeesuse sünd ei olnud Tema algus

Johannese 1:1-3
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud

Johannese 8:58
58 Jeesus ütles neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina."

If it was, then cross doesn’t matter
   Kui see oleks olnud, siis ristil poleks tähtsust
But Jesus is the great “I AM”
   Aga Jeesus on suur “MINA OLEN”

Heebrealastele 2:17
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.

Heebrealastele 4:15
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,

Jesus connects the gap between God and man
   Jeesus ühendab tühimikku Jumala ja inimese vahel

1. Timoteosele 2:5
5 Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus,

     Only one God enough and man enough, to do it
        Ainult keegi, kes on piisavalt Jumal ja piisavalt inimene, sai seda teha

2. Korintlastele 5:18
18 See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti;

            We connect people to Jesus
   Me ühendame inimesi Jeesusega

2. Korintlastele 5:20
20 Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!

Son of God, became the son of man
   Jumala pojast sai inimese poeg
So son’s of man, could become son’s of God
   Seega inimeste poegadest võivad saada Jumala pojad

Luuka 24:27
27 Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib.

            Christmas is the celebration of the entrance of our Savior, into the world
   Jõulud on selle tähistamine, et meie Päästja sisenes siia maailma
            It is the greatest story ever!

   See on kõigi aegade parim lugu!

Sunday, December 7, 2014

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever #1 : 07.12.14

Kõigi aegade parim lugu – Greatest Story Ever  1

The Bible is one continual story from beginning to end
   Piibel on üks jätkuv lugu algusest lõpuni
It is God’s story, and you are in it
   See on Jumala lugu ja sina oled selles

1 Moosese 1:1
1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

Ilmutuse 21:1-5
1 Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.
2 Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja.
3 Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: "Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.
4 Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud."
5 Ja troonil istuja ütles: "Vaata, ma teen kõik uueks!" Tema ütles: "Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!"

Begins with Creation
   Algab Loomisega
Sin and fall
   Patt ja langemine
Covenant with God
   Leping Jumalaga
Redemption
   Lunastus
Holy Spirit comes
   Püha Vaim saabub
Ends with everyone worshiping Jesus
   Lõppeb sellega, et kõik ülistavad Jeesust

This story of redemption has a...
   Selles lunastuse loos on...
Hero – God
   Kangelane -- Jumal
Enemy – Satan
   Vaenlane -- saatan
Helpless – Man 
   Abitu -- inimene

Many things in this story are beyond comprehension
   Paljud asjad selles loos on kirjeldamatud
Don’t let the fact that you don’t understand, stop you from receiving
   Ära lase faktil, et sa ei saa aru, takistada sind vastu võtmast

Johannese 1:3
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud

Heebrealastele 11:3
3 Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.

God made man in His image
   Jumal tegi inimese omaenda näo ja kuju jargi
Enemy enters and sin follows
   Vaenlane siseneb ja järgneb patt

1 Moosese 3:9
9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: "Kus sa oled?"

            God is seeking mankind
   Jumal on otsimas inimkonda
Sin separates us from God
   Patt eraldab meid Jumalast

1 Moosese 3:15   Amplified
15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad."

God speaks about the Messiah and the cross
   Jumal räägib Messiast ja ristist
            In the end, we win
   Lõpus me võidame
            But we still are in a struggle with the enemy
   Aga me oleme ikka veel võitluses vaenlase vastu

God instantly begins a process of redemption
   Jumal käivitab hetkeliselt lunastuse protsessi

Ilmutuse 13:8
8 Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.

Jesaja 53:6
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

Filiplastele 2:6-8
6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.

1. Peetruse 1:18-21
18 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist,
19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
20 Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast,
21 kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas.

God always had a plan from the beginning
   Jumalal oli alati plaan algusest peale
Jesus came as the sacrifice to remove sins
   Jeesus tuli kui ohver, et võtta ära patud

Roomlastele 16:20
20 Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! Aamen.

This story is about the coming of Jesus
   See lugu räägib Jeesuse tulekust
            Merry Christmas
   Häid jõule
And the work Jesus did on the cross
   Ja tööst, mille Jeesus tegi ristil
            Happy Easter
   Häid Ülestõusmispühi
Only Jesus is worthy of all glory, honor, praise

   Ainult Jeesus on väärt kogu au, austust, kiitust

Tuesday, December 2, 2014

Ankur – Anchor #8 : 30.11.14

Ankur – Anchor  8

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse

God gave you your soul, and you manage it
   Jumal andis sulle hinge, ja sina kasutad seda
If you do it right, you can thrive in life
   Kui sa teed õigesti, siis sa jõuad elus edasi
            If we are healthy inside, we can conquer anything
   Kui me oleme sisemiselt terved, siis me võime ületada kõike

Laulud 94:12-13   Amplified
12 Õnnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina õpetad oma Seadust,
13 et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku.

Keep your trust in Jesus, and stay teachable
   Hoia oma usaldus Jeesuses ja jää õpetatavaks
Learn to control your emotions, and God will help you
   Õpi kontrollima oma emotsioone ja Jumal aitab sind

Consistency matters!
   Järjepidevus on oluline!
Consistency beat intense effort every time
   Järjepidevus võidab intensiivse pingutuse iga kord
            You can decide the direction your life will go
   Sina otsustad, millises suunas sinu elu läheb

Luuka 21:19
19 Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.

1. Korintlastele 15:58
58 Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

How do we stay connected to Jesus, our anchor?
   Kuidas me jääme ühendusse Jeesuse, meie ankruga?
By staying obedient, and keeping your faith in Him
   Jäädes ustavaks ja hoides oma usku Temas

Johannese 15:7
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.

Matteuse 7:24-27
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.
26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.
27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk."

            Obedience keeps us safe in the storm
   Sõnakuulelikkus hoiab meid tormis kaitstuna

Markuse 4:40
40 Ja ta ütles neile: "Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?"

1. Timoteosele 1:19
19 säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud, ja nende usulaev on läinud põhja.

You become shipwrecked when inconsistent in faith
   Sinu usulaev läheb põhja, kui sa ei ole usus järjekindel

Laulud 27:13   Amplified
13 Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.

            Keep believing God
   Säilita usk Jumalasse

Sometimes you need to lighten the load
   Mõnikord pead sa koormat kergendama
We are not designed to carry cares
   Meid ei ole loodud muresid kandma

Luuka 21:34
34 Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt

Doing whatever you feel, will get you out of balance
   Tegutsemine vastavalt oma tunnetele, viib siin tasakaalust välja
There is help for you in life
   Sinu jaoks on olemas abi
            For every problem, there is a promise
   Iga probleemi kohta on olemas tõotus

1. Peetruse 5:7
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

Laulud 55:23 (Engl vs 22)
23 Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!

Laulud 37:5
5 Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!

You need to say, “Lord I trust you!”

   Sa pead ütlema: “Isand ma usaldan sind!”